Рішення № 20154746, 19.12.2011, Господарський суд Кіровоградської області

Дата ухвалення
19.12.2011
Номер справи
5013/1870/11
Номер документу
20154746
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"19" грудня 2011 р.Справа № 5013/1870/11 Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Змеула О.А. розглянув у судовому засіданні матеріали справи

за позовом: публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ"

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю "БЛАС"

про стягнення 8 306 955,18 грн.,

представники сторін:

від позивача - ОСОБА_1., довіреність № 722 від 31.10.2011,

від відповідача - відсутній.

Публічне акціонерне товариства "БАНК ФОРУМ" звернулося до господарського з позовною заявою, яка містить вимоги про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "БЛАС" 8 306 955,18 грн. заборгованості за кредитним договором № 0003/07/28-KLI, з них: 5 000 000,00 грн. сума несплаченого кредиту; 2 660 346,70 грн. сума несплачених процентів за користування кредитними коштами; 554 517,52 грн. сума пені за несвоєчасне повернення кредитних коштів та сплату процентів; 92 090,96 грн. три проценти річних, а також вимоги про стягнення судових витрат по справі.

Ухвалою господарського суду від 21.10.2011р. про порушення провадження в справі позовну заяву прийнято та призначено до розгляду в судовому засіданні на 16.11.2011р. Ухвала про порушення провадження в даній справі та ухвала про відкладення розгляду справи від 16.11.2011 р. надіслані відповідачеві за адресою: 25015, м. Кіровоград, вул. Маланюка, 11, що значиться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 21.10.2011 р. Але зазначені ухвали були повернуті на адресу господарського суду підприємством зв'язку з відміткою "за закінченням терміну зберігання". Відповідач не повідомив суду іншої поштової адреси.

Згідно приписів частини першої ст. 64 Господарського процесуального кодексу України, у разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином.

Отже, господарський суд вжив усіх заходів для повідомлення відповідача про час і місце проведення судового засідання, направляючи вказані ухвали суду за адресою місцезнаходження відповідача, що значиться у Єдиному державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Вважається, що ухвала про порушення провадження у справі та ухвала про відкладення розгляду справи вручені відповідачу належним чином.

Відповідач у справі несе відповідальність за всі процесуальні наслідки неподання ним відомостей стосовно зміни свого місцезнаходження до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

До суду не надходило відзиву на позовну заяву.

Згідно ст. 75 ГПК України справу розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши в судовому засіданні пояснення представника позивача, розглянувши матеріали справи та оцінивши подані докази, господарський суд встановив наступне.

12.09.2007 року між акціонерним комерційним банком "ФОРУМ", в особі Кіровоградської філії (Банк) та товариством з обмеженою відповідальністю "БЛАС" (Позичальник) укладено Кредитний договір № 0003/07/28-KLI, відповідно до якого Банк надав Позичальнику кредитні кошти у формі відновлювальної кредитної лінії для поповнення обігових коштів, погашення діючого кредиту в КФ ВАТ "ВіЕйБі Банк", з максимальним лімітом заборгованості в сумі 5 000 000,00 грн. строком по 11.09.2010 року, за користування кредитними коштами встановлюється плата в розмірі 17% процентів річних, а з 26.06.2008 року - 19 процентів річних згідно договору № 0003/07/28-KLI/1 про внесення змін до Кредитного договору №0003/07/28-KLI від 12.09.2007 року, а Позичальник зобовязався здійснити повернення кредитних коштів в національній валюті у визначений договором строк, на відкритий йому позичковий рахунок № 20637300000044 в Кіровоградській філії АКБ "Форум", МФО 383051; сплачувати проценти за користування кредитними коштами.

Сторонами встановлено наступний графік зміни ліміту кредитування: з дати укладення договору ліміт кредитування становить 5 000 000,00 грн.; з 01.10.2009 року - 4 840 000,00 грн.; з 01.11.2009 року - 4 680 000,00 грн.; з 01.12.2009 року - 4 520 000,00 грн.; з 01.01.2010 року - 4 360 000,00 грн.; з 01.02.2010 року - 4 200 000,00 грн.; з 01.03.2010 року - 4 040 000,00 грн.; з 01.04.2010 року - 3 880 000,00 грн.; з 01.05.2010 року - 3 720 000,00 грн.; з 01.06.2010 року - 3 560 000,00 грн.; з 01.07.2010 року - 3 400 000,00 грн.; з 01.08.2010 року - 3 240 000,00 грн.; з 01.09.2010 року - 3 080 000,00 грн.

Відповідно до п. 3.4.2 Кредитного договору Позичальник зобов'язався здійснювати повне чи часткове повернення отриманих кредитних коштів в межах строку, встановленого п. 1.2 цього договору, тобто у термін по 11.09.2010 року.

Відповідно до п. 2.4 Кредитного договору проценти за користування кредитними коштами сплачуються Позичальником в національній валюті згідно з п. 2.6 цього договору. Несплата Позичальником процентів протягом 20-ти календарних днів після встановленої в п. 2.6 договору дати, є підставою для вимоги щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування кредитними коштами, неустойки.

Сплата процентів Позичальником здійснюється за фактичний строк користування кредитними коштами, тобто по день фактичного повернення суми кредиту.

Проценти сплачуються Позичальником на рахунок № 20682300000044 в Кіровоградській філії АКБ "Форум", МФО 383051, за перший місяць користування кредитними коштами не пізніше останнього робочого дня першого місяця користування кредитними коштами за період з моменту видачі кредитних коштів по 25-те число першого місяця користування кредитними коштами включно.

У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання зобов'язань Позичальника за цим договором у повному обсязі, вимоги Банку погашаються у наступній черговості: в першу чергу сплачуються прострочені проценти та комісії, в другу - строкові проценти та комісії, заборгованість за кредитом, в третю - можливі неустойка, штраф та пеня, потім - інші вимоги Банку.

Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" є правонаступником усіх прав та зобов'язань Акціонерного комерційного банку "Форум" у зв'язку із зміною його найменування (назви), що підтверджується світлокопіями Статуту ПАТ "Банк Форум", затвердженого Загальними зборами акціонерів протокол 10.02.2011 року № 1/2011, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Позивач свої зобов'язання, передбачені Кредитним договором, виконав повністю, що підтверджується світлокопіями заяв про перерахування кредитних коштів, меморіальними ордерами (а.с. 12- 49), довідкою банку № 400 від 15.11.2011 року (а.с. 66), світлокопіями договору банківського рахунку № 10 від 11.09.2007 р. та додаткової угоди до Договору банківського рахунка № 10 від 19.10.2007 р. (а.с. 80-84).

Відповідач, у порушення зобов'язань, передбачених Кредитним договором вимоги не виконав, кредит у передбачений термін не повернув, відсотки за користування кредитом не сплатив.

Банком на адресу Позичальника 01.04.2009 року направлено письмову вимогу № 477 із зобов'язанням погасити прострочену заборгованість. Вищевказана вимога залишилася без реагування та належного виконання. Докази належного виконання грошових зобов'язань в матеріалах справи відсутні.

Станом на 15.09.2011 року відповідач має заборгованість за Кредитним договором: а саме: основний борг по кредиту у розмірі 5 000 000,00 грн., заборгованість по процентах у розмірі 2 660 346,70 грн., а також позивач нарахував відповідачу 475803,29 грн. пені за несвоєчасне повернення кредитних коштів та 78714,23 грн. пені по поверненню відсотків, 92 090,96 грн. 3% річних.

Між Банком та Позичальником виникли зобов'язання за кредитними договорами, відносини за яким регулюються, зокрема, параграфами 2 та 1 глави 71 Цивільного кодексу України.

У відповідності до положень ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором, застосовуються положення параграфа 1 цієї глави (глава 71), якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 530 ЦК України встановлено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Статтею 525 ЦК України заборонено односторонню відмову від виконання зобов'язання.

Згідно частини 7 статті 193 ГК України не допускається одностороння відмова від виконання зобов'язань.

За правилами статей 526, 530 ЦК України, зобов'язання повинні виконуватись належним чином і у встановлений строк, одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається.

Однак, у порушення вимог закону та умов Кредитного договору відповідач грошове зобов'язання у встановлений договором строк не виконав. Докази сплати в матеріалах справи відсутні.

В силу статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею 611 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Відповідно до ч. 1 ст. 1048 Цивільного кодексу України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюється договором.

Суму нарахованих відсотків по кредиту відповідач має сплатити на користь позивача згідно ст. 1048 ЦК України, а суму кредиту зобовязаний повернути згідно ст. 1049 ЦК України.

Вимоги в частині стягнення 2660346,70 грн. заборгованості за процентами по кредиту є обґрунтованими та підлягають задоволенню господарським судом.

Згідно п.п. 4.1 Кредитного договору за несвоєчасне повне чи часткове повернення кредитних коштів та за несвоєчасну повну чи часткову сплату процентів Позичальник сплачує неустойку у вигляді пені у розмірі 0,2 процентів, що обчислюється з суми неповерненого кредиту та/або несплачених процентів за кожен день прострочення. Сплата пені не звільняє Позичальника від сплати процентів за користування кредитними коштами до моменту фактичного погашення заборгованості.

Згідно статей 1, 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Пеня обчислюється за весь час прострочення платежів у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період за який сплачується пеня.

Відповідно до статті 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

За обґрунтованим розрахунком позивача пеня обчислена у встановленому розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за прострочення повернення кредиту за період з 15.09.2010 по 13.03.2011 року і становить 475 803,29 грн. та пеня за прострочення сплати процентів за період з 15.09.2010 по 14.09.2011 року і становить 78 714,23 грн.

Сторони пунктом 3.3.2 Кредитного договору узгодили умову про те, що Позичальник зобов'язаний не пізніше визначеного п. 1.2 договору строку - 11.09.2010 р. повернути Банку суму наданих кредитних коштів в повному обсязі, сплачувати проценти за користування кредитними коштами.

Проте, позивачем помилково внаслідок арифметичної помилки обчислено пеню за прострочення повернення суми кредиту в розмірі 475803,29 грн. внаслідок подвійного обчислення пені на одну й ту ж суму.

Розмір пені підлягає перерахуванню, виходячи з вимог частини 6 статті 232 Господарського кодексу України про те, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

За розрахунком господарського суду за шість місяців прострочення повернення суми кредиту в розмірі 5 000 000,00 грн. пеня складає 382191,78 грн., тому вимога про стягнення пені підлягає задоволенню частково.

Водночас, вимога про стягнення 78 714,23 грн. пені за прострочення сплати процентів, яка згідно розрахунку є обґрунтованою, підлягає задоволенню.

Статтею 625 Цивільного кодексу України встановлений обовязок боржника, який прострочив виконання грошового зобовязання сплатити кредиторові три проценти річних з простроченої суми.

Позивачем заявлено вимогу про стягнення 92 090,96 грн. штрафу в розмірі 3% річних на підставі ст. 625 Цивільного кодексу України та надано відповідний розрахунок річних. Фактично позивачем пред'явлено вимогу про стягнення 3% річних з простроченої суми кредиту.

Однак, позивачем помилково внаслідок арифметичної помилки обчислено 3 % річних за прострочення повернення суми кредиту в розмірі 92090,96 грн. внаслідок подвійного обчислення 3 % річних на одну й ту ж суму.

За розрахунком господарського суду за період з 15.09.2010 р. по 13.03.2011 р., що зазначений в розрахунку, три проценти річних складають суму 73972,60 грн., тому вимога про стягнення трьох процентів річних підлягає задоволенню частково.

З огляду на викладене вище, господарський суд дійшов до висновку про те, що позов підлягає задоволенню частково, а саме, на суму основної заборгованості по кредиту в розмірі 5 000 000 грн., суму заборгованості по процентах у розмірі 2 660 346,70 грн., суму пені за прострочення повернення суми кредиту в розмірі 382191,78 грн., суму пені за прострочення сплати процентів у розмірі 78 714,23 грн. та суму трьох процентів річних у розмірі 73972,60 грн. У іншій частині позов слід залишити без задоволення.

На підставі ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати по справі у сумі 25 500,00 грн. державного мита, 236 грн. з оплати послуг по інформаційно-технічному забезпеченню судового процесу покладаються на відповідача, оскільки спір виник внаслідок неправильних дій відповідача, який допустив невиконання свого грошового зобов'язання за Кредитним договором.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРIШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "БЛАС" (25015, м. Кіровоград, вул. Маланюка, 11, ідентифікаційний код 23686218) на користь публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" (02100, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, ідентифікаційний код 21574573) основну заборгованість по кредиту в розмірі 5 000 000 грн., заборгованість по процентах у розмірі 2 660 346,70 грн., пеню за прострочення повернення суми кредиту в розмірі 382 191,78 грн., пеню за прострочення сплати процентів у розмірі 78 714,23 грн., три проценти річних у розмірі 73 972,60 грн., судові витрати на державне мито в розмірі 25 500,00 грн. та інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236 грн.

У решті позову відмовити.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Кіровоградської області протягом десяти днів з дня його оголошення господарським судом. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 ГПК України.

Суддя О.А. Змеул

Повне рішення складено 23.12.2011

Попередній документ : 20154745
Наступний документ : 20154748