Decision № 92255649, 07.10.2020, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
07.10.2020
Case No.
911/860/20
Document №
92255649
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2020 р. Справа № 911/860/20

Господарський суд Київської області у складі судді Бацуци В. М.

розглянувши матеріали справи за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання (без виклику учасників справи)

за позовом Адвокатського об`єднання «Адвокати Києва», (04073, вул. Куренівська, буд. 18, оф. 204, м. Київ)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Маркет-М», (08500, вул. Зигмунда Козара, буд. 5, м. Фастів, Київська область)

про стягнення 100 000, 00 грн

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Адвокатське об`єднання «Адвокати Києва» звернулось в господарський суд Київської області із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Маркет-М» про стягнення 100 000, 00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані позивачем невиконанням відповідачем свого обов`язку щодо оплати наданої правової допомоги за договором № 01/10/19 про надання підприємству правової допомоги від 01.10.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.04.2020 р. відкрито провадження у справі № 911/860/20 за позовом Адвокатського об`єднання «Адвокати Києва» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Маркет-М» про стягнення 100 000, 00 грн і визначено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання (без виклику учасників справи), встановлено сторонам строки для подачі відповідних заяв по суті спору.

Відповідач про розгляд даної справи за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання (без виклику учасників справи) був повідомлений належним чином, відзив на позовну заяву та інші заяви по суті спору не надав.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд -

ВСТАНОВИВ:

01.10.2019 р. між позивачем (надалі - адвокатська фірма) та відповідачем (надалі - довіритель) було укладено договір № 01/10/19 про надання підприємству правової допомоги, згідно умов п. 1.1. якого довіритель доручає, а адвокатська фірма бере на себе зобов`язання надавати необхідну довірителю правову допомогу, зокрема, надавати йому консультації та роз`яснення з юридичних питань, усні та письмові довідки щодо застосування законодавства України, здійснювати представницькі повноваження за його дорученням, захищати права та законні інтереси довірителя перед третіми особами, у тому числі - перед державними органами, органами місцевого самоврядування, перед юридичними та фізичними особами, надавати йому інші види правової допомоги в обсягах та на умовах, передбачених даним Договором. Правова допомога, що надається довірителю згідно цього Договору, необхідна йому для забезпечення його власної господарської діяльності. Правова допомога буде надаватися у період з 01.10.2019 р. по 28 грудня 2019 року.

Відповідно до п. 1.2. Договору довіритель зобов`язується своєчасно приймати та сплачувати правову допомогу, що надається йому згідно умов цього Договору, а також добросовісно виконувати всі інші зобов`язання по Договору в обсязі, в строки та терміни, що встановлені цим Договором.

Пунктом 2.1. Договору визначено, що адвокатська фірма бере на себе зобов`язання надавати правову допомогу згідно умов Договору за усними та письмовими дорученнями довірителя.

Пунктом 4.1. Договору встановлено, що надання адвокатською фірмою в повному обсязі довірителю правової допомоги підтверджується Актом про надання правової допомоги (надалі у цьому Договорі - «Акт»).

Відповідно до п. 4.2. Договору довіритель зобов`язаний підписати наданий адвокатською фірмою Акт або мотивувати відмову від підписання у письмовій формі протягом 2 (двох) робочих днів з дня надання довірителю Акта. У випадку мотивованої відмови довірителя від підписання Акту, сторони складають двосторонній акт про відмову від прийняття виконаних доручень з переліком необхідних доробок та строків їх виконання. У разі невиконання довірителем вимоги цього Договору про мотивування відмови від прийняття виконаних доручень (доручення) у письмовій формі протягом 2 (двох) робочих днів з дня надання довірителю Актів, Акт вважається таким, що є погодженим та підписаним довірителем, та підлягає повній оплаті на умовах цього Договору.

Згідно з п. 5.1. Договору вартість правової допомоги (гонорар) за цим Договором за період з 01.10.2019 по 28.12.2019 року буде становити 100 000 грн. Строки сплати винагороди, що сплачує довіритель адвокатській фірмі за надання правової допомоги згідно умов цього Договору вказується Сторонами в Акті про надання правової допомоги.

Пунктом 5.4. Договору визначено, що підставою для сплати винагороди, накладних витрат (фактичних видатків) та інших платежів за цим Договором являються відповідний Акт про надання правової допомоги або рахунок-фактура, що готуються та передаються довірителю адвокатською фірмою.

Відповідно до п. 5.5. Договору у випадку, якщо довірителю не було надано рахунку-фактури для сплати винагороди на користь адвокатської фірми, довіритель здійснює таку сплату на підставі Акту.

Пунктом 9.1. Договору встановлено, що Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 28.12.2019 р.

На виконання умов договору позивачем у період з жовтня по грудень 2019 р. було надано відповідачу правову допомогу на загальну суму 100 000, 00 грн, що підтверджується актом про надання правової допомоги від 28.12.2019 р. до договору № 01/10/19 про надання правової допомоги від 01.10.2019 р. на суму 100 000, 00 грн, наявним у матеріалах справи.

Регулювання відносин, що виникають у зв`язку із наданням послуг здійснюється Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами і безпосередньо договором.

Статтею 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтею 526 Цивільного кодексу України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

В частині 1 ст. 903 цього ж кодексу зазначено, що, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Статтею 530 цього ж кодексу визначено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Згідно ст. 610 цього ж кодексу порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 цього ж кодексу боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

У встановлений договором та актом строк і станом на час розгляду справи відповідач обов`язок щодо оплати наданої правової допомоги не виконав і його основна заборгованість перед позивачем складає 100 000, 00 грн, що підтверджується договором № 01/10/19 про надання підприємству правової допомоги від 01.10.2019 р., актом про надання правової допомоги від 28.12.2019 р. до договору № 01/10/19 про надання правової допомоги від 01.10.2019 р. на суму 100 000, 00 грн, наявними у матеріалах справи.

Відповідно до приписів ч. 3 ст. 13 та ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У процесі розгляду справи відповідачем у відповідності до ч. 3 ст. 13 та ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України не було надано суду жодних належних та допустимих доказів, що б підтверджували належне виконання ним свого обов`язку щодо оплати наданої правової допомоги за договором № 01/10/19 про надання підприємству правової допомоги від 01.10.2019 р.

Отже, вимоги позивача про стягнення із відповідача основної заборгованості у розмірі 100 000, 00 грн за договором № 01/10/19 про надання підприємству правової допомоги від 01.10.2019 р. є законними і обґрунтованими, та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, обставини справи, позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Судові витрати відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 123, 129, 233, 236 - 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Маркет-М» (08500, вул. Зигмунда Козара, буд. 5, м. Фастів, Київська область; ідентифікаційний код 40247949) на користь Адвокатського об`єднання «Адвокати Києва» (04073, вул. Куренівська, буд. 18, оф. 204, м. Київ; ідентифікаційний код 37445568) 100 000 (сто тисяч) грн 00 (нуль) коп. основної заборгованості та судові витрати 2 102 (дві тисячі сто дві) грн 00 (нуль) коп. судового збору.

3. Рішення набирає законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження, а у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Рішення може бути оскаржено протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд Київської області.

Суддя В.М.Бацуца

Часті запитання

Який тип судового документу № 92255649 ?

Документ № 92255649 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92255649 ?

Дата ухвалення - 07.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92255649 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 92255649 ?

В Commercial Court of Kyiv Oblast
Previous document : 92255648
Next document : 92255650