Decision № 74415052, 29.05.2018, Chernihiv Circuit Administrative Court

Approval Date
29.05.2018
Case No.
825/1351/18
Document №
74415052
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2018 року м.Чернігів Справа № 825/1351/18

Чернігівський окружний адміністративний суд

під головуванням судді Соломко І.І.,

за участю секретаря Пархомчука Д.А.,

представника позивача ОСОБА_1,

відповідача Бондаренка О.А.,

представника відповідача Шахунова М.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду справу за адміністративним позовом ОСОБА_4 до Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, Новгород-Сіверського міського голови, про визнання протиправними та скасування розпорядження,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Чернігівського окружного адміністративного суду знаходиться справа за адміністративним позовом ОСОБА_4 (далі- ОСОБА_4, позивач) до Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, Новгород-Сіверського міського голови про визнання протиправним та скасування розпорядження Новгород-Сіверського міського голови Чернігівської області від 12.02.2018 № 25-ОС.

В обґрунтування позовних вимог ОСОБА_4 вказує на те, що розпорядженням Новгород-Сіверського міського голови від 12.02.2018 № 25-ОС до неї застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани за порушення трудової дисципліни. Вказане розпорядження, на думку позивача, є протиправним, оскільки прийнято з порушенням Закону України «Про місцеве самоврядування». Позивач вказує, що міський голова не наділений повноваженнями проводити перевірку щодо дотримання законодавства про охорону праці у структурних підрозділах міської ради.

Від Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області надійшов відзив, в якому відповідач зазначає, що з метою забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці та попередження виробничого травматизму, на підставі статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Кодексу законів про працю України, 05.02.2018 Новгород-Сіверським міським головою видано розпорядження №12-ОД «Про створення комісії з питань дотримання вимог законодавства з охорони праці» для проведення перевірки у структурних підрозділах міської ради. За результатами перевірки встановлено, що позивач, як керівник відділу культури, туризму, та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради, не розробила та не затвердила положення, інструкції, інші акти з охорони праці, чим порушила приписи Закону України "Про охорону праці". За таких обставин, до позивача застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани. Вважає, що спірне розпорядження прийнято на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Представником позивача подано відповідь на відзив та додатково зазначено, що члени комісії, які призначені на проведення перевірки щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці, не мали повноважень на її проведення, що також свідчить про протиправність спірного розпорядження.

Ухвалою суду, постановленою без виходу до нарадчої кімнати, від 03.05.2018, залучено в якості другого відповідача - Новгород-Сіверського міського голову.

Другим відповідачем подано відзив на позов, в якому останній посилається на те, що діяв в межах повноважень, наданих статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 160 КЗпП України.

В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги, просив позов задовольнити повністю.

Представник відповідача та відповідач позов не визнали з підстав, викладених у відзиві.

Заслухавши пояснення сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив таке.

05.02.2018 Новгород-Сіверським міським головою відповідно до статей 42,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» видано розпорядження № 12-ОД про створення комісії для проведення перевірки у відокремлених структурних підрозділах Новгород-Сіверської міської ради з питань дотримання вимог законодавства з охорони праці. Перевірку призначено провести в строк з 05.02.2018 по 07.02.2018, про що складено відповідні акти (а.с. 9).

Так, комісією проведено перевірку у відділі культури, туризму та з питань засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради, за результатами якої складено акт від 05.02.2018, в якому зафіксовано, що ОСОБА_4, як керівником відділу, не розроблені та не затвердженні положення, інструкції та інші акти з охорони праці, не проводяться навчання та інструктажі з охорони праці, не ведеться журнал реєстрації інструкцій з охорони праці, чим порушено вимоги статей 13,15 Закону України «Про охорону праці».

На підставі розпорядження від 05.02.2018 № 12-ОД та акту перевірки від 05.02.2018, Новгород-Сіверським міським головою видано розпорядження від 12.02.2018 № 25-ОС, відповідно до якого позивача притягнуто до дисциплінарні відповідальності у вигляді догани.

Вважаючи зазначене розпорядження таким, що прийнято з порушенням вимог чинного законодавства України, позивач звернулася до суду з даним адміністративним позовом.

Звертаючись до адміністративного суду з вимогами про визнання протиправними та скасування розпорядження, позивач скористався гарантованим Конституцією України правом на звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод.

Дане право закріплене і в частини першій статті 5 Кодексу адміністративного суду України, в якій зазначено, що кожна особа має право у порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси.

Зі змісту спірного розпорядження видно, що за порушення трудової дисципліни, яка виразилася у невиконанні вимог нормативних актів про охорону праці, до позивача застосовано дисциплінарне стягнення у відповідальності до статті 149 КЗпП України .

Отже, спірним є питання наявності у міського голови підстав та повноважень призначати перевірку з питань охорони праці та факту встановлення порушення позивачем трудової дисципліни. При цьому суд повинен перевірити, чи відповідає таке рішення вимогам, визначеним в частині другій статті 2 КАС України.

Частиною другою статті 2 КАС України передбачено, що У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Щодо повноважень міського голови на призначення та проведення перевірки з питань дотримання законодавства про охорону праці у структурних підрозділах міської ради, суд зазначає наступне.

Зі змісту розпорядження Новгород -Сіверського голови від 05.02.2018 № 12-ОД, можна зробити висновок, що останнє містить доручення членам комісії здійснити у структурних підрозділах Новгород-Сіверської міської ради перевірку за дотриманням вимог законодавства з охорони праці.

На це вказує і спосіб реалізації вказаного розпорядження, на підставі якого 05.02.2018 комісією у складі, вказаному в розпорядженні, складено акт, в якому зафіксовано порушення позивачем законодавства про працю, зокрема положень Закону України «Про охорону праці».

З наведеного видно, що міський голова вказаним розпорядженням створив комісію та призначив перевірку, яка фактично випливає із контролю за дотриманням законодавства про працю.

Статтею 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; старосту; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення (частини перша статті 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР). Отже сільський, селищний, міський голова є окремим суб'єктом системи місцевого самоврядування, який одночасно у визначених законом випадках виконує функцію посадової особи і інших суб'єктів - відповідної ради або її виконавчого органу.

Повноваження міського голови визначені частиною четвертою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Так, частиною четвертою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що сільський, селищний, міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11 1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

11 2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

18 1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Право видавати такі розпорядження закріплено у частині восьмій статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Таким чином, міський голова наділений правом видавати розпорядження, але з питань віднесених до його повноважень.

Водночас відповідно до пункту 1 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою КМУ України від 11.02.2015 № 96 державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття (далі - загальнообов'язкове державне соціальне страхування) в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Підпунктом 6 пункту 4 вказаного Положення визначено, що Держпраці відповідно до покладених на неї завдань здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю.

Державний контроль за дотриманням законодавства про працю здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 1 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 (далі-Порядок № 295), цей Порядок визначає процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю (далі - об'єкт відвідування).

Пунктом 2 Порядку № 295 обумовлено, що державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється Держпраці та її територіальних органів; виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці.

З аналізу частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР у сукупності із наведеними нормами права слід зробити висновок, що до повноважень міського голови не належить створення комісій для проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю у структурних підрозділах міської ради, тобто Новгород-Сіверський міський голова діяв поза межами наданих повноважень.

Посилання відповідача у відзиві, як на правомірність своїх дій, на вимоги статті 160 КЗпП України, якою передбачено, що на власника покладається постійний контроль за додержанням працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, суд вважає безпідставними, оскільки приписами частини третьою статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування» та Порядку № 295 здійснення контрольних повноважень за додержанням законодавства про працю віднесено до відання виконавчих органів міських рад.

Що стосується розпорядження від 12.02.2018 № 25-ОС, відповідно до якого позивача притягнуто до дисциплінарної відповідальності за порушення трудової дисципліни, суд зазначає таке.

Дотримання трудової дисципліни обумовлено приписами статті 139 КЗпП України, якими встановлено, що працівники зобов'язані сумлінно, своєчасно і точно виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення (стаття 147 КЗпП України).

Отже, положення статті 139 КЗпП України у взаємозв'язку з положеннями статті 147 КЗпП України слід розуміти таким чином, що за порушення трудової дисципліни, зокрема за невиконання вимог нормативних актів про охорону праці, з обов'язковим встановленням факту такого порушення уповноваженим органом, до працівника може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

У свою чергу суд зазначає, що державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань інспекторами Держпраці та її територіальних органів (пункт 2 Порядок № 295).

Разом з тим, факт порушення працівниками Новгород-Сіверської міської ради та її структурними підрозділами законодавства про працю не встановлено, що підтверджується актом Управління Держпраці у Чернігівській області інфекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю від 07.03.2018 № 25-16-018/0081.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що розпорядження Новгород-Сіверського міського голови від 12.02.2018 № 25-ОС, яке видано за результатами незаконно проведеної перевірки, вважається таким, що не відповідає приписам частини другої статті 2 КАС України, тому є протиправним і підлягає скасуванню, а позов задоволенню.

Відповідно до частини першої статті 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Таким чином, сплачений позивачем судовий збір по квитанції від 27.02.2018 № 62 в розмірі 704,80 грн. підлягає відшкодуванню на користь ОСОБА_4 за рахунок бюджетних асигнувань Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області.

Керуючись статтями 139, 227, 241-243, 246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов ОСОБА_4 (АДРЕСА_1) до Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (вул. Губернська, 2, м. Новогород-Сіверський, Чернігівська область, 16000), Новгород-Сіверського міського голови (вул. Губернська, 2, м. Новогород-Сіверський, Чернігівська область, 16000) про визнання протиправним та скасування розпорядження, задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати розпорядження Новгород-Сіверського міського голови Чернігівської області від 12.02.2018 № 25-ОС про притягнення до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_4.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (вул. Губернська, 2, м. Новогород-Сіверський, Чернігівська область, 16000, код ЄДРПОУ 39561395) на користь ОСОБА_4 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) сплачений судовий збір в розмірі 704 (сімсот чотири) грн. 80 коп.

Рішення суду набирає законної сили в порядку статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене до Київського апеляційного адміністративного суду в строки, визначені статтею 295 Кодексу адміністративного судочинства України, протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення суду. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Повний текст виготовлено 04.06.2018.

Суддя підпис І.І. Соломко

З оригіналом згідно

Рішення суду від 29.05.2018 не набрало законної сили.

Суддя І.І. Соломко

Часті запитання

Який тип судового документу № 74415052 ?

Документ № 74415052 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 74415052 ?

Дата ухвалення - 29.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74415052 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 74415052 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 74415052, Chernihiv Circuit Administrative Court

The court decision No. 74415052, Chernihiv Circuit Administrative Court was adopted on 29.05.2018. The procedural form is Administrative, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important data easily.

The court decision No. 74415052 refers to case No. 825/1351/18

This decision relates to case No. 825/1351/18. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 74415051
Next document : 74415053