Decision № 103524839, 23.02.2022, Commercial Court of Kherson Oblast

Approval Date
23.02.2022
Case No.
923/1670/21
Document №
103524839
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

_____________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2022 року м. Херсон Справа № 923/1670/21

Господарський суд Херсонської області у складі судді Немченко Л.М., розглянувши справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "ОХОРОНА ПРАЦІ 2010" (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, код ЄДРПОУ 43433775)

до: Державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт" (73000, м.Херсон, пр. Ушакова, буд. 4, код ЄДРПОУ 01125695)

про стягнення 64890 грн.

без участі (виклику) представників сторін

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОХОРОНА ПРАЦІ 2010" (надалі - позивач) звернулось до Господарського суду Херсонської області із позовною заявою до Державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт" (надалі - відповідач), якою просить стягнути 64890 грн. основного боргу.

Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 28.12.2021 постановлено: відкрити провадження у справі; визначити розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження, без повідомлення (виклику) учасників справи; встановлено відповідачу строк для подачі до суду відзиву на позов не пізніше 17 січня 2022 року.

Відповідач належним чином повідомлений про слухання справи, про що свідчить поштове повідомлення про вручення відповідачу 04.01.2022 ухвали про відкриття провадження у справі.

Відповідач відзиву на позовну заяву у встановлені законом і судом строки не надав. Відповідно до приписів статті 165 ГПК України саме у відзиві відповідач викладає заперечення проти позову. Відзив повинен містити, зокрема, заперечення (за наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права.

Якщо відзив не містить вказівки на незгоду відповідача з будь-якою із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, відповідач позбавляється права заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з такою обставиною вбачається з наданих разом із відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по суті позовних вимог, або відповідач доведе, що не заперечив проти будь-якої із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, з підстав, що не залежали від нього.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Вивчивши матеріали справи, суд

в с т а н о в и в :

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОХОРОНА ПРАЦІ 2010» та ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» укладено Договір поставки № 69 Р від 13 травня 2021 року (далі - договір), за умовами якого (пп. 1.1. договору) позивач поставив відповідачеві рукавиці (далі -товар), що підтверджується видатковою накладною № 0Х-0004973 від 07.06.2021, а також довіреністю № 57 від 07.06.2021 на отримання товару.

Згідно з цими документами відповідач отримав від позивача товар на загальну суму 64890 грн. 00 коп.

Товар прийнятий відповідачем без зауважень щодо його кількості, комплектності та якості, що підтверджують вищевказані документи, а також відсутність реагувань відповідача на звернення позивача щодо оплати товару.

Згідно з п. 4.1 договору покупець здійснює оплату за товар впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дня поставки партії товарів на підставі рахунку (рахунку-фактури) постачальника, при умові реєстрації постачальником податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Податкову накладну позивач зареєстрував 15.06.2021 у відповідності із законодавством України.

Рахунок - фактуру відповідач отримав 10.06.2021.

Позивач стверджує, що відповідач залишив без реагування неодноразові письмові звернення позивача, а відповідно не заявив будь-яких заперечень щодо виконання позивачем взятих на себе договірних зобов`язань.

Згідно п. 6.3 договору, днем поставки є дата, зазначена у видатковій накладній, а саме 7 червня 2021 року.

Отже відповідач прострочив оплату товару, що був йому поставлений позивачем.

Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору.

Згідно ст. 627 Цивільного кодексу України встановлено, що відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

У відповідності до ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язань - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно з частиною першою статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

За ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (ч. 2 ст. 712 Цивільного кодексу України).

Частиною 1 статті 665 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) сплатити за нього певну грошову суму.

Матеріалами справи підтверджується, що відповідно до специфікації (Додаток № 1 до Договору поставки № 69Р від 13.05.2021) сторони погодили поставку рукавиць робочих у кількості 2500 пар на загальну суму 28 500,00 грн, за 11,40 грн за одиницю; рукавички з ПВХ крапкою в кількості 2500 пар на суму 22 125,00 грн (8,85 грн за одиницю) та гумові рукавички у кількості 300 пар на суму 3 450,00 грн. Всього вартість з ПДВ склала 64 890,00 грн.

За видатковою накладною № ОХ-0004973 від 07.06.2021 відповідач отримав товар в повному обсязі, що підтверджується підписом довіреної особи Рязанова Ю.М., що діяв на підставі довіреності № 57 від 07.06.2021.

Позивач стверджує, а відповідач не спростував, що сума боргу не сплачена ні на дату звернення з позовом до суду, ні після відкриття провадження у справі.

Цей факт не оспорено відповідачем, судом вважається встановленим.

Відповідно до умов ч. 1 ст. 655 Цивільного кодексу України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Умовами ч. 1, 2 ст. 692 ЦК України передбачено, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

За змістом ч. 1 ст. 14 ЦК України цивільні обов`язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства.

У відповідності до ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором. Не допускається одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Відповідно до приписів статей 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Суд вважає доведеним, що відповідачем прострочено виконання свого грошового зобов`язання.

Відповідачем не було оплачено отриманий товар в повному обсязі у визначений договором строк та не оплачено й на дату звернення до суду.

За приписами статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

За змістом статті 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

У відповідності до частини 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Отже, сума боргу за поставлений товар за договором поставки № 69Р від 13 травня 2021 становить 64 890,00 грн.

Відповідач доказів належного виконання своїх зобов`язань за договором не представив, доводи позивача не спростував.

Надавши оцінку наявним у матеріалах справи доказам, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, а тому підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст.129 ГПК України судові витрати зі сплати судового збору суд покладає на відповідача.

Відповідно до ст.129 ГПК України, суд покладає судові витрати на відповідача.

Керуючись статтями 123, 129, 232, 233, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

1. Позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

2. Стягнути з Державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт" (73000, м. Херсон, пр. Ушакова, буд. 4, код ЄДРПОУ 01125695) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ОХОРОНА ПРАЦІ 2010" (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, код ЄДРПОУ 43433775) суму основного боргу за договором поставки № 69Р від 13 травня 2021, що становить 64 890,00 грн. та 2 270,00 грн. витрат зі сплати судового збору.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення, з урахуванням приписів ч.4 розділу Х Прикінцевих положень Господарського процесуального кодексу.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційна скарга подається до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Херсонської області (підпункт 17.5 пункту 1 Розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України).

Суддя Л.М. Немченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 103524839 ?

Документ № 103524839 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 103524839 ?

Дата ухвалення - 23.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103524839 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 103524839 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 103524839, Commercial Court of Kherson Oblast

The court decision No. 103524839, Commercial Court of Kherson Oblast was adopted on 23.02.2022. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find important information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful information conveniently.

The court decision No. 103524839 refers to case No. 923/1670/21

This decision relates to case No. 923/1670/21. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 103524838
Next document : 103524840