Рішення № 66769888, 24.05.2017, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
24.05.2017
Номер справи
904/3711/17
Номер документу
66769888
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

24.05.2017 Справа № 904/3711/17

За позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК", м. Дніпро

до Відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Приват-Фінансист", м. Дніпро

Відповідача-2: Приватного підприємства "Лілія і Любов", м. Миколаїв

про стягнення заборгованості у розмірі 14 116, 93 грн.

Суддя Ліпинський О.В.

Представники:

від позивача: Задорожний С.О., дов. № 8211-К-О від 29.12.2016;

від відповідача-1:не з'явився;

від відповідача-2:не з'явився;

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (далі - Позивач) звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Приват-Фінансист" (далі - Відповідач-1) та Приватного підприємства "Лілія і Любов" (далі - Відповідач-2) про стягнення солідарно заборгованості у розмірі 14 116,93грн., з яких: 3 096,66грн. - заборгованість за кредитом, 5 089,18грн. - заборгованість по процентах за користування кредитом, 5 931,09грн. - пеня за несвоєчасне виконання зобов'язань за договором.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Відповідачем-2 умов договору банківського обслуговування б/н від 21.10.2013 щодо повернення кредиту та сплати процентів і комісії за користування кредитом, та неналежним виконанням Відповідачем-1 умов договору поруки №40227NKJNS0IO від 11.08.15 в частині виконання зобов'язання забезпеченого порукою.

Відповідачі - 1, 2 відзив на позов не надали, явку представників в судові засідання не забезпечили, про розгляд справи повідомлені належним чином за адресами, зазначеними в позовній заяві.

Поштові конверти з ухвалами суду, які направлялася на адресу Відповідача - 2, повернулися з поштовими відмітками "за місцем обслуговування відсутні". Враховуючи те, що згідно спеціалізованого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців адреса Відповідача-2 відповідає тій адресі, на яку направлялися процесуальні документи, суд дійшов висновку про належне повідомлення Відповідача - 2 про розгляд справи.

В судовому засіданні 24.05.2017 оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення згідно зі ст. 85 ГПК України.

Фіксація судового процесу технічними засобами не проводилася.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника Позивача, дослідивши подані докази, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

21.10.2013 Відповідачем-2 (Клієнтом) підписана та подана заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг (далі-Заява).

Згідно заяви Відповідач-2 приєднався до "Умов та правил надання банківських послуг" (надалі - Умови), Тарифів Банку, що розміщені в мережі Інтернет на сайті http://privatbank.ua, шляхом реєстрації заяви через систему інтернет-клієнт-банкінг, які разом складають Договір банківського обслуговування № б/н від 21.10.2013 (далі - Договір) та взяв на себе зобов'язання виконувати умови Договору.

Відповідно до умов Договору, 21.10.13 Відповідачу - 2 відкрито в банку поточний рахунок № 26001053207659.

Розділом 3.2.2 зазначених Умов регламентований порядок надання кредиту за послугою "Гарантований платіж".

Послугу ''Гарантований платіж" позивач надає, для виконання грошових зобов'язань за господарськими договорами, що укладаються між відповідачем та його контрагентами, а також між відповідачем і позивачем (далі - послуга). Послуга надасться у вигляді виконання позивачем заявок на договірне списання коштів (далі - "гарантований платіж" або "заявка"), згідно якої клієнт-платник доручає позивачу зарахувати кошти на рахунок отримувача, в сумі і в дату, зазначені при створенні заявки. Послуга надається позивачем як за рахунок власних коштів платника, так і за рахунок кредитних коштів. Споживачами цієї послуги є платник і одержувач платежів за господарськими договорами (п. 3.1.1.73 Умов).

Відповідно до п. 3.2.2.1. Умов кредит надається в обмін на зобов'язання відповідача щодо його повернення, сплати процентів і винагороди.

Обов'язковими реквізитами заявки на договірне списання коштів є: номер і дата заявки (присвоюються автоматично), рахунок платника, рахунок одержувача, сума платежу, призначення платежу (із зазначенням відомостей про господарський договір, на виконання оплати по якому подається заявка), дата зарахування коштів, одержувачу (дата виконання заявки), вказівки за рахунок яких коштів (власних коштів клієнта / кредитних / змішано) необхідно зарезервувати гроші для виконання гарантованого платежу (п. 3.1.1.74 Умов). Всі зазначені реквізити вказані в виписках по рахунках та довідці про перелік здійснених платежів.

Після отримання позивачем за допомогою системи дистанційного обслуговування Заявки (система Internet Banking Приват 24 - офіційний канал зв'язку між Банком та клієнтом), позивач розглядає її на предмет надання або відмови у наданні Послуги, у разі відсутності у платника власних коштів та/або некредитоспроможності платника (п. 3.2.2.2. Умов).

Відповідно до п. 3.2.2.2. Умов відповідач погашає заборгованість по кредиту в розмірі, зазначеному в заявці відповідача, в строк до 30 днів з дата виконання заявки. За користування кредитом у період з дати ініціювання відповідачем заявки до дати виконання заявки відповідач сплачує винагороду за надання фінансового інструменту в розмірі 4% річних (але не менш ніж 5 гривень) від розміру кредиту, зазначеного у черговій заявці відповідача. Винагорода за надання фінансового інструменту сплачується відповідачем в дату надання в Банк чергової заявки. У період з дати виконання заявки за рахунок кредитних коштів Клієнт за користування кредитом сплачує позивачу відсотки в розмірі 36% річних від суми заборгованості (за заявками, ініційованими з 01.02.16), та починаючи з 01.02.2016 року відповідач за користування кредитом сплачує позивачу відсотки в розмірі 64% річних від суми заборгованості (за заявками, ініційованими з 01.02.16). У разі не погашення заборгованості відповідачем за кредитом у строк до 30 днів, включно, на 31-й день - заборгованість по кредиту стає простроченою. При цьому за користування кредитом відповідач платить відсотки в розмірі 56% річних від суми заборгованості (за заявками, ініційованими з 01.02.16), і відсотки в розмірі 64% річних від суми заборгованості (за заявками, ініційованими з 01.02.16). У випадку зміни вартості кредитних ресурсів на ринку грошових ресурсів, зміни облікової ставки НБУ, зміни курсу гривні до іноземної валюти 1 групи класифікатора іноземних валют на 5 і більше відсотків, сторони на дату укладання договору погодили збільшення розміру процентної ставки за користування кредитом. При цьому, таке збільшення розміру відсотків за користування кредитом не повинне перевищувати подвійного розміру процентної ставки, зазначеної в цьому пункті. Інформацію про розмір погодженої зміненої процентної ставки за користування кредитом, Банк розміщає для Клієнта одним з наступних способів: у письмовій формі, через установлені засоби електронного зв'язку Банку й Клієнта - системи Інтернет- клієнт - банк "Приват24", повідомленні на emaіl, sms-повідомлення на останні відомі Банку номера телефонів/адреси emaіl, надані Банку при ідентифікації й актуалізації відомостей про Клієнта, або іншими засобами. Погоджений Сторонами змінений розмір відсотків за користування кредитом набуває чинності з моменту його розміщення способом, визначеним цим пунктом, якщо інша дата не встановлена в інформації про зміну розміру відсотків. У випадку не погашення заборгованості Клієнтом по кредиту в термін до 30 днів включно, на 31-й день - заборгованість за кредитом стає простроченою. При цьому за користування кредитом Клієнт сплачує відсотки в розмірі 56% річних від суми заборгованості (за заявками, ініційованими до 01.02.2016), і відсотки в розмірі 64% річних від суми заборгованості (за заявками, ініційованими з 01.02.2016). Позичальник зобов'язується негайно передати Банку в заставу майнові права на одержання коштів по господарському (-им) договору (-ам) і/або майнові права на одержання товару по господарському (-им) договору (-ам), і/або товар в обороті через укладання з Банком відповідних договорів застави. Позичальник зобов'язується не ухилятися від виконання даного обов'язку і/або не перешкоджати в його виконанні та передачі даного майна і майнових прав у заставу Банку.

Після укладання вищезазначеного Договору, як стверджує позивач, Відповідач-2 активно почав користуватись послугою "Гарантований платіж", який надавався позивачем для виконання грошових зобов'язань за господарськими договорами, укладеними з контрагентами, що підтверджується, виписками по рахунках та розрахунком заборгованості.

Позивач зазначає про те, що свої зобов'язання останній виконав належним чином, своєчасним проведенням Гарантованих платежів ініційованих відповідачем-2, що підтверджується розрахунком заборгованості та виписками по рахунках відкритих для обслуговування рахунку відповідача.

Крім того, позивач зауважує, що зі змісту виписок по рахунках та розрахунку заборгованості випливає, що відповідач-2 користувався кредитом за послугою "Гарантований платіж" неодноразово з наданням відповідних заявок. Прострочена заборгованість на рахунку відповідача-2 з'явилася 11.04.2014 і не була погашена в момент, коли відповідач-2 не здійснив внесення чергового платежу на рахунок погашення заборгованості, тобто відповідач порушив умови Договору.

Відповідно до п. 3.2.2.2 Умов у разі непогашення заборгованості відповідачем за кредитом у строк до 30 днів, включно, на 31-й день заборгованість по кредиту стає простроченою. При цьому за користування кредитом відповідач платить відсотки в розмірі 56 % річних від суми заборгованості.

Згідно п. 3.2.2.7.5. Умов, позивач має право при порушенні відповідачем будь-якого із зобов'язань, передбаченого "Умовами, змінити умови кредитування - вимагати від відповідача дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за його користування, виконання інших зобов'язань за кредитом в повному обсязі.

Загальна заборгованість за послугою "Гарантований платіж", як зазначає позивач, складає суму боргу за виконаними платежами, що відображено в розрахунку заборгованості та виписках по рахунках і станом на 15.02.17 становить 14 116,93 грн., з яких: 3 096,66 грн. - заборгованість за кредитом, 5 089,18 грн. - заборгованість по процентах за користування кредитом, 5 931,09 грн. - пеня за несвоєчасне виконання зобов'язань за договором.

На час вирішення спору, доказів погашення заборгованості суду не надано.

Виконання зобов'язання Відповідача-2 за вказаним Кредитним договором від 21.10.2013, забезпечено Договором поруки №40227NKJNS0IO від 11.08.15, укладеним з поручителем - Товариством з обмеженою відповідальністю "Приват-Фінансист" (Відповідач-1).

Згідно п. 1 Договору поруки, його предметом є надання поруки Відповідачем-1 перед Банком, за виконання Відповідачем-2 всіх своїх обов'язків за Договором.

Відповідно до вимог ст.ст. 610, 554 Цивільного кодексу України, Боржник та Поручитель несуть відповідальність як солідарні боржники.

З огляду на викладені вище обставини, суд дійшов висновку, що обгрунтованості позовних вимог відносно солідарного стягнення з Відповідача-1 та Відповідача-2 на користь Позивача заборгованості у розмірі 14 116,93 грн., з яких: 3 096,66 грн. - заборгованість за кредитом, 5 089,18 грн. - заборгованість по процентах за користування кредитом, 5 931,09 грн. - пеня за несвоєчасне виконання зобов'язань за договором.

Приймаючи рішення господарський суд виходив із наступного.

Згідно з ст. 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Господарське зобов'язання виникає, зокрема із господарського договору (ст. 174 Господарського кодексу України).

Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України).

Частиною 1 статті 1054 Цивільного кодексу України передбачено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

В статті 10561 Цивільного кодексу України зазначено про те, що розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів. Встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком, іншою фінансовою установою в односторонньому порядку. Умова договору щодо права банку, іншої фінансової установи змінювати розмір процентів в односторонньому порядку є нікчемною.

Згідно зі ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Згідно з ч. 2 ст. 218 Господарського кодексу України, учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання.

У відповідності до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. 612 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно зі ст. 599 Цивільного кодексу України, зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає вимоги Позивача обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, те що, як Відповідач-1, так і Відповідач-2 не виконали своїх обов'язків за договорами по сплаті боргу, суд вважає за необхідне судові витрати покласти на Відповідачів в рівних частинах.

Керуючись ст.ст. 4, 32, 33, 36, 43-45, 49, 75, 82-85, 116-117 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути солідарно з Приватного підприємства "Лілія і Любов" (54028, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд.92, кв.8, код ЄДРПОУ 24790142) та Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТ-ФІНАНСИСТ" (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 32, код ЄДРПОУ 35201640) на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570) 3 096,66 грн. - заборгованість за кредитом, 5 089,18 грн. - заборгованість по процентах за користування кредитом, 5 931,09 грн. - пеню за несвоєчасне виконання зобов'язань за договором.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТ-ФІНАНСИСТ" (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 32, код ЄДРПОУ 35201640) на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, ЄДРПОУ 14360570) 800,00 грн. - витрати зі сплати судового збору.

Стягнути з Приватного підприємства "Лілія і Любов" (54028, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд.92, кв.8, код ЄДРПОУ 24790142) на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, код ЄДРПОУ 14360570) 800,00 грн. - витрати зі сплати судового збору.

Видати накази.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання і може бути оскарженим протягом цього строку до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 29.05.2017

Суддя О.В. Ліпинський

Часті запитання

Який тип судового документу № 66769888 ?

Документ № 66769888 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 66769888 ?

Дата ухвалення - 24.05.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 66769888 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 66769888 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 66769888, Господарський суд Дніпропетровської області

Судове рішення № 66769888, Господарський суд Дніпропетровської області було прийнято 24.05.2017. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 66769888 відноситься до справи № 904/3711/17

Це рішення відноситься до справи № 904/3711/17. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 66769882
Наступний документ : 66769890