Постанова № 26411394, 10.10.2012, Київський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
10.10.2012
Номер справи
2а-4316/12/1070
Номер документу
26411394
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2012 року 2а-4316/12/1070

Київський окружний адміністративний суд у складі:

головуючий суддя: Головенко О.Д.,

при секретарі судового засідання Вишневському Ю.А.,

за участю:

представника позивача: Хачатурян Е.М.

представника відповідача: Горбатенко Л.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві адміністративну справу за позовом Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»до Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області ДПС про визнання нечинним та скасування податкового повідомлення - рішення, -

в с т а н о в и в:

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»(надалі - позивач) звернулось до суду з позовом до Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області ДПС (надалі - відповідач) про визнання нечинним та скасування податкового повідомлення -рішення № 0002181510 від 05.09.2012.

В обґрунтування своїх позовних вимог вказує, що відповідачем винесено податкове повідомлення -рішення, яким визначено суму грошового зобов'язання в розмірі 3 570, 95 грн. у вигляді штрафної санкції за затримку сплати суми грошового зобов'язання зі збору за спеціальне використання води.

Позивач зазначає, що ним було вірно визначено податкове зобов'язання відповідно до податкової декларації та у встановлений строк сплачена дана сума, що підтверджується відповідним платіжним дорученням.

Позивач не погоджуються з вказаними рішеннями та вважає, що вони суперечать нормам чинного законодавства України.

На думку позивача при сплаті суми податкового зобов'язання зі збору за спеціальне використання води за 9 місяців 2011 року дотримано та виконано в повному обсязі приписи п.п 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України (надалі -ПК України).

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав та просив його задовольнити.

Представник відповідача в судовому засіданні проти позову заперечив та просив відмовити у його задоволенні.

В обґрунтування своїх заперечень вказав, що при заповненні податкової декларації № 9009387382 за III квартали 2011 року зі збору за спеціальне використання води позивачем не було розмежовано у колонці № 10 та 11 відсотки сплати до «державного бюджету»та до «місцевого бюджету»у зв'язку з чим в картці особового рахунку в автоматичному режимі проведено нарахування за вказаний період в сумі 73 779,26 грн., а не 36 889,63 грн.

Зазначає, що у зв'язку з неправильним заповненням податкової звітності у позивача утворилась податкова заборгованість, яка була сплачена ним з затримкою у 9 днів, та відповідно до чого програмою автоматично нарахована штрафна санкція у розмірі 10 % від суми.

На думку відповідача оскаржуване податкове повідомлення -рішення винесено правомірно та у відповідності до норм податкового законодавства України.

Розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, заслухавши пояснення представника позивача, представника відповідача, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що позивач -Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»має статус юридичної особи, про свідчить Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А 00 № 099015, а також є платником збору за спеціальне використання води.

Відповідно до п. 323.1 ст. 323 ПК України платниками збору є водокористувачі - суб'єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Пунктом 49.1 ст. 49 ПК України визначено, що податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків.

На виконання даної норми позивачем було подано відповідачу податкову декларацію збору за спеціальне використання води за III квартали 2011 року, якою визначив податкове зобов'язання у розмірі 36 889,63 грн.

29.08.2012 відповідачем було проведено камеральну перевірку про несвоєчасну сплату позивачем грошового зобов'язання, за результатами якої складено акт № 216/15-2/20572069.

Даною перевіркою встановлено, що позивачем порушено термін сплати самостійно визначеного грошового зобов'язання з збору за спеціальне використання води протягом строків визначених п. 57.1 ст. 57 ПК України, а саме проплата була здійснена 28.11.2012, а не 19.11.2011 в розмірі 73 779,26 грн. який визначено автоматизованою програмою КОР, що і стало підставою для нарахування штрафних санкцій у вигляді визначення суми грошового зобов'язання.

Згідно п. 57.1 ст. 57 ПК України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Граничний термін сплати податкового зобов'язання позивача в сумі 36 889,63 грн. наступав 19.11.2011, однак відповідно до копії платіжного доручення № 3975 дана сума сплачена 19.10.2011, тобто в термін, що передбачений законом.

Одночасно, факт правильності визначення позивачем даного податкового зобов'язання відповідачем у судовому засіданні не заперечувався.

Суд не погоджується з твердженнями відповідача про неправильність визначення позивачем податкового зобов'язання, а саме відсутність розмежування у колонках № 10, 11 податкової декларації № 9009387382 за III квартали 2011 року відсотків сплати до «державного бюджету»та до «місцевого бюджету», в результаті чого комп'ютерною програмою відповідача КОР в автоматичному режимі проведено нарахування в сумі 73 779,26 грн., оскільки як встановлено п. 49.9 ст. 49 ПК України за умови дотримання платником податків вимог цієї статті посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана зареєструвати податкову декларацію платника податків датою її фактичного отримання органом державної податкової служби, крім того, у разі подання платником податків до органу державної податкової служби податкової декларації, заповненої з порушенням вимог п.п. 48.3, 48.4 ст. 48 ПК України, такий орган державної податкової служби зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийняття його податкової декларації із зазначенням причини такої відмови.

Тобто, можно зробити висновок, що дана податкова звітність містить усі необхідні реквізити, є достовірною та заповнена з дотриманням вимог п.п.43.3, 48.4 ст. 48 ПК України.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України державні органи та їх посадові особи діють у спосіб, в межах повноважень та на підставах, передбачених Конституцією та Законами України.

Частиною 3 ст. 2 КАС України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно із ч. 1 ст. 69 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Відповідно до ст. 70 КАС України належними є докази, які містять інформацію щодо предмету доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмету доказування. Обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору.

Відповідачем зроблено головний акцент на базі даних КОР (картка особового рахунку), на думку суду така система не може слугувати доказовою базою, оскільки ніхто не може гарантувати достовірність інформації, що в них міститься, жодним законодавчим актом цього не передбачено.

Згідно ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Суд вважає, що відповідач як суб'єкти владних повноважень не довів суду правомірність прийнятого оскаржуваного податкового повідомлення -рішення № 0002181510 від 05.09.2012.

За наведених обставин суд вважає позовні вимоги обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Керуючись статтями 11-14, 69-71, 79, 86, 94, 122, 159-163, 167, 185-186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Позов задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення № 0002181510 від 05.09.2012, прийняте Бориспільською об'єднаною державною податковою інспекцією Київської області ДПС.

Стягнути з Державного бюджету України на користь Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» судовий збір в сумі 108 (сто вісім) грн. 00 коп.

Постанова набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 254 КАС України.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду у порядку, встановленому статтями 185-187 КАС України, шляхом подання апеляційної скарги через Київський окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя Головенко О.Д.

Повний текст постанови виготовлено - 11 жовтня 2012 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 26411394 ?

Документ № 26411394 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 26411394 ?

Дата ухвалення - 10.10.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 26411394 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 26411394 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 26411394, Київський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 26411394, Київський окружний адміністративний суд було прийнято 10.10.2012. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 26411394 відноситься до справи № 2а-4316/12/1070

Це рішення відноситься до справи № 2а-4316/12/1070. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 26411393
Наступний документ : 26416201