Court decree № 89910141, 19.06.2020, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
19.06.2020
Case No.
910/8653/20
Document №
89910141
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про забезпечення позову

м. Київ

19.06.2020справа №910/8653/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши заяву громадської організації «Товариство червоного хреста України» (01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 30; ідентифікаційний код 00016797) про забезпечення позову,

ВСТАНОВИВ:

Громадська організація «Товариство червоного хреста України» (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з заявою про забезпечення позову, в якій просить суд до набрання рішенням законної сили заборонити:

Астравіртус Трейд Лімітед (далі - Компанія) будь-які дії з передачі іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_2, відмовлятися повністю або частково від знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_2;

Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство) вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу частково або повністю майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_2 іншими особам, про припинення дії знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_2 повністю або частково шляхом відмови власника від нього, а також здійснювати публікацію про такі дії в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Заяву мотивовано тим, що: комбінований знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , власником якого є Компанія, має зображення емблеми червоного хреста, що підтверджується висновком експертизи від 15.05.2020 №189, складеним ОСОБА_1 , та матеріалами заявки № 2002010322 на вказаний знак; в описі знака, який подавався на реєстрацію самим заявником, зазначалося: «Праворуч від літер М та С розташовано знак червоного хреста, який є символом медичної допомоги і створює закінчений зоровий образ позначення»; товариство з обмеженою відповідальністю «Мед-Сервіс» листом від 21.06.2019 №22 повідомило Товариство про те, що здійснює використання вказаного знака у своїй мережі аптек « Мед -Сервіс»; наведене підтверджує можливість передачі Компанією прав на знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_2 іншій особі.

Із заяви про забезпечення позову вбачається, що Товариство планує звернутися до суду з позовом про:

- визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «», зареєстрованого для всіх товарів 05 і 10 та послуг 42 і 44 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків;

- зобов`язання Міністерства внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію у офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «».

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно з пунктами 2 і 4 частини першої статті 137 ГПК України позов забезпечується: забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання.

Частиною четвертою статті 137 ГПК України передбачено, що заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Відповідно до частини першої статті 140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

У пункті 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» зазначено, що у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Пунктом 7 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Відповідно до пункту 2 статті 1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Разом з тим, пунктом 2.2 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2002 №10, встановлено, що реєстр містить такі відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту Всесвітньої організації інтелектуальної власності, зокрема, ім`я або повне найменування та адресу власника (власників) свідоцтва.

У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо зміни, пов`язаної зі зміною особи власника (власників) свідоцтва (пункт 2.3 вказаного Положення).

Крім того, у справах, пов`язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об`єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об`єкта інтелектуальної власності; заборони Державній службі інтелектуальної власності України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об`єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Такі заходи мають на меті, зокрема, запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

Згідно з пунктом 1 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Статтею 22 Закону встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону.

Отже, передача Компаніє прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 та відмова Компанії від свідоцтва України НОМЕР_2 призведе до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і інтересів яких стосуватиметься вирішення спору, неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову в зв`язку із наявністю нового власника знака для товарів і послуг; а також може зумовити необхідність звернення Товариства з іншими позовами для захисту його порушених прав. Вказане свідчить про те, що невжиття заходів забезпечення може у майбутньому утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що вжиття заходів забезпечення позову шляхом:

- заборони Компанії передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 іншим особам та відмовлятися від свідоцтва України НОМЕР_2 повністю або частково;

- заборони Міністерству вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно передання Компанією права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 третім особам та відмови Компанії від прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2, -

є пов`язаними з вказаним Товариством предметом спору та спроможний забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову.

Згідно з частиною шостою статті 160 ГПК України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Керуючись статтями 136, 137, 138, 139, 140, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Заяву громадської організації «Товариство червоного хреста України» (01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 30; ідентифікаційний код 00016797) про забезпечення позову до пред`явлення позову задовольнити.

2. Вжити заходів забезпечення позову до пред`явлення позову громадською організацією «Товариство червоного хреста України» шляхом заборони:

Астравіртус Трейд Лімітед (403 офіс, Георгіу Геннадіу 10, Агатангелос Корт, П.К. 3041, Лімасол, Кіпр) передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_2 іншим особам та відмовлятися від свідоцтва України НОМЕР_2 повністю або частково;

Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно передання Астравіртус Трейд Лімітед права власності на знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_2 третім особам та відмови Астравіртус Трейд Лімітед від прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2.

3. Боржниками за даною ухвалою є:

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596);

Астравіртус Трейд Лімітед (403 офіс, Георгіу Геннадіу 10, Агатангелос Корт, П.К. 3041, Лімасол, Кіпр).

4. Стягувачем за даною ухвалою є громадська організація «Товариство червоного хреста України» (01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 30; ідентифікаційний код 00016797).

5. Ухвала підлягає негайному виконанню у порядку, встановленому для виконання судових рішень, та її оскарження не зупиняє її виконання.

6. Строк пред`явлення даної ухвали до виконання складає три роки з моменту її винесення, тобто до 19.06.2023.

7. Повідомити заявника про те, що у разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен пред`явити позов протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову.

Ухвала набрала законної сили 19.06.2020 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва.

Суддя О.В. Марченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 89910141 ?

Документ № 89910141 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89910141 ?

Дата ухвалення - 19.06.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89910141 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 89910141 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 89910140
Next document : 89928193