Court decree № 113674864, 15.09.2023, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
15.09.2023
Case No.
757/39351/23-к
Document №
113674864
Form of court proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39351/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «НІДКОМ» (ЄДРПОУ 41564138) на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій в рамках кримінального провадження № 42022000000001654,

ВСТАНОВИВ:

05.09.2023 у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «НІДКОМ», яка передана слідчому судді ОСОБА_1 того ж дня, на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій в рамках кримінального провадження № 42022000000001654.

Особа, що подала скаргу в судове засідання не з`явилась, про місце і час розгляду скарги заявник повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомлено.

Представник Головного слідчого управління Національної поліції України в судове засідання не з`явився, причин неявки суд не повідомив, про дату час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду скарги слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 3 статті 306 КПК України передбачено, що відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.

Вивчивши скаргу, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Основним завданням суду, слідчого судді при виконанні функцій судового контролю є встановлення факту, чи дійсно права і свободи людини було порушено або вони порушуються; чи було створено або створюються перешкоди для їх реалізації; чи має місце інше ущемлення прав і свобод; які перешкоди він зобов`язаний поновити або усунути для їх реалізації.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Вказана норма знайшла своє втілення і в національному законодавстві, як на конституційному рівні, а саме в ст. 55 Конституції України, так і на рівні кримінального процесуального Закону, в статті в 24 КПК України, якою законодавцем кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Так, порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування чітко визначено та регламентовано Главою 26 КПК України.

Вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначений частиною 1 ст. 303 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Згідно з ст. 221 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.

Таким чином, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у нездійснені інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений КПК України строк, зокрема такий строк визначений ст. 220 КПК України.

Судовим розглядом встановлено, що Головний слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000001654 від 23.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5. ст. 191 КПК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

17.08.2023 Головного слідчого управління Національної поліції України було отримано клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «НІДКОМ» від 10.08.2023 в межах кримінального провадження №42022000000001654, в порядку ст. 220, 221 КПК України. На даний час особа, що подала скаргу, належної відповіді від на клопотання не отримала та матеріали провадження на ознайомлення надано не було.

Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення скарги, та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.

За приписами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 7 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, та законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 220 КПК України, клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав, про що проінформувати особу, яка подала клопотання.

Згідно зі ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймається у формі постанови. Постанова виноситься у випадках, передбачених цим Кодексом. Постанова слідчого має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема, в ній має бути викладено зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

Згідно доводів скарги, які уповноваженими представниками Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 42022000000001654 не спростованні, в порядку визначеному КПК України, клопотання від 10.08.2023 не було розглянуте у спосіб та формі, встановленій ст. ст. 110, 220 КПК України.

Так, ч. 1 ст. 36, ч. 5 ст. 40 КПК України визначено, що прокурор та слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Повноваження слідчого судді при розгляді скарг заявника, потерпілого, його представника чи законного представника, підозрюваного, його захисника чи законного представника, володільця тимчасово вилученого майна на стадії досудового розслідування зводяться до права на зобов`язання сторони кримінального провадження, якою є слідчий або прокурор, вчинити процесуальні дії, як-то розглянути клопотання, проте рішення по суті викладеного приймає слідчий (прокурор) самостійно.

Сукупність вказаного, враховуючи що першочерговим завданням кримінального провадження є захист та охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, переконує в бездіяльності заявленого суб`єкта оскарження, що пов`язано з несвоєчасним розглядом поданого стороною провадження клопотання у встановлений КПК України спосіб, в зв`язку з чим існують законні підстави зобов`язати слідчого чи іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні №42022000000001654, розглянути клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «НІДКОМ» від 10.08.2023 у відповідності до вимог статті 220 Кримінального процесуального кодексу України, та письмово повідомити заявника даного клопотання про результати його розгляду, у відповідності до вимог ст. ст.110, 220 КПК України.

Що стосується вимоги зобов`язання уповноважених службових осіб Головного слідчого управління Національної поліції України надати матеріали кримінального провадження на ознайомлення, слідчий суддя вважає її заявленою передчасно, оскільки заявником не надано доказів, що клопотання було розглянуте у спосіб та формі, встановленій ст. ст. 110, 220 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 2, 7, 9, 22, 24, 36, 40, 110, 220, 221, 303, 306, 307, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 42022000000001654, розглянути відповідно до чинного законодавства клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «НІДКОМ» від 10.08.2023 та повідомити заявника даного клопотання про результати його розгляду у формі та спосіб, встановлений вимогами ст.ст. 110, 220 Кримінального процесуального кодексу України, направивши відповідний процесуальний документ на адресу заявника.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 113674864 ?

Документ № 113674864 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 113674864 ?

Дата ухвалення - 15.09.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 113674864 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 113674864 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 113674864, Pecherskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 113674864, Pecherskyi District Court of Kyiv City was adopted on 15.09.2023. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data conveniently.

The court decision No. 113674864 refers to case No. 757/39351/23-к

This decision relates to case No. 757/39351/23-к. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 113674833
Next document : 113674867