Decision № 29074144, 31.01.2013, Commercial Court of Cherkasy Oblast

Approval Date
31.01.2013
Case No.
5026/1855/2012
Document №
29074144
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2013 року Справа № 11/5026/1855/2012

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого -судді Довганя К.І., при секретарі Бойко Т.В. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Кепітал Інвест"

до товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна 7

про визнання договору недійсним,

за участю представників сторін:

позивача - не з'явився,

відповідача - Биченко І.Я. за довіреністю,

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Кепітал Інвест" (позивач) звернулася до господарського суду Черкаської області із позовом про визнання недійсним договору поставки від 30.12.2011р. №3012, укладеного між ним та товариством з обмеженою відповідальністю "Фортуна 7" (відповідач).

В обґрунтування позову позивач вказав на невідповідність оспорюваного договору вимогам закону, зокрема ст.180, ч.1 ст.265, ч.2 ст.266 Господарського кодексу України. За доводами позивача, всупереч приписам вказаних норм при укладенні оспорюваного договору його сторонами не було визначено істотних умов, передбачених законом для договорів поставки, а саме: не визначено найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості; не визначена ціна продукції, що поставляється; не встановлений строк дії договору. За таких обставин позивач просить суд визнати договір поставки від 30.12.2011р. №3012 недійсним на підставі ст.ст.203, 215 Цивільного кодексу України.

Позивач був належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання, однак його представник в засідання суду не з'явився і не повідомив суд про причини неявки.

Суд вважає можливим розглянути справу за відсутністю позивача за наявними матеріалами в порядку ст. 75 ГПК України.

У наданому суду відзиві на позов відповідач проти задоволення заявленого позову заперечив, вказавши про відповідність оспорюваного договору вимогам чинного законодавства, якими врегульованого порядок укладення договору поставки.

У судовому засіданні представник відповідача проти позову заперечив, з підстав викладених у відзиві на позов.

Суд, заслухавши пояснення представника відповідача, оцінивши наявні у справі докази, встановив наступне.

ВСТАНОВИВ:

30.12.2011 р. товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна 7", як постачальник, та товариство з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Кепітал Інвест", як покупець, уклали договір поставки за №3012, згідно з яким постачальник зобов'язався передати у власність покупця продукцію - сировину для харчової промисловості, а покупець зобов'язався прийняти та оплатити продукцію.

Укладений договір зокрема містить наступні положення:

2.1. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість продукції, що є предметом поставки за цим договором , її часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура), визначаються сторонами згідно з видатковими накладними в межах строку дії даного договору.

2.3. Загальна кількість продукції, що загальна кількість продукції, яка поставляється за ним, визначається як підсумок фактично переданих постачальником покупцеві партій продукції.

4.1. Загальна вартість продукції за цим договором складається із вартості всіх партій продукції, поставлених за цим договором.

4.2. Ціна за продукцію встановлюється за домовленістю сторін та погоджується сторонами на певний період чи на окрему партію та відображається у рахунках-фактурах і вказується з ПДВ.

4.5. Орієнтовна сума цього договору становить 10000000,00грн.

5.1. Якість продукції повинна відповідати вимогам ДСТУ (ГОСТ) і показникам безпеки та підтверджуватися якісними посвідченнями на кожну партію продукції, гігієнічним висновком МОЗ України, протоколами на показники безпеки, сертифікатом відповідності та іншими документами, передбаченими законодавством України (на сировину тваринного походження ветеринарне свідоцтво, виписане на адресу ТДВ "ЖЛ" м.Житомир), які постачальник зобов'язаний передати покупцеві разом із продукцією. Документи, які посвідчують якість продукції, повинні бути завірені печаткою постачальника.

7.1. Продукцію постачальник зобов'язаний передати покупцю у строки, вказані в заявках покупця. За домовленістю сторін обсяги та строки поставки можуть бути змінені.

10.1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін.

10.2. Строк цього договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.10.1 цього договору та закінчується 31 грудня 2012р. Якщо кожна із сторін за 30 календарних днів до закінчення строку дії договору не заявить про намір не продовжувати його, то строк дії цього договору буде автоматично продовжено на 1(один) календарний рік. Кількість продовжень строку дії договору не обмежена.

Відповідно до ст.180 Господарського кодексу України:

1. Зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства.

2. Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

3. При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

4. Умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості. Вимоги щодо якості предмета договору визначаються відповідно до обов'язкових для сторін нормативних документів, зазначених у статті 15 цього Кодексу, а у разі їх відсутності - в договірному порядку, з додержанням умов, що забезпечують захист інтересів кінцевих споживачів товарів і послуг.

5. Ціна у господарському договорі визначається в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими законами, актами Кабінету Міністрів України. За згодою сторін у господарському договорі може бути передбачено доплати до встановленої ціни за продукцію (роботи, послуги) вищої якості або виконання робіт у скорочені строки порівняно з нормативними.

6. У разі визнання погодженої сторонами в договорі ціни такою, що порушує вимоги антимонопольно-конкурентного законодавства, антимонопольний орган має право вимагати від сторін зміни умови договору щодо ціни.

7. Строком дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі цього договору. На зобов'язання, що виникли у сторін до укладення ними господарського договору, не поширюються умови укладеного договору, якщо договором не передбачено інше. Закінчення строку дії господарського договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії договору.

Відповідно до ч.4 ст.179 ГК України, при укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству.

Визначення у договорі кількості та асортименту продукції шляхом відсилання до первинних документів (видаткових накладних), які складаються у момент здійснення господарської операції (поставки партії продукції), чинним законодавством не забороняється та звичайно застосовується у господарському (діловому) обігу.

Відповідно до приписів ч.1 ст.203, ст.215 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 Цивільного Кодексу України.

Судом не встановлено невідповідності договору поставки від 30.12.2011р. №3012 вимогам законодавства, на які вказав позивач у заявленому позові. Оспорюваний договір повністю відповідає нормам цивільного законодавства, якими врегульовано порядок укладення та виконання договорів купівлі продажу, зокрема поставки.

За таких обставин підстав для задоволення позову господарський суд не вбачає.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір та суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються при відмові у позові на позивача.

Відповідач поніс витрати на оплату послуг адвоката Биченка І.Я., які склали 4000 грн., що підтверджується договором про надання послуг адвокатом від 14.01.2013р. і квитанцією до прибуткового касового ордеру від 23.01.2013р. №52. Вказані витрати підлягають відшкодуванню відповідачу за рахунок позивача.

Керуючись ст.ст. 49, 82-84 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ:

У позові відмовити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Кепітал Інвест", пров. Мічуріна, 3/2А, м. Київ, ідентифікаційний код 34047146 на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна 7", вул. Леніна, 35, кв.13, м. Черкаси, ідентифікаційний код 35274279 - 4000грн. витрат на оплату послуг адвоката.

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 05.02.2013 р.

Суддя К.І.Довгань

Часті запитання

Який тип судового документу № 29074144 ?

Документ № 29074144 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 29074144 ?

Дата ухвалення - 31.01.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 29074144 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 29074144 ?

В Commercial Court of Cherkasy Oblast
Previous document : 29074134
Next document : 29074146