Рішення № 1416988, 10.12.2007, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
10.12.2007
Номер справи
22/414
Номер документу
1416988
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа № 22/414

10.12.07

За позовом Закрите акціонерне товариство "Український мобільний зв'язок"

до Товариство з обмеженою відповідальністю "Еленком"

про стягнення 1291,76 грн.

Суддя Шкурат А.М.

Представники

від позивача Шевченко Є.В. (довіреність № 01-171 від 01.02.2007р.)

від відповідача не з’явився

У судовому засіданні 10 грудня 2007 року, згідно з вимогами статті 85 Господарського процесуального кодексу України (далі –ГПК України), за згодою представника позивача, було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Закрите акціонерне товариство «Український мобільний зв'язок»звернулось до Господарського суду міста Києва із позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю „Еленком” 1 219,76 грн.

Ухвалою від 10.09.2007 року порушено провадження та призначено розгляд справи на 19.11.2007 року.

В судове засідання 19.11.2007 року представник Позивача не з’явився, вимог ухвали суду про порушення провадження не виконав. Про причини неявки суд не повідомив, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Представник Відповідача в судове засідання 19.11.2007 року не з’явився, відзиву на позов не надав. Про причини неявки суд не повідомив, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві. (роз’яснення Президії Вищого Арбітражного суду України від 18.09.97 № 02 - 5/289 із змінами “Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України”).

Ухвалою від 19.11.2007 року розгляд справи відкладено на 10.12.2007 року в зв’язку з неявкою представників сторін.

Представник позивач в судовому засіданні 10.12.2007 року підтримав позовні вимоги в повному обсязі.

Відповідач в судове засідання 10.12.2007р. не з’явився, своїх представників не направив, про поважність причин нез‘явлення суд не повідомив, витребуваних документів суду не надав. Про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Враховуючи те, що нез’явлення представника відповідача не перешкоджає розгляду справи по суті, а матеріали справи є достатніми для вирішення спору в даному судовому засіданні, суд вважає за можливе розглянути позов у відсутності представника відповідача, за наявними у справі матеріалами згідно з вимогами статті 75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши подані позивачем матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

06 січня 2006 року між Закритим акціонерним товариством “Український мобільний зв'язок”(далі позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю „Еленком” (далі відповідач) було укладено Договір про надання послуг мобільного зв’язку № 2662290/1.11363564.

Відповідно до умов Договору (п.п. 1.1.) UMC (позивач) надає Абоненту (відповідачу) послуги мобільного зв’язку в межах України.

Відповідно до п.п. 2.2.1. Договору позивач зобов’язався надавати послуги відповідачу згідно з цими Договорами, умовами (правилами) користування мережами мобільного зв’язку та тарифами UMC.

Відповідно до п.п. 2.4.2. Договору відповідач зобов’язався своєчасно сплачувати рахунки за надані послуги та плату за утримання номеру в мережі мобільного зв’язку UMC по всіх телефонах, зареєстрованих на його особовому рахунку.

Нарахування за надані послуги мобільного зв’язку здійснюється згідно з тарифами UMC, які є невід’ємною частиною Договорів. Розрахунковий період становить один календарний місяць (п.п. 3.1. Договору).

Рахунки за надані послуги та авансові внески відповідач сплачує готівкою, перерахуванням на поточний рахунок UMC або кредитною карткою в національній валюті України. За наявності авансу рахунки повинні бути сплачені в строк до п’ятнадцятого числа місяця, наступного за розрахунковим, але в будь-якому разі до моменту фактичного використання авансу. (п.п. 3.3. Договору).

Згідно п.п. 3.5. Договору кількість та вартість послуг, наданих відповідачу за розрахунковий період, визначається відповідно до показників належних UMC технічних засобів виміру та тривалості, кількості та вартості наданих послуг.

Позивач взяті на себе зобов’язання згідно Договору № 2662290/1.11363564 від 06.01.2006р. щодо надання послуг мобільного зв’язку в межах України виконав, що підтверджується Звітом про баланс особового рахунка абонента за період з 09.07.1999 до 09.07.2007р.

В порушенні умов Договору № 2662290/1.11363564 від 06.01.2006р. відповідач свої зобов’язання в частині сплати рахунків за надані послуги належним чином не виконував.

У зв’язку з чим в період з 01.07.2006р. по 24.09.2006р. за відповідачем виникла заборгованість, що складає 1 291,76 грн.

Позивачем на адресу відповідача було направлено претензію № С 1.11363564/10 від 10.10.2006р., в якій позивач вимагав сплатити суму основного боргу та нараховану договірну санкцію.

За твердженням позивача, вказана претензія була залишена відповідачем без реагування, сума заборгованості сплачена не була.

Згідно ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України договір є підставою виникнення цивільних прав та обов’язків.

Згідно ст. 63 Закону України “Про телекомунікації” телекомунікаційні послуги надаються відповідно до законодавства. Умовами надання телекомунікаційних послуг є укладення договору між оператором, провайдером телекомунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг відповідно до основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг.

Відповідно до п. 5 ст. 33 Закону України “Про телекомунікації” споживачі телекомунікаційних послуг зобов'язані виконувати умови договору про надання телекомунікаційних послуг у разі його укладення, у тому числі своєчасно оплачувати отримані ними телекомунікаційні послуги.

Розрахунки за телекомунікаційні послуги здійснюються на умовах договору про надання телекомунікаційних послуг між оператором, провайдером телекомунікацій та споживачем або без договору за готівкову оплату чи за допомогою карток тощо в разі одержання споживачем замовленої за передоплатою (авансованої) послуги за тарифами, затвердженими згідно із законодавством. (ч. 1 ст. 68 Закону України “Про телекомунікації”).

Якщо у зобов‘язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушення зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб‘єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов‘язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов‘язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Зазначене також кореспондується зі ст. 526 Цивільного кодексу України, де встановлено, що зобов‘язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Як вбачається з матеріалів справи, на день пред’явлення позову та розгляду справи в судовому засіданні відповідач свої зобов’язання за Договором № 2662290/1.11363564 від 06.01.2006р. щодо сплати за надані послуги мобільного зв’язку у розмірі 1 291,76 грн. не виконав, суму заборгованості не сплатив.

Як вбачається з наданих суду доказів, відповідачем були порушені договірні зобов’язання щодо сплати за надані послуги мобільного зв’язку.

Таким чином, вимоги позивача щодо стягнення з відповідача суми заборгованості за Договором № 2662290/1.11363564 від 06.01.2006р. в сумі 1 291,76 грн., є обґрунтованими, документально підтвердженими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених прав та охоронюваних законом інтересів.

Згідно ст. 33 Господарського процесуального кодексу України обов'язок доказування тих обставин, на які посилається сторона як на підставу своїх вимог та заперечень, покладається на сторону.

Відповідач не скористався наданим йому правом на судовий захист.

Враховуючи те, що наявні у справі матеріали свідчать про обґрунтованість вимог позивача, а також те, що відповідач в установленому порядку обставин, повідомлених позивачем, не спростував, розміру позовних вимог не оспорив, то за таких обставин, позов визнається обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за розрахунком позивача.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України Державне мито у сумі 102,00 грн. та витрати позивача на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 118,00 грн. підлягають стягненню з відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 33, 63, 68 Закону України “Про телекомунікації”, ст. ст. 525, 526, 530, 610, 626, 629 Цивільного кодексу України ст. ст. 32, 33, 43, 49, 75, 77, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Еленком” (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, код 33157218, р/р № 26002013576611 в КМФ АКБ «Укрсоцбанк», МФО 322012) на користь Закритого акціонерного товариства «Український мобільний зв'язок»(01015, м. Київ, вул. Лейпцігська, 15, код 14333937, р/р 26008526 в АППБ Аваль м. Києва, МФО 300355) 1 291 (одна тисяча двісті дев’яносто одна) грн. 76 коп. боргу, 102 (сто дві) грн. 00 коп. витрат по сплаті державного мита та 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.

Рішення вступає в законну силу після десятиденного терміну з дня його прийняття, оформленого у відповідності до ст. 84 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Шкурат

15 лютого 2008 року

Попередній документ : 1416987
Наступний документ : 1416989