Court decree № 98201661, 08.07.2021, Commercial Court of Transcarpathian Oblast

Approval Date
08.07.2021
Case No.
907/451/21
Document №
98201661
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

88000, м. Ужгород, вул. Коцюбинського, 2а

e-mail: inbox@zk.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://zk.arbitr.gov.ua

УХвала

про затвердження плану санації

"08" липня 2021 р. Справа № 907/451/21

Суддя Господарського суду Закарпатської області Ремецькі О.Ф.

розглянувши справу за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Сокирницький цеолітовий завод» (ідентифікаційний код 38265010)

про затвердження плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство

За участю представників:

Від заявника – Герей І.В. - керівник

ВСТАНОВИВ:

10.06.2021 до господарського суду Закарпатської області надійшла заява про затвердження плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Сокирницький цеолітовий завод» (ідентифікаційний код 38265010) до відкриття провадження у справі про банкрутство товариства в порядку ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства.

Згідно з приписами частини першої статті 20 ГПК України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: справи за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Згідно з приписами частини шостої статті 5 зазначеного Кодексу господарський суд виносить ухвалу про прийняття або відмову у прийнятті заяви про затвердження плану санації протягом п`яти днів з дня її отримання. В ухвалі про прийняття заяви до розгляду зазначаються час і місце проведення судового засідання у справі та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, які включені до плану санації. Копія ухвали надсилається боржнику, кредиторам та інвесторам, які відповідно до плану санації беруть участь у санації. Ухвала про прийняття до розгляду заяви про затвердження плану санації оскарженню не підлягає.

Суд, проаналізувавши подані Товариством з обмеженою відповідальністю «Сокирницький цеолітовий завод» до заяви про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство документи, встановив відсутність підстав для повернення вказаної заяви або відмови в її прийнятті.

Згідно з приписами частини сьомої статті 5 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд публікує повідомлення про прийняття до розгляду заяви про затвердження плану санації на офіційному веб-порталі судової влади України. Повідомлення має містити найменування боржника і його ідентифікаційний код, номер справи, найменування господарського суду, у провадженні якого перебуває справа, та дату судового засідання у справі.

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 15.06.2021 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Сокирницький цеолітовий завод» (ідентифікаційний код 38265010) про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Судове засідання по справі призначено на 08.07.2021. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Сокирницький цеолітовий завод» (ідентифікаційний код 38265010), що включені до плану санації, який передбачає зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.

05.07.2021 до Господарського суду Закарпатської області надійшла заява Інституту водних проблем і меліораціїї, м. Київ від 29.06.2021 №3/9/01 про відсутність заперечень проти затвердження поданого суду плану санації.

Керівником заявника до дати судового засідання подано суду докази реєстрації та оприлюднення оголошення про проведення загальних зборів кредиторів ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод», а також заяву про відсутність заперечень кредиторів проти досудової санації.

В судовому засіданні, заслухавши аргументи присутніх представників, проаналізувавши подані учасниками судового процесу документи та докази, суд зазначає таке:

Під час розгляду питання доцільності затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство є необхідним встановити відсутність/ наявність підстав для відмови в затвердженні плану санації боржника, а підставами для відмови в затвердженні плану санації відповідно до приписів частини восьмої статті 5 Кодексу є: допущення порушень законодавства при схваленні плану санації, що могли вплинути на результат голосування загальних зборів кредиторів; доведення кредитором, який не брав участі в голосуванні або проголосував проти схвалення плану санації, що в разі ліквідації боржника у порядку, визначеному цим Кодексом, його вимоги були б задоволені в розмірі, що перевищує розмір вимог, які будуть задоволені відповідно до умов плану санації; надання боржником недостовірних відомостей, що є суттєвими для визначення успішності плану санації.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується заява про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для її розгляду та проаналізувавши заперечення і відзиви, подані кредиторами, суд

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до частини п`ятої статті 4 Кодексу України з процедур банкрутства (далі-Кодекс) санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство - це система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Частиною першою статті 5 Кодексу визначено, що боржник за рішенням засновників (учасників, акціонерів) боржника має право ініціювати процедуру санації до відкриття провадження у справі про банкрутство. Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюється відповідно до плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство (далі - план санації).

Згідно з положеннями приписів частини другої вказаної статті Кодексу у плані санації визначаються: розміри, порядок і строки погашення вимог кредиторів, які беруть участь у санації; заходи щодо виконання плану санації та нагляду за виконанням плану санації; обсяг повноважень керуючого санацією (у разі його призначення). Планом санації може бути передбачено: поділ кредиторів, які беруть участь у санації, на категорії залежно від виду вимог та наявності (відсутності) забезпечення вимог таких кредиторів; різні умови задоволення вимог для кредиторів різних категорій; заходи з отримання позик чи кредитів; умови, передбачені частиною другою статті 51 цього Кодексу.

До плану санації додається ліквідаційний аналіз, який свідчить про вигідність для кредиторів виконання плану санації порівняно з ліквідацією боржника. До плану санації може додаватися фінансовий аналіз, який підтверджує здатність боржника виконувати умови плану санації.

Відповідно до приписів частини другої статті 51 Кодексу заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини; виконання зобов`язання боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не суперечить цьому Кодексу; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Кодексу; продаж частини майна боржника; виконання зобов`язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань; відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Кодексу позачергово за рахунок продажу майна боржника; одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит; інші заходи з відновлення платоспроможності боржника.

Умови плану санації щодо задоволення вимог кредиторів, які не брали участі в голосуванні або проголосували проти схвалення плану санації боржника, повинні бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які проголосували за схвалення плану санації. До плану санації не включаються вимоги першої та другої черг задоволення вимог кредиторів, визначених цим Кодексом (частина третя статті 5 Кодексу).

Відповідно до частини четвертої статті 5 Кодексу для схвалення плану санації боржник скликає збори кредиторів шляхом письмового повідомлення всіх кредиторів, які відповідно до плану санації беруть участь у санації. Одночасно боржник надає цим кредиторам план санації та розміщує оголошення про проведення зборів кредиторів на офіційному веб-порталі судової влади України. Збори кредиторів скликаються не раніше ніж через 10 днів після розміщення такого оголошення.

Згідно із положеннями приписів частини п`ятої статті 5 Кодексу боржник протягом п`яти днів з дня схвалення кредиторами плану санації подає до господарського суду за місцезнаходженням боржника заяву про затвердження плану санації. До заяви про затвердження плану санації додаються: план санації; документи, що підтверджують схвалення плану санації; список кредиторів із зазначенням їх найменування або ім`я, місцезнаходження або місця проживання чи перебування, ідентифікаційного коду або реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) та суми заборгованості.

Як вбачається з матеріалів справи, 15.05.2021 відбулись збори засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Сокирницький цеолітовий завод» (далі-Боржник) з порядком денним:

-про ініціювання процедури досудової санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Сокирницький цеолітовий завод»;

- доручення директору Боржника розробити план досудової санації, скликати збори кредиторів та внести план санації на їх розгляд;

Звернутись до Господарського суду Закарпатської області з заявою про затвердження плану досудової санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Сокирницький цеолітовий завод».

Рішенням №18 власників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Сокирницький цеолітовий завод» вирішено:

-надати згоду на здійснення процедури досудової санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Сокирницький цеолітовий завод» до відкриття провадження у справі про банкрутство;

- уповноважити директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Сокирницький цеолітовий завод» розробити план досудової санації, скликати збори кредиторів та внести план санації на їх розгляд;

-звернутися до суду про затвердження плану досудової санації до відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Сокирницький цеолітовий завод».

Так, на виконання вимог Кодексу України з процедур банкрутства та рішенням №18 засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Сокирницький цеолітовий завод» від 15.05.2021 року розроблено План санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Сокирницький цеолітовий завод» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

20.05.2021 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, у порядку, передбаченому положенням про порядок офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство, офіційно оприлюднено оголошення про проведення загальних зборів кредиторів. Оголошення містить найменування боржника і його ідентифікаційний код, місцезнаходження боржника та його поштову адресу, а також місце та час проведення загальних зборів кредиторів.

20.05.2021 на адресу всіх кредиторів направлено повідомлення про скликання зборів кредиторів боржника на 07.06.2021. Одночасно з повідомленням про скликання зборів кредиторів всім кредиторам направлено план досудової санації Товариства.

Так, 07.06.2021 відбулось засідання зборів кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Сокирницький цеолітовий завод» за участю 12 кредиторів, загальною кількістю голосів більше 50 % від загальної кредиторської заборгованості, за наслідками чого було прийнято рішення про схвалення плану досудової санації та зобов`язання директора Товариства протягом п`яти днів з дня схвалення кредиторами плану досудової санації подати до Господарського суд Закарпатської області заяву про затвердження плану досудової санації.

Так, план санації розроблений у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства та інших нормативно-правових актів з питань банкрутства, має на меті запобігання відкриття провадження у справі про банкрутство боржника та визнання його банкрутом, оздоровлення його фінансово-господарського стану і погашення вимог кредиторів.

Заходи з відновлення платоспроможності Боржника, що передбачені даним Планом санації розроблено, виходячи з виявлених причин кризового стану Товариства, його потенціалу та з урахуванням сьогоденного стану ринку будівництва.

Реалізація заходів з відновлення платоспроможності Товариства надасть можливість відновити платоспроможність, погасити вимог кредиторів для подальшої беззбиткової діяльності.

Основними заходами, спрямованими на відновлення платоспроможності Товариства та задоволення вимог кредиторів є:

- зменшення номінального капіталу підприємства;

- конверсія власності в борг

- пролонгація строків сплати заборгованості;

- добровільне зменшення заборгованості;

- самофінансування.

- альтернативна санація;

- зменшення номінального капіталу з наступним його збільшенням (двоступінчаста санація);

- поворотна фінансова допомога санатора;

- емісія облігацій конверсійного займу;

- залучення додаткових позик;

Під час розробки плану санації було проведено аналіз фінансово-господарської діяльності боржника, виявлені причини його неплатоспроможності та запропоновані рекомендації по відновленню його платоспроможності.

План санації, окрім аналізу фінансового господарської діяльності боржника, також містить загальну інформацію щодо підприємства, порівняльний аналіз санації, заходи щодо відновлення платоспроможності, розміри, терміни і черговість погашення кредиторської заборгованості та інші відомості, пов`язані з діяльністю божника як у санаційний період так і пост санаційний.

Так, загальний розмір кредиторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Сокирницький цеолітовий завод», у відповідності до нової редакції плану досудової санації, складає 11.682.546,00грн

До реєстру кредиторів, включених до плану санації, боржником внесено вимоги наступних кредиторів у наведеному розмірі:

- ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН- НОМЕР_1 )у сумі 6000 грн.;

- ТОВ « Івано-Франківськцемент» (с. Ямниця Тисменський р-н Івано-Франківська обл.., 77422 ЄДРПОУ-00292988)у сумі 360 грн.;

- ВАТ «Шаяни» (вул..Шаянська ,1 смт. Вишково Хустський р-н , 90453 ЄДРПОУ-20468834) у сумі 10000 грн.;

- ТОВ «ЦЕОЛІТ» (вул. Есеніна ,1 м.Бровари Київська обл., 07400, ЄДРПОУ- 19417174) у сумі 4200 грн.;

- ТОВ «Укртехнофос» (вул.. Соборна ,370 Б м.Рівне, 33024, ЄДРПОУ-30946915) у сумі 50000 грн.;

- Інститут гідротехніки і меліорації (вул.. Васильківська ,37 м.Київ-22, 03022, ЄДРПОУ- 01018947 ) у сумі 14444 грн.;

- КФ ЧП «Енергоспецсервіс» (вул.. Бородіна 20 офіс,1 м.Сімферополь , АР Крим, 95022, ЄДРПОУ -34947158) у сумі 840 грн.;

- ВАТ «Роздільнянський агроснабсервіс» (вул.. Леніна ,103 м. Роздільна Одеська обл.., 67400, ЄДРПОУ-00906212) у сумі 569 грн.;

- ТОВ «Технокомплекс Аспект» (вул. Будіндустрії 5 Б , м.Київ ,01013) у сумі 9338 грн.;

- ПП ОСОБА_2 (вул.. Ювілейна м.Хуст, 90400) у сумі 3906 грн.;

- СПД Бурій І.Ю. ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ) у сумі 5500 грн.;

- ПП ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , ІПН — НОМЕР_3 ) у сумі 5300 грн.;

- ТОВ «Термінал» (вул.. Сливова ,40 м.Хуст , 90400, ЄДРПОУ — 37255290) у сумі 600 грн.;

- ОСОБА_4 (кредит ПІБ) ( АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 ) у сумі 394648 грн.;

- ПФ «Ірбіс» (вул.. Леніна ,69 м.Тячів , 90500, ЄДРПОУ- 31575300) у сумі 9840 грн.;

- ПП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 ) у сумі 4582 грн.;

- ПП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 , ІПН - НОМЕР_6 ) у сумі 10018грн.;

- Фрінмарк (QLV Resources LLP) ((QLV Resources LLP) (EnterpriseHouse,82 WhitchurchRoad, Cardiff,CF 14 3LX,Wa1es, Great Britain, BaltіkInternationalBank, Kalejustreet, Riga, LV — 1050, Latvia) у сумі 35992 грн.(4556 доларів США);

- ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 , ІПН - НОМЕР_7 ) у сумі 21581 грн.;

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 )у сумі 83182грн.;

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 АДРЕСА_9 ) у сумі 8933 грн.;

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ) у сумі 6375 грн.;

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ) у сумі 2828 грн.;

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ) у сумі 2840 грн.;

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 АДРЕСА_13 ) у сумі 1647грн.;

- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 , АДРЕСА_14 ) у сумі 109 грн.;

- ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 ) у сумі 3184 грн.;

- Герей Д.І. Ф/д ( АДРЕСА_15 ) у сумі 744449 грн.;

- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 АДРЕСА_4 )у сумі 198361грн.;

- приватний нотаріус Кішкін Д.В. (ЕРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_16 ) у сумі 430 грн.;

- Профспілка ДП СЦЗ (990442, Закарпатська обл., Хустський р-н, с.Бороняво, вул. Гагарина,45 ) у сумі 6066 грн.;

- ПП Закарпатспецмаш (89600 вул. Івана Франка буд.132,корп. «К» м. Мукачеве Закарпатська обл. ЄДРПОУ- 38107334) у сумі 935150 грн.;

- ТОВ "РРЦ "Росинка-Карпатія» (ЄДРПОУ39368213, 89644, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, село Верхня Визниця, вул. Набережна, будинок 16) у сумі 30600 грн.;

- ОСОБА_15 ( АДРЕСА_4 , ІПН - НОМЕР_16 ) у сумі 74591грн.;

- ОСОБА_16 ( АДРЕСА_17 , ІПН - НОМЕР_17 ) у сумі 700000грн.

- Компанія — Гірниче ТОВ Цеоліт Хунгарі (ZEOLIT Hungary Banyaszati Korlatolt Felelossegu Tarsasag (Угорщина, 1054, Будапешт, Калман Імре Ут, 24, другий поверх, офіс 4) у сумі 6862670 грн. (587000 Євро);

- ОСОБА_15 ( позика) (ІПН — НОМЕР_16 АДРЕСА_4 ) у сумі 821750 грн.;

- ОСОБА_17 (ІПН- НОМЕР_18 , АДРЕСА_18 ) у сумі 650 грн.;

- Цеоліт Хунгарі (ZEOLIT Hungary Banyaszati Korlatolt Felelossegu Tarsasag (Угорщина,1054, Будапешт, Калман Імре Ут, 24, другий поверх, офіс 4) у сумі 54074 грн.;

- ПП Ренесанс (ЄДРПОУ-32532980, вулиця Академіка Курчатова, 18, Рівне, Рівненська область, 33018) у сумі 4400 грн.;

- ТОВ ЦЕО ГРУП (ОКПО 27325428 юр. адрес: 420021,РТ, Російська Федерація, м. Казань, вул. КаюмаНасыри 25, этаж 4, пом.9 Почт. адрес: 420021, Россия г. Казань, ул. КаюмаНасыри 25, этаж 4, офис 444 )у сумі 1104б5 грн.;

- ТзОВ "Торговий Дім" (81050, Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Шкло, пров.Новий, 1, ) Фактична адреса: 79020, м.Львів, пр.Чорновола, 59/303, ЄДРПОУ-31003530) у сумі 2784грн.;

- ПП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_19 , АДРЕСА_19 ) у сумі 7394 грн.;

- ПП Закарпатспецмаш (89600 вул. Івана Франка буд. 1 32,корп. «К» м. Мукачеве Закарпатська обл. ЄДРПОУ- 38107334) у сумі 380040 грн.;

- ТОВ « Закарпатський цеоліт» (90450 ,Україна, Закарпатська обл., Хустський район , с. Сокирниця, вул. Свободи ,буд. 17, ЄДРПОУ: 39602210) у сумі 25882 грн.;

- ТОВ «Терра ПАК» (ЄДРПОУ-35400640, 80561, Львівська область, Буський р-н ,с. Утішків вул. Головна , буд. 1 В ) у сумі 2274 грн.;

- ФОП Бізіля І.О. (ІПН- НОМЕР_20 , АДРЕСА_20 ) у сумі 3000 грн.;

- ПрАТ «Мукачівська Автобаза» (ЄДРПОУ- 01034797 , Україна, 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, вул. Пряшівська, будинок 5-А) у сумі 19910 грн.

Планом визначено порядок задоволення вимог кредиторів у розмірі 11.682.546,00 грн. на умовах вимог статті 63 Кодексу України з процедур банкрутства в порядку черговості протягом 12 місяців з дня його затвердження судом.

План санації боржника не передбачає призначення керуючого санацією, а обов`язок з нагляду за дотриманням та виконанням плану санації покладається на керівника Товариства.

Частиною 3 ст.5 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що у разі якщо план санації передбачає розстрочення чи відстрочення або прощення (списання) боргів чи їх частини, план санації вважається схваленим органом стягнення в частині задоволення вимог з податків, зборів (обов`язкових платежів) на умовах плану санації без необхідності голосування органу стягнення.

Згідно до ч.3 ст.5 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що умови плану санації щодо задоволення вимог кредиторів, які не брали участі в голосуванні або проголосували проти схвалення плану санації боржника, повинні бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які проголосували за схвалення плану санації. Вказаними умовами плану досудової санації боржника зазначений припис виконаний у повному обсязі.

Абзацом 4 ч. 8 ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що господарський суд постановляє ухвалу про відмову в затвердженні плану санації, якщо:

при схваленні плану санації були допущені порушення законодавства, що могли вплинути на результат голосування загальних зборів кредиторів; кредитор, який не брав участі в голосуванні або проголосував проти схвалення плану санації, доведе, що в разі ліквідації боржника у порядку, визначеному цим Кодексом, його вимоги були б задоволені в розмірі, що перевищує розмір вимог, які будуть задоволені відповідно до умов плану санації; боржником були надані недостовірні відомості, що є суттєвими для визначення успішності плану санації.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідвши позиції кредиторів, господарський суд не знаходить підстав, передбачених абзацом 4 ч. 8 ст. 5 КУзПБ для відмови у затвердженні плану санації боржника.

Системний аналіз змісту ст.5 Кодексу України з процедур банкрутства дає підстави вважати, що включення кредиторів до реєстру кредиторів та плану санації, поділ кредиторів Боржника, які беруть участь у санації на категорії, порядок задоволення вимог цих кредиторів та строки процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство є правом боржника, який ініціює процедуру досудової санації та не передбачає обов`язку включення до плану санації всіх кредиторів боржника, строк виконання зобов`язань перед якими вже настав.

Також, судом досліджено доданий до заяви про затвердження плану санації ліквідаційний аналіз, за наслідками дослідження якого судом встановлено, що розроблений план санації ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод», виходячи з наявних та планових показників, є більш вигідним для кредиторів ніж ліквідація боржника, оскільки в результаті впровадження передбачених Планом санації заходів вимоги всіх кредиторів будуть погашені в повному обсязі в процедурі санації до відкриття провадження у справі про банкрутство, а у разі продажу майна в ліквідаційній процедурі буде задоволено лише частину вимог кредиторів.

Ліквідаційним аналізом зазначено, що виконання плану санації свідчить про вигідність для кредиторів порівняно з ліквідацією боржника.

Кредиторами не надано доказів для спростування висновків ліквідаційного аналізу щодо вирогідності застосування процедури санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство над ліквідаційною процедурою банкрутства.

Абзацом 3 ч. 8 ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що за відсутності підстав для відмови в затвердженні плану санації господарський суд виносить ухвалу про затвердження плану санації. Цією ухвалою скасовується мораторій. Ухвала про затвердження плану санації набирає чинності з моменту її постановлення.

Відповідно до п. 30. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Hirvisaari v. Finland» від 27 вересня 2001 р., рішення судів повинні достатнім чином містити мотиви, на яких вони базуються для того, щоб засвідчити, що сторони були заслухані, та для того, щоб забезпечити нагляд громадськості за здійсненням правосуддя.

Згідно п. 29 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Ruiz Torija v. Span» від 9 грудня 1994 р., статтю 6 п. 1 не можна розуміти як таку, що вимагає пояснень детальної відповіді на кожний аргумент сторін. Відповідно, питання, чи дотримався суд свого обов`язку обґрунтовувати рішення може розглядатися лише в світлі обставин кожної справи.

Згідно пункту 41 висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг цього обов`язку може змінюватися залежно від характеру рішення.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що в цілому План санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Сокирницький цеолітовий завод» відповідає вимогам чинного законодавства, порушень при його затвердженні, які б вплинули на результати голосування, судом не встановлено. Також жодним кредитором не доведено, що в разі ліквідації боржника у порядку, визначеному цим законом, його вимоги були б задоволені в розмірі, що перевищує розмір вимог, які будуть задоволені відповідно до умов Плану санації.

Керуючись ст.5 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 197, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити план санації Товариства з обмеженою «Сокирницький цеолітовий завод» (ідентифікаційний код 38265010) до відкриття провадження у справі про банкрутство.

2. Ввести досудову санацію боржника на строк, передбачений планом санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Сокирницький цеолітовий завод» (ідентифікаційний код 38265010).

3.Затверджений судом план санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Сокирницький цеолітовий завод» (ідентифікаційний код 38265010) є обов`язковим для всіх кредиторів, вимоги яких включено до плану санації.

4. Скасувати мораторій, введений ухвалою від 15.06.2021.

5. Ухвалу направити боржнику, кредиторам.

Ухвала набирає законної сили -08.07.2021.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 09.07.2021

Суддя О.Ф. Ремецькі

Часті запитання

Який тип судового документу № 98201661 ?

Документ № 98201661 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98201661 ?

Дата ухвалення - 08.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98201661 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 98201661 ?

В Commercial Court of Transcarpathian Oblast
Previous document : 98201660
Next document : 98201662