Ухвала суду № 96755931, 07.05.2021, Господарський суд Чернівецької області

Дата ухвалення
07.05.2021
Номер справи
926/1804/21
Номер документу
96755931
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

м.Чернівці

07 травня 2021 року Справа № 926/1804/21

Господарський суд Чернівецької області у складі судді Гушилик С.М. розглянувши, заяву адвоката Дана Іона Йонашевича, який діє в інтересах SC CORFA ANDRA SRL про забезпечення позову по справі №926/1804/20

За позовом SC CORFA ANDRA SRL

До відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю “Здоровий сон”

Про стягнення заборгованості в сумі 273721,00 грн

Без виклику представників сторін

ВСТАНОВИВ:

SC CORFA ANDRA SRL звернулось до Господарського суду Чернівецької області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю “Здоровий сон” про стягнення заборгованості за невиконання контракту (договору поставки) №2016-12-13 від 03.12.2016 року в сумі 273721,00 грн.

Разом з позовною заявою позивач надав заяву про забезпечення позову (вх.№1805), в якій просить вжити заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю “Здоровий сон”, що містяться на його розрахунковому рахунку та підлягають сплаті SC CORFA ANDRA SRL, а саме: сума в розмірі 273721,00 грн.

Витягом з протоколу автоматичного розподілу судової справи між суддями від 06.05.2021 року позовну заяву (вх.№1804) разом із заявою про забезпечення позову (вх.1805) передано судді Гушилик С.М.

Забезпечення позову обґрунтовано тим, що невжиття зазначених заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду чи ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів заявника, за захистом яких він звернувся до суду, з огляду на те, що відповідач ухиляється від виконання своїх обов`язків передбачених контрактом (договором поставки) №2016-12-13 від 03.12.2016 року чим порушує вимоги статті 265 Господарського Кодексу України та статті 712 Цивільного Кодексу України.

Окрім того, адвокат заявника посилається на норми ст.ст. 66 та 67 Господарського процесуального Кодексу України, просить суд вжити відповідно обрані ним заходи забезпечення позову. Проте, слід відмітити, що останній посилається на норми закону, які з 15.12.2017 року втратили чинність.

Розглянувши заяву адвоката Дана Іона Йонашевича, який на підставі ордеру по надання правової допомоги серії ЗР №67329 від 12.04.2021 року діє в інтересах юридичної особи SC CORFA ANDRA SRL про забезпечення позову, судом встановлено наступне.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно з приписами ст. 137 ГПК України, позов забезпечується: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; встановленням обов`язку вчинити певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання.

При вирішенні питання про забезпечення позову суди мають здійснити оцінку обґрунтованості доводів позивача щодо необхідності вжиття заходів забезпечення позову з урахуванням розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Отже, аналіз приписів правових норм, які регулюють порядок та підстави вжиття заходів забезпечення позову, свідчить, що забезпечення позову є правом суду, що розглядає спір. Заходи по забезпечення позову застосовується судом, виходячи з обставин справи, змісту заявлених позовних вимог.

За приписами чинного процесуального кодексу особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення з такою заявою та подати докази наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Заходи щодо забезпечення позову обов`язково повинні застосовуватися відповідно до їх мети, з урахуванням безпосереднього зв`язку між предметом позову та заявою про забезпечення позову.

Отже, питання задоволення заяви сторони у справі про застосування заходів до забезпечення позову вирішується судом в кожному конкретному випадку виходячи з характеру обставин справи, що дозволяють зробити висновок щодо утруднення чи унеможливлення виконання рішення суду у випадку невжиття заходів забезпечення позову.

Доводи наведені заявником в обґрунтування заяви про забезпечення позову та посилання на порушення вимог статті 265 Господарського Кодексу України та статті 712 Цивільного Кодексу України з огляду на ухилення відповідача від виконання своїх обов`язків передбачених контрактом (договором поставки) №2016-12-13 від 03.12.2016 року, мають оціночний характер та підлягають з`ясуванню, оцінці та доведенню під час вирішення спору по суті. Також однозначно не свідчать, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він має намір звернутися до суду.

Вимоги до змісту та форми заяви про забезпечення позову визначені у ст. 139 Господарського процесуального кодексу України.

Так, відповідно ч.1 ст.139 Господарського процесуального кодексу України заява про забезпечення позову подається в письмовій формі, підписується заявником і повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв`язку та адресу електронної пошти, за наявності;

3) предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову;

4) захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності;

5) ціну позову, про забезпечення якого просить заявник;

6) пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення;

7) інші відомості, потрібні для забезпечення позову.

Згідно ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 58, ч. 4, 9 ст. 60 Господарського процесуального кодексу України сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.

Представником у суді може бути адвокат або законний представник.

Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

У разі подання представником до суду заяви, скарги, клопотання він додає довіреність або інший документ, що посвідчує його повноваження, якщо в справі немає підтвердження такого повноваження на момент подання відповідної заяви, скарги, клопотання.

Водночас заява про забезпечення позову підписана представником позивача адвокатом Даном Іоном Йонашевичем, який діє на підставі ордеру по надання правової допомоги серії ЗР №67329 від 12.04.2021 року, проте відсутнє підтвердження повноважень адвоката Дана І.Й. на звернення до суду з означеною заявою та її підписання від імені SC CORFA ANDRA SRL.

В порушення вищенаведених вимог процесуального законодавства подана заява про забезпечення позову не містить підпису уповноваженою на те особою.

Судом встановлено, що в порушення вимог п. 6 ч. 1 статті 139 Господарського процесуального кодексу України заява позивача про забезпечення позову не містить пропозицій щодо зустрічного забезпечення.

Законодавець, урівноважуючи можливості реалізації та захисту прав сторін, на підставі принципу диспозитивності, зобов`язав особу, яка бажає забезпечити позов, запропонувати власний спосіб зустрічного забезпечення. Зазначене положення закону є імперативним та не допускає подвійного тлумачення.

Відповідно до п. 2 ч. 2 та ч. 4 статті 141 Господарського процесуального кодексу України, зустрічне забезпечення, як правило, здійснюється шляхом внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів в розмірі, визначеному судом. Якщо позивач з поважних причин не має можливості внести відповідну суму, зустрічне забезпечення також може бути здійснене, зокрема шляхом вчинення інших визначених судом дій для усунення потенційних збитків та інших ризиків відповідача, пов`язаних із забезпеченням позову. Питання застосування зустрічного забезпечення вирішується судом в ухвалі про забезпечення позову або в ухвалі про зустрічне забезпечення позову.

А отже, вимоги господарського процесуального законодавства про необхідність внесення заявником пропозицій щодо зустрічного забезпечення, є умовою для застосування останнього судом при вирішенні питання про забезпечення позову.

Окрім того, заявником не зазначено, відповідно до положень ст. 138 ГПК України, в якому порядку подається дана заява про забезпечення позову: до подання позовної заяви, одночасно з пред`явленням позову, після відкриття провадження у справі (якщо так, то доцільно зазначати номер судової справи та усіх учасників справи).

Також, суд звертає увагу заявника, що ним у заяві про забезпечення позову не вірно зазначені сторони, не у відповідності до вимог ст.139 ГПК України. Зокрема, особа, яка звертається до суду з заявою про забезпечення позову має процесуальний статус - заявник, а не позивач.

Відповідно до частини п`ятої статті 139 Господарського процесуального кодексу України до заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.

Так, підпунктом 3 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України “Про судовий збір” встановлено, що за подання до господарського суду, зокрема, заяви про забезпечення позову сплачується судовий збір у розмірі 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1135,00 грн.).

Проте ні заява про забезпечення позову, ані матеріали позовної заяви не містять доказів сплати судового збору за подання вказаної заяви у встановленому законодавством розмірі.

Згідно з частиною сьомою статті 140 Господарського процесуального кодексу України суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 139 цього Кодексу, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.

Отже, оскільки адвокатом Даном Іоном Йонашевичем, який діє в інтересах SC CORFA ANDRA SRL подано заяву про забезпечення позову без додержання вимог статті 139 Господарського процесуального кодексу України, то суд вважає за необхідне повернути дану заяву.

З огляду на викладене, подана заява (вх.№1805) про вжиття заходів забезпечення позову від 06.05.2021 року підлягає поверненню заявнику.

Керуючись ст. ст. 136-140, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву адвоката Дана Іона Йонашевича, який діє в інтересах SC CORFA ANDRA SRL за вх.№1805 від 06.05.2021 року про вжиття заходів забезпечення позову повернути заявнику.

Ухвала набирає законної сили в порядку, передбаченому статтею 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена у відповідності до п.6 ч.1 ст. 255 Господарського процесуального кодексу України.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://cv.arbitr.gov.ua/sud5027/.

Суддя С.М. Гушилик

Часті запитання

Який тип судового документу № 96755931 ?

Документ № 96755931 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 96755931 ?

Дата ухвалення - 07.05.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96755931 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 96755931 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 96755931, Господарський суд Чернівецької області

Судове рішення № 96755931, Господарський суд Чернівецької області було прийнято 07.05.2021. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 96755931 відноситься до справи № 926/1804/21

Це рішення відноситься до справи № 926/1804/21. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 96755930
Наступний документ : 96755932