Korostyshivskyi Raion Court of Zhytomyr Oblast

Address
52 Geroyev nebesnoy sotni str., Korostyshev, 12505
Phones
(04130) 5-34-89, 5-09-75
Work hours
Monday-Thursday from 08:00 to 17:15
Friday from 08:00 to 16:00
Break from 12:00 to 13:00
Judgments
Approval Date Form of decision Form of legal proceedings Decision No. Case No.
12.07.2019 Court decree Civil 82971530 280/1039/19
12.07.2019 Decision Civil 82971637 280/559/19
12.07.2019 Decision Civil 82971636 280/599/19
12.07.2019 Decision Civil 82971522 280/695/19
12.07.2019 Decree Cases of Administrative Offenses 82971624 280/1109/19
12.07.2019 Decree Cases of Administrative Offenses 82971503 280/1108/19
12.07.2019 Court decree Criminal 82971520 280/757/18
12.07.2019 Court decree Criminal 82971511 280/1176/16-к
12.07.2019 Court decree Criminal 82971518 280/903/19
12.07.2019 Decision Civil 82971621 280/386/19
12.07.2019 Court decree Criminal 82971516 280/1143/19
12.07.2019 Court decree Civil 82971525 280/1177/19
12.07.2019 Decision Civil 82971527 280/1887/18
12.07.2019 Court decree Criminal 82971514 280/360/19
12.07.2019 Court decree Criminal 82971619 280/1081/19
12.07.2019 Court decree Civil 82971643 280/1078/19
12.07.2019 Decree Cases of Administrative Offenses 82971510 280/871/19
12.07.2019 Decree Cases of Administrative Offenses 82971646 280/1185/19
12.07.2019 Decree Cases of Administrative Offenses 82971641 289/606/19
12.07.2019 Court decree Criminal 82971508 280/1182/19