Постанова № 76755342, 26.09.2018, Одеський апеляційний господарський суд

Дата ухвалення
26.09.2018
Номер справи
916/220/18
Номер документу
76755342
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

__________________

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2018 року м. ОдесаСправа № 916/220/18

Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

судді-доповідача ОСОБА_1,

суддів Т.А. Величко, С.В. Таран,

секретар судового засідання – О.В. Клименко,

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_2 - адвокат

від відповідача: представник не з'явився, про дату, час і місце розгляду апеляційної скарги повідомлений належним чином,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Победа 1"

на рішення господарського суду Одеської області від 04.07.2018р. (суддя С.П.Желєзна, м. Одеса, повний текс рішення складено 11.07.2018р.)

у справі №916/220/18

за позовом ОСОБА_3

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Победа 1"

про визнання недійсним рішення загальних зборів,

встановив:

ОСОБА_3 звернувся з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Победа 1" про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства, оформлене протоколом №1 від 29.12.2017р., про виключення ОСОБА_3 зі складу засновників (учасників) товариства. Позовні вимоги обґрунтовані порушенням вимог закону щодо скликання та проведення загальних зборів товариства та незаконністю прийнятого рішення про виключення позивача зі складу учасників ТОВ „Победа1”.

У відзиві на позовну заяву відповідач просив відмовити у задоволенні позовних вимог ОСОБА_3 у зв’язку з їх необґрунтованістю та незаконністю, оскільки спірне рішення було прийнято повноважними зборами відповідно до вимог чинного законодавства.

Рішенням господарського суду Одеської області від 04.07.2018р. позовні вимоги задоволено з посиланням на те, що прийняття спірного рішення учасниками товариства, які у сукупності не володіли більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства, оскільки 48 учасникам товариства належало 40,19 голосів, свідчить про прийняття спірного рішення за відсутності кворуму, встановлено ст. 64 Закону України "Про господарські товариства".

Товариство з обмеженою відповідальністю "Победа 1", не погодившись з прийнятим рішенням суду, звернулося із апеляційною скаргою, в якій просило рішення суду скасувати, в позові відмовити, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права; неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи. Апелянт зазначив, що рішення загальних зборів прийнято з дотриманням вимог чинного законодавства, а тому не підлягає визнанню недійсним.

Заслухавши представника позивача, дослідивши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, перевіривши правильність застосування місцевим господарським судом норм матеріального і процесуального права, апеляційна інстанція встановила наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Победа 1» зареєстровано державним реєстратором 06.04.2016р., номер запису №15521450000003401, шляхом реорганізації (перетворення) Сільськогосподарського кооперативу «Победа», що підтверджується копією статуту Товариства, затвердженого загальними зборами учасників Товариства №1 від 27.02.2016р., учасниками якого є 50 фізичних осіб.

Відповідно до розділу 3 Статуту ТОВ „Победа 1”, затвердженого рішенням установчих зборів засновників, яке оформлене протоколом №1 від 27.02.2016р. статутний капітал складає 4 500 000,00 грн. Засновникам: ОСОБА_4 належить 42,2 % статутного капіталу товариства, ОСОБА_3 належить 34,55 % статутного капіталу товариства, що становить 1 555 186,00 грн., решті учасників товариства належить 23,25%. Статутний капітал товариства підлягає сплаті учасниками до закінчення першого року з дня його державної реєстрації і може поповнюватись за рахунок прибутку, отриманого від господарської діяльності, а, якщо необхідно, за рахунок додаткових внесків учасників.

Як вбачається з матеріалів справи позивачем протягом періоду з 23.03.2017р. по 05.04.2017р. було внесено до статутного капіталу ТОВ „Победа 1” грошові кошти у загальному розмірі 1555200,00 грн.

Згідно з розділом 5 Статуту ТОВ ( редакція від 27.02.2016р.) визначено, що вищим органом є збори учасників. Збори учасників вважаються повноваженими, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш, як 50% голосів.

29.12.2017р. відбулись загальні збори учасників ТОВ „Победа 1” з таким порядком денним:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів;

2.Вирішення питання щодо зміни складу учасників товариства, а саме: примусове виключення учасника з товариства та виключення учасників згідно наданих заяв;

3.Вирішення питання про придбання Товариством частки його учасників; 4.Про перерозподіл часток;

5.Попереднє схвалення вчинених значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків активів товариства за даними фінансової звітності за 2017р.;

6.Внесення змін до статуту товариства.

Згідно з протоколом по другому питанню порядку денного вирішено виключити примусово ОСОБА_3 зі складу учасників Товариства з часткою у статутному капіталі загальною сумою 1555186 грн, що відповідає 34,6% статутного капіталу Товариства, підставами для виключення було: незаконне включення позивача до складу учасників з огляду на відсутність заяви останнього про вступ до складу учасників товариства; невиконання обов’язків, встановлених Статутом та чинним законодавством України; перешкоджання своїми діями досягненню мети товариства та підвищення його прибутковості, а саме: не голосування на загальних зборах з питань, які є важливими для товариства, що позбавляє можливості вирішувати питання фінансово-господарської діяльності товариства та призводить до виникнення збитків.

Як зазначив позивач, рішення загальних зборів від 29.12.2017р., оформлене протоколом №1, порушує його права, як співвласника Товариства, так як не було достатньої кількості голосів для прийняття рішення (відсутній кворум), оскільки відповідачем не виконано зобов'язання як учасника ТОВ «Победа 1», а саме, не внесення до статутного капіталу 1900000,00 грн., а тому, на думку позивача, ОСОБА_4 не мав права голосу.

Відповідно до ст.15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Положеннями ст.16 ЦК України визначено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права і інтересу.

Статтею 167 ГК України визначено, що корпоративні права- це права особи, частка якої визначена у статутному фонді (капіталі) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

В силу положень ст.ст. 50, 51 Закону України „Про господарські товариства” товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 100 осіб. Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю, крім відомостей, зазначених у статті 4 цього Закону, повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів, розмір і порядок формування резервного фонду, порядок передання (переходу) часток у статутному фонді. Зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткові внески учасників не впливають на розмір їх частки у статутному капіталі, вказаної в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено установчими документами.

Відповідно до ст. 116 ЦК України учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом, зокрема, брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених законом. Право брати участь в управлінні товариством може бути реалізовано учасником товариства при прийнятті участі у загальних зборах товариства, на яких вирішують ті чи інші питання діяльності товариства.

Згідно з ч. ч. 1, 4 ст. 58 Закону України „Про господарські товариства” вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

Права учасника господарського товариства, які визначені у законі як корпоративні, здійснюються на пропорційних засадах, тобто з урахуванням розміру частки учасника у статутному капіталі товариства, від розміру якої залежить кількість голосів такого учасника на загальних зборах товариства.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 05.02.2013 р. №1-рп/2013 в аспекті конституційного звернення положення частини четвертої статті 58 Закону України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року №1576-XII з наступними змінами, згідно з яким "учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі", у системному зв'язку з положеннями частини третьої статті 13, частин другої, четвертої, сьомої статті 41, частини першої статті 68 Конституції України, частини першої статті 3, частин третьої, шостої статті 13, частини третьої статті 14, частини третьої статті 16, частини першої статті 115, частини першої статті 117, частини першої статті 140, частин першої, другої статті 144, частини третьої статті 147, частини першої статті 334, частини четвертої статті 715 Цивільного кодексу України, статті 11, частини першої статті 12, частини першої статті 50, частини четвертої статті 53 цього закону треба розуміти так, що при визначенні повноважності загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю та результатів голосування за прийняття їх рішень враховується кількість голосів учасників, визначена пропорційно розміру їх часток у статутному капіталі, що встановлений статутом товариства з обмеженою відповідальністю, незалежно від вартості реально внесених (сплачених) ними вкладів тільки протягом першого року з дня державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю.

Приписами ч. ч. 1-3 ст. 144 ЦК України (в редакції чинній на дату виникнення спірних правовідносин) передбачено, що статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів. Не допускається звільнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства. Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень: про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про ліквідацію товариства. Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку. Рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття.

З огляду на викладене, станом на момент прийняття рішення загальних зборів, які відбулися 29.12.2017р., статутний капітал товариства складається з внесків до нього, внесених ОСОБА_3 та іншими учасниками Товариства, за виключенням частки ОСОБА_4, а тому, відповідно до чинного законодавства і Рішення Конституційного Суду України від 05.02.2013 р. №1-рп/2013 кількість голосів учасників визначається пропорційно реально внесеним ними вкладів, оскільки пройшло більше року між датою утворення Товариства і проведенням спірних зборів учасників Товариства.

Щодо посилання апелянта на те, що автомобіль НОМЕР_1 був внесений до статутного капіталу ТОВ «Победа 1» ОСОБА_4, ринкова вартість якого складає 1900000,00 грн відповідно до звіту про оцінку майна , виконаний ТОВ «Мегаполіс і партнери», судова колегія зазначає наступне.

Згідно з п. п. 2, 33 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. №1388, цей Порядок є обов'язковим для всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, виробляють чи експлуатують їх. Представники власників транспортних засобів виконують обов'язки та реалізують права таких власників у межах наданих їм повноважень. Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або не придатного для користування, зміни їх власників, місця стоянки, місцезнаходження або найменування власників - юридичних осіб, місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, а також у разі зміни кольору, переобладнання транспортного засобу чи заміни кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери. При перереєстрації транспортних засобів у разі зміни їх власників зняття з обліку таких транспортних засобів не проводиться.

Судова колегія також зазначає, що наявні в матеріалах справи докази, які підтверджують передачу вищезазначеного автомобіля до статутного капіталу ТОВ «Победа 1», а саме: звіт і зведений баланс за листопад 2017 року, не свідчать про факт набуття права власності ТОВ «Победа 1» на транспортний засіб.

Довідкою територіального сервісного центу 5147 Регіонального сервісного центу в Одеській області Міністерства внутрішніх справ №639 від 03.07.2018р., підтверджується факт реєстрації транспортного засобу з реєстраційним номером ВН3830НС за ОСОБА_4

Отже, вказане свідчить про те, що транспортний засіб належить на праві власності ОСОБА_4, що, в свою чергу, виключає можливість перебування цього засобу на праві власності у ТОВ „Победа 1”, та, як наслідок, свідчить про невиконання ОСОБА_4 обов’язку, передбаченого як Статутом ТОВ „Победа 1” так і вимогами чинного законодавства в частині внесення вкладу до статутного фонду товариства протягом року з дня державної реєстрації товариства, тобто до 06.04.2017р.

З огляду на викладене, суд апеляційної інстанції доходить висновку, що при вирішенні питання щодо достатньої кількості голосів (кворуму) для проведення загальних зборів учасників ТОВ „Победа 1” підлягає врахуванню кількість голосів учасників, яка визначена пропорційно розміру, реально внесених їх часток у статутний капітал на момент проведення загальних зборів 29.12.2017р., за виключенням частки ОСОБА_4, оскільки в матеріалах справи відсутні належні та допустимі доказів на підтвердження внесення останнім частки до статутного капіталу.

За таких обставин судова колегія зазначає про прийняття спірного рішення учасниками товариства, які у сукупності не володіли більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників (кворуму) товариства, оскільки кількість голосів ОСОБА_3 складало 59,81 голосів, а іншим 48 учасникам товариства належало 40,19 голосів, що дозволяє дійти висновку про прийняття спірного рішення за відсутності кворуму, встановлено ст. 64 Закону України "Про господарські товариства"

Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з прямою вказівкою закону є: прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення; прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства; прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу товариства, якщо не дотримано процедури надання акціонерам (учасникам) відповідної інформації.

Статтею 64 Закону України “Про господарські товариства” встановлено, що учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

Суд апеляційної інстанції також зазначає, що виключення учасника з товариства - це передбачена законом форма корпоративної відповідальності першого перед другим, спрямована на одностороннє припинення корпоративних правовідносин за рішенням товариства за порушення учасником обов'язків. На відміну від виходу з товариства, виключення має примусовий характер і не залежить від бажання учасника та можливе лише за наявності підстав, визначених законом та установчими документами.

Проте відповідачем не надано будь-яких доказів, що підтверджують існування обставин, на підставі яких ОСОБА_3 було виключено зі складу засновників (учасників) товариства.

Відповідно до ч.1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Враховуючи вищевикладене, апеляційна інстанція дійшла висновку про те, що місцевий господарський суд, приймаючи рішення про задоволення позову, всебічно, повно та об'єктивно розглянув всі обставини справи в їх сукупності, дослідив подані учасниками судового процесу в обґрунтування своїх вимог докази, правильно застосував норми матеріального та процесуального права.

Доводи скаржника не спростовують висновків суду першої інстанції, а тому рішення суду слід залишити без змін, а апеляційну скаргу- без задоволення.

Керуючись ст.ст. 269,270,276,281-284 Господарського процесуального кодексу України, суд –

постановив:

Рішення господарського суду Одеської області від 04.07.2018р. у справі №916/220/18 залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена у касаційному порядку до Верховного Суду у випадках і строки передбачені ст.ст. 287,288 ГПК України.

Повний текст постанови складено 28.09.2018

ОСОБА_5 ОСОБА_1

Суддя Т.А. Величко

Суддя С.В. Таран

Часті запитання

Який тип судового документу № 76755342 ?

Документ № 76755342 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 76755342 ?

Дата ухвалення - 26.09.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76755342 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 76755342 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 76755342, Одеський апеляційний господарський суд

Судове рішення № 76755342, Одеський апеляційний господарський суд було прийнято 26.09.2018. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 76755342 відноситься до справи № 916/220/18

Це рішення відноситься до справи № 916/220/18. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 76755340
Наступний документ : 76755343