Рішення № 3876682, 19.05.2009, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
19.05.2009
Номер справи
25/18
Номер документу
3876682
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 25/18

19.05.09

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Алеана”

до Товариства з обмеженою відповідальністю „Пластторг”

про стягнення заборгованості

Суддя Морозов С.М.

Секретар судового засідання Денисенко А.В

Представники:

від позивача: Кобцов І.А. (довіреність №101 від 06.02.2009р.)

від відповідача: Лєпілова О.А. (довіреність від 15.04.2009р.)

В судовому засіданні 19 травня 2009 року за згоди представників позивача і відповідача було оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю „Алеана” (надалі –позивач) звернулося до суду з позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю „Пластторг” (надалі - відповідач) заборгованості по оплаті вартості поставленого товару на загальну суму 66915,58 грн., в тому числі основний борг у сумі 59044,04 грн., пеню у сумі 2008,06 грн., штраф у сумі 3552,20 грн., 3% річних у сумі 251,00 грн. та втрат від інфляції в сумі 2060,27 грн.

В ході розгляду справи позивач неодноразово уточнював позовні вимоги, у відповідності до останньої заяви про уточнення позовних вимог від 19.05.2009, позивач просить стягнути з відповідача 36450,86 грн., в тому числі основний борг у сумі 28544,04 грн., пеню у сумі 3968,79 грн., штраф у сумі 3552,20 грн., 3% річних у сумі 493,08 грн. та втрат від інфляції в сумі 3444,95 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач своїх обов’язків за договором не виконав, вартість поставленого товару у строки визначені договором не оплатив.

Відповідач надав відзив на позовну заяву, в якому проти позову заперечував, посилаючись на те, що ним було сплачено позивачу за отриманий товар 50300,00 грн., а товар на суму 28505,27 грн. було повернено позивачу. Тому відповідач стверджує, що його заборгованість перед позивачем складає 38,77 грн. Відповідач також заперечує проти нарахування штрафних санкцій, оскільки вважає, що ним вжито всіх заходів щодо належного виконання зобов’язання.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

1 грудня 2008 року між позивачем та відповідачем було укладено Договір №9 поставки товарів (надалі –Договір), згідно якого позивач зобов’язався поставити і передати у власність відповідачу Товар –вироби з пластмаси згідно Прейскуранта позивача (надалі товар), а відповідач зобов’язався прийняти товар та оплатити його на умовах Договору (п.п.1.1, 1.2, Договору).

Відповідно до п. 5.7 Договору постачальник вважається таким, що виконав свої договірні зобов’язання по поставці товару, якщо сторонами підписано відповідну накладну на відповідну поставку товару.

Позивач у відповідності до умов договору поставив відповідачу товар на загальну суму 78844,04 грн. про що свідчать видаткові накладні №А0004090 від 05.12.2008р., та №А0004089 від 05.12.2008р (належним чином засвідчені копії містяться в матеріалах справи). Товар був прийнятий відповідачем, що підтверджено підписами представника в накладних за відповідною довіреністю серії ЯОР №474188 від 04.12.2008р. (належним чином засвідчена копія міститься в матеріалах справи).

У відповідності до п.4.2 Договору, оплата за кожну поставлену партію товару з відстроченням платежу здійснюється відповідачем не пізніше ніж протягом 30-ти календарних днів з моменту поставки товару згідно підписаних сторонами накладних.

Відповідачем в період з 19.01.2009 по 06.03.2009 було здійснено часткову оплату вартості поставленого товару на суму 50300,00 грн., що підтверджено платіжними дорученнями наявними в матеріалах справи (належним чином засвідчені копії містяться в матеріалах справи). Оплату решти вартості поставленої продукції у сумі 28544,04 грн. відповідачем здійснено не було.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України, суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

У відповідності до ст. 712 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України) за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

У відповідності до частини 2 ст. 692 ЦК України покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Згідно із частиною 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Відповідач свої зобов’язання за договором щодо оплати вартості отриманого товару виконав неналежним чином, заборгованість відповідача перед позивачем по оплаті вартості поставленого товару складає 28544,04 грн.

Посилання відповідача на повернення позивачу товару на суму 28505,27 грн. судом не приймається до уваги, оскільки відповідачем не надано доказів отримання позивачем поверненого товару на цю суму в порядку, передбаченому п. 8.4 Договору. Надані відповідачем накладні не містять підписів відповідним чином уповноважених осіб позивача про прийняття повернутого відповідачем товару.

Положеннями статті 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

З урахуванням викладеного, а також зважаючи на відсутність контррозрахунку відповідача, за порушення відповідачем зобов’язання за Договором щодо оплати вартості отриманого товару, стягненню з відповідача на користь позивача підлягає 3% річних у сумі 493,08 грн. та сума інфляційних в розмірі 3444,95 грн. за період з 05.01.2009 по 19.05.2009.

У відповідності до ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Згідно зі ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання.

Частиною 2 ст. 551 ЦК України визначено, що якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Пунктом 10.3 Договору визначено, що за прострочення відповідачем оплати товару згідно з п. 4.2 Договору, відповідач виплачує позивачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплаченого товару за кожний день прострочення такого виконання.

У відповідності до п.10.4 Договору за порушення відповідачем строків оплати більше ніж на 15 календарних днів, відповідач додатково зобов’язується сплатити позивачу штраф у розмірі 5% від загальної суми договору.

Згідно із ст. 551 ЦК України розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення. Відповідно до ст. 233 Господарського кодексу України у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов'язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.

З урахуванням зазначених норм, враховуючи розмір стягненої пені, а також зважаючи на великий ступінь виконання відповідачем зобов’язання за Договором (виконано 64% зобов’язання) суд приходить до висновку про необхідність зменшення загальної суми штрафу та пені до суми, що дорівнює 3500,00 грн. А тому стягненню з відповідача на користь позивача підлягає сума неустойки (штрафу та пені) в розмірі 3500,00 грн.

За таких обставин, позовні вимоги підлягають задоволенню в частині стягнення з відповідача 35 982,07 грн., в тому числі боргу в сумі 28544,04 грн., 3% річних у сумі 493,08 грн. та суми інфляційних в розмірі 3444,95 грн. за період з 05.01.2009 по 19.05.2009, а також неустойки (штрафу і пені) в розмірі 3500,00 грн.

Судові витрати позивача пропорційно сумі задоволених вимог у розмірі 475,46 грн. (359,82 грн. державного мита та 115,64 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу) відповідно до положень статті 49 ГПК України покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 33,49, 82-85 ГПК України, господарський суд -

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Пластторг» (ідентифікаційний код 33994579, адреса: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Алеана»(ідентифікаційний код 33428046, адреса: 08700, Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, буд. 25, р/р 26009800091101 в Куренівській філії КБ „Експобанк” м. Київ, МФО 380009) 35 982,07 (тридцять п’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят дві гривні 07 копійок) та судові витрати у сумі 475,46 грн. (чотириста сімдесят п’ять гривень 46 коп.). Видати наказ.

В іншій частині в позові відмовити

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Суддя С.М. Морозов

Дата підписання повного тексту рішення 17.06.2009р.

Попередній документ : 3876664
Наступний документ : 3876749