Рішення № 13021958, 30.11.2010, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
30.11.2010
Номер справи
4/453
Номер документу
13021958
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 4/45330.11.10 За позовомПублічного акціонерного товариства «Сведбанк» До Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Єврошина»

Третя особаОСОБА_1

Простягнення 12106641,93 грн.

Суддя Борисенко І.І.

Представники:

Від позивачаСтародуб Н.А.

Від відповідача не зявились

Від третьої особине зявились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Єврошина»заборгованість по кредитному договору № 2806/0108/71-013 від 18.01.2008р. на суму 12106641,93 грн.

В процесі розгляду справи представник позивача надав заяву про зменшення розміру позовних вимог від 30.11.2010р., в якій просить стягнути з відповідача 8735962,74 грн. заборгованості по кредиту, 2280270,93 грн. процентів, 325276,87 грн. пені, а всього 11341510,54 грн. заборгованості за кредитним договором 2706/0108/71-013 від 18.01.2008р.

Відповідно до ч.4 ст.22 ГПК України, позивач вправі до прийняття рішення у справі, зокрема зменшити розмір позовних вимог.

Під зменшенням розміру позовних вимог слід розуміти зміну (у бік зменшення) кількісних показників, у яких виражається позовна вимога, в тому числі ціна позову.

Згідно з ч.3 ст.55 ГПК України ціну позову вказує позивач.

Отже, позивач зменшив позовні вимоги, просить стягнути з відповідача 11341510,54 грн. заборгованості за кредитним договором 2706/0108/71-013 від 18.01.2008р., тому має місце нова ціна позову 11341510,54 грн., виходячи з якої й вирішується спір.

Відповідач Ухвали суду не виконав. Письмового відзиву та письмових заперечень по суті заявлених вимог не надав.

Відповідач належним чином повідомлений про призначення справи до розгляду, про час і місце його проведення.

Про поважні причини неявки в судове засідання повноважного представника відповідача суд не повідомлений. Клопотань про відкладення розгляду справи від відповідача не надходило

Таким чином, відповідно до ст. 75 ГПК України суд розглядає спір за наявними матеріалами у справі

Розглянувши надані учасниками судового процесу документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, зясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги і заперечення проти позову, обєктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Між Відкритим акціонерним товариством "Сведбанк" та ОСОБА_1 18 січня 2008 року укладено кредитний договір №2706/0108/71-013, у відповідності з умовами якого, останній отримав кредит у розмірі 918 000 доларів США строком погашення з 18 січня 2008 року по 18 січня 2038 року включно, зі сплатою 11,9 % річних за весь строк фактичного користування кредитом, а Третя особа зобов'язався повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом та виконати свої зобов'язання у повному обсязі у терміни, передбачені цим договором.

У відповідності до п. 1.2 Кредитного договору, кредит надано Позивачем у готівковій формі через касу Позивача на підставі заяви Третьої особи з метою подальшої конвертації суми отриманого кредиту у національну валюту України та внесення коштів в національній валюті України на користь ТОВ «САДРА-ДЕКО»в оплату за Договором купівлі - продажу.

Як передбачено п. 3.1 Кредитного договору Третя особа взяла на себе зобов'язання здійснювати погашення заборгованості за кредитом шляхом внесення коштів на позичковий рахунок щомісяця, через касу Позивача згідно Додатку № 1, що є невід'ємною частиною Кредитного договору.

Згідно п. 3.3 Кредитного договору проценти за користування кредитом підлягають сплаті Третьою особою через касу Позивача на рахунок нарахованих відсотків щомісяця в період з 01 по 20 число включно, за попередній календарний місяць.

08 серпня 2008 року між Позивачем та Третьою особою укладено Додатковий Договір №1 до кредитного договору/

Для забезпечення виконання умов Кредитного договору, між Позивачем з однієї сторони, Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія Єврошина»з другої сторони та Третьою особою, з третьої сторони, укладено Договір поруки № 2706/0108/71-013-Р-1 від 18 січня 2008 р.

Відповідно до п. 1 Договору Поруки Відповідач зобов'язався перед Позивачем відповідати за виконання зобов'язань щодо повернення коштів, наданих Позивачем Третій особі у вигляді кредиту згідно Кредитного договору у загальній сумі 918 000,00 доларів США, з кінцевим строком до 18 січня 2038 року включно. Кредитний договір, а також додаткові угоди до нього, які будуть укладені між сторонами у подальшому та будуть невід'ємною частиною кредитного договору.

Згідно п. 2 Договору поруки Відповідач несе солідарну відповідальність з Третьою особою перед Позивачем за виконання Третьою особою умов Кредитного договору усім належним йому майном та грошовими коштами.

08 серпня 2008 року між Позивачем, Третьою особою та Відповідачем укладено додатковий договір № 1 до Договору поруки від 08 серпня 2008 року, відповідно до якого пункт 1 Договору поруки виклали в наступній редакції:

Відповідач зобов'язується перед Позивачем відповідати за належне виконання Третьою особою зобов'язань щодо повернення коштів, наданих Позивачем Третій особі у вигляді кредитної лінії згідно Кредитного договору у загальній сумі 1 127 000,00 доларів США з кінцевим строком до:

-918 000,00 доларів США до 18 січня 2038 включно;

-209 000,00 доларів США до 07 серпня 2018 року включно.

У відповідності з п. 5.1.1 Кредитного договору третя особа зобов'язана забезпечити своєчасне повернення кредиту, сплату процентів за користування ним, сплату комісій, у порядку та строки, встановлені цим договором, а також сплату неустойок та відшкодування Позивачу збитків у випадках неналежного виконання Третьою особою своїх зобов'язань, передбачених цим договором. Третьою особою систематично не виконуються умови Кредитного договору щодо порядку погашення заборгованості по кредиту та сплаті процентів.

Відповідно до умов Кредитного договору, сторони за договором без укладання будь-якої додаткової угоди встановили (п. 3.8 Кредитного договору) порядок змін умов Кредитного договору з відповідною зміною зобов'язань Третьої особи щодо строку виконання ним зобов'язань за Кредитним договором та відповідних прав Позивача вимагати від Третьої особи виконання зобов'язання за Кредитним договором якщо Третя особа порушує строки платежів, встановлені п. 3.3 Кредитного договору. При настанні такої обставини, строк виконання Третьою особою своїх зобов'язань за взаємною згодою сторін, вважається таким, що настав, на десятий календарний день з дня направлення Позивачем Третій особі повідомлення про зміну умов Кредитного договору. Сторони досягли згоди, що датою, з якої починається відлік зазначеного вище десятиденного строку, вважається дата, зазначена на квитанції, яка надається Позивачу відділенням зв'язку при відправленні листа з повідомленням про вручення або дата, зазначена на листі про зміну умов Кредитного договору, який отриманий Третьою особою особисто у Позивача.

Відповідно до п. 5 Договору поруки у разі невиконання Третьою особою умов Кредитного договору в строк, Відповідач зобов'язаний погасити суму коштів, наданих в рахунок кредиту, нараховані проценти та штрафні санкції за несвоєчасну сплату Третьою особою коштів, відповідно до умов Кредитного договору, та/або забезпечити наявність коштів на своїх рахунках у розмірі, достатньому для погашення зазначеної заборгованості, за першою вимогою Позивача протягом одного дня з моменту отримання Відповідачем надісланої Позивачем за адресою, зазначеною у реквізитах Відповідача в цьому договору, письмової заяви про невиконання Третьою особою своїх зобов'язань по Кредитному договору.

Третя особа порушила взяті на себе зобов'язання щодо строків сплати платежів встановлених п. 3.3 Кредитного договору, тому Банком 20.07.2009 року Третій особі та Відповідачу надіслано повідомлення про зміну умов Кредитного договору за вих. № 4123 від 16.07.2009 року, що підтверджується списком рекомендованих листів на відправку по м. Києву.

Тому, слід вважати, що умови Кредитного договору змінені, а обов'язок Позичальника погасити кредит у повному обсязі виник зі збігом десятиденного строку з дня відправлення та настав 30.07.2009 року.

28.07.2009 року відповідно до п. 3.10 Кредитного договору, п. 5 Договору поруки Третій особі та Відповідачу надіслано Вимогу за вих. № 4302 від 27.07.2009 року.

Згідно п. 8 Договору поруки Відповідач зобов'язався виконати умови Кредитного договору у разі настання випадків зміни строків виконання зобов'язань по Кредитному договору, передбачених Кредитним договором.

Згідно п.8.1. кредитного договору, за порушення строків погашення заборгованості за кредитом та/або строків сплати процентів за користування кредитом третя особа сплачує пеню за кожний день прострочення в розмірі подвійної облікової стави НБУ від суми простроченої заборгованості.

Оцінюючи наявні в матеріалах справи документи та досліджуючи в судовому засіданні докази, Господарський суд вважає позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню з наступних підстав:

Статтею 509 ЦК України визначення поняття зобов'язання та підстави його виникнення. Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно з ч. І ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до п. 1 Договору Поруки Відповідач зобов'язався перед Позивачем відповідати за виконання зобов'язань щодо повернення коштів, наданих Позивачем Третій особі у вигляді кредиту згідно Кредитного договору у загальній сумі 918 000,00 доларів США.

Згідно п. 2 Договору поруки Відповідач несе солідарну відповідальність з Третьою особою перед Позивачем за виконання Третьою особою умов Кредитного договору усім належним йому майном та грошовими коштами.

Відповідно до п. 5 Договору поруки у разі невиконання Третьою особою умов Кредитного договору в строк, Відповідач зобов'язаний погасити суму коштів, наданих в рахунок кредиту, нараховані проценти та штрафні санкції за несвоєчасну сплату Третьою особою коштів, відповідно до умов Кредитного договору, та/або забезпечити наявність коштів на своїх рахунках у розмірі, достатньому для погашення зазначеної заборгованості, за першою вимогою Позивача протягом одного дня з моменту отримання Відповідачем надісланої Позивачем за адресою, зазначеною у реквізитах Відповідача в цьому договору, письмової заяви про невиконання Третьою особою своїх зобов'язань по Кредитному договору.

Третя особа порушила взяті на себе зобов'язання щодо строків сплати платежів встановлених п. 3.3 Кредитного договору.

Відповідач не виконав свої зобовязання за договором в частині сплати кредиту, процентів, штрафних санкцій в строк, що вказаний в договорі.

Відповідно до ст. 543 ЦК України у разі солідарного обовязку боржника (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обовязку частково або у повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-якого з них окремо.

Відповідно до ст.554 ЦК України, у разі порушення боржником зобовязання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків.

У відповідності до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Факт наявності боргу у третьої особи Бухкалова Вадима Борисовича в сумі 8735962,74 за кредитним договором належним чином доведений, документально підтверджений і Відповідачем на спростований, тому позовні вимоги про стягнення основного боргу підлягають задоволенню в повному обсязі.

Згідно ст. 536 ЦК України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти.

У відповідності до ст. 1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Матеріалами справи також доведено і відповідачем не спростовано, що заборгованість третьої особи Бухкалова Вадима Борисовича за несвоєчасну оплату процентів за користування кредитом, складає 2280270,93 грн., і тому ця сума має бути також стягнута з відповідача.

Згідно зі ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Умовами кредитного договору (п.8.1 договору) передбачена сплата пені за несвоєчасне виконання перед позивачем грошових зобовязань. Отже, порушення відповідачем строків сплати кредиту та процентів, передбачених умовами кредитного договору, є порушенням зобов'язання, що відповідно до ст. 611 ЦК України тягне за собою правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплату неустойки.

Тому позивачем також правомірно заявлена вимога про стягнення з відповідача пені за неналежне виконання зобов'язання, відповідно до договору.

Відповідно до ст. 549 ЦК України неустойкою визнається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема в разі прострочення.

Таким чином, з відповідача належить стягнути пеню в сумі 325276,87 грн. за несвоєчасне погашення кредиту та несвоєчасну сплату процентів за період з 31.07.2009р. по 30.01.2010р., відповідно до розрахунку Позивача.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень.

Відповідно до ст. 34 ГПК України, Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Виходячи з вищенаведених норм закону, відповідачем належним чином протягом розгляду справи не було надано належних доказів по справі на спростування позовних вимог.

В судовому засіданні, допустимими доказами, які знаходяться в матеріалах справи позивач довів, що його вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню в повному обсязі.

Витрати по оплаті держмита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу згідно ст. 49 ГПК України покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Єврошина»(01103, м. Київ, бул. Дружби Народів, 26/1, кв. 62, код ЄДРПОУ 33101741) на користь Публічного акціонерного товариства «Сведбанк»(01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, код ЄДРПОУ 19356840) 8735962 (вісім мільйонів сімсот тридцять пять тисяч девятсот шістдесят дві) грн.. 74 коп. заборгованості за кредитом, 2280270 (два мільйони двісті вісімдесят тисяч двісті сімдесят) грн. 93 коп. відсотків, 325276 (триста двадцять пять тисяч двісті сімдесят шість) грн. 87 коп. пені за несвоєчасне погашення кредиту та несвоєчасну сплату процентів, 25500 (двадцять пять тисяч пятсот) грн. державного мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати відповідно до ст. 116 ГПК України.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя І.І.Борисенко

Повне рішення складено: 20.12.2010р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 13021958 ?

Документ № 13021958 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 13021958 ?

Дата ухвалення - 30.11.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 13021958 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 13021958 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 13021957
Наступний документ : 13021968