Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

Методика фінансового скорингу від YouControl

Методика
фінансового скорингу
від YouControl

youcontrol
youcontrol

Фінансовий скоринг
Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl - композитний індекс FinScore.

FinScore

FinScore — скоринговий індекс фінансової стійкості компанії, розрахований аналітичним відділом YouControl, що базується на 10 фінансових індикаторах, які комплексно відображають стан ліквідності, платоспроможності, рентабельності та ділової активності компанії. Оскільки індекс використовується насамперед для порівняння з конкурентами на ринку України, він не чутливий до загальногалузевих змін. Індекс відображає фінансовий стан компанії відносно інших у галузі.

Значення індексу FinScore може варіюватись у діапазоні від 1 (мінімальна фінансова стійкість) до 4 (максимальна фінансова стійкість) в залежності від значень фінансових індикаторів компанії.

Компоненти індексу були ретельно відібрані в результаті емпіричного дослідження динаміки близько півсотні традиційних фінансових показників.

Використані для побудови індексу ризик-індикатори демонструють максимальну прогнозну здатність з передбачення ймовірності банкрутства компанії.

Тобто українські компанії, у яких були нижчі значення даних показників, банкрутували частіше, ніж їхні конкуренти протягом аналізованого періоду 2011-2015 рр.

Компоненти індексу FinScore

Фінансовий індикатор
Формула
Показники ліквідності
Фінансовий індикатор
Current Ratio (Поточна ліквідність)
Формула
Поточна ліквідність (Current Ratio) =

Оборотні активи / Короткострокові зобов’язання x 100%

Читати детальніше Згорнути

Поточна ліквідність (Current Ratio) - характеризує здатність компанії погашати свої поточні зобов'язання строком до 1 року за рахунок оборотних активів. Індикатор дозволяє зрозуміти, чи є у фірми ресурси, які можна використати для погашення короткострокових вимог кредиторів. Рекомендоване значення > 100%.

Фінансовий індикатор
Cash Ratio (Абсолютна ліквідність)
Формула
Абсолютна ліквідність (Cash Ratio) =

Грошові кошти / Короткострокові зобов’язання x 100%

Читати детальніше Згорнути

Абсолютна ліквідність (Cash Ratio) - найбільш жорсткий індикатор ліквідності, що відображає здатність компанії погашати поточні зобов'язання лише за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів. Індикатор дозволяє зрозуміти, чи є у фірми кошти для задоволення вимог кредиторів на поточну дату. Рекомендоване значення > 20%.

Показник платоспроможності
Фінансовий індикатор
Equity-to-Assets (Власний капітал до активів, Коефіцієнт автономії)
Формула
Коефіцієнт автономії (Equity-to-Assets) =

Власний капітал / Активи x 100%

Читати детальніше Згорнути

Коефіцієнт автономії (Equity-to-Assets) - індикатор платоспроможності, що характеризує частку власного капіталу компанії у загальній сумі коштів, інвестованих у її діяльність. Чим вищий цей коефіцієнт, тим більш компанія є фінансово незалежною від кредиторів. Для нефінансових корпорацій оптимальне значення складає >= 50%.

Показники рентабельності
Фінансовий індикатор
ROA – Return on Assets (Рентабельність активів)
Формула
ROA =

Чистий прибуток / Активи x 100%

Читати детальніше Згорнути

Рентабельність активів (ROA) - індикатор прибутковості, що показує скільки прибутку приносить кожна гривня активів компанії. Коефіцієнт дає розуміння наскільки ефективно менеджмент використовує активи фірми для генерації прибутку. Від'ємні значення свідчать про збитки.

Фінансовий індикатор
RCA – Return on Current Assets (Рентабельність оборотних активів)
Формула
RCA =

Чистий прибуток / Оборотні Активи x 100%

Читати детальніше Згорнути

Рентабельність оборотних активів (RCA) - індикатор прибутковості, що вказує скільки прибутку генерує кожна гривня оборотних активів компанії. Чим вище значення коефіцієнта, тим краще компанія використовує оборотні кошти для генерації прибутку. Від'ємні значення свідчать про збитки.

Фінансовий індикатор
NPM – Net Profit Margin (Чиста маржа)
Формула
NPM =

Чистий прибуток / Виручка x 100%

Читати детальніше Згорнути

Чиста маржа (NPM) - індикатор прибутковості, що відображає відношення чистого прибутку до загальної виручки компанії. Чим вища чиста маржа, тим більш ефективною вважається компанія з точки зору конвертації продажів у реальний прибуток. Від'ємні значення свідчать про збитки.

Фінансовий індикатор
ROTA – Return on Total Assets (Рентабельність загальних активів)
Формула
ROTA =

Операційний прибуток / Активи x 100%

Читати детальніше Згорнути

Рентабельність загальних активів (ROTA) - індикатор прибутковості, що розраховується як відношення операційного прибутку (чистого доходу до вирахування відсотків та податків) до загальних активів компанії. На відміну від ROA, при розрахунку ROTA використовується не чистий прибуток, а операційний прибуток фірми, що дозволяє абстрагуватись від впливу податків та боргового навантаження на її дохідність.

Показники ділової активності
Фінансовий індикатор
Total Assets Turnover (Оборотність загальних активів)
Формула
Total Assets Turnover =

Виручка / Середньорічні Активи

Читати детальніше Згорнути

Оборотність загальних активів (Total Assets Turnover) - індикатор ділової активності, що дозволяє виміряти продуктивність активів компанії шляхом їх порівняння із обсягом виручки. Оптимальні значення залежать від галузі.

Фінансовий індикатор
Working Capital Turnover (Оборотність робочого капіталу)
Формула
Working Capital Turnover =

Виручка / Середньорічний Робочий капітал

Читати детальніше Згорнути

Оборотність робочого капіталу (Working Capital Turnover) - індикатор ділової активності, що показує ефективність використання робочого капіталу компанії з точки зору згенерованої ним виручки. Робочий капітал є різницею між оборотними активами та поточними зобов'язаннями. Оптимальні значення залежать від галузі.

Фінансовий індикатор
Receivables Turnover (Оборотність дебіторської заборгованості)
Формула
Receivables Turnover =

Виручка / Середньорічна Дебіторська заборгованість

Читати детальніше Згорнути

Оборотність дебіторської заборгованості (Receivables Turnover) - індикатор ділової активності, що показує скільки раз протягом року погашається дебіторська заборгованість. Чим вище значення показника, тим швидше компанія здатна стягувати плату з клієнтів за надані товари чи послуги.Оптимальні значення залежать від галузі.

Розрахунок індексу FinScore

Значення кожного з індикаторів, що входять до складу індексу FinScore, автоматично переводяться у бали від 1 до 4 у залежності від розташування відносно емпіричних квартилів розподілу значень відповідного індикатора для решти компаній ринку. Якщо значення індикатора компанії тяжіє до максимально позитивного з точки зору фінансової стійкості значення, фірма отримує 4 бали за даним показником. Компанії із гіршими значеннями показника отримують нижчі бали.

Приклад:

Емпіричні квартилі розподілу показника чистої маржі (NPM) за досліджуваний рік по відповідному сектору економіки cтановили [0%, 1%, 5%]. Відтак бал за даним індикатором для компаній сектору розраховуються так:

Якщо чиста маржа компанії дуже висока (NPM > 5%), компанія отримає 4 бали.

Якщо 1 < NPM < 5%, компанія отримає 3 бали.

Якщо 0% < NPM < 1%, компанія отримає 2 бали.

Якщо NPM < 0%, компанія отримає лише 1 бал.

Аналогічно розраховуються бали решті індикаторів-компонентів індексу FinScore.

Загальний індекс FinScore розраховується за формулою:

youcontrol

Fi – бал, отриманий компанією за фактором, що виражений індикатором i. Обмеження: youcontrol

Wi – вага фактору Fi – Обмеження: youcontrol

n – кількість складових індексу. n= 10.

Для компаній, за якими відсутня можливість розрахувати повний перелік індикаторів-складових, індекс FinScore не розраховується. Проте зі значеннями частини існуючих складових завжди можна ознайомитись на сайті YouControl.

Розрахунок буквенного значення FinScore

На підставі числового значення балу FinScore (від 4 до 1) кожній дослідженій компанії присвоюється буквенне значення FinScore, що відображає відносний рівень фінансової стійкості в рамках ринку.

A

Високий рівень фінансової стійкості
(Вище верхнього квартилю розподілу FinScore)

B

Добрий рівень фінансової стійкості
(Вище медіани розподілу FinScore)

C

Задовільний рівень фінансової стійкості
(Вище нижнього квартилю розподілу FinScore)

D

Незадовільний рівень фінансової стійкості
(Нижче нижнього квартилю розподілу FinScore)

Розрахунок буквенного значення FinScore

На підставі числового значення балу FinScore (від 4 до 1) кожній дослідженій компанії присвоюється буквенне значення FinScore, що відображає відносний рівень фінансової стійкості в рамках ринку.

Історична прогнозна здатність FinScore

Ефективність запропонованої аналітичним відділом YouControl моделі фінансового скорингу підтверджена історією банкрутств українських компаній.

Так, компанії, які згодом збанкрутували, у середньому мали значно нижчі показники індексу в порівнянні з діючими компаніями. Зниження індексу також демонструє певну сигнальну здатність щодо падіння фінансової стійкості.

Відображені роки
youcontrol

Так, компанії, котрі виявились банкрутами на 2017 р., знижували FinScore протягом останніх 7 років (графік 1), на відміну від діючих компаній, в якиx медіана FinScore лишалась незмінною (графік 2).

youcontrol

Графік 1. FinScore компаній, що збанкрутували

youcontrol

Графік 2. FinScore діючих компаній

Важливо пам’ятати

Мета розрахунку FinScore - експрес-аналіз рівня фінансових ризиків компанії, відштовхуючись від результатів якого користувачі можуть швидко прийняти рішення про необхідність подальшого поглибленого дослідження фірми-контрагента. Звертаємо вашу увагу, що даний індекс не можна ототожнювати з кредитним рейтингом, оскільки останній вимагає більш детального експертного аналізу та додаткового врахування низки якісних факторів, зокрема рівня зовнішньої підтримки, репутації акціонерів та інших операційних і юридичних ризиків.

Індекс FinScore має ймовірнісний характер, тому навіть максимальні значення індексу не дають 100% гарантії фінансової стійкості, а лише вказують на відносно нижчу ймовірність банкрутства такої компанії. Це інформаційний продукт, що відображає думку YouControl щодо загального рівня фінансових ризиків. Кінцеве рішення щодо фінансової стійкості компанії повинне прийматися користувачами з урахуванням інших, у тому числі якісних факторів та додаткових джерел інформації.

Зареєструйся зараз та отримай доступ безкоштовно!

24 години безкоштовної пробної версії

реєстрація
Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’