Рішення № 33325415, 03.07.2013, Шацький районний суд Волинської області

Дата ухвалення
03.07.2013
Номер справи
170/485/13-ц
Номер документу
33325415
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 170/485/13-ц

Провадження № 2/170/98/13

Шацький районний суд Волинської області

Р І Ш Е Н Н Я

і м е н е м У к р а ї н и

03 липня 2013 року смт. Шацьк

Шацький районний суд Волинської області у складі:

головуючого - судді Матвійчука С.П.,

при секретарі - Ковальчук О.П.,

з участю:

представника позивача - ОСОБА_1,

представників відповідача - Москалюк О.О., Шепелі О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1, який діє в інтересах ОСОБА_4, до Приватного акціонерного товариства «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» про стягнення заборгованості по відсоткових платежах,

в с т а н о в и в:

Представник позивача звернувся в суд із позовом до приватного акціонерного товариства «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство» про стягнення заборгованості. Позовні вимоги обґрунтовано тим, що 17 квітня 2009 року на засіданні Спостережної ради Відкритого акціонерного товариства «Шацьке РТП» було прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій ВАТ «Шацьке РТП», що відображено у протоколі засідання спостережної ради № 2 від 17.04.2009 року. На підставі поданих відповідачем документів, 17 липня 2009 року Волинським Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку була здійснена реєстрація випуску відсоткових облігацій серії «А» Відкритого акціонерного товариства «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство».

Згідно з п. 3.7 рішення Спостережної ради облігації мають обмежене коло осіб, а саме: обіг здійснюється серед осіб, що зазначені у п. 3.6 цього рішення.

На даний час ОСОБА_4 є власником іменних цінних відсоткових облігацій ВАТ «Шацьке РТП» (правонаступником якого є ПрАТ «Шацьке РТП») серії «А», міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000059992, номінальною вартістю 1000,00 грн. в кількості 1400 шт., загальною номінальною вартістю 1400000,00 грн.

Пунктом 3.8 рішення Спостережної ради встановлено «Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями», у відповідності до якого виплата відсоткового доходу здійснюється емітентом в національній валюті через уповноваженого емітентом платіжного агента - ВАТ «Перший Інвестиційний Банк». Вказаним пунктом встановлено дати початку та закінчення відсоткових періодів за облігаціями, а також строки виплати відсотків. Згідно цього ж пункту відсоткова ставка за облігаціями при виплаті доходу за першим - двадцять п'ятим відсотковими періодами встановлена у розмірі 20% річних.

Представник позивача зазначає, що відповідач належним чином не виконував свої зобов'язання стосовно сплати відсоткового доходу за 15 відсотковий період, внаслідок чого утворилась заборгованість у сумі 69048 грн., на підтвердження чого надано розрахунок заборгованості.

Представник позивача вважає, що невиконання відповідачем обов'язку зі сплати відсоткового доходу ОСОБА_4 порушує його законні інтереси та просить стягнути із ПрАТ «Шацьке РТП» на користь ОСОБА_4 заборгованість по виплаті відсоткового доходу у сумі 69048 грн., 306,46 грн. - 3 % річних та витрати по сплаті судового збору.

У судовому засіданні представник позивача позов підтримала із зазначених у заяві підстав, просила позовні вимоги задовольнити повністю.

Представники відповідача у судовому засіданні позовні вимоги визнали частково, не заперечували щодо існування заборгованості по сплаті відсоткового доходу за 15 відсотковий період, однак зазначили, що не згідні із розрахунком заборгованості, яка на їх думку має бути меншою, про що надали бухгалтерську довідку ПрАТ «Шацьке РТП» № 229 від 03 липня 2013 року, згідно якої нараховані відсотки становлять 39456 грн.

Заслухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, проаналізувавши обставини справи, дослідивши представлені докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позов підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

В судовому засіданні встановлено, що 17 квітня 2009 року на засіданні Спостережної ради Відкритого акціонерного товариства «Шацьке РТП», правонаступником якого є ПрАТ «Шацьке РТП», було прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій ВАТ «Шацьке РТП», що підтверджується протоколом № 2 від 17.04.2009 року. ВАТ «Шацьке РТП» було випущено іменні відсоткові облігації серії А, номінальною вартістю облігації 1000 грн. в кількості 5600 штук.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 ЦК України цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його розмістила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам.

Частиною 2 ст. 195 ЦК України визначено, що види цінних паперів та порядок їх обігу встановлюються законом.

Відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку регулюються Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідно до ч. 1 ст. 3 зазначеного Закону, цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Пунктом 2 ч. 5 ст. 3 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" передбачено, що облігації підприємств віднесені до групи боргових цінних паперів, а саме: цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання.

Згідно ст. 7 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" облігація - цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення. Відсотковими облігаціями є облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів.

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" облігації підприємств розміщуються юридичними особами тільки після повної сплати свого статутного капіталу. Облігації підприємств підтверджують зобов'язання емітента за ними та не дають право на участь в управлінні емітентом. Юридична особа має право розміщувати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами.

Отже, облігація визначає відносини позики між власником облігації та емітентом.

Крім того, ст. 8 цього ж закону передбачено, що рішення про розміщення облігацій підприємств приймається відповідним органом управління емітента згідно з нормами законів, що регулюють порядок створення, діяльності та припинення юридичних осіб відповідної організаційно-правової форми. Реєстрацію випуску облігацій підприємств здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій.

Згідно ст. 28 Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" розміщення цінних паперів може бути публічне (відкрите) та приватне (закрите). Приватне (закрите) розміщення цінних паперів - розміщення цінних паперів шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб.

Протоколом № 2 засідання Спостережної ради ВАТ «Шацьке РТП» від 17 квітня 2009 року передбачено, що емітент здійснює закрите (приватне) розміщення облігацій. В переліку кола осіб, серед яких емітент має намір розмістити облігації зазначено ОСОБА_4

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» підтвердженням права власності на цінні папери є сертифікат, а в разі знерухомлення цінних паперів чи їх емісії в бездокументарній формі - виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів.

Право власності ОСОБА_4 на 1400 штук іменних відсоткових облігацій ПрАТ «Шацьке РТП» підтверджується випискою про стан рахунку у цінних паперах № 906604 станом на 14.03.2013 року.

Також у протоколі № 2 засідання Спостережної ради ВАТ «Шацьке РТП» від 17 квітня 2009 року передбачено, що початок погашення облігацій відбуватиметься з 01 жовтня 2015 року по 30 листопада 2015 року.

Згідно із п. 3.8 протоколу засідання Спостережної ради ВАТ «Шацьке РТП» № 2 від 17 квітня 2009 року виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюються емітентом в національній валюті України через уповноваженого емітентом платіжного агента - ВАТ «Перший Інвестиційний Банк» на підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій, який складається депозитарієм на момент закінчення операційного дня, що передує дню початку відповідної виплати відсоткового доходу за облігаціями та надається емітенту на день початку виплати або на наступний за днем початку виплати робочий день, у випадку якщо день початку відповідної виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий або вихідний день.

Відсотки за облігаціями нараховуються відповідно до наступних відсоткових періодів: перший 01.09.2009 року - 30.09.2009 року; другий: 01.10.2009 року - 31.12.2009 року; третій: 01.01.2010 року - 31.03.2010 року; четвертий: 01.04.2010 року - 30.06.2010 року; п'ятий: 01.07.2010 року - 30.09.2010 року; шостий: 01.10.2010 року - 31.12.2010 року; сьомий: 01.01.2011 року - 31.03.2011 року; восьмий: 01.04.2011 року - 30.06.2011 року; дев'ятий: 01.07.2011 року - 30.09.2011 року; десятий: 01.10.2011 року - 31.12.2011 року; одинадцятий: 01.01.2012 року - 31.03.2012 року; дванадцятий: 01.04.2012 року - 30.06.2012 року; тринадцятий: 01.07.2012 року - 30.09.2012 року.

Відсотки за облігаціями виплачуються у наступні строки: з 01.10.2009 року по 10.10.2009 року; 01.01.2010 року по 10.01.2010 року; 01.04.2010 року по 10.04.2010 року; 01.07.2010 року по 10.07.2010 року; 01.10.2010 року по 10.10.2010 року; 01.01.2011 року по 10.01.2011року; 01.04.2011 року по 10.04.2011 року; 01.07.2011 року по 10.07.2011 року; 01.10.2011 року по 10.10.2011 року; 01.01.2012 року по 10.01.2012 року; 01.04.2012 року по 10.04.2012 року; 01.07.2012 року по 10.07.2012 року; 01.10.2012 року по 10.10.2012 року відповідно.

Протоколом засідання Спостережної ради ВАТ «Шацьке РТП» № 2 від 17 квітня 2009 року передбачено, що відсоткова ставка за облігаціями при виплаті доходу за першим - двадцять п'ятим відсотковими періодами встановлена у розмірі 20% річних.

Судом встановлено, що в зв'язку з несвоєчасною виплатою ПрАТ «Шацьке РТП» ОСОБА_4 відсотків за 15 відсотковий період, за відповідачем рахується заборгованість в розмірі 69048 грн.

За змістом глави 71 ЦК України, що регулює правовідносини позики, які виникли між сторонами внаслідок володіння позивачем облігаціями відповідача, відносини позики, як правило характеризуються оплатністю яка встановлюється у вигляді відсотків, які будуть нараховуватись в залежності від строку користування майном або грошовими коштами.

Із аналізу положень ст. 1049 ЦК України повернення позики припиняє нарахування відсотків за її користування.

Таким чином, відсотки за користування позикою, в т.ч. посвідченої облігаціями, сплачуються за фактичне користування коштами, тобто до моменту погашення облігацій.

Отже, грошове зобов'язання емітента перед власником облігацій існує до погашення облігацій.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Прострочення виконання зобов'язання щодо сплати відсотків за облігаціями сталося з вини відповідача.

Суд не приймає до уваги твердження представників відповідача про те, що представником позивача не підтверджено право ОСОБА_4 на 1400 штук іменних відсоткових облігацій ПрАТ «Шацьке РТП», так як виписка про стан рахунку у цінних паперах видана не на день пред'явлення позову та розгляду справи в суді, оскільки початок 15 відсоткового періоду починається 01.01.2013 року та закінчується 31.03.2013 року, а виписка про стан рахунку в цінних паперах видана станом на 14.03.2013 року, що включає вказаний період.

Суд критично відноситься до наданої представником відповідача бухгалтерської довідки № 229 від 03.07.2013 року про те, що ОСОБА_4 є набувачем лише 800 облігацій ПрАТ «Шацьке РТП» та відсотки по облігаціях за 15 відсотковий період становлять 39456 грн., оскільки згідно ч. 4 ст. 5 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» підтвердженням права власності на цінні папери є сертифікат, а в разі знерухомлення цінних паперів чи їх емісії в бездокументарній формі - виписка з рахунку у цінних паперах. Таким чином, зазначена довідка не є документом, що підтверджує право власності на цінні папери.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

На підставі ст.ст. 16, 194, 195, 526, 530, 625 ЦК України, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», керуючись ст.ст. 10, 60, 88, 209, 212, 213, 214, 215 ЦПК України, суд,

в и р і ш и в:

Позов задовольнити.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» на користь ОСОБА_4 заборгованість зі сплати відсоткового доходу за облігаціями в сумі 69048 (шістдесят дев'ять тисяч сорок вісім) грн., 306 (триста шість) грн. 46 коп. - 3 % річних, всього на загальну суму - 69354 (шістдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят чотири) грн. 46 коп.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» на користь ОСОБА_4 витрати по сплаті судового збору в розмірі 693 (шістсот дев'яносто три) грн. 55 коп.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду Волинської області через Шацький районний суд Волинської області протягом десяти днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Повний текст рішення виготовлено 08.07.2013 року

Суддя С.П. Матвійчук

Попередній документ : 33325400
Наступний документ : 33325419