Рішення № 117276377, 26.02.2024, Господарський суд Сумської області

Дата ухвалення
26.02.2024
Номер справи
920/1441/23
Номер документу
117276377
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26.02.2024м. СумиСправа № 920/1441/23

Господарський суд Сумської області у складі судді Заєць С.В., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) сторін матеріали справи № 920/1441/23

за позовом Комунального підприємства Міськводоканал Сумської міської

ради (вул. Білопільський шлях, 9, м. Суми, 40009,

код ЄДРПОУ 03352455)

до відповідача Акціонерного товариства Сумське машинобудівне науково-

виробниче об`єднання (вул. Британська, 58, м. Суми, 40004,

код ЄДРПОУ 05747991)

про стягнення 367679 грн 33 коп.,

установив:

19.12.2023 позивач звернувся до суду з позовною заявою, відповідно до вимог якої просить суд стягнути з відповідача на свою користь 367 697 грн 33 коп., з яких: 362 712 грн 35 коп. сума боргу, 4966 грн 98 коп.. 3% річних, за неналежне виконання зобов`язань за Договором на водопостачання та прийом стічних вод з підприємствами, установами, організаціями від 05.01.2006 № 3 з протоколом розбіжностей; а також просить стягнути судові витрати.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.12.2023, справу розподілено судді Заєць С.В.

Ухвалою від 21.12.2023 Господарський суд Сумської області прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі № 920/1441/23, визначив, що справа підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами; надав відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання відзиву на позовну заяву; надав позивачу семиденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання відповіді на відзив; надав відповідачу семиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення.

Згідно зі ст. 252 ГПК України розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.

Розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться.

За приписами ст. 248 ГПК України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Копія ухвали суду про відкриття провадження у справі доставлена в електронний кабінет відповідача 21.12.2023, про що свідчить відповідна довідка про доставку електронного листа.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 22.01.2024 року на підставі ч. 11. ст. 176 ГПК України залишено без руху позовну заяву. Встановлено позивачу строк та спосіб унесення недоліків позовної заяви.

24.01.2024 на виконання ухвали суду від 22.01.2024 позивач надав суду Лист від 24.01.2024 № 825/22 про усунення недоліків позовної заяви на докази в підтвердження.

Відповідно до ч. 12 ст. 176 ГПК України, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, суд продовжує розгляд справи, про що постановляє ухвалу не пізніше наступного дня з дня отримання інформації про усунення недоліків.

Оскільки позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, суд ухвалою від 29.01.2023 продовжив розгляд справи на стадії підготовчого провадження.

Відповідач відзиву на позовну заяву, будь-яких заяв чи клопотань не подав.

Відповідно до статті 252 Господарського процесуального кодексу України (надалі ГПК України) розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими Господарським процесуальним кодексом України для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.

За приписами статті 248 ГПК України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

За змістом статті 9 Конституції України передбачено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. На розширення цього положення Основного Закону в статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» зазначено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) як джерело права.

Відповідно до частини четвертої статті 11 ГПК України суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

В силу вимог частини першої статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Розумність тривалості провадження повинна визначатися з огляду на обставини справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів влади, а також ступінь важливості предмета спору для заявника (рішення Суду у справах Савенкова проти України, no. 4469/07, від 02.05.2013, Папазова та інші проти України, no. 32849/05, 20796/06, 14347/07 та 40760/07, від 15.03.2012).

Враховуючи достатність часу, наданого учасникам справи для підготовки та подання витребуваних судом документів, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивної господарського процесу, закріплені пунктом 4 частини третьої статті 129 Конституції України, статтями 13, 14, 74 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих йому повноважень, сторонам створені усі належні умови для надання доказів у справі та є підстави для розгляду справи по суті за наявними у ній матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов таких висновків.

Між сторонами укладений Договір на водопостачання та прийом стічних вод з підприємствами, установами, організаціями водовідведення №3 від 05.01.2006 з протоколом розбіжностей про надання послуг з централізованого водовідведення юридичним особам.

Згідно з п. 1.1 Договору Виконавець зобов`язується забезпечувати Споживача питною водою та приймати стічні води, а Споживач зобов`язується своєчасно оплачувати надані послуги з водопостачання та водовідведення, передбачених цим Договором.

Відповідно до п.п.3.4.1 п. 3.4 Договору Споживач зобов`язаний оплачувати послуги в установлені Договором строки.

Пунктом 4.1 Договору визначено, що розрахунковим періодом є календарний місяць.

Відповідно до п.4.2 Договору з урахуванням п.3 Протоколу розбіжностей до Договору оплату за спожиті послуги Споживач здійснює протягом десяти банківських днів з моменту отримання рахунку від Виконавця за розрахунковий період.

Згідно п.4.4 Договору визначено, що платіжні документи за розрахунковий період Споживач забирає нарочним з 1 по 5 число, щоб уникнути конфліктів з питань оплати рахунків.

Пунктами 4.6 та 4.8 Договору встановлений, що облік кількості використаної Споживачем води розраховується за показниками водолічильників.

Кількість стічних вод, що надходять до каналізації, визначається за кількістю води, що надходить з комунального водопроводу або місцевих джерел.

Відповідно до п.4.13 Договору у разі незгоди щодо кількості або вартості отриманих послуг, зазначених у розрахунковому документі, Споживач зобов`язаний у десятиденний термін з дня направлення Виконавцем розрахункового документу письмово повідомити про це Виконавця та у цей же термін направити представника з обгрунтовуючими документами для проведення звіряння та підписання акту. В іншому випадку відмова Споживача оплатити розрахунковий документ Виконавця вважається безпідставною.

Договір набуває чинності з 01 січня 2006 року та діє до 05 січня 2009 року і вважається щорічно продовженим (але не більше 3-х років), якщо за 1 (один) місяць до закінчення терміну дії Договору жодна зі сторін не повідомить іншу сторону в письмовій формі про його розірвання, термін дії Договору є автоматично продовженим на кожний наступний календарний рік. Доповнення та зміни до Договору вносяться за письмовим погодженням сторін.

1 січня 2013 року між сторонами у справі була підписана Додаткова Угода до Договору №3 від 05.01.2006 року з Протоколом розбіжностей від 01 лютого 2013 року.

Між сторонами у справі 1 червня 2023 року підписана Додаткова угода до Договору від 05.01.2006 №3, п.1 Додаткової угоди сторони дійшли згоди припинити дію Договору №3 від 05.01.2006 починаючи з 01.06.2023 року.

Відповідно п.2 даної Угоди зазначено, фінансові зобов`язання, які виникли до моменту набрання чинності цією Додатковою угодою, повинні бути виконані Сторонами в повному обсязі.

Дана Додаткова угода набуває чинності з дати її підписання.

11.01.2023 року представниками Позивача, зокрема інженерами було здійснено контрольне зняття показників лічильника на об`єкті Відповідача за адресою: вулиця Івана Дзюби,2 (колишня Комарова) за участю представника Відповідача в.о. заступника начальника відділу головного енергетика Богуна Ю.В.

Показники лічильника становили 705826 куб.м.

Згідно звіту (а.с.16) за березень 2023 року про водоспоживання та водовідведення Споживача (Відповідач по справі) по Договору №3 від 05.01.2006 року показники лічильника становлять 684065 куб. м. Різниця між показниками, що були надані Відповідачем та показниками, які було зафіксовано актом обстеження централізованої системи водопостачання та водовідведення від 11.01.2023 року становить 21761 куб. м

Позивачем був виставлений рахунок №3 від 31.03.2023, в якому проведено нарахування за водовідведення з урахуванням тарифу на водовідведення в розмірі 13,89 грн за куб м на суму 302 260, 29 грн (а.с.18).

01.05.2023 року Позивач на адресу Відповідача направив вимогу про сплату заборгованості та рахунок №3 від 31.03.2023 (а.с.17-18).

Докази отримання Відповідачем даних документів 0.05.2023, вх.131 підтверджується відміткою канцелярії Відповідача.

В обґрунтування позовних вимог Позивач вказує на те, що Відповідач не розрахувався за надані послуги у встановлений Договором строк у повному обсязі, у зв`язку з чим у нього виникла заборгованість перед позивачем в сумі 362 712 грн 35 коп.

Згідно з ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема договори та інші правочини.

Статтею 901 ЦК України визначено, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов`язання.

Частина перша статті 903 ЦК України визначає, що у разі, коли договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Згідно зі ст. 526, 629 ЦК України, п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, зобов`язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, одностороння відмова від зобов`язання не допускається; договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За приписами ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Суд встановив, що факт надання Позивачем відповідачу послуг за Договором вартістю 362 712 грн 35 коп. підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, зокрема виставленими рахунками, розрахунком заборгованості. Доказів сплати боргу чи обґрунтованих заперечень проти позову Відповідач не подав.

Враховуючи факт неналежного виконання відповідачем зобов`язань щодо оплати наданих позивачем послуг, суд вважає правомірними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 362 712 грн 35 коп. заборгованості.

Відповідно до ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Суд встановив, що відповідач порушив договірні зобов`язання щодо своєчасної оплати наданих послуг.

Статтею 625 Цивільного кодексу України визначено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Суд зазначає, що нарахування на суму боргу трьох процентів річних є наслідком прострочення боржником грошового зобов`язання і способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (виплати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, тому ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника.

Відповідно до розрахунку позивача, за прострочення виконання грошового зобов`язання відповідачеві нараховані 3 % річних в розмірі 4 966 грн. 98 коп., виходячи з суми заборгованості за спірний період, з урахування строків розрахунків, визначених договором.

Перевіривши обставини, пов`язані з правильністю здійснення розрахунку, суд приходить до висновку, що Позивачем не правильно визначено період нарахування 3% річних, а саме не прийнято до уваги, що строк оплати боргу встановлений у вимозі від 01.05.2023 № 1921/24 (а.с.21) закінчується 10.05.2023 року і відповідно прострочення оплати починається з 11.05.2023 року.

Судом здійснено перерахунок заявлених до стягнення 3% річних за допомогою «калькулятора підрахунку заборгованості та штрафних санкцій» на офіційному вебсайті «Платформа: Ліга Закон» за посиланням https://ips.ligazakon.net/calculator/ff, відповідно якого сума 3% становить 4 263 грн 11 коп.

В зв`язку з чим, суд вважає правомірними та обгрунтованими позовні вимоги в частині стягнення 3% річних в сумі 4 263 грн 11 коп., в іншій частині позовних вимог щодо стягнення 3% річних відмовляє.

Відповідно до ч. 4 ст. 129 ГПК України витрати позивача по сплаті судового збору покладаються на відповідача пропорційно задоволеним позовним вимогам в сумі 5 504 грн 63 коп.

Керуючись ст. ст. 2, 123, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» (вул. Британська, буд. 58, м. Суми, Сумська область, 40004, код ЄДРПОУ 05747991) на користь Комунального підприємства Міськводоканал Сумської міської ради (вул. Білопільський шлях, буд. 9, м. Суми, Сумська область, 40009, код ЄДРПОУ 03352455) 362 712 грн 35 коп. заборгованості за надані послуги, 4 263 грн. 11 коп. 3% річних, 5 504 грн 63 коп. витрат по сплаті судового збору.

3. У задоволенні позову в іншій частині відмовити.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

5. Відповідно до ст. ст. 241, 256, 257 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Північного апеляційного господарського суду.

Повні реквізити сторін зазначені у п. 2 резолютивної частини даного рішення.

Повний текст рішення підписаний 27.02.2024

СуддяС.В. Заєць

Часті запитання

Який тип судового документу № 117276377 ?

Документ № 117276377 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 117276377 ?

Дата ухвалення - 26.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117276377 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117276377 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 117276377, Господарський суд Сумської області

Судове рішення № 117276377, Господарський суд Сумської області було прийнято 26.02.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 117276377 відноситься до справи № 920/1441/23

Це рішення відноситься до справи № 920/1441/23. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 117276376
Наступний документ : 117276378