Дата принятия
26.04.2021
Номер дела
927/121/21
Номер документа
96542722
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

РІШЕННЯ

Іменем України

26 квітня 2021 року справа № 927/121/21 Господарський суд Чернігівської області у складі судді Демидової М.О., за участю секретаря судового засідання Хіловської І.Д., розглянувши матеріали справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Автокар-777», вул. Івана Кудрі, 12, оф.5, м. Київ, 01042;

e-mail: office@avtokar-777.com.ua

до відповідача: Приватного підприємства «Промінь Озерне», вул. Набережна, 35, с. Озерне, Козелецький район, Чернігівська область, 17072

e-mail: agro.invest@ukr.net

про стягнення 43284 грн. 98 коп.

Без виклику представників сторін

встановив:

Позивач звернувся до Господарського суду Чернігівської області з позовом про стягнення з відповідача заборгованості у сумі 39455 грн. 84 коп., 25% річних у сумі 2587 грн.26коп. та пені у сумі 1241 грн. 88коп.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань, що виникли на підставі договору перевезення вантажу №АК-1965 від 13.10.2020.

Ухвалою Господарського суд Чернігівської області від 10.02.2021 позовну заяву залишено без руху та надано позивачу строк для усунення указаних в ухвалі суду недоліків.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 22.02.2021 відкрите спрощене позовне провадження у справі № 927/121/21 без повідомлення учасників сторін. Вказаною ухвалою відповідача повідомлено про те, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк (до 19.03.2021) без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України.

Від сторін заяв та клопотань не надійшло, відповідачем у встановлений судом строк відзив на позов не наданий, ухвалу суду від 22.02.2021 отримано 25.02.2021, що підтверджено поштовим повідомленням про вручення поштового відправлення №1400050668454 від 24.02.2021.

Частиною 1 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження з особливостями, визначеними у відповідній главі.

Згідно ч.8 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи також заслуховує їх усні пояснення.

Враховуючи достатність часу, наданого сторонам для подачі доказів в обґрунтування своїх позиції по справі, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивності господарського процесу, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній доказами та матеріалами. Відповідач не скористався правом подання до суду відзиву на позовну заяву.

Розглянувши матеріали справи, всебічно та повно дослідивши надані докази, суд встановив такі фактичні обставини.

13.10.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Автокар-777» (перевізник) та Приватним підприємством «Промінь Озерне» (замовник) укладено договір перевезення вантажу № АК-1965 (а.с. 8-12).

Відповідно до п. 1.1 договору перевізник бере на себе зобов`язання доставити довірений йому для перевезення вантаж автомобільним транспортом з пункту завантаження до пункту розвантаження, та видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (надалі іменується «вантажоодержувач»), а замовник бере на себе зобов`язання сплатити за перевезення вантажу плату в строк та на умовах, встановлених цим договором та додатками до нього.

Згідно п. 2.1 договору замовник, не пізніше ніж за 24 години до початку здійснення перевезення, надає перевізнику належним чином оформлену Заявку на перевезення вантажу, в якій зазначається: місце завантаження та розвантаження, найменування та тип пакування вантажу, технічні вимоги до транспортних засобів, обсяг та вартість перевезення, та інші умови, що стосуються заявленого перевезення. Заявка підписується обома сторонами та є невід`ємною частиною договору.

Замовник зобов`язаний надавати перевізникові заявку на перевезення відповідно до п. 2.1. (пункт 4.1 договору).

Пунктом 4.4 договору сторони передбачили, що замовник зобов`язаний своєчасно оплачувати отримані рахунки.

Відповідно до п. 4.11 договору замовник зобов`язаний підписати акт надання послуг протягом трьох робочих днів з моменту отримання такого акту (в тому числі, коли відповідний акт направлено шляхом факсимільного зв`язку чи електронною поштою), а у разі незгоди з актом надання послуг надати перевізнику свої письмові мотивовані заперечення. Якщо протягом вказаного строку замовник не надав таких заперечень або не повернув підписаний акт надання послуг на адресу перевізнику, то такий акт вважається підписаним, послуги перевізника вважаються наданими якісно та в повному обсязі та прийнятими замовником без претензій.

Пунктами 5.1-5.2 договору передбачено, що вартість (ціна) послуг з перевезення вантажу та додаткові умови розрахунків визначаються в Заявці. Розрахунок за надані послуги проводиться замовником шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України на поточний рахунок перевізника наступним чином: - 80 % від вартості перевезення замовник оплачує протягом 3-х банківських днів з моменту фактичного перевезення кожної окремої партії вантажу та надання перевізником копій рахунку і акту наданих послуг, переданого шляхом факсимільного зв`язку або електронною поштою. Остаточний розрахунок між сторонами проводиться протягом 2-х банківських днів з моменту надання перевізником оригіналів рахунку-фактури, акту виконаних робіт (наданих послуг), складення та реєстрації відповідних податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно з чинним законодавством України та отримання замовником від контролюючих органів підтвердження про реєстрацію такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Пунктом 5.5 договору сторони погодили, що в разі отримання будь-якою із сторін факсимільним або електронним зв`язком рахунків на оплату, актів наданих послуг - то вони мають силу оригіналу до моменту отримання сторонами самих оригіналів таких рахунків та актів, та є підставою для проведення розрахунків за цим договором.

Згідно із п. 6.13 договору за несвоєчасну оплату наданих послуг замовник платить перевізникові пеню, що обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, а також штраф у розмірі 25 % за кожний день затримки оплати. При цьому штрафні санкції нараховуються з моменту, коли грошове зобов`язання мало бути виконане, по день фактичної оплати або стягнення в примусовому порядку, без застосування спеціальної позовної давності по нарахуванню та стягненню.

Пунктами 9.1-9.3 договору сторони визначили, що цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін. Строк дії цього договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 9.1 цього договору та закінчується 31 грудня 2020 року. В будь-якому випадку договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором. Сторони погодили, що у разі відсутності у сторін заяв про розірвання договору протягом 2-х останніх місяців терміну дії договору, то він вважається продовженим терміном на 1 рік, на тих самих умовах, але в будь-якому випадку не більше ніж двічі.

Відповідно до п. 9.5 договору щодо правовідносин (обов`язків по оплаті основної заборгованості та штрафних санкцій, неустойки, пені), які виникають у зв`язку з підписанням цього договору, термін позовної давності складає 3 роки.

Згідно із п. 9.6 договору при реалізації цього договору (після його підписання) в разі отримання будь-якою із сторін факсимільним або електронним зв`язком документів, з відповідним відтиском печатки, що в тій чи іншій мірі стосуються виконання сторонами зобов`язань по цьому договору - вони мають силу оригіналу до моменту отримання самого оригіналу документу. Сторони погодили наступні адреси електронної пошти, які використовуватимуться ними відповідно до положень п. 9.6 договору: адреса електронної пошти перевізника: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; адреса електронної пошти замовника: agro.invest@ukr.net.

13.10.2019 відповідно до Заявки № 1 від 13.10.2020 сторонами погоджено перевезення вантажу за маршрутом с. Олбин, Козелецький район, Чернігівська область - с. Озерне, Козелецький район, Чернігівська область. Вартість (ціна) послуг з перевезення однієї тони вантажу разом з ПДВ становить 100,00 грн.

За доводами позивача на виконання умов договору та Заявки № 1 від 13.10.2020 перевізником надано замовнику послуги з перевезення вантажу на загальну суму 4869,80 грн., що підтверджується актом надання послуг № 1278 від 13.10.2020 та товарно-транспортними накладними №№ 00000162, 00000163 від 13.10.2020.

Відповідно до п. 5.5. та п.9.6. договору перевізником направлено на електронну адресу, повідомлену замовником, рахунок №1278 від 13.10.2020 та акт надання послуг №1278 від 13.10.2020 з відтисками печатки ТОВ «Автокар-777», які отримані замовником 19.10.2020, що підтверджується відповідним знімком екрану (скриншотом), доданим до позовної заяви.

13.10.2019 сторонами відповідно до Заявки №2 від 13.10.2020 погоджено перевезення вантажу за маршрутом: с. Озерне, Козелецький р-н., Чернігівська обл. - м. Біла Церква, Київська обл. Вартість (ціна) послуг з перевезення однієї тони вантажу разом з ПДВ становить 350,00 грн.

На виконання умов договору та Заявки №2 від 13.10.2020 перевізником надано замовнику послуги з перевезення вантажу на загальну суму 14217,16 грн., що підтверджується актом надання послуг №1279 від 14.10.2020 та товарно-транспортними накладними №000001137 та №000001139 від 14.10.2020.

Відповідно до п. 5.5. та п.9.6. договору перевізником направлено на електронну адресу, повідомлену замовником, рахунок №1279 від 14.10.2020 та акт надання послуг №1279 від 14.10.2020 з відтисками печатки ТОВ «Автокар-777», які отримані замовником 19.10.2020, що підтверджується відповідним знімком екрану (скриншотом), доданим до позовної заяви.

13.10.2020 сторонами відповідно до Заявки №3 від 13.10.2020 погоджено перевезення вантажу за маршрутом: с. Озерне, Козелецький р-н., Чернігівська обл. - м. Каховка, Херсонська обл. Вартість (ціна) послуг з перевезення однієї тони вантажу разом з ПДВ становить 920,00 грн.

На виконання умов договору та Заявки №3 до від 13.10.2020 перевізником надано замовнику послуги з перевезення вантажу на загальну суму 20368,88 грн., що підтверджується актом надання послуг №1294 від 15.10.2020 та товарно-транспортною накладною №1 від 15.10.2020.

Відповідно до п. 5.5. та п.9.6. Договору перевізником направлено на електронну адресу, повідомлену замовником, рахунок №1294 від 15.10.2020 та акт надання послуг №1294 від 15.10.2020 з відтисками печатки ТОВ «Автокар-777», які отримані замовником 20.10.2020, що підтверджується відповідним знімком екрану (скриншотом), доданим до позовної заяви.

Позивачем надано позивачу послуги з перевезення вантажу по договору та заявкам до договору №№ 1,2,3 на загальну суму 39455,84 грн.

Позивачем направлено відповідачу супровідний лист №734 від 21.10.2020 з долученими до нього оригіналами договору №АК-1965 та Заявок до нього за №1, №2 та №3 від 13.10.2020, рахунку №1278 від 13.10.2020 та акту надання послуг №1278 від 13.10.2020, рахунку №1279 від 14.10.2020 та акту надання послуг №1279 від 14.10.2020, рахунку №1294 від 15.10.2020 та акту надання послуг №1294 від 15.10.2020, реєстром переданих ТТН, що підтверджується експрес-накладною ТОВ «Нова Пошта» за №20450294749038 від 23.10.2020. В розділі «додаткова інформація про відправлення» вказаної експрес-накладної зазначено про відправлення супровідного листа № 734 від 21.10.2020 з додатками до даного листа (рах., акт. н/п, договір та заявка 1,2,3).

Зазначене відправлення отримане відповідачем 26.10.2019, що підтверджується даними відстеження за номером експрес-накладної №20450294749038 на сайті ТОВ «Нова Пошта», доданими до матеріалів справи.

Таким чином, оригінали рахунку №1278 від 13.10.2020 та акту надання послуг №1278 від 13.10.2020, рахунку №1279 від 14.10.2020 та акту надання послуг №1279 від 14.10.2020, а також - рахунку №1294 від 15.10.2020 та акту надання послуг №1294 від 15.10.2020 отримано відповідачем 26.10.2020.

Відповідачем акти надання послуг підписано та скріплено печаткою без зауважень.

Враховуючи п. 5.2 договору, отримання відповідачем 26.10.2020 оригіналів документів, підписання сторонами актів наданих послуг та скріплення їх печатками підприємств, розрахунок за надані послуг перевезення вантажу відповідачем мав бути здійснений протягом 2-х банківських днів з моменту надання перевізником оригіналів документів, тобто до 28.10.2020 включно. Початок прострочення зобов`язань відповідачем по оплаті наданих послуг перевезення вантажу починається з 29.10.2020.

Надані послуги перевезення вантажу відповідачем не оплачено.

Вказані обставини відповідачем у справі не спростовано.

15.12.2020 позивачем направлено відповідачу претензію № 112 від 14.12.2020 з проханням протягом 2-х днів з моменту отримання даної претензії сплатити заборгованість перед позивачем у сумі 39455,84 грн. за перевезення вантажу. Позивачем додано докази направлення претензії відповідачу (копії опису вкладення у цінний лист від 15.12.2020, накладної № 0104228671843 від 15.12.2020, фіскального чеку від 15.12.2020).

Відповідачем відповіді на претензію та доказів оплати заборгованості не надано.

Звертаючись до суду з цим позовом, позивач посилався на неналежне виконання відповідачем своїх зобов`язань за договором перевезення вантажу № АК-1965 від 13.10.2020 та заявкам до нього №№ 1,2,3, внаслідок чого у останнього утворилась заборгованість за договором у розмірі 39455,84 грн.

Позивачем нарахована пеня за період прострочення з 29.10.2020 по 31.02.2021 за 96 днів у сумі 1241,88 грн., що позивач обґрунтовує розрахунком, доданим до позовної заяви.

На підставі положень п. 6.13 договору та ст. 625 Цивільного кодексу України позивач нарахував та заявив до стягнення з відповідача 25 % річних за прострочення оплати послуг перевезення вантажу за період з 29.10.2020 по 01.02.2021 у сумі 2587,26 грн., що позивач обґрунтовує наявним розрахунком, доданим до позовної заяви.

Заперечень на позов відповідач не надав.

Дослідивши обставини справи, надані матеріали, оцінивши надані докази у їх сукупності, суд дійшов висновку про часткову обґрунтованість позовних вимог та необхідність часткового задоволення позову з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Спір між сторонами виник внаслідок неналежного виконання відповідачем щодо оплати послуг перевезення вантажу по договору перевезення вантажу № АК-1965 від 13.10.2020.

Відповідно до ст. 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Так, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частина 1 статті 626 Цивільного кодексу України передбачає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно ч.7 ст.179 Господарського кодексу України господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.

Відповідно до ст. 909 Цивільного кодексу України за договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов`язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов`язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Договір перевезення вантажу укладається у письмовій формі. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням транспортної накладної (коносамента або іншого документа, встановленого транспортними кодексами (статутами). Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договору перевезення вантажу.

Згідно зі статтями 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання не допускається, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, інших актів цивільного законодавства. Вказана норма за своїм змістом кореспондується з приписами п.1 ст. 193 Господарського кодексу України.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Як встановлено ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Матеріалами справи, її фактичними обставинами підтверджено факт надання послуг перевезення договору та заявкам до нього.

Факт отримання послуг за актами надання послуг №№ 1278 від 13.10.2020 на суму 4869,80 грн., 1279 від 14.10.2020 на суму 14217,16 грн., 1294 від 15.10.2020 на суму 20368,88 грн. відповідачем не спростовано.

У визначений у 5.2 договору строк відповідач оплату за актами надання послуг не здійснив, сума заборгованості за договором договору перевезення вантажу № АК-1965 від 13.10.2020 склала 39455,84 грн., що відповідачем у справі не спростовано.

З урахуванням викладеного вимога позивача про стягнення з відповідача заборгованості за перевезення вантажу у розмірі 39455,84 грн. є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

На підставі умов пункту 6.13 договору позивачем нарахована пеня за період прострочення з 29.10.2020 по 31.02.2021 за 96 днів у сумі 1241,88 грн., що позивач обґрунтовує наявним розрахунком, доданим до позовної заяви.

Згідно п. 6.13 договору за несвоєчасну оплату наданих послуг замовник платить перевізникові пеню, що обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, а також штраф у розмірі 25 % за кожний день затримки оплати. При цьому штрафні санкції нараховуються з моменту коли грошове зобов`язання мало бути виконане по день фактичної оплати або стягнення в примусовому порядку, без застосування спеціальної позовної давності по нарахуванню та стягненню.

Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Як встановлено судом, позивачем помилково зазначено дату 31.02.2021, оскільки з урахуванням кількості днів прострочення дата повинна бути зазначена 01.02.2020.

При перевірці розрахунку пені встановлено, що позивачем заявлено пеню в меншому розмірі, ніж обраховано судом, в зв`язку з чим розрахунок суми пені є обґрунтованим, а вимога про її стягнення є такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання; боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відтак, враховуючи положення ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, нарахування інфляційних втрат на суму боргу та 3 % річних входять до складу грошового зобов`язання і є особливою мірою відповідальності боржника (спеціальний вид цивільно-правової відповідальності) за прострочення грошового зобов`язання, оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат (збитків) кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отримання компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

Як випливає з вказаної норми, сторони договору у самому договорі можуть зменшити або збільшити передбачений законом розмір процентів річних. Якщо укладеним сторонами договором передбачено збільшення розміру процентів річних у зв`язку з простроченням сплати боргу, розмір ставки, на яку збільшено проценти, слід вважати іншим розміром процентів.

Позивачем на підставі ст. 625 Цивільного кодексу України заявлено до стягнення з відповідача 25 % річних за прострочення оплати послуг перевезення вантажу за період з 29.10.2020 по 01.02.2021 у сумі 2587,26 грн., що позивач обґрунтовує наявним розрахунком, доданим до позовної заяви.

Проаналізувавши умови договору перевезення вантажу № АК-1965 від 13.10.2020, укладеного сторонами, суд доходить висновку, що сторонами не досягнуто домовленості про збільшення розміру відсотків річних, встановленого ст. 625 Цивільного кодексу України, положення щодо нарахування відсотків річних у розмірі 25% сторонами у справі в укладеному ними договорі взагалі не зазначалися.

При перевірці розрахунку відсотків річних суд доходить висновку про неправомірне нарахування процентів річних у розмірі 25 % від простроченої суми, а тому вимога про стягнення з відповідача за прострочення оплати послуг перевезення вантажу процентів річних за період з 29.10.2020 по 01.02.2021 є обґрунтованою у розмірі 3 % та такою, що підлягає задоволенню у сумі 310,76 грн. В решті вимог заявлена вимога про стягнення відсотків річних є необґрунтованою.

Таким чином, позов є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню у частині вимог про стягнення основної заборгованості у сумі 39455 грн. 84 коп., пені у сумі 1241 грн. 88 коп., 3 % річних у сумі 310 грн. 76 коп.

Решта вимог у частині стягнення 25 % річних у сумі 2276 грн. 50 коп. задоволенню не підлягають.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат, суд керується статтею 129 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до пункту 2 якої судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

В зв`язку з частковим задоволенням позовних вимог, судові витрати підлягають стягненню з відповідача на користь позивача у сумі 2150 грн. 61 коп.

Керуючись статтями 129, 236-238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

в и р і ш и в:

1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Автокар-777», вул. Івана Кудрі, 12, оф. 5, м. Київ, 01042, код 36303499, до Приватного підприємства «Промінь Озерне», вул. Набережна, 35, с. Озерне, Козелецький район, Чернігівська область, 17072, код 38049084, про стягнення 43284 грн. 98 коп. задовольнити частково.

2. Стягнути з Приватного підприємства «Промінь Озерне», вул. Набережна, 35, с. Озерне, Козелецький район, Чернігівська область, 17072, код 38049084, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Автокар-777», вул. Івана Кудрі, 12, оф. 5, м. Київ, 01042, код 36303499, заборгованість у сумі 39455 грн. 84 коп., 3 % річних у сумі 310грн. 76 коп., пеню у сумі 1241 грн. 88 коп. та судовий збір у сумі 2150 грн. 61 коп.

3. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у строк та в порядку, встановленому ст.241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення може бути оскаржено до Північного апеляційного господарського суду в строк, встановлений ст.256 Господарського процесуального кодексу України та в порядку, передбаченому ст.257 Господарського процесуального кодексу України з урахуванням приписів п.п.17.5 п.17 Розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

З повним текстом рішення можна ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою:http://reyestr.court.gov.ua/.

Повний текст рішення підписаний 26.04.2021.

Суддя М.О. Демидова

Часті запитання

Який тип судового документу № 96542722 ?

Документ № 96542722 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 96542722 ?

Дата ухвалення - 26.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96542722 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 96542722 ?

В Хозяйственный суд Черниговской области
Предыдущий документ : 96542719
Следующий документ : 96542723