Рішення № 22620875, 09.04.2012, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
09.04.2012
Номер справи
5011-7/2492-2012
Номер документу
22620875
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-7/2492-201209.04.12

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ДОКА Україна Т.О.В."

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укомонолітбуд"

про стягнення 3 885,46 грн.

Суддя Якименко М.М.

Представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 довіреність №085 від 29.12.2011;

від відповідача: не зявилися;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ДОКА Україна Т.О.В." звернулося в Господарський суд м. Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укомонолітбуд" про стягнення 3 885,46 грн. боргу за договором оренди.

Позовні вимоги мотивовані тим, що між сторонами 14.08.2006 р. було укладено Договір оренди майна (оперативної оренди) № 6.101, на підставі якого відповідачу як орендарю було надано в користування елементи опалубки. Однак, відповідач порушив взяті на себе зобовязання щодо повернення орендованого майна, після розірвання договору оренди, та продовжує користуватися орендованим майном.

З цих підстав, позивач просив задовольнити позов, стягнувши з відповідача на свою користь 3 885,46 грн. заборгованості по орендній платі за фактичне користування майном, 1 609,50 грн. судового збору.

Ухвалою від 01.03.2012 було порушено провадження по справі та призначено її розгляд на 22.03.2012.

22.03.2012 представники сторін у судове засідання не звилися, про причини неявки суд не повідомили, про день та час розгляду справи повідомлені належним чином. У звязку з незявленням представників сторін у судове засідання розгляд справи було відкладено на 09.04.2012.

В судове засідання 09.04.2012 р. представник відповідача повторно не зявився, відзив на позов не надав, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином. Ухвали суду, позовна заява надсилались відповідачу на всі відомі адреси, в тому числі на юридичну адресу підприємства згідно відомостей єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

У відповідності з положеннями п. 3.6 Роз'яснення Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України" від 18.09.97р. N 02-5/289 особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві.

Провадження у справі порушено ухвалою від 01.03.2012, що свідчить про достатність часу для підготовки до судового розгляду справи, подання суду відзиву на позов, доказів в обґрунтування своєї позиції, в разі їх наявності.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі і просив суд їх задовольнити.

Відповідно до статті 85 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні 09.04.2012 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані матеріали справи в їх сукупності та заслухавши пояснення представника позивача, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

14.08.2006 між Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ДОКА Україна Т.О.В." (далі за текстом - Орендодавець, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Укомонолітбуд" (далі за текстом - Орендар, відповідач) укладено Договір № 6.101 оренди майна (оперативна оренда) (далі за текстом - Договір).

Відповідно до п.1.1 Договору Орендодавець приймає на себе зобов'язання надати Орендарю у тимчасове користування та за плату елементи опалубки (надалі - "майно"), згідно Додатку 1 (Специфікація елементів опалубки), яка є невід'ємною частиною цього Договору, а Орендар зобов'язується прийняти зазначене майно та своєчасно здійснювати оплату орендних платежів.

Згідно з п. 2.1. Договору Термін орендних правовідносин встановлюється з моменту фактичної передачі майна або його частини Орендарю і діє до 31 грудня 2006 року.

Для цілей ч. 1 цього пункту, під моментом фактичної передачі майна Сторони будуть розуміти відвантаження майна або його частини Орендарю з оформленням необхідної товаророзпорядчої документації (накладна на переміщення та/або акт прийому-передачі).

Відповідно до п.2.2. Договору закінчення встановленого п. 2.1. Договору терміну орендних правовідносин не звільняє Орендаря від обов'язку сплати орендних платежів у повному обсязі за фактичний термін користування майном.

Згідно з п. 4.5. Договору документом, що засвідчує факт та обсяг передачі майна Орендарю є відповідна накладна та/або акт прийому-передачі, що підписуються представниками обох Сторін, та вручаються Орендодавцем Орендарю в момент фактичного відвантаження майна у повному обсязі або в окремій його частині.

На виконання умов договору сторони підписали Додаток 1 (специфікація елементів опалубки до договору оренди № 6.101 від 14.08.2006) та Додаток № 2 від 30.10.2006, якими засвідчено обсяг майна яке передається в оренду.

Позивачем було відвантажено майно відповідачу, згідно Додатку № 1 та Додатку № 2, що підтверджується накладними на переміщення: № ДК-0002462 від 23.10.2006, № ДК-000241 від 24.10.2006, № Дк-0003067 від 31.10.2006, № ДК-0003074 від 31.10.2006 (копії накладних на переміщення в матеріалах справи)

Відповідно до п. 3.1. Договору згідно з положеннями Договору, плата за тимчасове користування майном згідно Додатку 1 (орендна плата) розраховується за фактичний термін користування майном і складає 4,2,% (чотири цілих дві десятих відсотка) на місяць від загальної вартості майна, що передається у тимчасове користування Орендарю, та становить суму у розмірі 4 106,74 (чотири тисячі сто шість) гривень 74 копійки, у тому числі ПДВ - 684,46 (шістсот вісімдесят чотири) гривні 46 копійок.

Згідно п 3.2. Договору у разі передачі у тимчасове користування Орендаря частини майна, інших або додаткових елементів, розмір орендної плати змінюється пропорційно зміні комплектації елементів, що фактично передана.

Згідно п. 3.5. Договору орендна плата, незалежно від її розміру (п.п.3.1.,3.2.), щомісяця перераховується Орендарем на поточний рахунок Орендодавця з урахуванням фактичної кількості майна, що перебуває в орендному користуванні Орендаря, при цьому 50% від загальної орендної плати на місяць (п.3.1.Договору) Орендар зобов'язується сплачувати Орендодавцю шляхом передплати до 3 числа кожного відповідного місяця оренди.

Відповідно до п.3.8. Договору у разі прострочення оплати орендних платежів більш ніж сім календарних днів, Орендодавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір з вимогою повернути майно у п'ятиденний термін.

Листом № 603 від 14.08.2008 позивач звернувся до відповідача з повідомленням про розірвання договору і сплату орендних платежів.

Листом № 1163 від 18.11.2009 позивач звернувся до відповідача з повідомленням про розірвання договору і сплату орендних платежів.

Вищевказані листи були залишені відповідачем без реагування.

Рішенням господарського суду м. Києва від 10.07.2009 по справі №35/242 було розірвано договір оренди № 6.101 від 14.08.2006, укладений між позивачем та відповідачем.

Як вбачається з матеріалів справи відповідач повернув позивачу не все орендоване майно, що підтверджується Довідкою про залишок елементів опалубки, що знаходиться в орендному користуванні у ТОВ «Укомонолітбуд»(м. Київ) за Договором оренди майна № 6.101 від 14.08.2006 станом на 01.02.2012.

У звязку з невиконанням відповідачем своїх зобовязань за Договором щодо сплати орендної плати за користування майном (яке не повернуто позивачу після розірвання договору оренди), у відповідача перед позивачем виникла заборгованість згідно розрахунків, наведених в позовній заяві в розмірі 3 885,46 грн.

Судом встановлено, що Договір, укладений між позивачем та відповідачем за своєю правовою природою є договором найму (оренди).

Відповідно до ст. 759 ЦК України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Згідно ст. 762 ЦК за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до частин 1, 2 статті 193 Господарського кодексу України, субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобовязання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобовязання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобовязань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

За змістом статті 526 Цивільного кодексу України, зобовязання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст. 527 Цивільного кодексу України, боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно статті 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

З наданих позивачем доказів вбачається, що позивач взяті на себе зобовязання виконав належним чином, надав відповідачеві у користування майно на певний строк та за відповідну плату згідно умов Договору, а відповідач не виконав умови договору щодо сплати орендних платежів за фактичне користування майном яке не повернуто позивачу після розірвання договору оренди.

Відповідач жодних заперечень та доказів на спростування обставин, викладених позивачем у позовній заяві, суду не надав.

Зважаючи на встановлені обставини справи та вимоги правових норм викладених вище, а також на те, що відповідач в установленому порядку обставини, які повідомлені позивачем, не спростував, розміру позовних вимог не оспорив, господарський суд приходить до висновку, що позовні вимоги про стягнення 3 885,46 грн. заборгованості по орендній платі за фактичне користування майном нормативно та документально доведені, а тому підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 49 ГПК України судові витрати покладаються судом на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 32, 33, 49, 75, 82-85, ГПК України, -

В И Р І Ш И В:

1.Позов задовольнити повністю.

2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Укомонолітбуд" (02090, м. Київ, Харківське шосе, буд. 19, код ЄДРПОУ 33993800) з будь-якого рахунку, виявленого під час виконавчого провадження, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ДОКА Україна Т.О.В." (04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 20-А, код ЄДРПОУ 30530955) 3 885 (три тисячі вісімсот вісімдесят пять) грн. 46 коп. - заборгованості по орендній платі за фактичне користування майном, 1 609 (одну тисячу шістсот девять) грн. 50 коп. судового збору.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя М.М.Якименко

Дата підписання рішення: 11.04.2012р.

Попередній документ : 22620866
Наступний документ : 22620879