Decision № 18984013, 17.10.2011, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
17.10.2011
Case No.
10/380
Document №
18984013
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 10/38017.10.11 За позовом Відкритого акціонерного товариства «Укртелеком»в особі Київської міської філії

до Товариства з обмеженою відповідальністю «АННЕТ 18»

про стягнення коштів

Суддя Котков О.В.

Секретар судового засідання Вільгельм А.Д.

У засіданні брали участь:

від позивача: ОСОБА_1 (довіреність № 317 від 30.06.2011р.);

від відповідача: не зявились.

В судовому засіданні 17 жовтня 2011 року було оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

СУТЬ СПОРУ:

Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком»в особі Київської міської філії (позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРОЄ»(відповідач) заборгованості в сумі 472,57 грн. з них основного боргу 450,51 грн., пені 12,14 грн., 3% річних 1,79 грн. та втрат від інфляції 8,13 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач своїх обовязків за договором про надання послуг електрозвязку № 7700153094 від 5 жовтня 2000 року належним чином не виконав, зокрема, не сплатив суми грошових коштів за надані йому позивачем телекомунікаційні послуги, внаслідок чого у відповідача утворилась заборгованість перед позивачем.

Відповідач відзиву на позовну заяву до суду не надав, участь свого представника в судові засідання не забезпечував. Про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Ухвала суду, позовна заява надсилались відповідачу на юридичну адресу підприємства згідно відомостей єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка з ЄДРПОУ наявна в матеріалах справи). У відповідності з положеннями п. 3.6 Роз'яснення Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України»від 18.09.97р. особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві.

Пунктом 11 «Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2007р. (2.04.2009р.)»передбачено, що до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2011р. прийнята до розгляду позовна заява та порушено провадження у справі, розгляд справи призначений на 29.09.2011р.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 29.09.2011 року судом здійснено заміну сторони відповідача з Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРОЄ»на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «АННЕТ 18», розгляд справи, у звязку з неявкою представників відповідача було відкладено до 17.10.2011 року.

У відповідності до підпункту 3.6 пункту 3 роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 18.09.1997р. «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України»(з подальшими змінами) у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Зважаючи на достатність в матеріалах справи доказів, необхідних для повного та обєктивного вирішення справи, розгляд справи відбувався з урахуванням положень ст. 75 Господарського процесуального кодексу України за наявними у справі матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд, -

ВСТАНОВИВ:

5 жовтня 2000 року між позивачем (надалі - Підприємство звязку) та відповідачем (далі по тексту - Споживач) (разом - сторони), було укладено договір про надання послуг електрозвязку № 7700153094 (належним чином засвідчена копія договору міститься в матеріалах справи, надалі Договір або Договір послуг), згідно п. 2.1.1 якого Підприємство звязку зобовязується забезпечувати безперебійне і якісне надання послуг телефонного звязку.

Пунктом 3.2.8. Договору встановлено, що Споживач зобовязаний своєчасно вносити плату за користування телефоном, міжміські та міжнародні телефонні розмови, подані в кредит телеграми та інші послуги, надані по телефону.

Позивач зазначає, що відповідач здійснював оплату за надані йому телекомунікаційні послуги не в повному обсязі, а тому, внаслідок неналежного виконання Споживачем взятих на себе відповідних зобовязань за Договором, у відповідача, станом на 1.05.2011р., утворилась заборгованість перед позивачем, яка виникла з січня по квітень 2011 року та складає 450,51 грн. (копії рахунків в матеріалах справи).

Позивач вказує, що внаслідок неоплати Споживачем послуг Підприємства звязку останній, 9.03.2011р. в порядку досудового врегулювання спору направив відповідачу претензію про оплату заборгованості за Договором (копія претензії № 25/20-150 міститься в справі). Позивач стверджує, що суму заборгованості за Договором відповідач на рахунок Підприємства звязку не провів.

Оцінюючи наявні в матеріалах справи документи та досліджуючи в судовому засіданні докази, господарський суд вважає, що позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України, субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобовязання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Частиною 1 статті 903 Цивільного кодексу України визначено, що якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Положеннями ст. 905 Цивільного кодексу України передбачено, що строк договору про надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами.

Статтею 1 Закону України «Про телекомунікації»(далі - Закон) визначено, що абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.

Телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Споживач телекомунікаційних послуг (споживач) - юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб.

Згідно з ч. 1 ст. 32 Закону, споживачі телекомунікаційних послуг зобовязані дотримуватися Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, що затверджує Кабінет Міністрів України, в тому числі, виконувати умови договору про надання телекомунікаційних послуг у разі його укладення, у тому числі своєчасно оплачувати отримані ними телекомунікаційні послуги.

Згідно п. 32 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг затверджених Постановою КМУ від 9 серпня 2005р. (надалі - Правила), споживач зобов'язаний, в тому числі, своєчасно оплачувати отримані телекомунікаційні послуги.

Плата за отримані телекомунікаційні послуги вноситься споживачем після отримання ним рахунка, але не пізніше 20 числа місяця, що настає після повного розрахункового періоду, та до 20 числа поточного місяця у разі застосування попередньої оплати, якщо інше не передбачено договором. Оператор не може включати до обов'язкових умов договору вимогу про попереднє внесення абонентної плати або авансового платежу за послуги більше ніж за один розрахунковий період (п. 40 Правил).

Абонентна плата за користування телефоном, почасова оплата місцевих телефонних розмов, плата за міжміські та міжнародні телефонні розмови, надіслані в кредит телеграми та за інші послуги, надані по телефону, вноситься абонентом у десятиденний строк після отримання рахунка, але не пізніше 20 числа місяця, що настає після розрахункового періоду. Розрахунковим періодом вважається, як правило, календарний місяць, у межах якого надавалися послуги (п. 108 Правил). Пунктом 4.3. Договору передбачено, що Споживач повинен своєчасно оплачувати надані послуги.

Розрахунки за фактично отримані в кредит телекомунікаційні послуги за кожний попередній місяць проводяться Споживачем протягом десяти днів з дня одержання рахунка, але не пізніше 20-го числа місяця, наступного за розрахунковим (п. 4.5 Договору).

Згідно із частиною 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобовязанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Стаття 629 Цивільного кодексу України передбачає, що договір є обовязковим для виконання сторонами.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Відповідач свої зобовязання за Договором по оплаті наданих йому позивачем телекомунікаційних послуг належним чином не виконав, внаслідок чого у Споживача утворилась заборгованість перед Підприємством звязку за Договором в розмірі 450,51 грн.

Станом на 28.09.2011 року заборгованість за Договором споживачем на рахунок Підприємства звязку не проведена, що підтверджується довідкою № 14/867 (копія довідки міститься в справі).

З урахуванням викладеного, зважаючи на відсутність в матеріалах справи контррозрахунку відповідача, а також те, що будь-яких доказів щодо оплати заборгованості за Договором, що утворилась внаслідок неоплати послуг Підприємства звязку, станом на жовтень 2011 року, відповідачем до суду не представлено, суд дійшов висновку, що обґрунтованими є позовні вимоги позивача про стягнення з відповідача заборгованості за Договором в сумі 450,51 грн. (неоплачені телекомунікаційні послуги за період з січня по квітень 2011 року).

Згідно ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

У відповідності до ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобовязання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Згідно зі ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

З положень ст. 36 Закону вбачається, що споживачі телекомунікаційних послуг несуть відповідальність за порушення норм цього Закону, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг відповідно до закону.

У разі затримки плати за надані оператором, провайдером телекомунікаційні послуги споживачі сплачують пеню, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня.

Сплата споживачем пені, правомірне припинення чи скорочення оператором, провайдером переліку телекомунікаційних послуг не звільняє споживача від обов'язку оплатити надані йому телекомунікаційні послуги.

З урахуванням викладеного, зважаючи на відсутність контррозрахунку відповідача, за порушення Споживачем зобовязання за Договором щодо сплати за надані йому Підприємством звязку послуги стягненню з відповідача на користь позивача підлягає пеня за період з 21.11.2010р. по 20.05.2011р. (за 6 місяців прострочення) в розмірі 12,14 грн.

Положеннями статті 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи викладене, зважаючи на відсутність контррозрахунку відповідача, стягненню з відповідача, на підставі ст. 625 Цивільного кодексу України, за порушення Споживачем зобовязань за Договором по оплаті послуг Підприємства звязку, на користь позивача підлягає 3% річних у сумі 1,79 грн. та втрат від інфляції в розмірі 8,13 грн.

Статтею 43 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Зважаючи на все вищевикладене позовні вимоги є обґрунтованими та таким, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком»(ідентифікаційний код: 21560766) змінило своє найменування на Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»(ідентифікаційний код: 21560766), яке є його правонаступником, що відповідно є підставою для заміни позивача.

Судові витрати позивача в сумі 338,00 грн. (102,00 грн. державного мита та 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу) відповідно до положень статті 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 25, 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд,

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «АННЕТ 18»(ідентифікаційний код: 31030077, адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 95, р/р 26007285403001, ф-я КГРУ ПАТ КБ Приватбанку в м. Києві, МФО 321842), або з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Публічного акціонерного товариства «Укртелеком»(ідентифікаційний код: 21560766) в особі Київської міської філії (адреса: 01033, м. Київ, вул. Горького 40, п/р 26000402028729 в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банку Аваль», МФО 322904, код ЗКПО 01189910), або на будь-який інший рахунок, виявлений державним виконавцем під час виконання рішення суду, грошові кошти: основного боргу 450,51 грн. (чотириста пятдесят гривень 51 копійку), пені 12,14 грн. (дванадцять гривень 14 копійок), 3% річних 1,79 грн. (одна гривня 79 копійок), втрат від інфляції 8,13 грн. (вісім гривень 13 копійок) та судові витрати в сумі - 338,00 грн. (триста тридцять вісім гривень). Видати наказ.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 Господарського процесуального кодексу України. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.В. Котков

Дата підписання повного тексту рішення 24.10.2011р.

Previous document : 18984011
Next document : 18984014