Рішення № 40661377, 23.09.2014, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
23.09.2014
Номер справи
924/1147/14
Номер документу
40661377
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"23" вересня 2014 р.Справа № 924/1147/14

за позовом Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", м.Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРО ЛІЗИНГ", м. Хмельницький

про звернення стягнення на заставне майно, в рахунок погашення кредитної заборгованості у сумі 2 649 261,97 дол. США, з яких 2 297 561,64 дол. США заборгованості за тілом кредиту, 287 418,38 дол. США сума прострочених відсотків, 3 934,18 дол. США сума строкових відсотків, 59 655,37 дол.США пеня за кредитом, 692,40 дол. США пеня за відсотками.

Представники сторін:

Від позивача: Сандуляк С.А. за довіреністю №212/13-Н від 28.02.2013р.

Від відповідача: не з'явився

Суть:

Позивач звернувся з позовом до суду в якому просить звернути стягнення на заставне майно, в рахунок погашення кредитної заборгованості товариства з обмеженою відповідальністю "Євро Лізинг", м. Хмельницький за кредитним договором №010/08/4062 від 05.09.2008р. у сумі 2 588 914,20 дол. США, що у еквіваленті за курсом НБУ становить 31 540 894,51 грн. та 735 220,41 грн. з яких: 2 297 561,64 дол. США що у еквіваленті 27 991 329,02 грн. заборгованості за тілом кредиту, 287 418,38 дол. США що у еквіваленті 3 501 635,13 грн. прострочених відсотків, 3 034,18 дол. США що у еквіваленті 47 930,36 грн. строкових відсотків, 726 784,90 грн. пені за кредитом та 8 435,51 грн. пені за відсотками.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав та наполягав на їх задоволенні, додатково надавши суду в порядку ст.22 ГПК України заяву про уточнення позовних вимог в якій просить суд звернути стягнення на заставне майно, передане ТОВ "ЄВРО ЛІЗИНГ" у заставу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" відповідно до переліку вказаному у прохальній частині даної заяви в рахунок погашення кредитної заборгованості товариства з обмеженою відповідальністю "Євро Лізинг" м. Хмельницький за кредитним договором №010/08/4062 від 05.09.2008р. у сумі 2 649 261,97 дол. США, з яких 2 297 561,64 дол. США заборгованості за тілом кредиту, 287 418,38 дол. США сума прострочених відсотків, 3 934,18 дол. США сума строкових відсотків, 59 655,37 дол.США пеня за кредитом, 692,40 дол. США пеня за відсотками та 73 080,00грн. витрат зі сплати судового збору.

Дана заява про уточнення позовних вимог судом приймається, оскільки подана із дотриманням вимог чинного законодавства.

Розгляд справи неодноразово відкладався в зв'язку з неявкою представника відповідача та подання додаткових доказів по справі.

Представник відповідача незважаючи на те, що був належним чином повідомлений про дату, місце та час розгляду справи в судове засідання не з"явився, вимог суду, викладених в ухвалах від 19.08.2014р. та 28.08.2014р. не виконав. Відповідач повідомлений належним чином про розгляд справи, оскільки ухвала суду надіслана відповідачу, що підтверджується штампом господарського суду та Реєстром відправленої кореспонденції.

Відповідно до пп. 3.9.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи достатність у матеріалах справи доказів для розгляду спору по суті, приписи ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифікована Законом України від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР) щодо права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку, спір розглядається за наявними матеріалами відповідно до ст. 75 ГПК України.

Розглядом матеріалів справи судом встановлено:

05.09.2008 року між Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль», правонаступником якого за всіма правами і обов'язками є Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», м.Київ та Товариством з обмеженою відповідальністю «Євро Лізинг», м.Київ був укладений Кредитний договір №010/08/4062 із змінами та доповненнями внесеними додатковими угодами №010/08/4062/17 від 12.09.2012р., №010/08/4062/1 від 29.09.2008р., №010/08/4062/3 від 09.10.2008р., №010/08/4062/4 від 12.11.2008р., №010/08/4062/5 від 29.12.2008р., №010/08/4062/6 від 30.12.2009р., №010/08/4062/7 від 27.02.2009р., №010/08/4062/8 від 31.03.2009р., №010/08/4062/9 від 30.10.2009р., №010/08/4062/10 від 28.01.2010р., №010/08/4062/11 від 21.05.2011р., №010/08/4062/12 від 01.07.2010р., №010/08/4062/13 від 30.09.2010р., №010/08/4062/14 від 10.12.2010р., №010/08/4062/15 від 20.06.2011р., №010/08/4062/16 від 20.02.2012р., №010/08/4062/2 від 09.10.2008р.

Відповідно до умов кредитного договору, а саме п. 1.1 - кредитор зобов'язується надати позичальнику кредит у формі невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 9 473 811, 31 доларів США, а позичальник зобов'язується отримати кредит, використати його за цільовим призначенням, повернути кредитору суму кредиту, сплатити проценти за користування кредитом та комісії, а також виконати інші обов'язки, визначені цим договором.

Пунктом 1.2 кредитного договору зазначено, що кінцевим терміном погашення кредиту позичальником є 31 грудня 2013 року.

Плата за користування кредитом розраховується на основі процентної ставки в розмірі 12,5 % (п. 2.1 Кредитного договору).

Пунктом 2.2 кредитного договору передбачено, що позичальник сплачує проценти щомісяця, не пізніше останнього робочого дня кожного місяця та остаточно при погашенні кредиту.

Відповідно до п.6.1 кредитного договору заборгованість за кредитом погашається Позичальником у відповідності до графіка погашення заборгованості (Додаток № 1):

- до 15.12.2012 р. - 993 684,81 дол. США;

- до 15.01.2013 р.-155 108,31 дол. США;

- до 15.02.2013 р. - 159 149,45 дол. США;

- до 15.03.2013 р. - 163 999, 99 дол. США;

- до 15.04.2013 р. - 201 109, 37 дол. США;

Пункт 8.1, п.8.1.2 кредитного договору передбачає, що у разі невиконання або неналежного виконання позичальником своїх зобов'язань за цим договором або у випадку дестабілізації ринку, а також у разі настання інших обставин, які на думку кредитора, свідчать про те, що зобов'язання позичальника за договором не будуть виконані, кредитор має право на власний розсуд вимагати дострокового повного/часткового виконання позичальником зобов'язань за цим договором.

Відповідно до п.10.1 кредитного договору позичальник зобов'язується використати кредит на зазначені у договорі цілі і забезпечити повернення одержаного кредиту та сплату нарахованих процентів, комісій, пені, штрафів та інших платежів, на умовах, передбачених договором.

Пункт 14.1 кредитного договору передбачає, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, встановлених цим договором, сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та положень цього договору. До врегулювання правовідносин, які неврегульовані цим договором, застосовуються відповідні норми чинного законодавства України.

Згідно з п. 14.4 кредитного договору за прострочення виконання грошових зобов'язань позичальник сплачує кредитору пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на час виникнення заборгованості, від суми простроченого платежу за кожен календарний день прострочення. Сплата пені не звільняє позичальника від виконання простроченого грошового зобов'язання.

Кредитний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання ними прийнятих відповідно до цьому Договору зобов'язань. Розірвання та зміна цього договору в односторонньому порядку не допускається, крім випадків, прямо передбачених цим договором та/або чинним законодавством України. (п.15.1, п.15.2 Кредитного договору).

Для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором між ТОВ «Євро лізинг» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» були укладені наступні договори застави:

- Договір застави транспортних засобів від 16.03.2012 р. зареєстрованого в реєстрі за № 550 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2. Відповідно до даного договору в заставу Банку було передане рухоме майно (перелік транспортних засобів міститься у договорі).

- Договір застави транспортних засобів №11/1-2558 від 05.09.2008р. Відповідно до даного договору в заставу Банку було передане рухоме майно, а саме транспортні засоби, перелік, характеристика та місце зберігання яких наведено в Додатку № 1 цього договору.

- Договір застави транспортних засобів № 12/42/509 від 16.09.2011р. зареєстрованого в реєстрі за № 4094 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 Відповідно до даного договору в заставу Банку було передане рухоме майно (перелік транспортних засобів міститься у договорі).

- Договір застави майнових прав №11/1-2557 від 05.09.2013р. Відповідно до даного договору в заставу Банку були передані майнові права на отримання лізингових платежів за договорами лізингу, які зазначені у Додатку № 1 до цього договору.

Відповідно до договорів застави, застава забезпечує повне виконання грошових зобов'язань ТОВ «Євро лізинг», що випливають та/або виникнуть у майбутньому з кредитного договору 010/08/4062 від 05.09.2008р.

З метою позасудового врегулювання спору та дотримання вимог чинного законодавства України позивачем на адресу відповідача були направлені вимоги про усунення порушення №140-0-0-00/8/382 від 07.03.2013р., №140-0-0-00/8/1897 від 26.09.2013р., №140-0-0-00/781 від 14.05.2014 р. про виконання прострочених зобов'язань за кредитним договором. Однак, станом на 22.07.2014 р. зазначені вимоги ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» відповідачем не виконані.

Дана обставина підтверджується наявною у матеріалах справи копією поштового повідомлення про вручення поштового відправлення (вищезазначених вимог), копіями чеків "Укрпошти", описом вкладення у цінний лист.

За даними позивача на момент подання позову до суду відповідач не виконав взяті на себе зобов'язання за кредитним договором 010/08/4062 від 05.09.2008р. щодо належного погашення кредитного зобов'язання та вчасно не здійснював погашення частин кредиту, відсотків за користування кредитними коштами, штрафних санкцій (пені), відповідно до умов даних договорів, що призвело до порушення умов кредитного договору, внаслідок чого станом на 04.08.2013р. у відповідача виникла заборгованість перед позивачем із врахування поданого уточнення у розмірі 2 649 261,97 дол. США, з яких 2 297 561,64 дол. США заборгованості за тілом кредиту, 287 418,38 дол. США сума прострочених відсотків, 3 934,18 дол. США сума строкових відсотків, 59 655,37 дол. США пеня за кредитом, 692,40 дол. США пеня за відсотками та 73 080,00грн. витрат зі сплати судового збору, які позивач просить суд стягнути шляхом звернення стягнення на заставне майно, передане ТОВ "ЄВРО ЛІЗИНГ" у заставу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" відповідно до переліку вказаному у поданому уточнені.

Вважаючи свої права порушеними, позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача вище зазначеної заборгованості.

Аналізуючи надані докази, оцінюючи їх у сукупності, судом приймається до уваги наступне:

Згідно із ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини. Положеннями статей 627, 628 Цивільного кодексу України визначено, що відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Статтею 527 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, а відповідно до ст. 629 Цивільного Кодексу України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно з ч. 1 ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, правових актів, договору, а за відсутності вимог щодо виконання зобов'язання-відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Враховуючи правову природу укладеного договору, кореспондуючи права та обов'язки його сторін, суд дійшов висновку, що оцінка правомірності заявлених вимог має здійснюватись з урахуванням приписів законодавства, які регламентують правовідносини з кредитного договору.

Згідно з ч. 1 ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Статтею 625 ЦК України встановлено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ст. 610, ст. 611 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання), а у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Згідно з ч. 1 ст. 548 Цивільного кодексу України виконання зобов'язання (основного зобов'язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом. Одним із видів забезпечення виконання зобов'язань відповідно ст. 546, ст. 549 Цивільного кодексу України та ст. 199 Господарського кодексу України, є неустойка (штраф, пеня), розмір якої визначається відповідно до умов договору, що не суперечать чинному законодавству України.

Згідно ст. 1 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, встановленого за згодою сторін. Розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Відповідно до ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання. Пунктом 4 ст. 231 Господарського кодексу України визначено, що у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг). Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою НБУ, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором (п. 6 ст. 231 Господарського кодексу України).

Пункт 8.1 кредитного договору передбачає, що у разі невиконання або неналежного виконання позичальником своїх зобов'язань за цим договором кредитор має право вимагати дострокового повного погашення заборгованості позичальника за кредитом разом зі сплатою всіх сум, належних до сплати на дату пред"явлення вимоги, включаючи проценти за кредитом (в тому числі, прострочені проценти), пеню, штраф та інші платежі відповідно до цього договору.

Відповідно до п.10.1 кредитного договору позичальник зобов'язується використати кредит на зазначені у договорі цілі і забезпечити повернення одержаного кредиту та сплату нарахованих процентів, комісій, пені, штрафів та інших платежів, на умовах, передбачених договором.

Пункт 14.1 кредитного договору передбачає, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, встановлених цим договором, сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та положень цього договору. До врегулювання правовідносин, які неврегульовані цим договором, застосовуються відповідні норми чинного законодавства України.

Згідно з п. 14.4 кредитного договору за прострочення виконання грошових зобов'язань позичальник сплачує кредитору пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на час виникнення заборгованості, від суми простроченого платежу за кожен календарний день прострочення. Сплата пені не звільняє позичальника від виконання простроченого грошового зобов'язання.

Отже, здійснивши перевірку в частині позовних вимог щодо стягнення з відповідача з урахуванням поданого уточнення 287 418,38 дол. США сума прострочених відсотків, 3 934,18 дол. США сума строкових відсотків, 59 655,37 дол. США пеня за кредитом, суд прийшов до висновку, що вимоги позивача в цій частині відповідно до умов укладеного між сторонами кредитного договору та п. 4 та п. 6 ст. 231 Господарського кодексу України є правомірними, відповідачем не спростованими, а тому підлягають задоволенню.

Що стосується нарахованих позивачем 692,40 дол. США пені за відсотками, суд вважає за необхідне відмовити в їх задоволенні, оскільки дані нарахування не передбачені умовами договору, не обґрунтовані та не доведенні позивачем.

Згідно з ч. 1 ст. 548 Цивільного кодексу України виконання зобов'язання (основного зобов'язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом. Одним із видів забезпечення виконання зобов'язань відповідно ст. 546, ст. 572 Цивільного кодексу України є застава.

Статтею 1 Закону України "Про заставу" визначено, що застава - це спосіб забезпечення зобов'язань, якщо інше не встановлено законом. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.

Частина 1 ст. 20 Закону України «Про заставу» передбачає, що заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано, якщо інше не передбачено законом чи договором.

Крім того, ст. 589 ЦК України передбачає, що у разі невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває права звернення стягнення на предмет застави. За рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, у зв"язку з пред"явленням вимоги, якщо інше не встановлено договором.

При цьому судом враховано, що для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором між ТОВ «Євро лізинг» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» були укладені наступні договори застави:

- Договір застави транспортних засобів від 16.03.2012 р. зареєстрованого в реєстрі за № 550 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2. Відповідно до даного договору в заставу Банку було передане рухоме майно (перелік транспортних засобів міститься у договорі).

- Договір застави транспортних засобів №11/1-2558 від 05.09.2008р. Відповідно до даного договору в заставу Банку було передане рухоме майно, а саме транспортні засоби, перелік, характеристика та місце зберігання яких наведено в Додатку № 1 цього договору.

- Договір застави транспортних засобів № 12/42/509 від 16.09.2011р. зареєстрованого в реєстрі за № 4094 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 Відповідно до даного договору в заставу Банку було передане рухоме майно (перелік транспортних засобів міститься у договорі).

- Договір застави майнових прав №11/1-2557 від 05.09.2013р. Відповідно до даного договору в заставу Банку були передані майнові права на отримання лізингових платежів за договорами лізингу, які зазначені у Додатку № 1 до цього договору.

Відповідно до договорів застави, застава забезпечує повне виконання грошових зобов'язань ТОВ «Євро лізинг», що випливають та/або виникнуть у майбутньому з кредитного договору 010/08/4062 від 05.09.2008р.

Відповідно до ч.1, ст. 192 ЦК України - законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом.

Згідно ст. 533 ЦК України - грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях. Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за зобов'язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом.

Пункт 12 Постанови Пленуму ВСУ від 30.03.2012 року № 5 "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин" у разі якщо кредит правомірно наданий в іноземній валюті та кредитодавець (позивач) просить стягнути кошти в іноземній валюті, суд у резолютивній частині рішення зазначає про стягнення таких коштів саме в іноземній валюті, що відповідає вимогам частини третьої статті 533 ЦКУ.

Відповідно до ст. 4-3 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Згідно з пунктом 4 частини третьої ст. 129 Конституції України та ст. 33, ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи, обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Допустимих доказів в спростування вищевикладеного чи будь-яких інших обґрунтованих заперечень по суті спору відповідач суду не надав.

Приймаючи до уваги вище викладене, проаналізувавши, дослідивши наявні в матеріалах справи та додані докази, заслухавши пояснення представника позивача, оцінюючи їх в сукупності із врахуванням поданого позивачем уточнення господарський суд приходить до висновку, що позовні вимоги підтверджені документально, належними доказами та нормами матеріального права, не спростовані відповідачем, а тому підлягають задоволенню частково.

Відповідно до ст. 49 ГПК України та враховуючи приписи Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 року № 7 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі матеріалів справи та керуючись ст. 43, ст. 49, ст. 75, ст. 82-85 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити частково.

Звернути стягнення на заставне майно, передане ТОВ "ЄВРО ЛІЗИНГ" (м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 23/1, кв.2), ідентифікаційний код юридичної особи 32774741, МФО 351005, п/р 26003030836400 в АКІБ "УкрСиббанк" у заставу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (адреса: м.Київ, вул.Лєскова,9), ідентифікаційний код юридичної особи 14305909, МФО 300001, кор/р 32004100701 в ОПЕРУ Національного банку України, відповідно до переліку«Райффайзен Банк Аваль», а саме:

№ п/пМарка та модель автомобіля, piк випускуНомер кузова (шaci)Державний реестраційний номерНомер свідоцтва про державну реестрацію1Экскаватор колісний Doosan Solar 340 LC-V з гідромолотом HYDRARM SG-2800S, 2007DHKHELWOT7000204812461КСАБ4832432Daewoo Lanos TF69Y, 2008SUPTF69YD8W409456AA4587HIААС3419413Volkswagen Caddy Kasten, 2008WV1ZZZ2KZ8X116402AA2686HEAAC3402355CATERPILLAR DP20CNT, 2007T16D81166T4589KIKI0621196екскаватор HYUNDAI ROBEX170W-7, 200750311328, S6S-06030844312AAАБ5609827Навантажувач WAY Industry LOCUST L752, 20072186/A/07T4675KIK10622788ISUZUNQR-71P, 2008JAAN1R71P87100645AA8313HEAAC3413379КАМАЗ-6520-06006, 2007XTC65200081152495AA7610HEAAC34134710КАМАЗ 6520, 2008XTC65200081153329AA7615HEAAC34135211КАМАЗ 6520, 2008XTC65200081153239AA7608HEAAC14134512Skoda Roomster Style 1,4 + AC, 2008TMBMC45J58B601020AA4312HKAAC34342513Honda CR-V, 2008SHSRE57508U021152AA2114HKAAC34321214Skoda Superb 1.8T, 2008TMBAB43T69B3 00591AA2719IHAAC64799015AviaD120S, 2007TNAA2S0007A005499AA4311HKAAC34342416AviaD120S, 2007TNAA2S0007A005494AA4308HKAAC34342117Skoda Octavia Tour 1.9 TDI, 2008TMBJG41U99B012691AA2823IHAAC64843318КАМАЗ 6520-006, 2008XTC65200081157494AA6418HMAAC39018519КАМАЗ 6520-006, 2008XTC65200081157481AA6417HMAAC39018420Skoda Fabia New Elegance 1,4., 2008TMBJC45J49B503083AA6245HXAAC59540421ВАЗ 2104, 2008XWK21041080061164AA2243HXAAC59516322Skoda Fabia Classic 1.2, 2008TMBAH15J09B501346AA6431HMAAC39018823Skoda Fabia Classic 1.2, 2008TMBAH15J69B501349AA6434HMAAC39018924MA3 544008, 2008Y3M54400880006176AA6460HMAAC39018225Напівпричеп МАЗ 975830, 2008Y3M97583080003134AA0821XPAAC39018326МАЗ 543205, 2008Y3M54320580003583AA3164HMAAC39044127КАМАЗ 53229 АБС7ДА, 2008XTC53229R81153636AA3165HMAAC39044228Renault Kangoo, 2008VF1FC0MCF39403669AA8926HMAAC39045329Ford Transit, 2 007WF0XXXTTFX7M40748AA8916HMAAC39045030Skoda Octavia Tour 1,6 "5+" 2 008TMBDX41U79B007678AA8931HMAAC39045531Chevrolet Lacetti Wagon 1,8 2008KL1NF35BE8K950881AA8972HMAAC39046132Volkswagen Touareg, 2008WVGZZZ7LZ8Z001249AA8973HMAAC39046333Skoda Octavia Tour 1,6 2 008TMBDX41U99B007083AA8962HMAAC39045734Skoda Octavia Tour 1,6, 2008TMBDX41U19B007952AA8974HMAAC39046035Skoda Octavia A5 1.6, 2008TMBBA41Z08B160535AA6032IEAAC64528336Ford Focus Trend +1.6 AT 2008WFOPXXGCDP8R27634AA8968HMAAC39046237Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI, 2008WDF9046631A993528AA8713HMAAC39333438Mercedes-Benz VITO 111, 2008WDF63970313451367AA1783IEAAC59773739Daewoo Lanos TF69Y, 2008SUPTF69YD8W424031AA8758HMAAC39060740Daewoo Lanos TF69Y, 2008SUPTF69YD8W423675AA8764HMAAC39061241Daewoo Lanos TF69Y, 2008SUPTF69YD8W423118AA8762HMAAC39061042Daewoo Lanos TF69Y, 2008SUPTF69YD8W422678AA8763HMAAC39061143Daewoo Lanos TF69Y, 2008SUPTF69YD8W419731AA8761HMAAC39060944Nissan Almera, 2008KNMCSHLMS8P708878AA8750HMAAC39060145Skoda Fabia New Combi 1,2 AC, 2008TMBFH15J59B500005AA8756HMAAC39060646Mazda 6 2.0 2008JMZGH12F781119775AA8806HMAAC39061447MAN TGL 12.180 4X2 BB з краном маніпулятором, 2008WMAN05ZZ78Y219767AA8841HMAAC39061548MAN TGL 12.180 4X2 BB з краном машпулятором, 2008WMAN05ZZ68Y219906AA8842HMAAC39061649Камаз 4308, 2008XTC43080081157700AA8861HMAAC39062150Toyota Avensis 1,8 AT Elegant, 2008SB1BR56L70E244247AA0864HOAAC39063451Volkswagen Crafter Casten, 35, 2008WV1ZZZ2EZ86039671AA0865HOAAC39063552Mitsubishi Pajero Wagon 3.0 AT, 2008JMYLRV93W8J001995AA2164HXAAC39438053ГАЗ 3309- CC, 2008X9633090080955626AA0753HOAAC39081054Hyundai H-l, 2008KMHWH81JP8U068963AA0752HOAAC39080955Daewoo Lanos TF69Y, 2008SUPTF69YD8W409270AA0759HOAAC39081256Citroen Berlingo 1.4 2008VF7GCKFWC8J090238AA0886HOAAC39341457Dacia Logan, 2008UU1KSDAD539941878AA0891HOAAC39341658Газ 330202-414, 2008X9633020082314379AA0889HOAAC393415 59Toyota RAV4, 2008JTMBH31V706076325AA0796HOAAC39341260Hyundai HD 65, 2008KMFGE17LP7C076274AA0786HOAAC39341161Skoda Fabia 1,4, 2008TMBAC45J59B501634AA4642HOAAC39343162Skoda Fabia 1,4, 2008TMBAC45J39B501583AA4638HOAAC39342863Skoda Fabia 1,4, 2008TMBAC45J39B501633AA4636HOAAC39342664Skoda Fabia new 1,4 МКП, 2008TMBAC45J19B501582AA4641HOAAC39343065Daewoo Lanos, 2008SUPTF69YD8W418810AA4691HOAAC39345266ЕСолюний навантажувач Volvo L90F, 2008VCEOL90FP0002615945929AAАБ55685467IsuzuNQR71P/R4,6TD 6000/2227/2200, 2008JAAN1R71R87101666AA8322HTAAC39476768Volkswagen Caddy 1,6, 2008WV2ZZZ2KZ8X153557AA4319HOAAC39115169KIA CEED, 2008U5YFF52238L059243AA4318HOAAC39112570Mitsubishi L200 2.5D, 2008MMBJNKB408D075321AA4317HOAAC39112471Toyota Camry 2,4 1, 2008JTNBE40K303170043AA4316HOAAC39112372Hyundai Tucson 2,0, 2008KMHJN81BP8U917938AA4346HOAAC39116273Skoda Superb 1.8TSI, 2008TMBAB43T29B3 00474AA0713IBAAC59927374Chevrolet Aveo, 2008KL1SA48YE9B283828AA5184HOAAC39131375Самоскид КАМАЗ 45142, 2008XTC53229R82338444AA5176HOAAC39131276Самоскид КАМАЗ 45142, 2008XTC 53229 R8 2338448AA5016HOAAC39132277Полуприцеп МАЗ 938660, 2008Y3M93 866080009142AA1330XPAAC39135478Mitsubishi Outlander XL, 2008JMBXLCW6W8Z005349AA5213HOAAC39135679Skoda Fabia Classic 1.2, 2008TMBAH15J89B501675AA5237HOAAC39137380Skoda Fabia Classic 1.2, 2008TMBAH15J19B501680AA5236HOAAC39137281Seat TOLEDO 1.6, 2008VSSZZZ5PZ8R039967AA2105HXAAC39439382Skoda Octavia Tour 1.9 TDTMBDG41U89B011979AA3052IMAAC67265583Skoda Fabia new Classic 1.2, 2008TMBAH15J59B501679AA5234HOAAC39137184Skoda Fabia 1.2, 2008TMBAH15J19B501677AA5231HOAAC39137085Volkswagen Multivan, 2008WV2ZZZ7HZ8H148431AA9411HOAAC39138786Skoda Oktavia Tour 1.6, 2008TMBHA41Z48B158555AA2875IHAAC64844887ISUZU NQR71P, 2008JAAN1R71P87100989АА943ШОAAC39166788Volkswagen Passat, 2008WVWZZZ3CZ8Z002719AA9459HOAAC39167789Hyundai Veracruz, 2008KMHNU81WP8U072517AA9436HOAAC39167690ГАЗ 3302, 200833020080510854AA9645HOAAC39169891ГАЗ 3302, 200733020080511971AA9643HOAAC39169792Напівпричеп-самосвал "TOHAP-9523", 2008XOT95230080001886AA8734XTAAC28367693Вантажний автомобіль МАЗ 437041-268, 2008Y3M43704180006115AA2803HAAAC28078094Вантажний автомобіль-бортовий МАЗ 437041-268, 2008Y3M43704180006130AA2076HBAAC28164395Daewoo Lanos TF696, 2008SUPTF696D8W386160AA8974EXAAC28002096ГАЗ 3302, 200733020072271392AA1928ETAAC22814697Ford Transit Connect, 2008WFOTXXTTPT8R24477AA7413HBAAC28259098Skoda Fabia Classic l,2i/47 kw,2008TMBAH15J59B502587AA8481HTAAC39430299IsuzuNQR71P, 2007JAAN1R71P77105068AA1265ETAAC228126100Volkswagen Transporter Casten, 2008WV1ZZZ7HZ8H094123AA1223EXAAC229661101Volkswagen Caddy Kombi, 2008WV2ZZZ2KZ8X110927AA8309HBAAC282947102МАЗ 544008, 2007Y3M54400870005790AA1927ETAAC228143103Сіддловий тягач Renault Premium 440.19 T, 2007VF625GPA000003851AA2752HAAAC280547104Skoda Roomster 1,6, 2007TMBMD45 Л 8В600458AA8809EXAAC280336105Напівпричіп ПП 7310.025 для перевезення легкових автомобілів, 2008Y6973100280A65682AA7801XTAAC284105106МАЗ 544008, 2007Y3M54400870005863AA7433HBAAC282575107Автомобиль Honda Accord , 20071HGCP26868A015823AA2057HBAAC281637108Toyota Camry 2,4, 2007JTNBE40K603147713AA1243EXAAC229670109Mitsubishi LancerX 2.0 1, 2007JMBSTCY4A8U006821AA3249EXAAC228589110Skoda Octavia A5 2.0, 2008TMBCD41Z08B159557AA6116IEAAC649878111MAN 18.480, 2007WMAH05ZZ28M500833AA3239EXAAC228584112Infmiti G35, 2008JN1BBNV36U0300531AA1031EXAAC229605113ГАЗ 3302, 200733020070493380AA2757HAAAC280801114Opel Vectra, 2007WOLOZCF6971107737AA8734EXAAC280049115Сідельний тягач МАЗ 544008, 2007Y3M54400870005844AA8871EXAAC280324116Volkswagen Caddy Kombi, 2008WV2ZZZ2KZ8X083348AA8801EXAAC282841117Toyota Camry 2,4, 2008JTNBE40K803151889AA1870HCAAC283653118КАМАЗ 65201-012, 2007XTC65201071148731AA1725CPAAC282927119Skoda Superb Elegance 1.8 , 2008TMBBL23U28B301704AA4368HKAAC343461120Daewoo Lanos TF69Y, 2008SUPTF69YD8W399790AA1861HCAAC283536121Daewoo TF69Y, 2008SUPTF69YD8W399897AA1862HCAAC283537122Daewoo-FSO TF69Y, 2008SUPTF69YD8W400147AA1836HCAAC2835331233A3 110557, 2008Y6D11055780045401AA2066HCAAC283699124NISSAN PATHFINDER 2.5TD, 2007VSKJVWR51U0265189AA2003ETAAC282922125Ford Fiesta, 2008WF0HXXGAJH7U65674АА8445НВААС2835131263A3 TF699P, 2008Y6DTF699P8W3 94809АА2006НВААС282846127Вантажний самоскид FORD CARGO 3430D, 2007NMOD71TEDE7M66567АА8312НВААС282941128МАЗ 543205-226, 2008Y3M54320580003506АА4031НВААС281988129МАЗ 543205-226, 2008Y3M54320580003507АА4033НВААС281986130Напівпричеп МАЗ 938660, 2008Y3M93 866080008665АА8731ХТААС283407131Самоскид МАЗ 551605-271, 2008Y3M55160580014672AA0086EAAAC283514132Ford Transit, 2007WFOXXXTTFX7M22623AA8313HBAAC282948133Chevrolet Niva, 2008X9L21230080214156AA0086TCAAC283515134Skoda Fabia 1,4, 2007TMBBC45J48B500705AA5308HBAAC281962135Volkswagen Caddy 1,6, 2007WV2ZZZ2KZ8X080350AA8735EXAAC280050136Chevrolet Captiva, 2008KL1CD26FJ8B211621AA1913HCAAC283660137Daewoo Lanos 1,5, 2008SUPTF69YD8W396625AA1926HCAAC283677138DaewooTF69Y Lanos, 2008SUPTF69YD8W40275 8AA1921HCAAC283666139Daewoo Lanos TF69Y, 2008SUPTF69YD8W402740AA1914HCAAC283661

140 Daewoo Lanos TT69Y, 2008SUPTF69YD8W402750AA1915HCAAC283662141DACIA LOGANUU1KSDAD539950055AA5264HPААСЗ 92445142Daewoo TF69Y Lanos, 2008SUPTF69YD8W3 96629AA1920HCААС283665143Daewoo Lanos TF69Y, 2008SUPTF69YD8W396906AA1922HCААС283667144DACIA LOGANUU1KSDAD539950054AA5266HPААС392446145Daewoo Lanos 1,5, 2008SUPTF69YD8 W396617AA1928HCААС283678146Daewoo Lanos TF69Y, 2008SUPTF69YD8W403447AA1912HCААС283659147ГАЗ 3302, 200833020080503823AA2194HCААС283783148ВАЗ 21043020, 2008XWK21041080047915AA2193HCААС283782149ВАЗ 21043020, 2008XWK21041080047918AA3376BCААС283781150Seat Leon 2.0,2008VSSZZZ1PZ9R001934AA4431HTAAC394744151ГАЗ 3302-415, 200833020080538735AA2160HXAAC3 94475152Renault Kangoo, 2008VF1KCOMCF39260648AA2265HCAAG283798153Renault Kangoo 1.4, 2008VF1KCOMCF39260686AA2263HCAAC283796154Renault Kangoo 1.4, 2008VF 1KCOMCF39260649AA2264HCAAC283797155Cevrolet Aveo SF69Y, 2008KL1SF69YE8W003086AA7453HCAAC284271156Hyundai Tucson, 2008KMHJN81BP8U863964AA7448HCAAC284267157Nissan Note, 2008SJNFCAE11U1248620AA7450HCAAC284269158Ford Transit 2,4 TD , 2008WFOXXXTTFX8A37570AA6425HMAAC390175159CHEVROLET AVEO, 2007LSGTC58UX7Y108036AA7468HCAAC284285160Fiat Doblo, 2008ZFA22300005604993AA7486HCAAC284289161Skoda Superb Classic 1,8, 2008TMBDL23U88B3 02347AA7487HCAAC284292162Skoda Superb Classic 1,8, 2008TMBDL23U88B302333AA7485HCAAC284288163Skoda Superb Classic 1,8, 2008TMBDL23U58B302337AA7488HCAAC284293164Skoda Octavia Tour 1,6, 2008TMBDX41U5 8B014322AA1742HEAAC284835165Volkswagen Caddy Kasten, 2008WV1ZZZ2KZ8X112850AA1744HEAAC284837166Volkswagen Caddy Kasten, 2008WV1ZZZ2KZ8X112845AA1743HEAAC284836167ISUZUNQR71R, 2008JAAN1R71R87100344AA1749HEAAC284842168Toyota CAMRY 2.4, 2007JTNBE40K703147946AA1739HEAAC284830169Skoda Octavia A5 1,6, 2008TMBCA41Z98B154883AA1741HEAAC284834170PEUGEOT PARTNER, 2007VF3GJNFUC952 88826AA2106HXAAC394395171ГАЗ 3302-414, 200833020080537106AA2136HXAAC3944741723A3 110557, 2008Y6D11055780045281AA1815HEAAC340012173Ford Focus, 2007WF04XXWPD47U17 852AA1813HEAAC340011174Skoda Octavia Tour 1.81, 2008TMBDL41U08B012926AA1863HEAAC340404175Skoda fabia 1,4, 2008TMBAC45JX8B503040AA2731HEAAC340248176Skoda fabia 1,4, 2008TMBAC45J18B503041AA2721HEAAC340242177Skoda fabia 1,4, 2008TMBAC45J08B503032AA2730HEAAC340246178Skoda fabia 1,4, 2008TMBAC45J28B503033AA2729HEAAC340245179MA3 837300-3010, 2008Y3M83730080000154AA7835XTAAC340241180Chevrolet Lacetti NF19B, 2008KL1NF19BE8K825227AA1997HEAAC340439181Toyota Auris, 2008NMTKV56E10R027097AA1993HEAAC340441182Toyota Corolla 1.6 1, 2008JTNBV58E10J016320AA1986HEAAC340632183Фольксваген Кадді, 2008WV2ZZZ2KZ8X105278AA4761TCAAC340653184Renault Kangoo, 2008VFIKCOMCF 39260687AA8371CTAAC340651185RENAULT Kangoo 1,4, 2008VF1KCOMGF39260182AA2725CKAAC340692186Skoda Octavia A5 2.0, 2008TMBBC45J59B503792AA0673IKAAC649868187Wolkswagen Passat, 2008WVWZZZ3CZ8Z001900AA1463HIAAC341394188ГАЗ 32213, 200832210080374902AA3119EAAAC341621189 189 ГАЗ- 32213-414, 2007X9632213070576205АА1596ШAAC341561190ГЖ 27175, 2007XWK27175070013994АА2794ШAAC341440191Skoda Octavia A5 2.0, 2008TMBBD41Z38B160570AA0672IKAAC649867192Skoda Octavia A5 2.0, 2008TMBBD21Z08B158330AA0674IKAAC649869193ГАЗ 32213, 200832210080371895AA0813BEAAC341647194Chevrolet Epica, 2008KL1LF69KE8B120178AA1593HIAAC341459195КАМАЗ 6520, 2008XTC65200081152161АА2741ШAAC341434196КрАЗ 65055, 2007Y7A65055070805960AA6195ACAAC341636197КАМАЗ 65117 з краном- маніпулятором UR-V 503 , 2007XTC65117071148100AA8823BHAAC341638198Ford Mondeo Trend, 2007WF0DXXGBBD7T75177AA5624BKAAC341450199Mitsubishi Outlander, 2008JMBXLCW6W8Z002469AA1495HIAAC341397200Nissan X-treil 2,0, 2008JN1TBNT31U0015619АА4530ШAAC341664201Skoda Octavia Tour 1,6 1, 2008TMBDX41U18B015516АА4561ШAAC341679202Skoda Octavia, 2008TMBDG41U48B015610АА4538ШААС341672203Skoda Fabia 1.4, 2008TMBHC45J09B503368AA0776IBААС599274204ГАЗ 330202-01-ПР, 2008Х9633020082290051АА9745НЕААС341938205Volkswagen Crafter Kasten 50 2.5 I TDI, 2008WV1ZZZ2EZ86045441АА8319НТААСЗ 94766206Daewoo Lanos Pickup 1,5, 2007Y6DTF55Y080001404АА4579ШААС341921207Chevrolet Lacetti Wagon 1,8, 2007KL1NF35BE8K900059АА4578ШААС341920208Daewoo Lanos TF69Y, 2008SUPTF69YD8W409573АА4596ШААС3419422093A3 110557, 2008Y6D11055780046234AA6307HIААС2846002103A3 TF699P, 2008Y6DTF699P8W413014АА6239ШААС344511211Форд Фокус, 2008WF0SXXGCDS8A71499АА6212ШААС342069212Форд Фіеста, 2007WF0HXXGAJH7U54053AA6206HIААС342067213Форд Фіеста, 2007WF0HXXWPJH7U50999АА6221ШААС342122214Форд Фіеста, 2007WF0HXXWPJH7U51125АА6219ШААС342121215Hyundai Tucson 2,0i, 2008KMHJN81BP9U955868AA8315HTAAC3 94762216SUBARU Forester, 2008JF1SH5LS59G008780АА6217ШAAC3421192173A3 110557, 2007Y6D11055770042675АА6341ШAAC342153218SUBARU Forester, 2008JF1SH5LW49G002640АА6216ШAAC342118219Skoda Octavia Tour 1,6 1, 2008TMBDX41U68B015821АА6243ШAAC344514220Renault Premium, 2008VF624GPA000021678АА6211ШAAC342068221Ford Focus, 2008WF0HXXWPDH8L71071AA1996IAAAC599364222Ford Transit 460E, 2008WF0FXXTTFF8C11253AA6309HXAAC598436223Skoda Superb Classic 1,8, 2008TMBDL23U48B302779AA6352HIAAC342161224Ford Tourneo Connect, 2007WF0JXXTTPJ8G89951АА6349ШAAC342158225Skoda Octavia Combi, 2008TMBJX41U18B015695АА6351ШAAC342160226Mitsubishi Lancer 1,6, 2008JMBSNCS3A8U003135AA6348HIAAC342157227ISUZU NQR71P, 2008JAAN1R71P87101086АА6345ШAAC342154228TATA LPT 613, 2008Y6D38132785L73402АА6346ШAAC342155229ISUZU NQR71P, 2008JAAN1R71P87101085AA6350HIAAC342159230Subaru Outback, 2008JF1BP9LLA8G105431АА6347ШAAC342156231Renault Kangoo, 2008VF1FCOMCF39403666AA6466HIAAC342435232Renault Kangoo, 2008VF1FCOMCF39403667AA6412HIAAC342433233Renault Kangoo, 2008VF1FCOMCF39403668АА6415ШAAC342436234Renault Kangoo, 2008VF1FCOJCF39403747АА6413ШAAC342434235Renault Kangoo, 2008VF1FCOJCF39403748АА6409ШAAC342429236Toyota Hilux, 2008MROFR22G000638501АА6356ШAAC342163237Daewoo Lanos, 2008SUPTF696D8W409426АА6266ШAAC342431238Daewoo Lanos, 2008SUPTF696D8W413142АА6411ШAAC342430239автобетонозлошувач АБС- 9DA на бaзi КАМАЗ 6520 , 2008XTC65200081153631AA8856HIAAC343038240Ford Focus, 2007WF04XXWPD47M82977AA0247HAAAC280517241Напівпричіп МАЗ 975830- 3012, 2007Y3M97583070002637AA5335XTAAC226649242Сідельний тягач Ford Cargo 183 ОТ, 2007NMOC47TEDF7J65403AA2534EPAAC226702243ВАЗ 21214 (Нива), 2008XTA21214081881056АА8865ШAAC342668244Fiat Doblo, 2008ZFA22300005602893AA2017HKAAC342681245Opel Astra 1,6 1 2008Y6D0TGF698X019167AA2026HKAAC342694246Fiat Doblo Panorama, 2008ZFA22300005570755AA2023HKAAC342691247TOYOTA COROLLA, 2008JTNBV56E90J030646AA2025HKAAC342693248Toyota Avensis, 2008SB1BR56L20E240980AA2024HKAAC342692249Газ 33104 200833104080013953AA2015HKAAC342689250Dacia Logan, 2007UU1LSDEKF38488069AA2065HKAAC343050251Skoda Octavia Tour 1,6 1 2008TMBDX41U68B015902AA3719HKAAC343204252Skoda Octavia Tour 1,6 1 2008TMBDX41U78B016184AA3721HKAAC343205253Skoda Octavia Tour 1,6 1 2008TMBDX41U78B016170AA3724HKAAC343206254Skoda Octavia Tour 1,6 1 2008TMBDX41U58B015941AA3726HKAAC343207255Skoda Fabia Ambiente, 2008TMBBC45J89B503723AA0513IKAAC649866256Chevrolet Lacetti NF35B, 2008KL1NF35BE8K954348AA4369HKAAC343462257Chevrolet Niva 212300 2008X9L21230080230627AA6632HKAAC343468258Toyota HIGHLANDER, 2008JTEES42AX82048548AA9413HKAAC343873259Volkswagen Caddy Kasten, 2008WV1ZZZ2KZ8X141591AA9561HKAAC344203260TOYOTA AVENSIS 2,0, 2008SB1BJ56L30E112318AA3142HMAAC390028261автобетонозмишувач АБС- 9DA на 6a3i КАМАЗ 6520 , 2007XTC65200071145837AA6428HMAAC390178262КАМАЗ 6520-006, 2008XTC65200081156576AA6427HMAAC390177262Skoda Fabia, 2008TMBFH15J28B504074AA8751HMAAC390602264Skoda Fabia, 2008TMBFH15J69B500773AA8752HMAAC390603265Skoda Fabia, 2008TMBFH15J18B504079AA8754HMAAC390605266Volkswagen T5, 2008WV2ZZZ7HZ8H147517АА4367НКААС343460267МАЗ 544008, 2007Y3M54400870005381АА0413ЕНAAC183949268МАЗ 544008, 2007Y3M54400870005388АА0415ЕНААС183950269Напівпричіп вантажний МАЗ 975830-3012 , 2007Y3M97583070002583АА3871ХТAAC 182027270ГАЗ 3302, 200733020070474162АА1060ЕТAAC227491271Камаз 6520, 2007ХТС65200071143395АА5051ЕНAAC227300272Камаз 6520, 2007ХТС65200071143369АА9017ЕНAAC227297273Камаз 6520, 2007ХТС65200О71144553АА1051ЕТAAC227486274Fiat Doblo Cargo Furgone, 2007ZFA22300005575395АА1154ЕХAAC229686271Volkswagen Caddy 2 000, 2008WV1ZZZ2KZ8X155749АА8318НТAAC394765275автомоб. Бортовий КАМАЗ -65117, 2007ХТС65117071144582АА1044ЕТAAC227483276Volkswagen Caddy 2 000, 2008WV1ZZZ2KZ8X149128АА8317НТAAC394764277причіп бортовий СЗАП 83053, 2007X1W83053070002438АА5465ХТAAC227275278причіп бортовий СЗАП-83053, 2007X1W83053070002481AA5393XTAAC227565279Subaru Legacy 2.0 GL 2008JF1BP5LS58G092186AA9517HOAAC391969280Ford Focus C-Max Trend 1,6 MY, 2008WF0EXXGCDE8A84327AA9512HOAAC391965281Екскаватор DOOSAN SOLAR210W-V, 2007DB58TIS702817EC12029KCАБ444739282MAN 18.480, 2007WMAH05ZZ57M490409AA6728ECAAC181726283Нашвпричш бортовий Welton NS 34 ST, 2007SUDNS1SBA71011735AA3509XTAAC181716284Skoda Octavia Tour 1.9 TD, 2008TMBDG41U19B011094AA3046IMAAC672854285SSANG YONG REXTON RX270XD, 2008KPTG0B1FS8P269519AA2169HPAAC392226286Dacia Logan, 2008UU1LSDAHH39393792AA2176HPAAC392227287Dacia Logan, 2008UU1LSDAHH39368470AA2184HPAAC392230288Dacia Logan, 2008UU1LSDAHH39393794AA2185HPAAC392231289Dacia Logan, 2008UU1LSDAHH39393833AA2183HPAAC392229290Dacia Logan 90L, 2008UU1LSDAHH39368434AA2182HPAAC392228291Dacia Logan 90L , 2008UU1LSD4GH40178769AA5276HPACC392449292Dacia Logan 90L, 2008UU1LSDAGH40178768AA5269HPAAC392448293Dacia Logan 90L, 2008UU1LSD4GH40178777AA5268HPAAC392447294Dacia Logan 90L, 2008UU1LSD4GH40178787AA5286HPAAC392502295Dacia Logan 90L,2008UU1LSD4GH40178786AA5283HPAAC392501296Dacia Logan 90L,2008UU1LSD4GH40178776AA5281HPAAC392450297Hyundai Sonata, 2008KMHEU41AP9A575295AA5516HPAAC392830298Skoda Octavia A5 2.0,2008TMBBD41ZX8B157925AA5340HPAAC392575299Hyundai TucsonKMHJN81BP9U943463AA5384HPAAC392675300Ford Tourneo ConnectWFOJXXTTPJ8C3 0810AA5387HPAAC392674301Sicoda Octavia A5 1.6,2008TMBBA41Z78B160547AA6033IEAAC645280302Skoda Octavia AmbienteTMBCA41ZX8B157288AA5432HPAAC392778303Skoda FabiaTMBFH15J98B504086AA5431HPAAC392779304Volkswagen Polo 1,4WVWZZZ9NZ9Y017970AA9620HPAAC392948305Volkswagen Polo 1,4WVWZZZ9NZ9Y019504AA9615HPAAC392840306Volkswagen Polo 1,4WVWZZZ9NZ9Y020845AA9616HPAAC392945307ГАЗ 330233020070500801AA4128HTAAC394593308ГАЗ 330233020080503071AA4130HTAAC394595309ГАЗ 330233020080523004AA4127HTAAC394592310ГАЗ 330233020080519442AA4129HTAAC394594311MANTGL 12.180WMAN05ZZ48 Y219774AA9863HPAAC393252312MAN TGL 12.180WMAN05ZZ28Y219806AA9864HPAAC393253313Skoda Octavia A5 2.0TMBBD41Z98B158371AA9851HPAAC393232314Volkswagen Passat 1.8WV WZZZ3 CZ9Z00043 8AA3901HTAAC393295315Ford FiestaWF0HXXGAJH8K73 055AA3922HTAAC393294316Ford FiestaWF0HXXGAJH8K73 044AA9986HPAAC393292317Ford FiestaWF0HXXGAJH8K61288AA9946HPAAC393287318Ford FiestaWF0HXXGAJH8K73 052AA9976HPAAC393289319Skoda Oktavia Tour 1.9TDTMBDG4 Ш99В009920AA1364CTAAC672489320Great Wall HoverY7CHG2M4080102127AA3927HTAAC393314321Skoda Octavia CombiTMBHD41Z08B158544AA4089HTAAC394581322Daewoo Lanos TF69YSUPTF69YD8W428333AA4124HTAAC394588323Renault KangooVF1FCOBCF39732054AA4122HTAAC394586324Renault KangooVF1FCOBCF39732053AA4096HTAAC394583325Renault KangooVF1FCOMCF3 8526454AA4120HTAAC394585326Renault KangooVF1FCOMCF38526468AA3940HTAAC394584327Hyundai Tucson 2,0KMHJN81BP9U954689AA4125HTAAC394590328Citroen BerlingoVF7GCKFWC8 J071733AA4126HTAAC394591329Volkswagen CaddyWV2ZZZ2KZ8X150917A4123HTAAC394587330Infinity FX35, 2008JN1TANS50U0007131AA1110HPAAC394611331Infinity FX35, 2008JN1TANS50U0007304AA1112HPAAC394610332Volkswagen Caravelle 2.5WV2ZZZ7HZ9H023217AA3925HTAAC393313333MA3 650108-020, 2008Y3M65010880000269AA2068HPAAC392097334ВАЗ 21114 1.6, 2008XTA21114080307036AA4269HTAAC394700335Toyota Land Cruiser 120 Prado 4.0 5A/T Comfort, 2008JTEBU29J805143071AA4371HTAAC393911336Toyota Avensis 1,8 5M/T Technical, 2008SB1BR56L00E243571AA4360HTAAC394619337Fiat Doblo Cargo 1.4, 2008ZFA22300005631177AA4159HTAAC393787338Hyundai HD-65,2008KMFGA17LP8C087631AA4169HTAAC393930339Hyundai Tucson 2,0 DOHC CVVT, 2008KMHJN81BP9U943039AA4157HTAAC393786340Hyundai Tucson 2,0 DOHC CVVT, 2008KMHJN81BP8U917958AA4162HTAAC393788341Daewoo Lanos 1.6, 2008SUPTF696D8W424874AA4226HTAAC394681342Daewoo Lanos 1.6, 2008SUPTF696D8W424160AA4228HTAAC394684343Daewoo Lanos 1.6, 2008SUPTF696D8W424511AA4213HTAAC393947344Daewoo Lanos 1.6, 2008SUPTF696D8W424691AA4218HTAAC393949345Daewoo Lanos 1.6, 2008SUPTF696D8W424700AA4220HTAAC393950346Volkswagen Golf 2.0 GTI AT, 2008WVWZZZ1KZ8W289442AA4227HTAAC394683347Volkswagen Passat B6 Comfortline 1,8 TSI aut, 2008WVWZZZ3CZ8Z002561AA4256HTAAC394688348Daewoo Lanos 1.5 , 2008Y6DTF69YP80176504AA4267HTAAC394695349Volkswagen Caddy Combi 1,6,2008WV2ZZZ2KZ8X155985AA4268HTAAC394696350Skoda Octavia A5 Ambiente 1.6MPI75kW,2008TMBCA41Z48B158923AA4289HTAAC394705351Ford Transit Chassis Cab 430 RWD EF, 2008WFOFXXTTFF8G56013АА4279НТААС394702352Skoda Fabia Classic l,2i/47 kw, 2008TMBAH15J89B502471АА8437НТААС394296353Skoda Fabia Classic l,2i/47 kw, 2008TMBAH15J99B502530АА8438НТААС394297354Skoda Fabia Classic l,2i/47 kw, 2008TMBAH15J89B502504АА2166НХААС394307355Skoda Fabia Classic l,2i/47 kw, 2008TMBAH15J19B502456АА8497НТААС394306356Skoda Fabia Classic 1,21/47 kw, 2008TMBAH15J29B502501АА8478НТААС394300357Skoda Fabia Classic l,2i/47 kw, 2008TMBAH15J99B502608АА8496НТААС394305358Skoda Fabia Classic l,2i/47 kw, 2008TMBAH15J99B502611АА8489НТААС394304359Skoda Fabia Classic l,2i/47 kw, 2008TMBAH15J69B502615АА8479НТААС394301360Skoda Fabia Classic l,2i/47 kw,2008TMBAH15J19B502568АА8486НТААС394303361Кран монтажний гусеничний МГК-25.01А 2007Зареестрований Державною інспекцією котлонагляду i приймальних споруд територіального управління Держпромгірнагляду по Київській області та м. Києву за №18977Заводський №7362Кран монтажний гусеничний МГК-25.01А 2007Зарееетрований Державною інспекцією котлонагляду i приймальних споруд територіального управління Держпромгірнагляду по Київській облаеті та м. Києву за №18978Заводський №8363Кран монтажний гусеничний МГК-25.01А 2007Зареестрований Державною інспекцією котлонагляду i приймальних споруд територіального управління Держпромгірнагляду по Київськійй області та м. Києву за №18979Заводський Х°9

364Вантажний фургон-С марки Volkswagen, модель Crafter 50 Kasten 2011WV1ZZZ2EZB6012398АА2546КРААС866489365Вантажний фургон-С марки Volkswagen, модель Crafter 35 Kasten 2011WV1ZZZ2EZB6019965АА2542КРААС866491366Вантажний малотоннажний вантажопасажирський-В марки УАЗ, модель 374195 2011374100В0453290 374100В0208052 ХТТ374195В0431998АА0862КХААС902510367Вантажний малотоннажний вантажопасажирський-В марки УАЗ, модель 374195 2011374100В0456599 374100В0209960 ХТТ374195С0435307АА9761КХААС903865368Вантажний малотоннажний вантажопасажирський-В марки УАЗ, модель 374195 2011374100В0456629 374100В0209980 ХТТ374195С0435337АА0856КХААС902508369Автомобіль легковий універсал-В марки Toyota, модель Venza 20114T3BA3BB6BXJ023576АА4728ОМААС868839370Автомобіль легковий універсал-В марки BMW, модель Х5 2011WBAZV81050L393401АА0855ОМААС867816371Автомобіль легковий універсал-В марки KIA, модель MohaveKN814D 2011KNAKN814DC5078047АА5663МАААС904308372Автомобіль вантажний малотоннажний вантажопасажирський-В марки УАЗ, модель 374195 2011374100В0456517 374100В0209920 ХТТ374195С0435225АА9756КХААС903861373Автомобіль легковий універсал-В марки Toyota, модель Land Cruiser 200 2011JTMHV05J904060406АА5935ВКААС901840

в рахунок погашення кредитної заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Євро Лізинг" м. Хмельницький за кредитним договором №010/08/4062 від 05.09.2008р. у сумі 2 648 570,00 дол. США, з яких 2 297 561,64 дол. США заборгованості за тілом кредиту, 287 418,38 дол. США сума прострочених відсотків, 3 934,18 дол. США сума строкових відсотків, 59 655,37 дол.США пеня за кредитом та 73 080,00грн. витрат зі сплати судового збору.

У стягненні 692,40 дол. США пені за відсотками відмовити.

Видати наказ.

Суддя О.Д.Вибодовський

Віддрук. 2 прим.:

1 - до справи,

2 - відповідачу, ТОВ "ЄВРО ЛІЗИНГ" (м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 23/1, кв.2).

Попередній документ : 40661357
Наступний документ : 40661385