Decision № 12985607, 15.12.2010, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
15.12.2010
Case No.
48/596
Document №
12985607
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 48/59615.12.10 За позовомВідкритого акціонерного товариства "Укртелеком" в особі Київської міської філії

доАсоціації юридичних осіб "Українська національна іпотечна асоціація"

простягнення 2 007,79 грн.

Суддя Бойко Р.В.

Представники сторін:

від позивача:Масловський І.А.

від відповідача:не з'явився ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" в особі Київської міської філії (надалі -ВАТ "Укртелеком") звернулось до господарського суду міста Києва із позовом до Асоціації юридичних осіб "Українська національна іпотечна асоціація" (надалі - АЮО "УНІА") про стягнення 2 007,79 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що на підставі договору про надання послуг бізнес-мережі Утел №КИ-1558 від 12.05.2004 р. позивач надав телекомунікаційні послуги, а відповідач належним чином грошове зобов'язання по оплаті наданих послуг не виконав, у зв'язку із чим виникла заборгованість у розмірі 1 374,04 грн. Крім того, позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідача пені у розмірі 65,78 грн., індексу інфляції у розмірі 467,33 грн. та 3% річних у розмірі 100,64 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.11.2010 р. порушено провадження у справі та призначено розгляд справи на 22.11.2010 р.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.11.2010 р. розгляд справи відкладено до 08.12.2010 р. у зв'язку із неявкою представників сторін та неподанням ними витребуваних доказів.

В судовому засіданні 08.12.2010 р. оголошено перерву до 15.12.2010 р. у зв'язку із неявкою відповідача.

Представник позивача в судове засідання 15.12.2010 р. з'явився, на виконання вимог ухвал суду надав документи, позовні вимоги підтримав.

В судове засідання представник відповідача не з'явився, витребувані ухвалами суду докази та відзив на позовну заяву не подав, про поважні причини неявки суд не повідомив, хоча про час і місце судового засідання був належним чином повідомлений, що підтверджується відмітками на звороті ухвали суду.

Місцезнаходження відповідача за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А, на яку було відправлено ухвали суду, підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №21-10/4888-1 від 01.09.2010 р. та вказана в позові.

Також ухвали суду додатково направлялися на адреси відповідача: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83, кв. 21 та 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 22.

Згідно із абз. 2 п. 3.6 роз'яснень президії Вищого арбітражного суду України від 18.09.1997 р. № 02-5/289 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України" особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідач повідомлений про час та місце судового розгляду належним чином, а матеріали справи містять достатні докази для її розгляду по суті.

Оскільки про час та місце судового засідання відповідач був належним чином повідомлений, на підставі статті 75 Господарського процесуального кодексу України справа може бути розглянута за наявними в ній матеріалами.

В судовому засіданні судом оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

У судових засіданнях складалися протоколи згідно статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

12.05.2004 р. між Українсько-Американсько-Голландсько-Німецьким Закритим акціонерним товариством "Утел" (Утел) та АЮО "УНІА" (споживач) укладено договір №КИ-1558 (надалі - "Договір").

Відповідно до п. 1.1 Договору на підставі ліцензії на здійснення діяльності у галузі зв'язку на території України, виданої державним регулюючим органом у галузі зв'язку, Утел надає споживачу на території України додаткові послуги зв'язку, а споживач приймає надані послуги та сплачує їх вартість відповідно до діючих тарифів.

Згідно п.п. 3.1, 3.2, 3.3 Договору не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного за розрахунковим, Утел виставляє споживачу рахунок для оплати вартості наданих послуг. Споживач повинен оплатити рахунок за послуги протягом десяти календарних днів з моменту його отримання, шляхом перерахування належної до сплати суми на розрахунковий рахунок Утел. Вартість послуг визначається на підставі встановлених Утел тарифів, що діяли на момент надання послуг згідно з додатками до цього договору.

Пунктом 3.11 Статуту Дочірнього підприємства "Утел" встановлено, що підприємство є правонаступником усіх прав та обов'язків Українсько-Американсько-Голландсько-Німецького Закритого акціонерного товариства "Утел".

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів засновника підприємства ВАТ "Укртелеком" - прийнято рішення про приєднання Дочірнього підприємства "Утел" до ВАТ "Укртелеком", про що було опубліковано оголошення в газеті "Урядовий кур'єр" №89 від 17.05.2005 р.

Пунктом 3.3.1 Статуту ВАТ "Укртелеком" (в редакції від 11.08.2008 р.) визначено, що позивач є правонаступником всього майна, прав та обов'язків дочірнього підприємства "Утел" ВАТ "Укртелеком".

За таких обставин, ВАТ "Укртелеком" є правонаступником ДП "Утел", а тому є стороною у зобов'язанні, яке виникло на підставі Договору.

На виконання умов Договору позивачем було надано відповідачу послуги, що підтверджується рахунком за послуги зв'язку №09-01558-032470 за період з 01.01.2008 р. по 31.01.2008 р.

Спір у справі виник у зв'язку із неналежним, на думку позивача, виконанням відповідачем грошового зобов'язання по оплаті телекомунікаційних послуг, у зв'язку з чим позивач вказує на існування заборгованості у розмірі 1 374,04 грн.

Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків є в тому числі договори та інші правочини.

Статтею 63 Закону України "Про телекомунікації" врегульовано порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг. Положеннями цієї статті визначено, що телекомунікаційні послуги надаються відповідно до законодавства. Також визначено умови надання зазначених послуг, якими є укладення договору між оператором, провайдером телекомунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг, відповідно до основних вимог договору про надання телекомунікаційних послуг, встановлених НКРЗ та наявність оплати замовленої споживачем телекомунікаційної послуги.

На виконання умов Договору позивачем було надано відповідачу телекомунікаційні послуги, що підтверджується рахунком за послуги зв'язку №09-01558-032470 за період з 01.01.2008 р. по 31.01.2008 р.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 33 Закону України "Про телекомунікації" споживачі телекомунікаційних послуг зобов'язані виконувати умови договору про надання телекомунікаційних послуг у разі його укладення, у тому числі своєчасно оплачувати отримані ними телекомунікаційні послуги.

Відповідно до п. 32 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 720 від 09.08.2005 р. (надалі -"Правил"), споживач зобов'язаний своєчасно оплачувати отримані телекомунікаційні послуги. Пунктом 40 Правил встановлено, що плата за отримані телекомунікаційні послуги вноситься споживачем після отримання ним рахунка, але не пізніше 20 числа місяця, що настає після повного розрахункового періоду, та до 20 числа поточного місяця у разі застосування попередньої оплати, якщо інше не передбачено договором.

Відповідач належним чином грошове зобов'язання по сплаті 1 374,04 грн. не виконав, що підтверджується виписками з особового рахунку відповідача та рахунком за послуги зв'язку №09-01558-032470 за період з 01.01.2008 р. по 31.01.2008 р.

Таким чином, строк виконання відповідачем грошового зобов'язання по оплаті вказаних послуг на момент розгляду справи настав, а заборгованість відповідача за телекомунікаційні послуги становить 1 374,04 грн.

Частина 1 статті 193 Господарського кодексу України встановлює, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 1 ст. 625 Цивільного кодексу України визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Матеріалами справи підтверджується наявність у відповідача грошового зобов'язання по сплаті на користь позивача 1 374,04 грн. на підставі Договору за надані послуги. Відповідачем вказана заборгованість не спростована. Доказів її погашення не надано.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

АЮО "УНІА" обставин, з якими чинне законодавство пов'язує можливість звільнення його від відповідальності за порушення зобов'язання, не наведено.

За таких обставин, позовні вимоги ВАТ "Укртелеком" про стягнення з АЮО "УНІА" заборгованості у розмірі 1 374,04 грн. є правомірними та обгрунтованими, а тому задовольняються судом.

Позивачем заявлено вимогу про стягнення пені у розмірі 65,78 грн. за прострочення виконання грошового зобов'язання за період з 21.02.2010 р. по 20.08.2010 р.

Судом встановлено, що відповідач у встановлений Договором строк свого обов'язку по перерахуванню коштів не виконав, допустивши прострочення виконання грошового зобов'язання, тому дії відповідача є порушенням договірних зобов'язань (ст. 610 Цивільного кодексу України), і він вважається таким, що прострочив (ст. 612 Цивільного кодексу України), відповідно є підстави для застосування встановленої законом відповідальності.

Стаття 611 Цивільного кодексу України передбачає, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, якими зокрема є сплата неустойки.

Згідно із ч.2 ст. 36 Закону України "Про телекомунікації" у разі затримки плати за надані оператором, провайдером телекомунікаційні послуги споживачі сплачують пеню, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня.

Відповідно до п.41 Правил у разі несвоєчасної оплати наданих послуг понад визначені цими Правилами або договором строки оператор, провайдер має право нараховувати пеню.

Пунктом 4.2 Договору встановлено, що в разі затримки оплати за надані послуги понад встановлені цим договором терміни, споживач сплачує Утел пеню, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня, за кожну добу затримки відповідно до Закону України "Про телекомунікації".

Відповідно до ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Нарахування штрафних санкцій (пені) припиняється 20.08.2008 р., а тому не здійснювалося у визначений позивачем у позові період (з 21.02.2010 р. по 20.08.2010 р.). Таким чином, у задоволенні позовних вимог в частині стягнення пені у розмірі 65,78 грн. за прострочення виконання грошового зобов'язання у зазначений позивачем у позовній заяві період необхідно відмовити.

Також, позивачем заявлено вимогу про стягнення індексу інфляції у розмірі 467,33 грн. та 3% річних у розмірі 100,64 грн., нарахованих за прострочення виконання грошового зобов'язання у період з 21.02.2008 р. по 01.08.2010 р.

Відповідно до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Суд перевірив та погоджується з наданими позивачем розрахунком 3% річних.

За перерахунком суду розмір індексу інфляції, що підлягає стягненню з відповідача, становить 467,17 грн., оскільки позивачем внаслідок неправильного округлення допущені арифметичні помилки в розрахунках.

За таких обставин, позовні вимоги ВАТ "Укртелеком" про стягнення з АЮО "УНІА" заборгованості у розмірі 1 374,04 грн., індексу інфляції у розмірі 467,17 грн. та 3% річних у розмірі 100,64 грн. є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

В задоволенні позовних вимог в частині стягнення інфляційних нарахувань у розмірі 0,16 грн. та пені у розмірі 65,78 грн. необхідно відмовити з визначених підстав. Відповідно до вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторін пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" в особі Київської міської філії задовольнити частково.

2.          Стягнути з Асоціації юридичних осіб "Українська національна іпотечна асоціація" (04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А; ідентифікаційний код 32162504) на користь Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" в особі Київської міської філії (01033, м. Київ, вул. Горького, 40; ідентифікаційний код 35478958) заборгованість у розмірі 1 374 (одна тисяча триста сімдесят чотири) грн. 04 коп., індекс інфляції у розмірі 467 (чотириста шістдесят сім) грн. 17 коп., 3% річних у розмірі 100 (сто) грн. 64 коп., державне мито у розмірі 98 (дев'яносто вісім) грн. 65 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 228 (двісті двадцять вісім) грн. 25 коп. Видати наказ.

3.          В іншій частині в задоволенні позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя                                                                                                               Р.В. Бойко

Дата підписання повного тексту рішення –17.12.2010 р.

Previous document : 12985602
Next document : 12985609