Ухвала суду № 93872202, 24.12.2020, Господарський суд Львівської області

Дата ухвалення
24.12.2020
Номер справи
914/2198/20
Номер документу
93872202
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

24.12.2020 р. cправа № 914/2198/20

м.Львів

за позовом: ОСОБА_1 , м.Дрогобич Львівської області

до відповідача: Відкритого акціонерного товариства “Львівводбуд”, м.Львів

про: зобов`язання скликання Загальних зборів акціонерів.

Суддя Кітаєва С.Б.

За участі секретаря Зарицької О.Р.

Представники сторін:

від позивача: Бартків І.Б. - адвокат;

від відповідача: Поронюк І.Б. - адвокат , Столярчук Л.А. - гендиректор

Суть спору: на розгляді у Господарському суді Львівської області перебуває справа за позовом ОСОБА_1 до Відкритого акціонерного товариства “Львівводбуд” про зобов`язання Відкритого акціонерного товариства “Львівводбуд” в установленому Законом України “Про акціонерні товариства” порядку скликати річні Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Львівводбуд”.

Рух справи викладено у відповідних ухвалах суду. Зокрема, ухвалою суду від 02.12.2020 витребувано додаткові документи та підготовче засідання відкладено на 24.12.2020.

Відповідно до ст.222 ГПК України фіксування судового процесу здійснюється з допомогою звукозаписувального технічного засобу, а саме: програмно-апаратного комплексу “Акорд”.

24.12.2020, за вх.№36488/20, в документообігу суду зареєстровано подану Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради на виконання вимог ухвали суду від 02.12.2020, реєстраційну справу ВАТ «Львівводбуд».

Суд зазначає, що станом на день проведення даного підготовчого засідання, ПАТ «Національний депозитарій України» витребуваних ухвалою суду від 02.12.2020 документів не подано.

Судом здійснено відстеження на офіційному сайті «Укрпошти» поштового відправлення суду на адресу ПАТ «Національний депозитарій України» (ухвала від 02.12.2020) за номером штрихового кодового ідентифікатора №7901413623386 та встановлено, що від 14.12.2020 міститься запис «відправлення вручено».

Представник позивача в підготовче засідання 24.12.2020 з`явився.

Представник відповідача в підготовче засідання 24.12.2020 з`явився, подав клопотання (в подальшому було зареєстровано в канцелярії суду за вх.№36570/20) про долучення до матеріалів справи копії чинної редакції статуту ВАТ «Львівводбуд» та змін і доповнень до нього; копії наказу №04/12-1-к від 12.04.2018 про відсторонення від виконання обов`язків, копії податкової декларації з податку на прибуток ВАТ «Львівводбуд» за 2019 рік та фінансового звіту станом на 31.12.2019.

Окрім цього, у зазначеному клопотанні відповідачем повідомляється, що надати суду наступні документи, а саме: постанову Львівського територіального органу ДКЦПФР №185-ЛВ від 30.10.2007, постанову Львівського територіального органу №ДКЦПФР №086-ЛВ від 01.07.2008, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1881 від 17.09.2013, договори купівлі-продажу від 25.10.2002 та від 24.06.2004; фінансовий звіт ВАТ «Львівводбуд» станом на 31.12.2014 є неможливим, оскільки у зв`язку із закінченням строків їх зберігання, такі були вилучені із документообігу товариства та не збереглися.

В ході проведення підготовчого засідання представник відповідача надав усні пояснення по суті поданого клопотання, зокрема, повідомив, що витребувані ухвалою суду окремі документи відповідач не в змозі надати, оскільки такі були знищені за терміном зберігання, проте доказів на підтвердження цього не надав.

Представник відповідача надав суду для огляду оригінали статуту ВАТ «Львівводбуд», змін та доповнень до нього, які судом оглянуто та повернуто представнику.

Відповідно ст.2 ГПК України, завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Слід зауважити, що у Рекомендаціях R(84) Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на удосконалення судової системи, наголошується на тому, що суд повинен, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо можливо, і протягом всього розгляду, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого судового розгляду, поважаючи при цьому права сторін, в тому числі і їх право на неупередженість.

Згідно до ч.ч.1, 2 ст.18 ГПК, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Суд, розглядаючи справу, має вживати заходів до всебічного й повного встановлення обставин спору, що не суперечить принципу змагальності, оскільки останній відображається в змісті процесуальних прав та обов`язків осіб, що беруть участь у справі та реалізується в сукупності з принципами рівності, диспозитивності та безпосередності, проте суд наділяється в тому числі організаційно-розпорядчими повноваженнями, необхідними для здійснення ним функцій органу правосуддя та прийняття законних і обґрунтованих судових актів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, установлено з 19 грудня 2020р. до 28 лютого 2021р. на території України карантин, продовживши дію карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061), від 20 травня 2020р. № 392 “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020р., № 43, ст. 1394, № 52, ст. 1626) та від 22 липня 2020р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020р., № 63, ст. 2029).

Положеннями пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод від 04.11.1950, ратифікованої Верховною Радою України, встановлено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема "Іззетов проти України", "Пискал проти України", "Майстер проти України", "Субот проти України", "Крюков проти України", "Крат проти України", "Сокор проти України", "Кобченко проти України", "Шульга проти України", "Лагун проти України", "Буряк проти України", "ТОВ "ФПК "ГРОСС" проти України", "Гержик проти України" суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження. Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту. З огляду на практику Європейського суду з прав людини, критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника. При цьому, згідно з практикою Європейського суду з прав людини щодо тлумачення положення "розумний строк" вбачається, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ. Критеріями оцінки розумності строку є, зокрема, складність справи та поведінка заявників.

В силу приписів ст. 2 ГПК України, завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Одним із основних принципів (засад) господарського судочинства є, зокрема, розумність строків розгляду справи.

З огляду на неподання витребуваних судом документів, для забезпечення належної підготовки справи для розгляду по суті, суд вбачав за доцільне повторно витребувати у ПАТ «Національний депозитарій» належним чином завірену копію реєстру власників іменних цінних паперів емітента ВАТ «Львівводбуд» (79000, м.Львів, вул.Чайковського, 17, код ЄДРПОУ 01036916), який складений ТОВ депозитарно-клірингова компанія «Український реєстатор» (код ЄДРПОУ 20830718) та по Акту №260/13/1/98 від 18.12.2013 переданий Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України», для чого вважав за необхідне в межах розумних строків відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст.ст. 2, 18, 73, 74, 81, 92, 177, 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ

1. Підготовче засідання відкласти на 27.01.21 о 10:00 год.

2. Витребувати у ПАТ «Національний депозитарій» (04107, м.Київ, вул.Тропініна, 7-Г): належним чином завірену копію реєстру власників іменних цінних паперів емітента ВАТ «Львівводбуд» (79000, м.Львів, вул.Чайковського, 17, код ЄДРПОУ 01036916), який складений ТОВ депозитарно-клірингова компанія «Український реєстатор» (код ЄДРПОУ 20830718) та по Акту №260/13/1/98 від 18.12.2013 переданий Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України».

Витребувані судом документи подати до суду у строк до 25.01.2021.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128, 2-й поверх, зал судових засідань №6.

3. Сторонам:

- при наявності заяв, клопотань тощо подати їх до суду за три дні до судового засідання з їх реєстрацією в канцелярію суду та доказами скерування їх примірника іншій стороні.

- явка представника в підготовче засідання обов`язкова.

4. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - lv.arbitr.gov.ua/sud5015/.

5. Ухвала набирає законної сили в порядку ст.235 ГПК України.

Суддя С.Б. Кітаєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 93872202 ?

Документ № 93872202 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93872202 ?

Дата ухвалення - 24.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93872202 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 93872202 ?

В Господарський суд Львівської області
Попередній документ : 93872201
Наступний документ : 93872203