Рішення № 28603893, 15.01.2013, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
15.01.2013
Номер справи
812/3258/12
Номер документу
28603893
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 812/3258/12

Провадження № 2/812/2087/12

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2012 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді Дмитрієвої М.М.,

при секретарі Старченко А.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя з позовом до відповідачів ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В обґрунтування позовних вимог зазначив наступне.

20.11.2007 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк»та фізична особа -резидент України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уклали кредитний договір № 768-05/К-07 від 20.11.2007 року, згідно з умовами якого Банк надав Позичальнику кредитні кошти у розмірі 18 000 (вісімнадцять тисяч) доларів США на придбання автомобіля, з розрахунку 12 % річних за весь час фактичного користування кредитом на строк з 20.11.2007 року по 19.11.2017 року.

30.06.2010 року між ТОВ «Укрпромбанк», АТ «Дельта Банк»та Національним банком України було укладено Договір про передачу активів та кредитних зобов'язань ТОВ «Укрпромбанку»на користь АТ «Дельта Банку»відповідно до пункту 4.1 Укрпромбанк передає (відступає) Дельта Банку права вимоги за кредитними та забезпечувальними договорами, що забезпечують виконання кредитних зобов'язань перед Національним Банком, внаслідок чого Дельта Банк замінює Укрпромбанк як кредитора у зазначених зобов'язаннях, а згідно з пунктом 4.2 в наслідок передачі Укрпромбанком Дельта Банку прав вимоги до боржників, Дельта Банку переходить право вимагати від боржників повного, належного та реального виконання обов'язків за кредитними та забезпечувальними договорами.

Отже, відповідно до вищевказаного договору про передачу активів та кредитних зобов'язань АТ «Дельта Банк» набув права вимоги по кредитному договору № 768-05/К-07 від 20.11.2007 року.

Відповідно до пункту 2.4, 2.5 Договору, повернення кредиту здійснюється щомісячно частками у розмірі не менше як 150,00 дол. США по двадцяте число включно кожного місяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем отримання кредиту. Шляхом перерахування коштів на позичковий рахунок Позичальника та/або шляхом внесення готівки до каси банку.

Згідно із пунктом 1.5, 2.6, 2.7 Договору, проценти за користуванням кредитом нараховуються у валюті кредиту за період з дня його надання до дня його повернення. Проценти нараховуються щомісячно на фактичну заборгованість по кредиту за період з першого по останній день кожного календарного місяця. Нараховані проценти сплачуються позичальником у валюті кредиту по двадцяте число включно кожного наступного місяця, за місяцем нарахування процентів та одночасно з остаточним поверненням кредиту шляхом внесення готівкових коштів у касу банку або шляхом безготівкового перерахування з поточного рахунку позичальника.

Згідно пункту 1.7, п. 2.10 Договору щомісячна комісія за управління кредитом складає 0,1 відсотків, вуд суми кредиту. Нарахування щомісячної за управління кредитною лінією здійснюється щомісячно у валюті кредиту (для кредитів у національній валюті) або у гривневому еквіваленті по офіційному курсу НБУ на день нарахування (для кредитів в іноземній валюті). Нарахована комісія сплачується позичальником у національній валюті по 20 (двадцяте) число (включно) кожного наступного місяця, що слідує за місяцем її нарахування та одночасно з остаточним поверненням кредиту шляхом внесення готівкових коштів у касу Банку або шляхом безготівкового перерахування на рахунок Банку.

Відповідно до пункту 6.2. Договору, Банк має право вимагати повного виконання кредиту, сплати процентів, комісій, штрафних санкцій та інших платежів передбачених цим договором, а також відшкодування збитків завданих банку внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником та/або його поручителями умов цього договору та договорів, укладених у забезпечення виконання позичальником зобов'язань за цим договором, а позичальник зобов'язаний протягом 30 календарних днів з дати надіслання банком відповідної вимоги повернути суму заборгованості по кредиту, що залишилась, сплатити проценти, комісії, штрафні санкції, інші платежі за цим договором, а також відшкодувати збитки, завдані банку, у випадках передбачених у п.п. а-ж, в тому числі і у випадку порушення позичальником строків платежів, що встановлені договором.

Виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором забезпечується порукою відповідно до укладеного договору поруки № 768-05/П-07 від 20.11.2007 року між ТОВ «Український промисловий банк»та ОСОБА_2 (поручитель), ОСОБА_1 (боржник), згідно з яким поручитель поручається перед кредитором за виконання боржником зобов'язань за кредитним договором 768-05/К-07 від 20.11.2007 року. Відповідальність поручителя настає у випадку невиконання (неналежного виконання) боржником зобов'язань за договором. Поручитель та Боржник несуть перед Кредитором солідарну відповідальність, а Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник.

Позичальник ОСОБА_1 умови кредитного договору належним чином не виконує, про що неодноразово повідомлявся Банком, в тому числі й шляхом направлення письмової вимоги про виконання зобов'язань згідно умов кредитного договору. Однак, зобов'язання ОСОБА_1 не виконує, у зв'язку з чим, станом на 22.03.2012 року за відповідачем ОСОБА_1 виникла заборгованість у розмірі 150419 гривні 18 копійок, що складається з суми заборгованості за кредитом 117326 гривень 24 копійки, суми заборгованості за відсотками 26701 гривень 36 копійок та суми комісій передбачених договором 6391 гривні 58 копійок.

Представник позивача ПАТ «Дельта банк»до судового засідання не з'явився, причину неявки суду не сповістив, про час та місце розгляду справи завчасно повідомлявся, у встановленому законом порядку

Відповідач до судового засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи завчасно повідомлявся, у встановленому законом порядку, про що свідчить наявний в матеріалах справи поштовий конверт, заперечень до позовної заяви не надав, тому суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням статті 224 ЦПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 74 ЦПК України, у разі відсутності осіб, які беруть участь у справі за адресою, вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.197 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі, якщо відповідно до положень Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального засобу не здійснюється.

У зв'язку з чим, на підставі ст.ст. 197, 224 ЦПК України, суд вважає за можливе розглянути справу у відсутності сторін, на підставі наявних у справі доказів, без фіксації судового процесу.

Всебічно та повно з'ясувавши обставини справи, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи, надавши їм оцінку у сукупності з оголошеними та дослідженими матеріалами справи, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності зі ст. ст. 10, 11 ЦПК України, суд розглядає справи на принципах змагальності і диспозитивності, у межах заявлених позовних вимог на підставі доказів, наданих сторонами.

Судом встановлені такі факти і відповідні їм правовідносини.

20.11.2007 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк»та фізична особа -резидент України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уклали кредитний договір № 768-05/К-07 від 20.11.2007 року, згідно з умовами якого Банк надав Позичальнику кредитні кошти у розмірі 18 000 (вісімнадцять тисяч) доларів США на придбання автомобіля, з розрахунку 12 % річних за весь час фактичного користування кредитом на строк з 20.11.2007 року по 19.11.2017 року.

30.06.2010 року між ТОВ«Укрпромбанк»та ПАТ «Дельта Банк»було укладено договір про передачу активів та кредитних зобов'язань. Відповідно до п. 4.2 якого «Укрпромбанк»передає (відступає) «Дельта Банку»права вимоги до боржників до «Дельта Банку»перейшло право вимагати від боржників повного, належного та реального виконання обов'язків за кредитними та забезпечувальними договорами.

Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні у обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов'язанні може бути змінено іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правонаступництвом, відступлення права вимоги.

Відповідно до ст.516 ЦК України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника.

Виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором забезпечується порукою відповідно до укладеного договору поруки № 768-05/П-07 від 20.11.2007 року між ТОВ «Український промисловий банк»та ОСОБА_2 (поручитель), ОСОБА_1 (боржник), згідно з яким поручитель поручається перед кредитором за виконання боржником зобов'язань за кредитним договором 768-05/К-07 від 20.11.2007 року. Відповідальність поручителя настає у випадку невиконання (неналежного виконання) боржником зобов'язань за договором. Поручитель та Боржник несуть перед Кредитором солідарну відповідальність, а Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник.

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею 553 ЦК України передбачено, що за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

Відповідно до ст. 554 ЦК України, у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

В результаті систематичного не виконання відповідачем умов договору № 768-05/К-07 від 20.11.2007 року виникла заборгованість, про яку ПАТ «Дельта Банк»неодноразово повідомляв ОСОБА_1

Однак на даний час кредитна заборгованість Позичальником погашена не була. Таким чином, станом на 22.03.2012 року за Відповідачем по укладеному з Позивачем кредитному договору рахується заборгованість на загальну суму у розмірі 150419 гривні 18 копійок, що складається з суми заборгованості за кредитом 117326 гривень 24 копійки, суми заборгованості за відсотками 26701 гривень 36 копійок та суми комісій передбачених договором 6391 гривні 58 копійок.

Відповідно до ч. 1 ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ст.629 ЦК України, договір є обов'язковим для виконання.

При вищевикладених обставинах, приймаючи до уваги встановлені судом обставини, дослідивши та оцінивши зібрані у справі докази, які свідчать про наявність підстав для задоволення позовної заяви, суд вважає позовні вимоги ПАТ «Дельта банк»законними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі, солідарному стягненню з відповідачів ОСОБА_1, ОСОБА_2 на корить ПАТ «Дельта банк»підлягає заборгованість за кредитним договором в розмірі 150419 гривні 18 копійок.

Згідно платіжного доручення від 03.04.2012 року, позивачем при подачі позову до суду були понесені судові витрати в розмірі 1504 гривні 19 копійок.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею та документально підтверджені судові витрати.

Тому, стягненню солідарно з відповідачів ОСОБА_1, ОСОБА_2 на корить ПАТ «Дельта банк»підлягають понесені ПАТ «Дельта Банк»та документально підтверджені судові витрати в розмірі 1504 гривні 19 копійок.

На підставі ст.ст. 525, 526, 530, 553-554, 610-612, 625, 629 ЦК України, керуючись ст.ст. 10, 11, 88, 209, 212, 214-215 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов Публічного акціонерного товариства «Дельта банк»до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) ОСОБА_2ІНФОРМАЦІЯ_2 (АДРЕСА_2, ІПН НОМЕР_2) на користь акціонерного товариства «Дельта банк»(р/р 373980009, МФО 380236, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020) заборгованість за кредитним договором в розмірі 150419 (сто п'ятдесят тисяч чотириста дев'ятнадцять) гривень 18 копійок.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) ОСОБА_3ІНФОРМАЦІЯ_2 (АДРЕСА_2, ІПН НОМЕР_2) на користь акціонерного товариства «Дельта банк»(р/р № 6499100199, МФО 380236, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020) судові витрати в розмірі 1504 (двісті чотирнадцять) гривні 19 копійок.

Копію заочного рішення надіслати відповідачу не пізніше трьох днів з дня його проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м. Запоріжжя. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя М.М. Дмитрієва

Часті запитання

Який тип судового документу № 28603893 ?

Документ № 28603893 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 28603893 ?

Дата ухвалення - 15.01.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 28603893 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 28603893 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 28603888
Наступний документ : 28603894