Рішення № 32923123, 10.08.2013, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
10.08.2013
Номер справи
904/5254/13
Номер документу
32923123
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

06.08.13р. Справа № 904/5254/13

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Дельта", м. Київ

до Приватного підприємства "Рамс Агро", м. Дніпропетровськ

про стягнення заборгованості

Суддя Мартинюк С.В.

Представники:

від позивача: Зудінов О.С. -представник, довіреність №27/13-СР від 03.06.2013 року

від відповідача: не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро Дельта", м. Київ звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Приватного підприємства "Рамс Агро", м. Дніпропетровськ про стягнення заборгованості за договором поставки № 04-01/02 від 01.04.2010 року в розмірі 183 889,40 грн., із яких сума основного боргу - 160 789 грн., інфляційні витрати - 10 017 грн., 3% річних - 13 083 грн., судові витрати просить покласти на відповідача.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору поставки № 04-01/02 від 01.04.2010 року в частині повного та своєчасного розрахунку за поставлений товар.

З метою врегулювання даного спору позивач звертався до відповідача з письмовою претензією № 02-01/377 від 21.11.2012 року, але відповіді на неї позивач не отримав, заборгованість не погашена.

Відповідач відзив на позов не надав, явку повноважного представника в судове засідання, призначене для розгляду справи, не забезпечив, про дату, час і місце проведення судового засідання відповідач повідомлений належним чином за його місцезнаходженням, що підтверджується поштовим конвертом з ухвалою суду, який направлявся на адресу відповідача зазначену у позовній заяві та повернувся з поштовою відміткою: «фірма вибула», що міститься в матеріалах справи.

Відповідно до п. 3.9.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. № 18, особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК України. За змістом цієї норми, зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

У випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору (п. 3.9.2 постанови).

Клопотання про здійснення технічної фіксації судового процесу не заявлялось.

Згідно зі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

У порядку ст. 85 Господарського процесуального кодексу України у судовому засіданні 06.08.2013 року оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши надані докази в їх сукупності, заслухавши пояснення представника позивача, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "Агро Дельта" (далі - позивач, постачальник) та Приватним підприємством "Рамс Агро" (далі - відповідач, покупець) укладено договір поставки № 04-01/02 від 01.04.2010 року (далі - договір).

Відповідно до п. 1.1. договору постачальник зобов'язується передавати у власність покупця належний постачальнику на праві власності товар, а покупець зобов'язаний прийняти цей товар та оплатити його за ціною та на умовах, вказаних цим договором.

Згідно з п. 12.3. даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 02.01.2011 року, а по сплаті та стягненню штрафних санкцій до повного виконання, без урахування строків позовної давності.

Відповідно до пункту 6.1.2. договору, постачальник зобов'язаний надати покупцю відповідні необхідні документи на товар (податкова накладна, видаткова накладна, свідоцтво про державну реєстрацію на поставлений товар по кожному найменуванню продукції, сертифікат відповідності тощо).

Пунктом 5.1 договору передбачено, що розрахунок за поставлений по Договору товар здійснюється покупцем частинами на користь постачальника наступним чином: 20% від загальної суми Договору - 55 968,00 грн. в строк до 09.04.2010 року; 80% від загальної суми Договору - 223 872, 00 грн. в строк до 01.10.2010 року, з наступним нарахуванням покупцю 1% на несплачену суму заборгованості за кожен календарний місяць з моменту фактичної поставки товару Продавцем.

Відповідно до пункту 5.2. оплата здійснюється безготівковим перерахунком покупцем суми рахунку в національній валюті України на рахунок постачальника.

Згідно з п. 2.4 Договору претензії по кількості товару повинні бути заявлені постачальнику не пізніше 14 днів з моменту поставки товару.

На виконання умов договору позивач поставив відповідачу товар, що підтверджується рахунком-фактури, податковою накладною, довіреністю, видатковою накладною на отримання товару, що містяться в матеріалах справи (а.с.16-19).

В свою чергу відповідач не розрахувався з позивачем за поставлений товар, у зв'язку з чим у нього виникла заборгованість перед останнім в розмірі 160 789,40 грн.

Господарський суд вважає вимоги позивача обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 1 ст. 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Згідно ч. 2 ст. 218 Господарського кодексу України учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання.

У відповідності до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1. ст. 216 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Частиною шостою статті 232 Господарського кодексу України передбачено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Відповідно ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошових зобов'язань на вимогу кредитора, зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 відсотка річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. 612 Цивільного кодексу України).

Позивачем нараховано відповідачу 3% річних в розмірі 13 083,00 грн. та інфляційні витрати в розмірі 10 017,00 грн., які підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Загальна сума заборгованості становить 183 889,40 грн., із яких сума основного боргу - 160 789,40 грн., 3% річних - 13 083,00 грн., інфляційних витрат - 10 017,00 грн., яка підтверджена матеріалами справи і підлягає стягненню.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судовий збір незалежно від результатів вирішення спору.

Таким чином, судовий збір стягується з відповідача.

Керуючись ст.ст. 1, 33, 34, 49, 82-85,115-116 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Приватного підприємства "Рамс Агро" (49022, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, буд. 130, код ЄДРПОУ 36439951) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Дельта" (36645204, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 30-А, оф. 3 код ЄДРПОУ 36645204) суму основного боргу у розмірі 160 789 грн., 40 коп. (сто шістдесят тисяч сімсот вісімдесят дев'ять грн. 40 коп.), 3% річних у розмірі 13 083 грн. 00 коп. (тринадцять тисяч вісімдесят три грн. 00 коп.), інфляційних витрат у розмірі 10 017 грн. 00 коп. (десять тисяч сімнадцять грн., 00 коп.) та 3 678 грн. 00 коп. (три тисячі шістсот сімдесят вісім грн. 00 коп.) витрат по сплаті судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання і може бути оскарженим протягом цього строку до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 12.08.2013 року

Суддя С.В. Мартинюк

Попередній документ : 32923092
Наступний документ : 32923124