Рішення № 65469210, 14.03.2017, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
14.03.2017
Номер справи
916/54/17
Номер документу
65469210
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"14" березня 2017 р.Справа № 916/54/17

Позивач: публічне акціонерне товариство "ПРАВЕКС-БАНК"

Відповідач: товариство з обмеженою відповідальністю "ІСФРЕ УКРАЇНА"

про стягнення 1 407 542,51 грн.

Суддя Цісельський О.В.

Представники сторін:

від позивача: ОСОБА_1 - довіреність

від відповідача: не зявився

СУТЬ СПОРУ: позивач, публічне акціонерне товариство "ПРАВЕКС-БАНК", звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "ІСФРЕ УКРАЇНА" 1 407 542,51 грн., де 688 537,50 грн. сума простроченої кредитної заборгованості, 908,59 грн. сума процентів по кредиту, 717 150,07 грн. пеня по кредиту, 946,33 грн. пеня по процентам.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 06.01.2017р. позовну заяву (вх.№56/17) прийнято до розгляду, порушено провадження у справі №916/54/17 та справу призначено до розгляду в судовому засіданні.

14.02.2017р. позивач звернувся до суду із клопотанням (вх.№3561/17) про відкладення розгляду справи, яке судом було задоволено.

Письмове клопотання позивача про продовження строку розгляду справи (вх.№2-1216/17 від 01.03.2017р.) судом задоволено, у зв'язку з чим, строк розгляду справи було продовжено на п'ятнадцять днів.

Представник позивача заявлені позовні вимоги підтримує та просить суд задовольнити їх в повному обсязі.

Представник відповідача в судові засідання не зявлявся, хоча про час та місце їх проведення був повідомлений належним чином, про що свідчать поштові повідомлення повернуті на адресу суду з відміткою про вручення останньому поштової кореспонденції, відзив на позов та витребувані документи суду не надав, своїм правом на захист не скористався.

Як зазначено у третьому абзаці п.3.9.1. Постанови Пленуму ВГСУ № 18 від 26.12.2011р., в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

За клопотанням позивача, судові засідання проводились з використанням системи відеоконференцзв'язку.

Згідно з ст.75 Господарського процесуального кодексу України справу розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Відповідно до ст.85 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Дослідивши в відкритому судовому засіданні матеріали справи, надані позивачем докази, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив:

09 липня 2013р. між публічним акціонерним товариством "ПРАВЕКС-БАНК" (Банк) та товариством з обмеженою відповідальністю "ІСФРЕ УКРАЇНА" (Позичальник) було укладено договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії №3295-001/13, згідно умов п.1.1. якого, відповідно до умов цього Договору, Банк надає Позичальнику кредит у валютах, вказаних у цьому Договорі, у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії, встановленим у базовій валюті, що дорівнює 50 000 (п'ятдесят тисяч) Євро, а Позичальник зобов'язується прийняти кредит, використати його за цільовим призначенням, повернути його Банку в повному обсязі в порядку та строки, встановлені відповідно до умов цього Договору, а також сплатити відповідну плату за користування кредитом, визначену згідно з умовами цього Договору, і виконати всі інші зобов'язання, передбачені цим Договором. Вказана сума кредиту дорівнює еквіваленту 513 550,25 (п'ятсот тринадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят) гривень 25 коп. за курсом НБУ на день укладення цього Договору.

Кредитування Позичальника здійснюється шляхом надання кредитних коштів у будь-якій валюті, що передбачена п.2.1. цього Договору, однією сумою, що дорівнює розміру ліміту кредитної лінії або окремими частинами траншами в період вибірки кредиту, пропорційно до наданого забезпечення, з урахуванням коефіцієнту покриття, зазначеного в п.12.3. даного Договору та графіку зниження ліміту кредитування, зазначеного в п.2.4. даного Договору.

Сторони погодили, що з метою отримання траншу Позичальник надає до Банку заяву Позичальника на видачу траншу за формою згідно додатку №1 до цього Договору, яка є підставою для видачі Банком траншу Позичальнику лише за умови її погодження Банком.

Відповідно до п.2.4.1. Договору, сторони погодили, що подальша вибірка кредитних коштів можлива виключно за умови виконання Позичальником зобов'язань передбачених п.7.1.36 даного Договору та погодження Банком подальших умов кредитування за результатами фінансової звітності Позичальника, згідно наступного графіку зниження ліміту кредитної лінії (в базовій валюті Євро та/або еквіваелнт у гривні):

Залишок доступного ліміту кредитування, ЄвроДата50 000 (п'ятдесят тисяч)Дата погодження сторонами подальших умов кредитування за результатами розгляду річної фінансової звітності та інших документів Позичальника25 000 (двадцять п'ять тисяч)"30" листопада 2014 року0 (нуль)"31" грудня 2014 рокуПунктом 4.1. Договору встановлено, що за користування кредитом у базовій валюті Євро, Позичальник сплачує Банку проценти з розрахунку 9,5% (дев'ять цілих п'ять десятих) процентів річних.

У відповідності до п.5.1. Договору Позичальник зобов'язаний повернути кредит в повному обсязі в валюті кредиту в терміни та на умовах, що встановлені цим Договором, але в будь-якому випадку не пізніше "31" грудня 2014р., з урахуванням графіку зменшення ліміту, встановленого п.2.4. цього Договору, якщо тільки не застосовується інший термін повернення кредиту, відповідно до умов розділу 10 даного Договору, шляхом зарахування відповідної суми:

·в Євро (EUR) на рахунок Позичальника №37391700174185 в ПАТКБ "Правексбанк", МФО 380838;

·в гривні (UAH) на рахунок Позичальника №37398700174199 в ПАТКБ "Правексбанк", МФО 380838.

Умовами п.11.1. Договору за порушення строків повернення кредиту та/або внесення процентів за користування кредитом та/або сплати комісій Банк має право стягнути з Позичальника пеню за кожний день прострочення розміру подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від суми заборгованості за весь період прострочення.

Згідно п.11.2. Договору, пеня за кредитом розраховується з дати, наступної після дати, на яку Позичальник мав здійснити платіж за кредитом на користь Банку відповідно до цього Договору, по дату повного погашення Позичальником простроченої заборгованості за кредитом. Пеня за процентами розраховується з 27-го числа поточного місяця, по дату повного погашення Позичальником заборгованості за простроченими процентами, крім випадків, передбачених п.4.7. цього Договору.

На виконання умов вищенаведеного Договору, позивачем відповідачу було надано кредитні кошти в розмірі 26 500,00 Євро, що підтверджується відповідними банківськими виписками.

Проте, відповідачем всупереч умовам договору кредитні кошти повернуто не в повному обсязі, проценти сплачено не в повному обсязі, внаслідок чого, за останнім виникла прострочена кредитна заборгованість в сумі 25 000,00 Євро та заборгованість по процентам в сумі 32,99 Євро.

Неналежне виконання відповідачем договірних зобов'яз в частині повернення кредиту та сплати процентів за кредитним договором і стало підставою для позивача звернутись до господарського суду Одеської області із даним позовом за захистом своїх порушених прав та охоронюваних законом інтересів.

Розглянувши матеріали справи, проаналізувавши норми чинного законодавства, суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог з наступних підстав:

У відповідності до ст.11 ЦК України цивільні права та обовязки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а підставою виникнення цивільних прав та обовязків є договори та інші правочини. Правочин, різновидом якого є договори - основний вид правомірних дій це волевиявлення осіб, безпосередньо спрямовані на виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обовязків. При цьому, ст.12 ЦК України передбачає, що особа здійснює свої цивільні права вільно на власний розсуд.

Стаття 1054 Цивільного кодексу України визначає, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобовязується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобовязується повернути кредит та сплатити проценти.

Із змісту п.1 ст.1048 Цивільного кодексу України вбачається, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюється договором.

Пунктом 1 ст.1049 Цивільного кодексу України зазначено, що позичальник зобовязаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначеній родовими ознаками, у такій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ст.ст.525, 526 Цивільного кодексу України зобовязання мають виконуватися належним чином відповідно до умов договору та Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається.

Відповідно до п.1 ст.530 Цивільного кодексу України якщо у зобовязанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Таким чином, судом встановлено надання позивачем відповідачу згідно договору в сумі 26 500,00 Євро, неналежне виконання останнім договірних зобов'язань в частині повернення отриманих кредитних коштів, несплату процентів за користування ними, невиконання договірних зобов'язань, у звязку з чим на думку суду позивач правомірно заявив вимогу про стягнення 688 537,50 грн. суми простроченої кредитної заборгованості та 908,59 грн. суми процентів по кредиту.

Крім того, позивачем було заявлено позовні вимоги про стягнення з відповідача 717 150,07 грн. пені по кредиту та 946,33 грн. пені по процентам.

Оцінюючи вимоги про стягнення пені, суд зазначає наступне:

Одним із видів господарських санкцій згідно з частиною другою статті 217 ГК України є господарські санкції, до яких віднесено штраф та пеню.

Розмір штрафних санкцій відповідно до частини четвертої статті 231 ГК України встановлюється законом, а в разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в передбаченому договором розмірі. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання, або в певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Частиною шостою статті 232 ГК України передбачено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Статтею 253 ЦК України визначено, що перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Виходячи зі змісту зазначених норм, початком для нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання буде день, наступний за днем, коли воно мало бути виконано. Нарахування санкцій триває протягом шести місяців. Проте законом або договором можуть бути передбачені інші умови нарахування.

Частина перша статті 223 ГК України передбачає, що при реалізації в судовому порядку відповідальності за правопорушення у сфері господарювання застосовуються загальний та скорочені строки позовної давності, передбачені ЦК України, якщо інші строки не встановлено ГК України.

За змістом пункту 1 частини другої статті 258 ЦК України щодо вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) передбачено спеціальну позовну давність в один рік.

Поняття позовної давності міститься в статті 256 ЦК України, відповідно до якої позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання встановлено штрафні санкції, то збитки відшкодовуються в частині, не покритій цими санкціями. Законом або договором можуть бути передбачені випадки, коли: допускається стягнення тільки штрафних санкцій; збитки можуть бути стягнуті у повній сумі понад штрафні санкції; за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції.

Вимогу щодо сплати штрафних санкцій за господарське правопорушення може заявити учасник господарських відносин, права чи законні інтереси якого порушено, а у випадках, передбачених законом, - уповноважений орган, наділений господарською компетенцією.

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

У випадках, передбачених законом, штрафні санкції за порушення господарських зобов'язань стягуються судом у доход держави (ст.232 ГК України).

Відтак частина шоста статті 232 ГК України передбачає строк та порядок, у межах якого нараховуються штрафні санкції, а строк, протягом якого особа може звернутись до суду за захистом свого порушеного права, встановлюється ЦК України.

Наданий позивачем розрахунок пені за кредитом на думку суду, здійснений неналежним чином, у зв'язку з чим судом було самостійно розраховано пеню, наступним чином:

Сума боргу (грн.)Період прострочкиКількість днів прострочкиРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за період прострочки273440.5201.01.2014 - 06.01.201466.5000 %0.036 %*584.34276038.2507.01.2014 - 07.01.201416.5000 %0.036 %*98.31272441.4008.01.2014 - 08.01.201416.5000 %0.036 %*97.03271642.1009.01.2014 - 09.01.201416.5000 %0.036 %*96.75272001.8010.01.2014 - 10.01.201416.5000 %0.036 %*96.88271502.2211.01.2014 - 12.01.201426.5000 %0.036 %*193.40271502.2213.01.2014 - 13.01.201416.5000 %0.036 %*96.70272841.0514.01.2014 - 14.01.201416.5000 %0.036 %*97.18273100.8215.01.2014 - 16.01.201426.5000 %0.036 %*194.54271702.0517.01.2014 - 19.01.201436.5000 %0.036 %*290.31271442.2720.01.2014 - 20.01.201416.5000 %0.036 %*96.68271082.6021.01.2014 - 21.01.201416.5000 %0.036 %*96.55270283.3022.01.2014 - 22.01.201416.5000 %0.036 %*96.27271082.6023.01.2014 - 23.01.201416.5000 %0.036 %*96.55272541.3224.01.2014 - 26.01.201436.5000 %0.036 %*291.21273500.4727.01.2014 - 27.01.201416.5000 %0.036 %*97.41272920.9728.01.2014 - 28.01.201416.5000 %0.036 %*97.20272741.1529.01.2014 - 29.01.201416.5000 %0.036 %*97.14271921.8530.01.2014 - 30.01.201416.5000 %0.036 %*96.85271242.4531.01.2014 - 02.02.201436.5000 %0.036 %*289.82270083.4703.02.2014 - 03.02.201416.5000 %0.036 %*96.19269723.7704.02.2014 - 04.02.201416.5000 %0.036 %*96.07270143.4205.02.2014 - 05.02.201416.5000 %0.036 %*96.22270623.0006.02.2014 - 06.02.201416.5000 %0.036 %*96.39293786.1507.02.2014 - 09.02.201436.5000 %0.036 %*313.91289404.4710.02.2014 - 10.02.201416.5000 %0.036 %*103.08291621.3511.02.2014 - 11.02.201416.5000 %0.036 %*103.87292348.4212.02.2014 - 12.02.201416.5000 %0.036 %*104.12290146.6213.02.2014 - 13.02.201416.5000 %0.036 %*103.34295068.9014.02.2014 - 16.02.201436.5000 %0.036 %*315.28296088.3217.02.2014 - 17.02.201416.5000 %0.036 %*105.46296097.0218.02.2014 - 18.02.201416.5000 %0.036 %*105.46298199.5519.02.2014 - 19.02.201416.5000 %0.036 %*106.21301881.4220.02.2014 - 20.02.201416.5000 %0.036 %*107.52302834.0721.02.2014 - 23.02.201436.5000 %0.036 %*323.58306282.9224.02.2014 - 24.02.201416.5000 %0.036 %*109.09310332.0225.02.2014 - 25.02.201416.5000 %0.036 %*110.53324143.9526.02.2014 - 26.02.201416.5000 %0.036 %*115.45326606.7527.02.2014 - 27.02.201416.5000 %0.036 %*116.33340932.2728.02.2014 - 02.03.201436.5000 %0.036 %*364.28334944.5203.03.2014 - 03.03.201416.5000 %0.036 %*119.30343938.4004.03.2014 - 04.03.201416.5000 %0.036 %*122.50334703.5205.03.2014 - 05.03.201416.5000 %0.036 %*119.21324380.7206.03.2014 - 06.03.201416.5000 %0.036 %*115.53322591.7207.03.2014 - 10.03.201446.5000 %0.036 %*459.58320808.9711.03.2014 - 11.03.201416.5000 %0.036 %*114.26321925.9512.03.2014 - 12.03.201416.5000 %0.036 %*114.66322258.2513.03.2014 - 13.03.201416.5000 %0.036 %*114.78330282.5014.03.2014 - 16.03.201436.5000 %0.036 %*352.90333240.3017.03.2014 - 17.03.201416.5000 %0.036 %*118.69339195.1518.03.2014 - 18.03.201416.5000 %0.036 %*120.81346152.8519.03.2014 - 19.03.201416.5000 %0.036 %*123.29344965.8720.03.2014 - 20.03.201416.5000 %0.036 %*122.86347807.0221.03.2014 - 23.03.201436.5000 %0.036 %*371.63351269.4224.03.2014 - 24.03.201416.5000 %0.036 %*125.11357304.4525.03.2014 - 25.03.201416.5000 %0.036 %*127.26364574.2726.03.2014 - 26.03.201416.5000 %0.036 %*129.85367947.3227.03.2014 - 27.03.201416.5000 %0.036 %*131.05373192.6228.03.2014 - 30.03.201436.5000 %0.036 %*398.75376810.8531.03.2014 - 31.03.201416.5000 %0.036 %*134.21379104.5001.04.2014 - 01.04.201416.5000 %0.036 %*135.02382886.2502.04.2014 - 02.04.201416.5000 %0.036 %*136.37387694.6703.04.2014 - 03.04.201416.5000 %0.036 %*138.08399396.9504.04.2014 - 06.04.201436.5000 %0.036 %*426.75399045.7007.04.2014 - 07.04.201416.5000 %0.036 %*142.134023641008.04.2014 - 08.04.201416.5000 %0.036 %*14330.78402364.1008.04.2014 - 08.04.201416.5000 %0.036 %*143.31409033.2509.04.2014 - 09.04.201416.5000 %0.036 %*145.68435128.2210.04.2014 - 10.04.201416.5000 %0.036 %*154.98435740.0711.04.2014 - 13.04.201436.5000 %0.036 %*465.59450045.4714.04.2014 - 14.04.201416.5000 %0.036 %*160.29428137.8715.04.2014 - 15.04.201419.5000 %0.052 %*222.87393251.2716.04.2014 - 16.04.201419.5000 %0.052 %*204.71389321.917.04.2014 - 17.04.201419.5000 %0.052 %*202.66388888.1218.04.2014 - 21.04.201449.5000 %0.052 %*809.74289583.6522.04.2014 - 22.04.201419.5000 %0.052 %*150.74393737.6724.04.2014 - 24.04.201419.5000 %0.052 %*204.96393289.6025.04.2014 - 27.04.201439.5000 %0.052 %*614.18392705.1728.04.2014 - 28.04.201419.5000 %0.052 %*204.42395318.8029.04.2014 - 29.04.201419.5000 %0.052 %*205.78394095.6530.04.2014 - 04.05.201459.5000 %0.052 %*1025.7339506705.05.2014 - 05.05.201419.5000 %0.052 %*205.65397822.2506.05.2014 - 06.05.201419.5000 %0.052 %*207.09406195.0707.05.2014 - 07.05.201419.5000 %0.052 %*211.44403668.2708.05.2014 - 11.05.201449.5000 %0.052 %*840.51399836.6012.05.2014 - 12.05.201419.5000 %0.052 %*208.13400790.5513.05.2014 - 13.05.201419.5000 %0.052 %*208.63403023.7514.05.2014 - 14.05.201419.5000 %0.052 %*209.79400011.1515.05.2014 - 15.05.201419.5000 %0.052 %*208.22401410.4716.05.2014 - 18.05.201439.5000 %0.052 %*626.86402390.4219.05.2014 - 19.05.201419.5000 %0.052 %*209.46401717.4020.05.2014 - 20.05.201419.5000 %0.052 %*209.11401578.5521.05.2014 - 21.05.201419.5000 %0.052 %*209.04401064.4222.05.2014 - 22.05.201419.5000 %0.052 %*208.77400306.4223.05.2014 - 25.05.201439.5000 %0.052 %*625.14397342.4726.05.2014 - 26.05.201419.5000 %0.052 %*206.84400567.4027.05.2014 - 27.05.201419.5000 %0.052 %*208.51399244.6028.05.2014 - 28.05.201419.5000 %0.052 %*207.83400265.4529.05.2014 - 29.05.201419.5000 %0.052 %*208.36400703.1530.05.2014 - 01.06.201439.5000 %0.052 %*625.76404045.0202.06.2014 - 02.06.201419.5000 %0.052 %*210.32402657.8503.06.2014 - 03.06.201419.5000 %0.052 %*209.60404918.9504.06.2014 - 04.06.201419.5000 %0.052 %*210.78400642.6505.06.2014 - 05.06.201419.5000 %0.052 %*208.55401102.5506.06.2014 - 09.06.201449.5000 %0.052 %*835.17401555.7710.06.2014 - 10.06.201419.5000 %0.052 %*209.03393920.9711.06.2014 - 11.06.201419.5000 %0.052 %*205.05394714.3012.06.2014 - 12.06.201419.5000 %0.052 %*205.47396669.2713.06.2014 - 15.06.201439.5000 %0.052 %*619.46397496.7516.06.2014 - 16.06.201419.5000 %0.052 %*206.92397855.8217.06.2014 - 17.06.201419.5000 %0.052 %*207.10401192.0518.06.2014 - 18.06.201419.5000 %0.052 %*208.84401799.7019.06.2014 - 19.06.201419.5000 %0.052 %*209.16403649.5720.06.2014 - 22.06.201439.5000 %0.052 %*630.36404211.2224.06.2014 - 24.06.201419.5000 %0.052 %*210.41404519.9225.06.2014 - 25.06.201419.5000 %0.052 %*210.57404868.6526.06.2014 - 26.06.201419.5000 %0.052 %*210.75402171.1227.06.2014 - 30.06.201449.5000 %0.052 %*837.40402415.8201.07.2014 - 01.07.201419.5000 %0.052 %*209.48404939.0202.07.2014 - 02.07.201419.5000 %0.052 %*210.79404255.4503.07.2014 - 03.07.201419.5000 %0.052 %*210.43403481.3704.07.2014 - 06.07.201439.5000 %0.052 %*630.09400319.6207.07.2014 - 07.07.201419.5000 %0.052 %*208.39397983.6708.07.2014 - 08.07.201419.5000 %0.052 %*207.17396055.8209.07.2014 - 09.07.201419.5000 %0.052 %*206.17397742.9010.07.2014 - 10.07.201419.5000 %0.052 %*207.04397706.6211.07.2014 - 13.07.201439.5000 %0.052 %*621.08397526.2214.07.2014 - 14.07.201419.5000 %0.052 %*206.93398834.1515.07.2014 - 15.07.201419.5000 %0.052 %*207.61398795.2716.07.2014 - 16.07.201419.5000 %0.052 %*207.59396477.7517.07.2014 - 17.07.2014112.5000 %0.068 %*271.56393885.4018.07.2014 - 20.07.2014312.5000 %0.068 %*809.35394104.7021.07.2014 - 21.07.2014112.5000 %0.068 %*269.93394388.6222.07.2014 - 22.07.2014112.5000 %0.068 %*270.13392444.5523.07.2014 - 23.07.2014112.5000 %0.068 %*268.80393274.5024.07.2014 - 24.07.2014112.5000 %0.068 %*269.37395834.2025.07.2014 - 27.07.2014312.5000 %0.068 %*813.36398441.6728.07.2014 - 28.07.2014112.5000 %0.068 %*272.91402576.7229.07.2014 - 29.07.2014112.5000 %0.068 %*275.74402977.0230.07.2014 - 30.07.2014112.5000 %0.068 %*276.01405288.0531.07.2014 - 31.07.2014112.5000 %0.068 %*277.59400141.8001.08.2014 - 03.08.2014312.5000 %0.068 %*822.21407980.2004.08.2014 - 04.08.2014112.5000 %0.068 %*279.44412645.6705.08.2014 - 05.08.2014112.5000 %0.068 %*282.63413332.4706.08.2014 - 06.08.2014112.5000 %0.068 %*283.10415648.2507.08.2014 - 07.08.2014112.5000 %0.068 %*284.69421317.7708.08.2014 - 10.08.2014312.5000 %0.068 %*865.72429285.4711.08.2014 - 11.08.2014112.5000 %0.068 %*294.03439707.7012.08.2014 - 12.08.2014112.5000 %0.068 %*301.17437437.2013.08.2014 - 13.08.2014112.5000 %0.068 %*299.61437262.3014.08.2014 - 14.08.2014112.5000 %0.068 %*299.49439152.3015.08.2014 - 17.08.2014312.5000 %0.068 %*902.37437563.7218.08.2014 - 18.08.2014112.5000 %0.068 %*299.70433360.8019.08.2014 - 19.08.2014112.5000 %0.068 %*296.82441452.4220.08.2014 - 20.08.2014112.5000 %0.068 %*302.36435475.7521.08.2014 - 21.08.2014112.5000 %0.068 %*298.27443130.9722.08.2014 - 25.08.2014412.5000 %0.068 %*1214.06450760.4726.08.2014 - 26.08.2014112.5000 %0.068 %*308.74458124.3227.08.2014 - 27.08.2014112.5000 %0.068 %*313.78442664.3228.08.2014 - 28.08.2014112.5000 %0.068 %*303.19448242.3229.08.2014 - 31.08.2014312.5000 %0.068 %*921.05432372.2701.09.2014 - 01.09.2014112.5000 %0.068 %*296.15427106.5702.09.2014 - 02.09.2014112.5000 %0.068 %*292.54410861.1703.09.2014 - 03.09.2014112.5000 %0.068 %*281.41411914.2504.09.2014 - 04.09.2014112.5000 %0.068 %*282.13417202.3205.09.2014 - 07.09.2014312.5000 %0.068 %*857.27415051.4708.09.2014 - 08.09.2014112.5000 %0.068 %*284.28418384.6009.09.2014 - 09.09.2014112.5000 %0.068 %*286.56417760.1210.09.2014 - 10.09.2014112.5000 %0.068 %*286.14419436.1011.09.2014 - 11.09.2014112.5000 %0.068 %*287.28418546.6512.09.2014 - 14.09.2014312.5000 %0.068 %*860.03417125.0515.09.2014 - 15.09.2014112.5000 %0.068 %*285.70419225.6516.09.2014 - 16.09.2014112.5000 %0.068 %*287.14423507.2917.09.2014 - 17.09.2014112.5000 %0.068 %*290.07434836.5218.09.2014 - 18.09.2014112.5000 %0.068 %*297.83432310.4019.09.2014 - 21.09.2014312.5000 %0.068 %*888.31433424.3522.09.2014 - 22.09.2014112.5000 %0.068 %*296.87434357.8223.09.2014 - 23.09.2014112.5000 %0.068 %*297.51417192.4024.09.2014 - 24.09.2014112.5000 %0.068 %*285.75415260.1025.09.2014 - 25.09.2014112.5000 %0.068 %*284.42410241.4526.09.2014 - 28.09.2014312.5000 %0.068 %*842.96410867.2529.09.2014 - 29.09.2014112.5000 %0.068 %*281.42411169.0030.09.2014 - 30.09.2014112.5000 %0.068 %*281.62407538.7701.10.2014 - 01.10.2014112.5000 %0.068 %*279.14408022.3202.10.2014 - 02.10.2014112.5000 %0.068 %*279.47408628.5003.10.2014 - 05.10.2014312.5000 %0.068 %*839.65408413.0006.10.2014 - 06.10.2014112.5000 %0.068 %*279.73407303.7507.10.2014 - 07.10.2014112.5000 %0.068 %*278.98408158.0708.10.2014 - 08.10.2014112.5000 %0.068 %*279.56408775.4509.10.2014 - 09.10.2014112.5000 %0.068 %*279.98413202.8510.10.2014 - 12.10.2014312.5000 %0.068 %*849.05409246.3013.10.2014 - 13.10.2014112.5000 %0.068 %*280.31410528.8714.10.2014 - 14.10.2014112.5000 %0.068 %*281.18409478.6715.10.2014 - 15.10.2014112.5000 %0.068 %*280.46410107.5016.10.2014 - 16.10.2014112.5000 %0.068 %*280.90412787.7517.10.2014 - 19.10.2014312.5000 %0.068 %*848.19415182.2020.10.2014 - 20.10.2014112.5000 %0.068 %*284.37413544.4521.10.2014 - 21.10.2014112.5000 %0.068 %*283.25413172.2022.10.2014 - 22.10.2014112.5000 %0.068 %*282.99410951.3523.10.2014 - 23.10.2014112.5000 %0.068 %*281.47410170.0524.10.2014 - 26.10.2014312.5000 %0.068 %*842.82409849.527.10.2014 - 27.10.2014112.5000 %0.068 %*280.72410512.5728.10.2014 - 28.10.2014112.5000 %0.068 %*281.17412795.6029.10.2014 - 29.10.2014112.5000 %0.068 %*282.74412449.1530.10.2014 - 30.10.2014112.5000 %0.068 %*282.50407881.8031.10.2014 - 02.11.2014312.5000 %0.068 %*838.11405487.8503.11.2014 - 03.11.2014112.5000 %0.068 %*277.73404584.3204.11.2014 - 04.11.2014112.5000 %0.068 %*277.11422254.0205.11.2014 - 05.11.2014112.5000 %0.068 %*289.22435416.9706.11.2014 - 06.11.2014112.5000 %0.068 %*298.23452823.1207.11.2014 - 09.11.2014312.5000 %0.068 %*930.46458671.9010.11.2014 - 10.11.2014112.5000 %0.068 %*314.16492303.1011.11.2014 - 11.11.2014112.5000 %0.068 %*337.19489183.3212.11.2014 - 12.11.2014112.5000 %0.068 %*335.06484966.3013.11.2014 - 13.11.2014114.0000 %0.077 %*372.03479942.6714.11.2014 - 16.11.2014314.0000 %0.077 %*1104.534476784.2517.11.2014 - 17.11.2014114.0000 %0.077 %*3434.25476728.2018.11.2014 - 18.11.2014114.0000 %0.077 %*365.71475535.4519.11.2014 - 19.11.2014114.0000 %0.077 %*364.79474639.8720.11.2014 - 20.11.2014114.0000 %0.077 %*364.11473229.3721.11.2014 - 23.11.2014314.0000 %0.077 %*1089.08467712.9524.11.2014 - 24.11.2014114.0000 %0.077 %*358.79465621.1025.11.2014 - 25.11.2014114.0000 %0.077 %*357.19465063.3026.11.2014 - 26.11.2014114.0000 %0.077 %*356.76466779.7227.11.2014 - 27.11.2014114.0000 %0.077 %*358.08467041.2028.11.2014 - 30.11.2014314.0000 %0.077 %*1074.8346987301.12.2014 - 01.12.2014114.0000 %0.077 %*360.45470893.1202.12.2014 - 02.12.2014114.0000 %0.077 %*361.23471665.4503.12.2014 - 03.12.2014114.0000 %0.077 %*361.83471557.7004.12.2014 - 04.12.2014114.0000 %0.077 %*361.74474450.5205.12.2014 - 07.12.2014314.0000 %0.077 %*1091.89479822.0708.12.2014 - 08.12.2014114.0000 %0.077 %*368.08477373.0009.12.2014 - 09.12.2014114.0000 %0.077 %*366.20483844.3210.12.2014 - 10.12.2014114.0000 %0.077 %*371.17485528.0011.12.2014 - 11.12.2014114.0000 %0.077 %*372.46488131.4712.12.2014 - 14.12.2014314.0000 %0.077 %*1123.37490541.9015.12.2014 - 15.12.2014114.0000 %0.077 %*376.31490016.3516.12.2014 - 16.12.2014114.0000 %0.077 %*375.90494550.4017.12.2014 - 17.12.2014114.0000 %0.077 %*379.38490715.6218.12.2014 - 18.12.2014114.0000 %0.077 %*376.44484316.7719.12.2014 - 21.12.2014314.0000 %0.077 %*1114.59486690.3222.12.2014 - 22.12.2014114.0000 %0.077 %*373.35479992.3523.12.2014 - 23.12.2014114.0000 %0.077 %*368.21481504.8724.12.2014 - 24.12.2014114.0000 %0.077 %*369.37481760.6525.12.2014 - 25.12.2014114.0000 %0.077 %*369.57481699.4026.12.2014 - 28.12.2014314.0000 %0.077 %*1108.57480822.7029.12.2014 - 29.12.2014114.0000 %0.077 %*368.85480822.7030.12.2014 - 30.12.2014114.0000 %0.077 %*368.85480822.7031.12.2014 - 01.01.2015214.0000 %0.077 %*737.70480822.7002.01.2015 - 05.01.2015414.0000 %0.077 %*1475.40470033.8206.01.2015 - 07.01.2015214.0000 %0.077 %*721.15466012.1708.01.2015 - 08.01.2015114.0000 %0.077 %*357.49463352.8509.01.2015 - 11.01.2015314.0000 %0.077 %*1066.35465372.1012.01.2015 - 12.01.2015114.0000 %0.077 %*357.00465310.9013.01.2015 - 13.01.2015114.0000 %0.077 %*356.95464541.8714.01.2015 - 14.01.2015114.0000 %0.077 %*356.36464408.8015.01.2015 - 15.01.2015114.0000 %0.077 %*356.26462406.5016.01.2015 - 16.01.2015114.0000 %0.077 %*354.72459940.1717.01.2015 - 18.01.2015214.0000 %0.077 %*705.66457950.1519.01.2015 - 19.01.2015114.0000 %0.077 %*351.30457591.1720.01.2015 - 20.01.2015114.0000 %0.077 %*351.03456929.2021.01.2015 - 21.01.2015114.0000 %0.077 %*350.52456985.6722.01.2015 - 22.01.2015114.0000 %0.077 %*350.56458680.1023.01.2015 - 25.01.2015314.0000 %0.077 %*1055.59442601.1026.01.2015 - 26.01.2015114.0000 %0.077 %*339.53446937.5027.01.2015 - 27.01.2015114.0000 %0.077 %*342.86448549.8728.01.2015 - 28.01.2015114.0000 %0.077 %*344.09452464.9729.01.2015 - 29.01.2015114.0000 %0.077 %*347.10457064.2530.01.2015 - 01.02.2015314.0000 %0.077 %*1051.87456354.4702.02.2015 - 02.02.2015114.0000 %0.077 %*350.08459226.9703.02.2015 - 03.02.2015114.0000 %0.077 %*352.28475770.7504.02.2015 - 04.02.2015114.0000 %0.077 %*364.97515063.2205.02.2015 - 05.02.2015114.0000 %0.077 %*395.12659799.8006.02.2015 - 08.02.2015319.5000 %0.107 %*2114.97714184.0009.02.2015 - 09.02.2015119.5000 %0.107 %*763.10700191.4510.02.2015 - 10.02.2015119.5000 %0.107 %*748.15721823.7011.02.2015 - 11.02.2015119.5000 %0.107 %*771.26709929.2212.02.2015 - 12.02.2015119.5000 %0.107 %*758.55734012.5713.02.2015 - 15.02.2015319.5000 %0.107 %*2352.86741184.5716.02.2015 - 16.02.2015119.5000 %0.107 %*791.95751750.5017.02.2015 - 17.02.2015119.5000 %0.107 %*803.24764795.7018.02.2015 - 18.02.2015119.5000 %0.107 %*817.18777787.7219.02.2015 - 19.02.2015119.5000 %0.107 %*831.06793061.6720.02.2015 - 22.02.2015319.5000 %0.107 %*2542.14800691.1223.02.2015 - 23.02.2015119.5000 %0.107 %*855.53799085.4524.02.2015 - 24.02.2015119.5000 %0.107 %*853.82794263.6225.02.2015 - 25.02.2015119.5000 %0.107 %*848.67851238.7526.02.2015 - 26.02.2015119.5000 %0.107 %*909.54785488.0727.02.2015 - 01.03.2015319.5000 %0.107 %*2517.87754713.0202.03.2015 - 02.03.2015119.5000 %0.107 %*806.41696653.8203.03.2015 - 04.03.2015219.5000 %0.107 %*1488.74642148.5705.03.2015 - 05.03.2015130.0000 %0.164 %*1055.59633618.4706.03.2015 - 09.03.2015430.0000 %0.164 %*4166.26590124.5210.03.2015 - 10.03.2015130.0000 %0.164 %*970.07578588.5711.03.2015 - 11.03.2015130.0000 %0.164 %*951.10569993.6512.03.2015 - 12.03.2015130.0000 %0.164 %*936.98573528.0713.03.2015 - 15.03.2015330.0000 %0.164 %*2828.36575391.1716.03.2015 - 16.03.2015130.0000 %0.164 %*945.85587150.4017.03.2015 - 17.03.2015130.0000 %0.164 %*965.18619403.3218.03.2015 - 18.03.2015130.0000 %0.164 %*1018.20619474.1519.03.2015 - 19.03.2015130.0000 %0.164 %*1018.31619015.4520.03.2015 - 22.03.2015330.0000 %0.164 %*3052.68623657.5723.03.2015 - 23.03.2015130.0000 %0.164 %*1025.19635292.3724.03.2015 - 24.03.2015130.0000 %0.164 %*1044.32644873.4325.03.2015 - 25.03.2015130.0000 %0.164 %*1060.07645390.7026.03.2015 - 26.03.2015130.0000 %0.164 %*1060.92645021.0227.03.2015 - 29.03.2015330.0000 %0.164 %*3180.93636232.8530.03.2015 - 30.03.2015130.0000 %0.164 %*1045.86636232.8531.03.2015 - 31.03.2015130.0000 %0.164 %*1045.86630783.5701.04.2015 - 01.04.2015130.0000 %0.164 %*1036.90631370.7702.04.2015 - 02.04.2015130.0000 %0.164 %*1037.87636519.5003.04.2015 - 05.04.2015330.0000 %0.164 %*3139.00630977.4206.04.2015 - 06.04.2015130.0000 %0.164 %*1037.22634841.4707.04.2015 - 07.04.2015130.0000 %0.164 %*1043.58637424.8508.04.2015 - 08.04.2015130.0000 %0.164 %*1047.82638423.1509.04.2015 - 09.04.2015130.0000 %0.164 %*1049.466314231.6710.04.2015 - 13.04.2015430.0000 %0.164 %*41518.24604657.7214.04.2015 - 14.04.2015130.0000 %0.164 %*993.96605490.2015.04.2015 - 15.04.2015130.0000 %0.164 %*995.33576106.6016.04.2015 - 16.04.2015130.0000 %0.164 %*947.025742666.4017.04.2015 - 19.04.2015330.0000 %0.164 %*28320.00569293.6720.04.2015 - 20.04.2015130.0000 %0.164 %*935.83596584.4721.04.2015 - 21.04.2015130.0000 %0.164 %*980.69595887.8022.04.2015 - 22.04.2015130.0000 %0.164 %*979.54605426.9523.04.2015 - 23.04.2015130.0000 %0.164 %*995.22606761.5224.04.2015 - 26.04.2015330.0000 %0.164 %*2992.25607541.1027.04.2015 - 27.04.2015130.0000 %0.164 %*998.70

619520.6728.04.2015 - 28.04.2015130.0000 %0.164 %*1018.39608153.2729.04.2015 - 29.04.2015130.0000 %0.164 %*999.70578893.1230.04.2015 - 04.05.2015530.0000 %0.164 %*4758.03592499.5205.05.2015 - 05.05.2015130.0000 %0.164 %*973.97587340.5506.05.2015 - 06.05.2015130.0000 %0.164 %*965.49590291.0007.05.2015 - 07.05.2015130.0000 %0.164 %*970.34585668.5208.05.2015 - 11.05.2015430.0000 %0.164 %*3850.97577597.1012.05.2015 - 12.05.2015130.0000 %0.164 %*949.47579863.8513.05.2015 - 13.05.2015130.0000 %0.164 %*953.20577062.0014.05.2015 - 14.05.2015130.0000 %0.164 %*948.60587203.0215.05.2015 - 17.05.2015330.0000 %0.164 %*2895.80585174.2218.05.2015 - 18.05.2015130.0000 %0.164 %*961.93629773.6019.05.2015 - 19.05.2015130.0000 %0.164 %*1035.24594009.6020.05.2015 - 20.05.2015130.0000 %0.164 %*976.45578487.9521.05.2015 - 21.05.2015130.0000 %0.164 %*950.94575543.4522.05.2015 - 24.05.2015330.0000 %0.164 %*2838.30520921.3225.05.2015 - 25.05.2015130.0000 %0.164 %*856.31528341.8726.05.2015 - 26.05.2015130.0000 %0.164 %*868.51535586.8027.05.2015 - 27.05.2015130.0000 %0.164 %*880.42526032.1228.05.2015 - 28.05.2015130.0000 %0.164 %*864.71526205.6729.05.2015 - 01.06.2015430.0000 %0.164 %*3459.98578253.0502.06.2015 - 02.06.2015130.0000 %0.164 %*950.55580975.1203.06.2015 - 03.06.2015130.0000 %0.164 %*955.03584700.9204.06.2015 - 04.06.2015130.0000 %0.164 %*961.15594530.4705.06.2015 - 05.06.2015130.0000 %0.164 %*977.31589668.7208.06.2015 - 08.06.2015130.0000 %0.164 %*969.32588863.7009.06.2015 - 09.06.2015130.0000 %0.164 %*968.00595333.6010.06.2015 - 10.06.2015130.0000 %0.164 %*978.63596471.0211.06.2015 - 11.06.2015130.0000 %0.164 %*980.50590452.0512.06.2015 - 14.06.2015330.0000 %0.164 %*2911.82590700.1515.06.2015 - 15.06.2015130.0000 %0.164 %*971.01601531.8716.06.2015 - 16.06.2015130.0000 %0.164 %*988.82620967.2217.06.2015 - 17.06.2015130.0000 %0.164 %*1020.77610482.5018.06.2015 - 18.06.2015130.0000 %0.164 %*1003.53608094.1719.06.2015 - 21.06.2015330.0000 %0.164 %*2998.82611146.7522.06.2015 - 22.06.2015130.0000 %0.164 %*1004.62617414.7523.06.2015 - 23.06.2015130.0000 %0.164 %*1014.93602935.4224.06.2015 - 24.06.2015130.0000 %0.164 %*991.13593672.8525.06.2015 - 25.06.2015130.0000 %0.164 %*975.90593807.8726.06.2015 - 29.06.2015430.0000 %0.164 %*3904.49588535.1030.06.2015 - 30.06.2015130.0000 %0.164 %*967.45587568.5001.07.2015 - 01.07.2015130.0000 %0.164 %*965.87582926.8502.07.2015 - 02.07.2015130.0000 %0.164 %*958.24581286.1703.07.2015 - 05.07.2015330.0000 %0.164 %*2866.62583046.2006.07.2015 - 06.07.2015130.0000 %0.164 %*958.43585237.4707.07.2015 - 07.07.2015130.0000 %0.164 %*962.03603774.2510.07.2015 - 12.07.2015330.0000 %0.164 %*2977.52612839.6513.07.2015 - 13.07.2015130.0000 %0.164 %*1007.41606693.7714.07.2015 - 14.07.2015130.0000 %0.164 %*997.30606576.6215.07.2015 - 15.07.2015130.0000 %0.164 %*997.11608447.6716.07.2015 - 16.07.2015130.0000 %0.164 %*1000.19597323.3217.07.2015 - 19.07.2015330.0000 %0.164 %*2945.70599301.2720.07.2015 - 20.07.2015130.0000 %0.164 %*985.15597731.8021.07.2015 - 21.07.2015130.0000 %0.164 %*982.57598268.0522.07.2015 - 22.07.2015130.0000 %0.164 %*983.45599939.6223.07.2015 - 23.07.2015130.0000 %0.164 %*986.20605376.5724.07.2015 - 26.07.2015330.0000 %0.164 %*2985.42603655.6027.07.2015 - 27.07.2015130.0000 %0.164 %*992.31609911.6728.07.2015 - 28.07.2015130.0000 %0.164 %*1002.59607466.229.07.2015 - 29.07.2015130.0000 %0.164 %*998.57608678.3530.07.2015 - 30.07.2015130.0000 %0.164 %*1000.57591892.5031.07.2015 - 02.08.2015330.0000 %0.164 %*2918.92579240.3703.08.2015 - 03.08.2015130.0000 %0.164 %*952.18594570.4204.08.2015 - 04.08.2015130.0000 %0.164 %*977.38595672.9705.08.2015 - 05.08.2015130.0000 %0.164 %*979.19586753.2706.08.2015 - 06.08.2015130.0000 %0.164 %*964.53584635.9507.08.2015 - 09.08.2015330.0000 %0.164 %*2883.14576861.0010.08.2015 - 10.08.2015130.0000 %0.164 %*948.26582604.8511.08.2015 - 11.08.2015130.0000 %0.164 %*957.71590656.2212.08.2015 - 12.08.2015130.0000 %0.164 %*970.94596385.1213.08.2015 - 13.08.2015130.0000 %0.164 %*980.36594227.2714.08.2015 - 16.08.2015330.0000 %0.164 %*2930.44607637.2017.08.2015 - 17.08.2015130.0000 %0.164 %*998.86611021.9518.08.2015 - 18.08.2015130.0000 %0.164 %*1004.42610715.7019.08.2015 - 24.08.2015630.0000 %0.164 %*6023.50623149.5725.08.2015 - 25.08.2015130.0000 %0.164 %*1024.36650762.4226.08.2015 - 26.08.2015130.0000 %0.164 %*1069.75610739.6227.08.2015 - 27.08.2015130.0000 %0.164 %*1003.96601354.4028.08.2015 - 29.08.2015227.0000 %0.148 %*1779.35596793.830.08.2015 - 31.08.2015227.0000 %0.148 %*1765.86611369.4201.09.2015 - 01.09.2015127.0000 %0.148 %*904.49612320.3702.09.2015 - 02.09.2015127.0000 %0.148 %*905.90618706.0203.09.2015 - 03.09.2015127.0000 %0.148 %*915.35618032.1704.09.2015 - 06.09.2015327.0000 %0.148 %*2743.056109970207.09.2015 - 07.09.2015127.0000 %0.148 %*90394.08616306.2008.09.2015 - 08.09.2015127.0000 %0.148 %*911.80625544.3209.09.2015 - 09.09.2015127.0000 %0.148 %*925.46611779.8210.09.2015 - 10.09.2015127.0000 %0.148 %*905.10607877.8711.09.2015 - 13.09.2015327.0000 %0.148 %*2697.98611251.1014.09.2015 - 14.09.2015127.0000 %0.148 %*904.32620438.0515.09.2015 - 15.09.2015127.0000 %0.148 %*917.91622548.0716.09.2015 - 16.09.2015127.0000 %0.148 %*921.03612560.3517.09.2015 - 17.09.2015127.0000 %0.148 %*906.25610794.07118.09.2015 - 20.09.2015327.0000 %0.148 %*2710.92617750.5221.09.2015 - 21.09.2015127.0000 %0.148 %*913.93614675.9722.09.2015 - 22.09.2015127.0000 %0.148 %*909.38606234.2023.09.2015 - 23.09.2015127.0000 %0.148 %*896.89601406.7224.09.2015 - 24.09.2015127.0000 %0.148 %*889.75603205.2525.09.2015 - 27.09.2015322.0000 %0.121 %*2181.45602599.8028.09.2015 - 28.09.2015122.0000 %0.121 %*726.42602854.7029.09.2015 - 29.09.2015122.0000 %0.121 %*726.73602986.5030.09.2015 - 30.09.2015122.0000 %0.121 %*726.89596437.5201.10.2015 - 01.10.2015122.0000 %0.121 %*718.99589807.0702.10.2015 - 04.10.2015322.0000 %0.121 %*2133.00590001.6505.10.2015 - 05.10.2015122.0000 %0.121 %*711.23595947.3206.10.2015 - 06.10.2015122.0000 %0.121 %*718.40596669.2207.10.2015 - 07.10.2015122.0000 %0.121 %*719.27599074.2508.10.2015 - 08.10.2015122.0000 %0.121 %*722.17

599255.5509.10.2015 - 11.10.2015322.0000 %0.121 %*2167.17610599.8012.10.2015 - 12.10.2015122.0000 %0.121 %*736.07620332.7213.10.2015 - 14.10.2015222.0000 %0.121 %*1495.60623658.7215.10.2015 - 15.10.2015122.0000 %0.121 %*751.81620297.4516.10.2015 - 18.10.2015322.0000 %0.121 %*2243.27604854.6519.10.2015 - 19.10.2015122.0000 %0.121 %*729.14612478.8520.10.2015 - 20.10.2015122.0000 %0.121 %*738.33625200.1721.10.2015 - 21.10.2015122.0000 %0.121 %*753.67641764.3522.10.2015 - 22.10.2015122.0000 %0.121 %*773.63630150.6523.10.2015 - 25.10.2015322.0000 %0.121 %*2278.90625544.3026.10.2015 - 26.10.2015122.0000 %0.121 %*754.08630542.0527.10.2015 - 27.10.2015122.0000 %0.121 %*760.11632226.2528.10.2015 - 28.10.2015122.0000 %0.121 %*762.14634241.8729.10.2015 - 29.10.2015122.0000 %0.121 %*764.57625851.4030.10.2015 - 01.11.2015322.0000 %0.121 %*2263.35633304.7202.11.2015 - 02.11.2015122.0000 %0.121 %*763.44634759.6703.11.2015 - 03.11.2015122.0000 %0.121 %*765.19631652.6004.11.2015 - 04.11.2015122.0000 %0.121 %*761.44630988.4505.11.2015 - 05.11.2015122.0000 %0.121 %*760.64623746.5806.11.2015 - 08.11.2015322.0000 %0.121 %*2255.74615145.9209.11.2015 - 09.11.2015122.0000 %0.121 %*741.55613017.9210.11.2015 - 10.11.2015122.0000 %0.121 %*738.98609491.6511.11.2015 - 11.11.2015122.0000 %0.121 %*734.73609657.5512.11.2015 - 12.11.2015122.0000 %0.121 %*734.93614525.5213.11.2015 - 15.11.2015322.0000 %0.121 %*2222.39620538.8216.11.2015 - 16.11.2015122.0000 %0.121 %*748.05622122.3517.11.2015 - 17.11.2015122.0000 %0.121 %*749.96634039.5018.11.2015 - 18.11.2015122.0000 %0.121 %*764.32637355.7519.11.2015 - 19.11.2015122.0000 %0.121 %*768.32636922.3720.11.2015 - 22.11.2015322.0000 %0.121 %*2303.39640867.7823.11.2015 - 23.11.2015122.0000 %0.121 %*772.55639550.8224.11.2015 - 24.11.2015122.0000 %0.121 %*770.97639550.8224.11.2015 - 24.11.2015122.0000 %0.121 %*770.97637708.4225.11.2015 - 25.11.2015122.0000 %0.121 %*768.74629116.6026.11.2015 - 26.11.2015122.0000 %0.121 %*758.39626036.4227.11.2015 - 27.11.2015122.0000 %0.121 %*754.67631749.1530.11.2015 - 30.11.2015122.0000 %0.121 %*761.56633367.0001.12.2015 - 01.12.2015122.0000 %0.121 %*763.51631801.4202.12.2015 - 02.12.2015122.0000 %0.121 %*761.62627373.4703.12.2015 - 03.12.2015122.0000 %0.121 %*756.29615951.6504.12.2015 - 06.12.2015322.0000 %0.121 %*2227.55644543.2507.12.2015 - 07.12.2015122.0000 %0.121 %*776.98633696.4708.12.2015 - 08.12.2015122.0000 %0.121 %*763.91622952.2709.12.2015 - 09.12.2015122.0000 %0.121 %*750.96626233.2510.12.2015 - 10.12.2015122.0000 %0.121 %*754.91639298.7711.12.2015 - 13.12.2015322.0000 %0.121 %*2311.98653170.0714.12.2015 - 14.12.2015122.0000 %0.121 %*787.38653807.5515.12.2015 - 15.12.2015122.0000 %0.121 %*788.15644324.6016.12.2015 - 16.12.2015122.0000 %0.121 %*776.72642840.6017.12.2015 - 17.12.2015122.0000 %0.121 %*774.93636574.7018.12.2015 - 20.12.2015322.0000 %0.121 %*2302.13637872.3521.12.2015 - 21.12.2015122.0000 %0.121 %*768.94639105.7722.12.2015 - 22.12.2015122.0000 %0.121 %*770.43633760.5023.12.2015 - 23.12.2015122.0000 %0.121 %*763.99627596.0224.12.2015 - 24.12.2015122.0000 %0.121 %*756.55628480.4525.12.2015 - 25.12.2015122.0000 %0.121 %*757.62633215.1528.12.2015 - 28.12.2015122.0000 %0.121 %*763.33652444.0529.12.2015 - 29.12.2015122.0000 %0.121 %*786.51651389.9530.12.2015 - 30.12.2015122.0000 %0.121 %*785.24655578.2231.12.2015 - 05.01.2016622.0000 %0.121 %*4741.72638948.8506.01.2016 - 10.01.2016522.0000 %0.120 %*3840.68631164.9211.01.2016 - 11.01.2016122.0000 %0.120 %*758.78639788.8212.01.2016 - 12.01.2016122.0000 %0.120 %*769.15630296.4713.01.2016 - 13.01.2016122.0000 %0.120 %*757.73639278.6014.01.2016 - 14.01.2016122.0000 %0.120 %*768.53652239.4215.01.2016 - 15.01.2016122.0000 %0.120 %*784.11659953.1716.01.2016 - 17.01.2016222.0000 %0.120 %*1586.77665289.1018.01.2016 - 18.01.2016122.0000 %0.120 %*799.80670868.7219.01.2016 - 19.01.2016122.0000 %0.120 %*806.51675019.1520.01.2016 - 20.01.2016122.0000 %0.120 %*811.50672445.0021.01.2016 - 21.01.2016122.0000 %0.120 %*808.40667788.1522.01.2016 - 24.01.2016322.0000 %0.120 %*2408.42669884.2725.01.2016 - 25.01.2016122.0000 %0.120 %*805.33671336.2026.01.2016 - 26.01.2016122.0000 %0.120 %*807.07673220.3527.01.2016 - 27.01.2016122.0000 %0.120 %*809.34676974.3028.01.2016 - 28.01.2016122.0000 %0.120 %*813.85685574.3529.01.2016 - 29.01.2016122.0000 %0.120 %*824.19697652.3001.02.2016 - 01.02.2016122.0000 %0.120 %*838.71692450.3502.02.2016 - 02.02.2016122.0000 %0.120 %*832.45706261.5503.02.2016 - 03.02.2016122.0000 %0.120 %*849.06702400.8204.02.2016 - 04.02.2016122.0000 %0.120 %*844.42725383.2205.02.2016 - 07.02.2016322.0000 %0.120 %*2616.14725693.4008.02.2016 - 08.02.2016122.0000 %0.120 %*872.42718162.4509.02.2016 - 09.02.2016122.0000 %0.120 %*863.36728782.0010.02.2016 - 10.02.2016122.0000 %0.120 %*876.13730049.6511.02.2016 - 11.02.2016122.0000 %0.120 %*877.66739928.4512.02.2016 - 14.02.2016322.0000 %0.120 %*2668.59737030.6715.02.2016 - 15.02.2016122.0000 %0.120 %*886.05749565.2316.02.2016 - 16.02.2016122.0000 %0.120 %*901.12754257.6517.02.2016 - 17.02.2016122.0000 %0.120 %*906.76743988.0518.02.2016 - 18.02.2016122.0000 %0.120 %*894.41733269.0219.02.2016 - 21.02.2016322.0000 %0.120 %*2644.58744978.8522.02.2016 - 22.02.2016122.0000 %0.120 %*895.60744654.8723.02.2016 - 23.02.2016122.0000 %0.120 %*895.21749067.2724.02.2016 - 24.02.2016122.0000 %0.120 %*900.52747219.4525.02.2016 - 25.02.2016122.0000 %0.120 %*898.30751176.9526.02.2016 - 28.02.2016322.0000 %0.120 %*2709.16744401.5229.02.2016 - 29.02.2016122.0000 %0.120 %*894.91737520.5001.03.2016 - 01.03.2016122.0000 %0.120 %*886.64736176.5202.03.2016 - 02.03.2016122.0000 %0.120 %*885.02727644.0703.03.2016 - 03.03.2016122.0000 %0.120 %*874.76714386.7004.03.2016 - 08.03.2016522.0000 %0.120 %*4294.13726683.8009.03.2016 - 09.03.2016122.0000 %0.120 %*873.61718258.4510.03.2016 - 10.03.2016122.0000 %0.120 %*863.48692654.7011.03.2016 - 11.03.2016122.0000 %0.120 %*832.70716556.7512.03.2016 - 13.03.2016222.0000 %0.120 %*1722.87721403.4214.03.2016 - 14.03.2016122.0000 %0.120 %*867.26737118.4015.03.2016 - 15.03.2016122.0000 %0.120 %*886.15746675.3016.03.2016 - 16.03.2016122.0000 %0.120 %*897.64742524.1517.03.2016 - 17.03.2016122.0000 %0.120 %*892.65755008.5518.03.2016 - 20.03.2016322.0000 %0.120 %*2722.98749540.8222.03.2016 - 22.03.2016122.0000 %0.120 %*901.097316552.7023.03.2016 - 23.03.2016122.0000 %0.120 %*8795.86726535.7224.03.2016 - 24.03.2016122.0000 %0.120 %*873.43732041.4525.03.2016 - 27.03.2016322.0000 %0.120 %*2640.15726971.2028.03.2016 - 28.03.2016122.0000 %0.120 %*873.95732821.8229.03.2016 - 29.03.2016122.0000 %0.120 %*880.99739900.2230.03.2016 - 30.03.2016122.0000 %0.120 %*889.50742233.1731.03.2016 - 31.03.2016122.0000 %0.120 %*892.30746235.9201.04.2016 - 03.04.2016322.0000 %0.120 %*2691.34746180.2204.04.2016 - 04.04.2016122.0000 %0.120 %*897.05739547.2705.04.2016 - 06.04.2016222.0000 %0.120 %*1778.15735647.6507.04.2016 - 07.04.2016122.0000 %0.120 %*884.39733014.6208.04.2016 - 10.04.2016322.0000 %0.120 %*2643.66728079.9011.04.2016 - 11.04.2016122.0000 %0.120 %*875.29728122.8012.04.2016 - 12.04.2016122.0000 %0.120 %*875.34728009.1513.04.2016 - 13.04.2016122.0000 %0.120 %*875.20719780.8014.04.2016 - 14.04.2016122.0000 %0.120 %*865.31721468.1215.04.2016 - 17.04.2016322.0000 %0.120 %*2602.02718650.9218.04.2016 - 18.04.2016122.0000 %0.120 %*863.95720326.8519.04.2016 - 19.04.2016122.0000 %0.120 %*865.97721513.4220.04.2016 - 20.04.2016122.0000 %0.120 %*867.39722889.8021.04.2016 - 21.04.2016122.0000 %0.120 %*869.05720294.6222.04.2016 - 24.04.2016319.0000 %0.104 %*2243.54713613.7025.04.2016 - 25.04.2016119.0000 %0.104 %*740.91713544.0226.04.2016 - 26.04.2016119.0000 %0.104 %*740.84713953.9227.04.2016 - 27.04.2016119.0000 %0.104 %*741.26712515.5228.04.2016 - 28.04.2016119.0000 %0.104 %*739.77715171.4729.04.2016 - 03.05.2016519.0000 %0.104 %*3712.64718414.8504.05.2016 - 04.05.2016119.0000 %0.104 %*745.90724679.2705.05.2016 - 05.05.2016119.0000 %0.104 %*752.40718455.6706.05.2016 - 09.05.2016419.0000 %0.104 %*2983.75718834.6210.05.2016 - 10.05.2016119.0000 %0.104 %*746.33716515.1511.05.2016 - 11.05.2016119.0000 %0.104 %*743.92722351.2212.05.2016 - 12.05.2016119.0000 %0.104 %*749.98720722.6213.05.2016 - 15.05.2016319.0000 %0.104 %*2244.87722078.2016.05.2016 - 16.05.2016119.0000 %0.104 %*749.70718923.1217.05.2016 - 17.05.2016119.0000 %0.104 %*746.42715111.6018.05.2016 - 18.05.2016119.0000 %0.104 %*742.47712191.0019.05.2016 - 19.05.2016119.0000 %0.104 %*739.43707078.5720.05.2016 - 22.05.2016319.0000 %0.104 %*2202.38706839.2523.05.2016 - 23.05.2016119.0000 %0.104 %*733.88704405.5224.05.2016 - 24.05.2016119.0000 %0.104 %*731.35701733.2025.05.2016 - 25.05.2016119.0000 %0.104 %*728.58699759.8226.05.2016 - 26.05.2016119.0000 %0.104 %*726.53700791.8527.05.2016 - 29.05.2016318.0000 %0.098 %*2067.91701797.8230.05.2016 - 30.05.2016118.0000 %0.098 %*690.29700810.2531.05.2016 - 31.05.2016118.0000 %0.098 %*689.32701074.5501.06.2016 - 01.06.2016118.0000 %0.098 %*689.58701101.1702.06.2016 - 02.06.2016118.0000 %0.098 %*689.61700682.2503.06.2016 - 05.06.2016318.0000 %0.098 %*2067.59697182.7706.06.2016 - 06.06.2016118.0000 %0.098 %*685.75708905.5707.06.2016 - 07.06.2016118.0000 %0.098 %*697.28708162.8508.06.2016 - 08.06.2016118.0000 %0.098 %*696.55709535.5209.06.2016 - 09.06.2016118.0000 %0.098 %*697.90709000.0010.06.2016 - 12.06.2016318.0000 %0.098 %*2092.13706933.6013.06.2016 - 13.06.2016118.0000 %0.098 %*695.34703367.7514.06.2016 - 14.06.2016118.0000 %0.098 %*691.84703367.7514.06.2016 - 14.06.2016118.0000 %0.098 %*691.84698720.5516.06.2016 - 16.06.2016118.0000 %0.098 %*687.27695711.1717.06.2016 - 20.06.2016418.0000 %0.098 %*2737.22700811.5021.06.2016 - 21.06.2016118.0000 %0.098 %*689.32704086.0022.06.2016 - 22.06.2016118.0000 %0.098 %*692.54702312.5223.06.2016 - 23.06.2016118.0000 %0.098 %*690.80708479.2024.06.2016 - 28.06.2016516.5000 %0.090 %*3193.96688122.4729.06.2016 - 29.06.2016116.5000 %0.090 %*620.44689088.5030.06.2016 - 30.06.2016116.5000 %0.090 %*621.31689112.5701.07.2016 - 01.07.2016116.5000 %0.090 %*621.33690966.0502.07.2016 - 03.07.2016216.5000 %0.090 %*1246.00690966.0504.07.2016 - 04.07.2016116.5000 %0.090 %*623.00690996.6005.07.2016 - 05.07.2016116.5000 %0.090 %*623.03692332.0006.07.2016 - 06.07.2016116.5000 %0.090 %*624.23687438.8007.07.2016 - 07.07.2016116.5000 %0.090 %*619.82687369.9008.07.2016 - 10.07.2016316.5000 %0.090 %*1859.28687359.0511.07.2016 - 11.07.2016116.5000 %0.090 %*619.75686476.9512.07.2016 - 12.07.2016116.5000 %0.090 %*618.956888559.3213.07.2016 - 13.07.2016116.5000 %0.090 %*6211.00687053.2014.07.2016 - 14.07.2016116.5000 %0.090 %*619.47691678.8015.07.2016 - 17.07.2016316.5000 %0.090 %*1870.93690135.6718.07.2016 - 18.07.2016116.5000 %0.090 %*622.25686849.5719.07.2016 - 19.07.2016116.5000 %0.090 %*619.29684564.7220.07.2016 - 20.07.2016116.5000 %0.090 %*617.23683125.2721.07.2016 - 21.07.2016116.5000 %0.090 %*615.93683373.8222.07.2016 - 24.07.2016316.5000 %0.090 %*1848.47683213.6225.07.2016 - 25.07.2016116.5000 %0.090 %*616.01680547.5526.07.2016 - 26.07.2016116.5000 %0.090 %*613.61681408.727.07.2016 - 27.07.2016116.5000 %0.090 %*614.38681863.7728.07.2016 - 28.07.2016116.5000 %0.090 %*614.80687530.2029.07.2016 - 31.07.2016315.5000 %0.085 %*1747.00689187.8001.08.2016 - 01.08.2016115.5000 %0.085 %*583.74691708.1702.08.2016 - 02.08.2016115.5000 %0.085 %*585.87694614.5203.08.2016 - 03.08.2016115.5000 %0.085 %*588.33694848.2204.08.2016 - 04.08.2016115.5000 %0.085 %*588.53690684.6705.08.2016 - 07.08.2016315.5000 %0.085 %*1755.02691829.5008.08.2016 - 08.08.2016115.5000 %0.085 %*585.98687938.3509.08.2016 - 09.08.2016115.5000 %0.085 %*582.68687341.8010.08.2016 - 10.08.2016115.5000 %0.085 %*582.17693871.8511.08.2016 - 11.08.2016115.5000 %0.085 %*587.71692891.5212.08.2016 - 14.08.2016315.5000 %0.085 %*1760.63698607.8715.08.2016 - 15.08.2016115.5000 %0.085 %*591.72701968.2016.08.2016 - 16.08.2016115.5000 %0.085 %*594.56707611.6517.08.2016 - 17.08.2016115.5000 %0.085 %*599.34707249.3518.08.2016 - 18.08.2016115.5000 %0.085 %*599.04712399.6719.08.2016 - 21.08.2016315.5000 %0.085 %*1810.20715306.0022.08.2016 - 22.08.2016115.5000 %0.085 %*605.86714854.6723.08.2016 - 24.08.2016215.5000 %0.085 %*1210.96717348.5025.08.2016 - 25.08.2016115.5000 %0.085 %*607.59714917.1026.08.2016 - 28.08.2016315.5000 %0.085 %*1816.59718110.5229.08.2016 - 29.08.2016115.5000 %0.085 %*608.24711771.5530.08.2016 - 30.08.2016115.5000 %0.085 %*602.87716210.5731.08.2016 - 31.08.2016115.5000 %0.085 %*606.63725841.2001.09.2016 - 01.09.2016115.5000 %0.085 %*614.78741653.00002.09.2016 - 04.09.2016315.5000 %0.085 %*1884.537452572505.09.2016 - 05.09.2016115.5000 %0.085 %*63122.88747090.8706.09.2016 - 06.09.2016115.5000 %0.085 %*632.78749004.9707.09.2016 - 07.09.2016115.5000 %0.085 %*634.40750752.5708.09.2016 - 08.09.2016115.5000 %0.085 %*635.88752251.5709.09.2016 - 11.09.2016315.5000 %0.085 %*1911.46751431.5512.09.2016 - 12.09.2016115.5000 %0.085 %*636.46747390.9013.09.2016 - 13.09.2016115.5000 %0.085 %*633.04743032.6214.09.2016 - 14.09.2016115.5000 %0.085 %*629.34738424.1715.09.2016 - 15.09.2016115.5000 %0.085 %*625.44737325.8716.09.2016 - 18.09.2016315.0000 %0.082 %*1813.10726913.8519.09.2016 - 19.09.2016115.0000 %0.082 %*595.83719222.7020.09.2016 - 20.09.2016115.0000 %0.082 %*589.53721522.5221.09.2016 - 21.09.2016115.0000 %0.082 %*591.41724042.5222.09.2016 - 22.09.2016115.0000 %0.082 %*593.48728301.9223.09.2016 - 25.09.2016315.0000 %0.082 %*1790.91728647.2026.09.2016 - 26.09.2016115.0000 %0.082 %*597.25729257.2527.09.2016 - 27.09.2016115.0000 %0.082 %*597.75724516.7528.09.2016 - 28.09.2016115.0000 %0.082 %*593.87726724.5529.09.2016 - 29.09.2016115.0000 %0.082 %*595.68726892.9730.09.2016 - 02.10.2016315.0000 %0.082 %*1787.44723704.1503.10.2016 - 03.10.2016115.0000 %0.082 %*593.20728110.3004.10.2016 - 04.10.2016115.0000 %0.082 %*596.81721681.8505.10.2016 - 05.10.2016115.0000 %0.082 %*591.54725865.5506.10.2016 - 06.10.2016115.0000 %0.082 %*594.97723919.1707.10.2016 - 09.10.2016315.0000 %0.082 %*1780.13719668.6510.10.2016 - 10.10.2016115.0000 %0.082 %*589.89720578.0211.10.2016 - 11.10.2016115.0000 %0.082 %*590.64716027.8212.10.2016 - 12.10.2016115.0000 %0.082 %*586.91710993.8713.10.2016 - 16.10.2016415.0000 %0.082 %*2331.13711969.8517.10.2016 - 17.10.2016115.0000 %0.082 %*583.58708651.0018.10.2016 - 18.10.2016115.0000 %0.082 %*580.86705284.7519.10.2016 - 19.10.2016115.0000 %0.082 %*578.10705215.1720.10.2016 - 20.10.2016115.0000 %0.082 %*578.05705563.1021.10.2016 - 23.10.2016315.0000 %0.082 %*1734.99698413.1524.10.2016 - 24.10.2016115.0000 %0.082 %*572.47698126.1725.10.2016 - 25.10.2016115.0000 %0.082 %*572.23695680.6226.10.2016 - 26.10.2016115.0000 %0.082 %*570.23698691.1227.10.2016 - 27.10.2016115.0000 %0.082 %*572.70697491.9028.10.2016 - 30.10.2016314.0000 %0.077 %*1600.80696166.9531.10.2016 - 31.10.2016114.0000 %0.077 %*532.59698229.9501.11.2016 - 01.11.2016114.0000 %0.077 %*534.16705180.2702.11.2016 - 02.11.2016114.0000 %0.077 %*539.48708933.7703.11.2016 - 03.11.2016114.0000 %0.077 %*542.35707952.8704.11.2016 - 06.11.2016314.0000 %0.077 %*1624.81709291.7207.11.2016 - 07.11.2016114.0000 %0.077 %*542.63707156.4208.11.2016 - 08.11.2016114.0000 %0.077 %*540.99705418.2509.11.2016 - 09.11.2016114.0000 %0.077 %*539.66Отже за самостійним розрахунком суду, розмір пені за кредитом складає 603776,80 грн.

За наявності підстав, передбачених ч.3 ст. 551 ЦК України, ч.1 ст.233 ГК України, розмір пені, яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов'язання, може бути зменшений за рішенням господарського суду, при цьому повинно бути взято до уваги ступінь виконання зобов'язання боржником, майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні і інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.

Згідно з ч.3 ст.551 ЦК України розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

При цьому відсутність чи невисокий розмір збитків може бути підставою для зменшення судом розміру неустойки, що стягується з боржника.

Вирішуючи питання про зменшення розміру пені та штрафу, які підлягають стягненню зі сторони, що порушила зобов'язання, суд повинен з'ясувати наявність значного перевищення розміру неустойки перед розміром збитків, а також об'єктивно оцінити, чи є даний випадок винятковим, виходячи з інтересів сторін, які заслуговують на увагу, ступеня виконання зобов'язань, причини неналежного виконання або невиконання зобов'язання, незначності прострочення у виконанні зобов'язання, невідповідності розміру пені наслідкам порушення, негайного добровільного усунення винною стороною порушення та його наслідків.

Зі змісту наведених норм випливає, що у вирішенні питання про можливість зменшення неустойки суд бере до уваги майновий стан сторін і оцінює співвідношення розміру заявлених штрафних санкцій, зокрема, з розміром збитків кредитора, враховує інтереси обох сторін.

Відповідно до роз'яснень, що містяться в п.п.1, 2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. Про судове рішення, рішення з господарського спору повинно прийматись у цілковитій відповідності з нормами матеріального і процесуального права та фактичними обставинами справи, з достовірністю встановленими господарським судом, тобто зясованими шляхом дослідження та оцінки судом належних і допустимих доказів у конкретній справі.

Рішення господарського суду має ґрунтуватись на повному з'ясуванні такого:

- чи мали місце обставини, на які посилаються особи, що беруть участь у процесі, та якими доказами вони підтверджуються;

- чи не виявлено у процесі розгляду справи інших фактичних обставин, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору, і доказів на підтвердження цих обставин;

- яка правова кваліфікація відносин сторін, виходячи з фактів, установлених у процесі розгляду справи та яка правова норма підлягає застосуванню для вирішення спору.

В чинному законодавстві України відсутній перелік таких виняткових випадків, за наявності яких господарським судом може бути зменшено неустойку.

Судом при цьому враховуються фактичні обставини справи та надається оцінка наявним в матеріалах справи доказам.

Разом з тим, судом приймається до уваги, що матеріали справи не містять доказів, які б свідчили про ймовірність збитків позивача у звязку з неправомірними діями відповідача щодо невчасної оплати саме за даним Договором.

Слід зазначити, що суди здійснюють правосуддя з метою забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави. Винесення судом законного, обґрунтованого і справедливого рішення неможливе без проведення ним всебічного, повного, об'єктивного дослідження усіх обставин справи. При цьому судове рішення повинно базуватись на принципах верховенства права, неупередженості, незалежності, змагальності сторін та рівності усіх учасників судового процесу.

Як вірно встановив Конституційний Суд України в своєму рішенні від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004, верховенство права - це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об'єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України.

Таке розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, який іноді може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та рівність особи. Справедливість - одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. Зазвичай справедливість розглядають як властивість права, виражену, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню.

У сфері реалізації права справедливість проявляється, зокрема, у рівності всіх перед законом, відповідності злочину і покарання, цілях законодавця і засобах, що обираються для їх досягнення.

Справедливе застосування норм права - є передусім недискримінаційний підхід, неупередженість.

Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує захист гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

Проаналізувавши встановлені у справі обставини, суд враховує те, що з пояснень представника позивача, судом встановлено, що господарські правовідносини між позивачем та відповідачем носять тривалий, взаємовигідний, конструктивний характер, прострочка відповідача по розрахункам з позивачем виникла із-за фінансових труднощів, та оскільки, на думку суду, пеня та штраф це фінансові санкції, спрямовані на спонукання сторони, винної у порушенні зобов'язання, до його виконання та дотримання в подальшому, а не засіб безпідставного збагачення, у звязку з тим, що позивачем не надано до суду доказів понесення ним збитків внаслідок неналежного виконання відповідачем своїх зобовязань за Договором або погіршення матеріального стану підприємства, саме у звязку з порушенням відповідачем умов даного Договору, суд вважає зменшити розмір пені за кредитом та встановити її в розмірі 350 000,00 грн., оскільки стягнення вказаної суми пені у повному обсязі не є співрозмірним з можливими негативними наслідками від порушення відповідачем зобовязання.

Дослідивши розрахунок пені по процентам в сумі 946,33 грн. наданий позивачем на думку суду, здійснений неналежним чином, у зв'язку з чим судом було самостійно розраховано пеню в сумі 957,59 грн., але у зв'язку з тим, що розмір пені по процентам позивачем заявлено в меншому розмірі, стягненню з відповідача на користь позивача підлягає пеня по процентам в сумі 946,33 грн.

Відповідно до вимог ст.ст.32, 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. При цьому, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідачем у встановленому законом порядку позовні вимоги позивача не спростовано.

Згідно зі ст.43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

З огляду на вищезазначені матеріали справи та проаналізовані положення чинного законодавства України, суд, вбачає доведеними та обґрунтованими заявлені позовні вимоги публічного акціонерного товариства "ПРАВЕКС-БАНК", у звязку з чим стягненню з товариства з обмеженою відповідальністю "ІСФРЕ УКРАЇНА" на користь позивача підлягає 688 537,50 грн. простроченої кредитної заборгованості, 908,59 грн. процентів по кредиту, 350 000,00 грн. пені по кредиту, 946,33 грн. пені по процентам. В іншій частині позову суд відмовляє.

Відповідно до приписів ст.ст.44, 49 ГПК України слід стягнути відповідача на користь позивача витрати по сплаті судового збору в сумі 21 113,14 грн.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 44, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ІСФРЕ УКРАЇНА" (65026, АДРЕСА_1, код ЄДРЮОФОПГФ 37810380) на користь публічного акціонерного товариства "ПРАВЕКС-БАНК" (01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. №9/2, код ЄДРЮОФОГФ 14360920) суму простроченої кредитної заборгованості у розмірі 688 537 (шістсот вісімдесят вісім тисяч п'ятсот тридцять сім) грн. 50 коп., суму процентів по кредиту у розмірі 908 (дев'ятсот вісім) грн. 59 коп., суму пені по кредиту у розмірі 350 000 (триста п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп., суму пені по процентам у розмірі 946 (дев'ятсот сорок шість) грн. 33 коп. та витрати на оплату судового збору у розмірі 21 113 (двадцять одна тисяча сто тринадцять) грн. 14 коп.

3. В іншій частині позову відмовити.

Рішення господарського суду Одеської області набирає чинності у порядку ст.85 ГПК України.

Накази видати в порядку ст.116 ГПК України

Повний текст рішення складено 20 березня 2017 р.

Суддя О.В. Цісельський

Попередній документ : 65469209
Наступний документ : 65469211