Ухвала суду № 93436782, 02.12.2020, Господарський суд Львівської області

Дата ухвалення
02.12.2020
Номер справи
914/2198/20
Номер документу
93436782
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

02.12.2020 р. cправа № 914/2198/20

м.Львів

за позовом: ОСОБА_1 , м.Дрогобич Львівської області

до відповідача: Відкритого акціонерного товариства “Львівводбуд”, м.Львів

про: зобов`язання скликання Загальних зборів акціонерів.

Суддя Кітаєва С.Б.

За участі секретаря Зарицької О.Р.

Представники сторін:

від позивача: Басюр Л.М. - адвокат;

від відповідача: Поронюк І.Б. - адвокат

Суть спору: на розгляді у Господарському суді Львівської області перебуває справа за позовом ОСОБА_1 до Відкритого акціонерного товариства “Львівводбуд” про зобов`язання Відкритого акціонерного товариства “Львівводбуд” в установленому Законом України “Про акціонерні товариства” порядку скликати річні Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Львівводбуд”.

Рух справи викладено у відповідних ухвалах суду. Зокрема, ухвалою суду від 05.11.2020 строки підготовчого провадження продовжено на 30 днів та підготовче засідання відкладено на 02.12.2020.

Відповідно до ст.222 ГПК України фіксування судового процесу здійснюється з допомогою звукозаписувального технічного засобу, а саме: програмно-апаратного комплексу “Акорд”.

Представник позивача в підготовче засідання 02.12.2020 з`явився, надав усні пояснення по суті раніше поданого клопотання про витребування доказів, просив суд його задовільнити.

Представник відповідача в підготовче засідання 02.12.2020 з`явився, проти задоволення клопотання про витребування доказів заперечив.

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши клопотання (вх.№29145/20 від 07.10.2020) про витребування доказів, суд зазначає наступне.

Відповідно до клопотання позивача про витребування доказів, останній просить суд витребувати :

від ПАТ «Національний депозитарій» інформацію з реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Львівводбуд»;

від ВАТ «Львівводбуд» оригінали для огляду в засіданні та завірені належним чином копії наступних документів:

- останньої редакції статуту ВАТ «Львівводбуд»;

- відомостей про учасника фондового ринку ВАТ «Львівводбуд»;

- постанови Львівського територіального органу ДКЦПФР №185-ЛВ від 30.10.2007 року;

- постанови Львівського територіального органу ДКЦПФР №086-ЛВ від 01.07.2008 року;

- рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1881 від 17.09.2013 року;

- договору купівлі - продажу від 25.10.2002 року;

- договору купівлі - продажу від 24.06.2004 року;

- наказу «Про відсторонення виконання обов`язків» №04/12-1-к від 12.04.2018

року;

- податкової декларації з податку на прибуток ВАТ «Львівводбуд» за 2019 рік;

- фінансового звіту ВАТ «Львівводбуд» станом на 31.12.2014 рік;

- фінансового звіту ВАТ «Львівводбуд» станом на 31.12.2019 рік.

Як пояснює позивач, покликаючись на подані до справи документи, 16.01.2020 (до подання позову до суду) ОСОБА_2 звернулася із заявою до ВАТ «Львівводбуд» про надання належним чином завірених копій статуту товариства; протоколів загальних зборів акціонерів; протоколів Спостережної ради товариства; податкової звітності за 2015-2020р.р.; інформації про реалізоване майно товариства в період 2002-2020р.р., з метою подання належним чином оформлених копій до суду разом з позовною заявою. Однак, жодної відповіді від товариства не було отримано.

Окрім цього, ОСОБА_2 (в особі адвоката Сеньків А.Р.) до подання позову до суду, також зверталася до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з адвокатським запитом від 31.07.2020 з проханням надати інформацію: реквізити зберігача акцій товариства; чи змінювався статутний капітал товариства, якщо так – то коли; чи вносилися зміни до Статуту товариства з 1998р, якщо так – то за якими реквізитами (дата, реєстраційний номер); чи володіє НКЦФР інформацією про реєстр акціонерів товариства, його володільця.

В матеріалах справи міститься відповідь Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (вих.№10/01/12698 від 11.08.2020), яка була отримана позивачем після подання позову до суду. З даної відповіді вбачається, що акції товариства випускалися 31.08.1994 та 19.01.1996, всього 74749 штук простих іменних акцій номінальною вартість 1.05грн. кожна на загальну суму 74486,45грн., форма випуску – документарна. Окрім цього, повідомляється, що у зв`язку з невиконанням товариством вимог законодавства з 12.10.2013 облік прав власності на цінні папери, в тому числі внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів щодо переходу прав власності на цінні папери документарної форми існування, реєстратором не здійснюється. 17.03.2013 Комісією винесено рішення №1881 щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи реєстру власників, зокрема, ВАТ «Львівводбуд» у зв`язку з виявленням порушень вимог ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині неподання товариствами до Комісії регулярної річної інформації.

Також, матеріалами справи підтверджується, що ОСОБА_2 (в особі адвоката Сеньків А.Р.) зверталася із запитом до ПАТ «Національний депозитарій України» з проханням надати інформацію чи укладався ВАТ «Львівводбуд» з ПАТ «Національний депозитарій України» відповідний договір; чи подавалися товариством документи, необхідні для відкриття рахунку у цінних паперах відповідно до вимог регламенту; чи відкривався для ВАТ «Львівводбуд» рахунок у цінних паперах; чи направлялися ПАТ «Національний депозитарій України» повідомлення акціонерам ВАТ «Львівводбуд» згідно вимог законодавства.

У відповідь на звернення позивача, Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» листом вих.№1040/09-1 від 10.08.2020 повідомлялося, що цінні папери, емітентом яких є ВАТ «Львіводбуд» (код ЄДРПОУ-01036916), в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію не обліковуються та Центральний депозитарій не відкривав рахунок ВАТ «Львівводбуд». В той же час, на виконання вимог Порядку передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.04.2013 №729 (далі – Порядок передачі), реєстратор - Товариство з обмеженою відповідальністю депозитарно-клірингова компанія «Український реєстратор» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ-20830718), передав до Центрального депозитарію як уповноваженого за зберігання документи системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Львівводбуд» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ-01036916) ( далі – Емітент).

Проте, як зазначено у листі №1040/09-1 від 10.08.2020, відповідно до п.4 розділу 1У Порядку передачі Центральний депозитарій має право надавати інформацію з реєстру власників іменних цінних паперів, що були передані до Центрального депозитарію реєстратором відповідно до цього Порядку, на вимогу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, згідно з п.5 Порядку передачі Центральний депозитарій на письмову вимогу суду надає інформацію, що міститься у документах систем реєстрів власників цінних паперів, переданих йому реєстратором відповідно до Порядку передачі.

Відтак, позивач зазначає, що підтвердити статус акціонера ВАТ «Львівводбуд» можливо лише за умови письмової вимоги суду про надання Реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Львівводбуд».

Розглянувши клопотання позивача, суд вирішив задовольнити його, враховуючи наступне.

Так, в силу приписів частини 1 статті 236 Господарського процесуального кодексу України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

При цьому, обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи (частина 5 статті 236 Господарського процесуального кодексу України).

Частиною 3 статті 2 Господарського процесуального кодексу України визначено, що однією з основних засад господарського судочинства є змагальність сторін.

Положення частини 3 статті 13 та частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України визначають, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (частина 3 статті 74 Господарського процесуального кодексу України).

Обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

Частинами 1-3 статті 80 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Водночас, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання (частини 1 та 2 статті 81 Господарського процесуального кодексу України).

Слід звернути увагу на те, що приписи статті 81 Господарського процесуального кодексу України не обмежують суд в праві витребувати необхідні для розгляду справи докази колом учасникiв даного судового процесу, тобто суд наділений правом витребувати такі докази також від iнших підприємств, установ та організацій, державних та інших органів чи посадових осіб, незалежно від їх участі у справі.

Необхідно враховувати, що за змістом системного аналізу приписів статей 86, 236, 277 Господарського процесуального кодексу України, з метою забезпечення законності та обґрунтованості судового рішення, на місцевий господарський суд покладено обов`язок всебічно та повно з`ясувати і дослідити обставини справи, що мають значення для її вирішення по суті.

Так, відповідно до частини 1 статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

При цьому, згідно з пунктами 1 та 2 частини 1 статті 277 Господарського процесуального кодексу України неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи, а також недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими, є підставами для скасування або зміни судового рішення.

Таким чином, суд, розглядаючи справу, має вживати заходів до всебічного й повного встановлення обставин спору, що не суперечить принципу змагальності, оскільки останній відображається в змісті процесуальних прав та обов`язків осіб, що беруть участь у справі та реалізується в сукупності з принципами рівності, диспозитивності та безпосередності, проте суд наділяється в тому числі організаційно-розпорядчими повноваженнями, необхідними для здійснення ним функцій органу правосуддя та прийняття законних і обґрунтованих судових актів.

Слід зазначити, що вказані висновки в тому числі відповідають рекомендаціям Ради Європи, членом якої є Україна.

Так, в Рекомендаціях R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на удосконалення судової системи, наголошується на тому, що суд повинен, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо можливо, і протягом всього розгляду, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого судового розгляду, поважаючи при цьому права сторін, в тому числі і їх право на неупередженість. Зокрема, він повинен володіти повноваженнями proprio motu, щоб вимагати від сторін пред`явлення таких роз`яснень, які можуть бути необхідними; вимагати від сторін особистої явки, піднімати питання права; вимагати показань свідків, принаймні в тих випадках, коли мова йде не тільки про інтереси сторін, що беруть участь у справі, тощо. Такі повноваження повинні здійснюватися в межах предмета розгляду.

Крім того, відповідно до п. 62 Додатку до Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов`язки, ухваленої Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р. на 1098 засіданні заступників міністрів, - судді повинні розглядати кожну справу з належною ретельністю та впродовж розумного строку.

У відповідності до приписів ст. 81 ГПК України, особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Відповідно до ст.73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обгрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ч.1 ст.74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч.4 ст.74 Господарського процесуального кодексу України, суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухвалення судового рішення (ст.76 ГПК України).

Згідно з ч.1 ст.77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання. (ст.79 ГПК).

Враховуючи вищенаведене, матеріали справи №914/2198/20, суд вбачає за доцільне клопотання позивача про витребування доказів задовольнити.

Окрім цього, з огляду на обставини, що входять до предмета доказування по справі, з огляду на приписи ч.4 ст.74 та ст.177 ГПК України, суд вбачає за доцільне витребувати в Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (79040, м.Львів, вул.Городоцька, 299) реєстраційну справу на Відкрите акціонерне товариство «Львівводбуд» (79000, м.Львів, вул.Чайковського, 17, код ЄДРПОУ 01036916).

Положеннями ч.ч.6-9 ст.81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ст.92 ГПК України, оригінали письмових доказів зберігаються у суді в матеріалах справи. За заявою особи, яка надала суду оригінал письмового доказу, суд повертає оригінал доказу цій особі після його дослідження, якщо це можливо без шкоди для розгляду справи, або після набрання судовим рішенням законної сили.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд з`ясовує, чи надали сторони докази на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження, вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо такі питання не були вирішені раніше.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на витребування доказів, для забезпечення належної підготовки справи для розгляду по суті, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст.ст. 2, 18, 73, 74, 81, 92, 177, 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ

1. Клопотання позивача від 07.10.2020 (вх.№29145/20 від 07.10.2020) про витребування доказів задовольнити частоково.

2. Витребувати у Відкритого акціонерного товариства «Львівводбуд» (79000, м.Львів, вул.Чайковського, 17, ідентифікаційний код юридичної особи 01036916) оригінали для огляду в засіданні та завірені належним чином копії наступних документів:

- чинної редакції статуту ВАТ «Львівводбуд»;

- відомостей про учасника фондового ринку ВАТ «Львівводбуд»;

- постанови Львівського територіального органу ДКЦПФР №185-ЛВ від 30.10.2007 року;

- постанови Львівського територіального органу ДКЦПФР №086-ЛВ від 01.07.2008 року;

- рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1881 від 17.09.2013 року;

- договору купівлі - продажу від 25.10.2002 року;

- договору купівлі - продажу від 24.06.2004 року;

- наказу «Про відсторонення виконання обов`язків» №04/12-1-к від 12.04.2018

року;

- податкової декларації з податку на прибуток ВАТ «Львівводбуд» за 2019 рік;

- фінансового звіту ВАТ «Львівводбуд» станом на 31.12.2014 рік;

- фінансового звіту ВАТ «Львівводбуд» станом на 31.12.2019 рік.

Витребувані судом документи подати до суду у строк до 24.12.2020р.

3. Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вул.Тропініна, 7-Г):

належним чином завірену копію:

- реєстру власників іменних цінних паперів емітента ВАТ «Львівводбуд» (79000, м.Львів, вул.Чайковського, 17, код ЄДРПОУ 01036916), який складений ТОВ депозитарно-клірингова компанія «Український реєстатор» (код ЄДРПОУ 20830718) та по Акту №260/13/1/98 від 18.12.2013 переданий Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України».

Витребувані судом документи подати до суду у строк до 24.12.2020р.

4. Витребувати в Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (79040, м.Львів, вул.Городоцька, 299):

- реєстраційну справу на Відкрите акціонерне товариство «Львівводбуд» (79000, м.Львів, вул.Чайковського, 17, код ЄДРПОУ 01036916).

Витребувані судом документи подати до суду у строк до 24.12.2020р.

5. Підготовче засідання відкласти на 24.12.20 о 16:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128, 2-й поверх, зал судових засідань №9.

6. Сторонам:

- явка представника в підготовче засідання обов`язкова.

7. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - lv.arbitr.gov.ua/sud5015/.

8. Ухвала набирає законної сили в порядку ст.235 ГПК України.

Суддя С.Б. Кітаєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 93436782 ?

Документ № 93436782 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93436782 ?

Дата ухвалення - 02.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93436782 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 93436782 ?

В Господарський суд Львівської області
Попередній документ : 93436777
Наступний документ : 93436784