Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

на право використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «YOUCONTROL»

Ліцензіар, якому належать виключне право на використання Системи «YOUCONTROL» як об’єкта права інтелектуальної власності, правова охорона якого встановлюється законодавством України, з однієї сторони та особа, що приймає умови цього ліцензійного договору відповідно до визначених в ньому правил (надалі – «Ліцензіат»), з іншої сторони, що надалі іменуються як «Сторони», або окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне.

Загальні положення

Цим ліцензійним публічним договором на право використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «YOUCONTROL» (надалі – «Договір»), визначаються порядок та умови використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «YOUCONTROL», що являє собою комп’ютерну програму (спеціалізований комплекс програмних засобів та компіляцій даних) у віддаленому доступі (далі – Система «YOUCONTROL»).

Прийняттям цього Договору Ліцензіат підтверджує повну і безумовну згоду з усіма його умовами (акцепт), що засвідчує факт укладання Договору між Сторонами. Ліцензіат підтверджує свою згоду сумлінно користуватись правами, які він отримує у зв’язку з отриманням дозволу (ліцензії) на використання Системи «YOUCONTROL», а також зобов’язується неухильно виконувати обов’язки та дотримуватись передбачених цим Договором заборон та обмежень.

Ліцензіат за цим Договором набуває право використання Системи «YOUCONTROL» як довідкового ресурсу для інформаційно-аналітичного забезпечення своєї підприємницької діяльності, на умовах невиключної ліцензії.

Об’єктом права інтелектуальної власності також є форма і стиль подання інформації у Системі «YOUCONTROL», у зв’язку з чим без дозволу Ліцензіара забороняється будь-яке використання у власних інформаційних продуктах інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю.

Дозвіл (ліцензія) на використання Ліцензіатом Системи «YOUCONTROL», відповідно до цього Договору, передбачає, що впродовж усього терміну дії ліцензії Ліцензіар зберігає можливість самостійного використання Системи «YOUCONTROL» будь-яким способом, а також право дозволяти або забороняти іншим особам її використання будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта прав інтелектуальної власності у відповідності до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Права та обов’язки Сторін. Обмеження використання Системи «YOUCONTROL»

Відповідно до цього Договору, Ліцензіат отримує дозвіл (ліцензію) на використання Системи «YOUCONTROL», у зв'язку з чим він набуває наступні права:

здійснювати доступ до Системи «YOUCONTROL» в будь-який час з будь-якого комп’ютерного пристрою через мережу Інтернет;

отримувати за допомогою Системи «YOUCONTROL» інформаційно-аналітичні дані і використовувати їх для забезпечення своєї діяльності;

включати інформацію Системи «YOUCONTROL» складовою частиною будь-яких збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;

повідомляти Ліцензіара про недоліки і вимагати забезпечення належного функціонування Системи «YOUCONTROL».

Ліцензіат зобов’язаний:

виконувати умови цього Договору;

надавати дійсну, точну і повну інформацію про себе та іншу інформацію, необхідну для виконання умов цього Договору;

забезпечувати схоронність свого логіна і пароля, необхідних для авторизації в Системі «YOUCONTROL»;

при зверненні до служби технічної підтримки Системи «YOUCONTROL» використовувати передбачену нею форму зворотного зв’язку або адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації і повідомляти свій логін, ім’я та прізвище, а також при необхідності використовувати інші варіанти підтвердження своїх прав доступу;

негайно повідомляти Ліцензіара про будь-які порушення авторських прав щодо Системи «YOUCONTROL» з боку третіх осіб (якщо Ліцензіату відомо про такі порушення), а також сприяти Ліцензіару в оперативному припиненні порушень і фіксації доказів їх наявності.

При використанні Системи «YOUCONTROL» Ліцензіату забороняється:

здійснювати декомпіляцію наявних в Системі «YOUCONTROL» баз даних з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;

використовувати у власних інформаційних продуктах інформацію у формі і з використанням стилю, аналогічних формі і стилю подання інформації у Системі «YOUCONTROL», без дозволу Ліцензіара;

передавати логіни і паролі доступу до Системи «YOUCONTROL» будь-яким третім особам (за винятком працівників Ліцензіата) та/або забезпечувати можливості доступу третіх осіб до Системи «YOUCONTROL» іншим шляхом;

розміщувати аналітичні дані Системи «YOUCONTROL» у складі будь-яких інших інформаційних/пошукових систем, комп’ютерних програм, баз даних чи будь-яких електронних та/або друкованих видань, а також здійснювати будь-яке їх розповсюдження третім особам (зокрема, через мережу Інтернет) без дозволу Ліцензіара;

перешкоджати функціонуванню Системи «YOUCONTROL» і намагатися отримати доступ до неї за допомогою методів, що не відповідають визначеним у ній пошуковим формам запитів і отримання інформації (інтерфейс), в тому числі – за допомогою інших програмних засобів, а також всупереч рекомендаціям Ліцензіара;

видавати іншим особам субліцензії на право використання Системи «YOUCONTROL»;

використовувати Систему «YOUCONTROL» в діяльності, що суперечить законодавству України і порушує права та законні інтереси інших осіб.

Упродовж всього строку дії цього Договору, Ліцензіар наділяється правом, передбаченими законодавством України способами, контролювати обсяги та порядок використання Ліцензіатом Системи «YOUCONTROL» та вимагати від Ліцензіата припинити будь-яке використання Системи «YOUCONTROL», що суперечить цьому Договору і законодавству України.

Ліцензіар зобов’язаний:

дотримуватися умов цього Договору (окрім невиконання зобов’язань, що сталося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили);

здійснювати інформатизаційне обслуговування Системи «YOUCONTROL», забезпечувати її належне функціонування;

протягом розумного строку (а за можливості – завчасно) повідомляти Ліцензіата про випадки відсутності доступу до Системи «YOUCONTROL», причини відсутності такого доступу та/або про строки його відновлення;

зберігати конфіденційність інформації Ліцензіата, отриманої від нього при реєстрації в Системі «YOUCONTROL», змісту особистих повідомлень електронної пошти, виду, обсягу та змісту пошукових запитів Ліцензіата в Системі «YOUCONTROL», за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

Будь-яка із Сторін може розповсюджувати у будь-який спосіб (зокрема, але не виключно – в рекламі) інформацію щодо співробітництва з іншою Стороною за цим Договором, з урахуванням визначених ним обмежень щодо конфіденційності.

Умови користування

Доступ до Системи «YOUCONTROL» (надання можливості здійснювати запити, на які Система YOUCONTROL в автоматизованому режимі надає відповідну інформацію (в тому числі – зведену) і аналітичні дані, отримані з використанням відкритих джерел інформації відповідно до закону), здійснюється через веб-сайт: https://www.youcontrol.com.ua після проходження процедур реєстрації і авторизації.

Реєстрація в Системі «YOUCONTROL» здійснюється шляхом заповнення визначених Ліцензіаром форм і прийняттям умов цього Ліцензійного договору. Перелік відомостей, які необхідно зазначити під час реєстрації в Системі «YOUCONTROL», визначається політикою Ліцензіара. На вказаний при реєстрації номер телефону надсилається повідомлення з логіном і паролем, необхідними для подальшої авторизації в Системі «YOUCONTROL».

Доступ до Системи «YOUCONTROL» здійснюється після ідентифікації Ліцензіата в якості правомірного користувача Системі «YOUCONTROL» шляхом авторизації – уведення в Особистому кабінеті (персональна веб-сторінка Ліцензіата в Системі «YOUCONTROL») логіна та пароля, отриманих при реєстрації).

Ліцензіар не несе відповідальності за точність, повноту і правильність інформації, наданої внаслідок здійснення неточних, неповних або неправильних запитів в Системі «YOUCONTROL».

Ліцензіар має право зупинити доступ Ліцензіата до Системи «YOUCONTROL» з технічних причин (надмірна завантаженість системи, перебої в роботі офіційних реєстрів тощо) або заборонити доступ Ліцензіата до Системи «YOUCONTROL» у випадку невиконання ним умов цього Договору.

Основні види та склад інформаційно-аналітичних даних, що можуть бути отримані за допомогою Системи «YOUCONTROL», відповідно до цього Договору:

 • • Самостійна перевірка/пошук інформації щодо юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців:
  • · Загальні реєстраційні дані;
  • · Ліцензії і документи дозвільного характеру;
  • · Відомості про банкрутство юридичних осіб;
  • · Відомості про наявність податкового боргу;
  • · Стан платників ПДВ;
  • · Стан платників єдиного податку;
  • · Судові рішення;
  • · Наявність виконавчих проваджень.
 • • Пошук пов'язаних осіб;
 • • Перегляд історії змін даних визначених юридичних осіб;
 • Оперативний моніторинг (автоматичне повідомлення на електронну пошту про будь-які зміни в складі даних) визначених юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців;

 • • Автоматична перевірка списку визначених юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців;
 • • Аналіз ризиків і загроз компаній;
 • • Можливість збереження даних.

Автоматизоване робоче місце – кінцеве комп’ютерне обладнання, за допомогою якого Ліцензіат (його працівник/інший представник) здійснює доступ до Системи «YOUCONTROL», в межах одного браузера на кожному такому робочому місці. Надання Ліцензіату дозволу (ліцензії) на використання Системи «YOUCONTROL» передбачає можливість доступу до Системи «YOUCONTROL» в межах одного основного автоматизованого робочого місця. Доступ до Системи «YOUCONTROL» може одночасно здійснюватися лише з одного автоматизованого робочого місця Ліцензіата.

Протягом строку дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «YOUCONTROL», передбачені показники пошукових запитів та/або оперативного моніторингу, визначені за умовами обраного тарифного плану на веб-сайті: https://www.youcontrol.com.ua.

Фактична повнота і достовірність будь-якої інформації (в тому числі – зведеної) і відповідних аналітичних даних, заснованих на такій інформації в Системі «YOUCONTROL», визначаються відповідними джерелами публічної інформації у формі відкритих даних.

Ліцензійна винагорода

За надання прав, що передбачені цим Договором, Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду.

Розмір ліцензійної винагороди за надання дозволу (ліцензії) на використання Системи «YOUCONTROL», в межах одного основного автоматизованого робочого місця, визначається за умовами обраного тарифного плану на веб-сайті: https://www.youcontrol.com.ua.

Виплата Ліцензіатом ліцензійної винагороди здійснюється шляхом безготівкового розрахунку.

Надання та продовження дії дозволу (ліцензії), розширення ліцензійних умов щодо використання Системи «YOUCONTROL» як комп’ютерної програми, є постачанням програмної продукції в розумінні пункту 26¹ підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та звільняється від оподаткування ПДВ.

Конфіденційність

Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої одною від іншої та вживати усіх розумних заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам згідно цього Договору.

Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили, протиправних дій третіх осіб, а так само внаслідок порушення конфіденційності за вимогою державних органів згідно чинного законодавства.

Відповідальність Сторін

Сторони несуть відповідальність за порушення, невиконання та/або неналежне виконання цього Договору відповідно до його умов та згідно з чинним законодавством України.

У випадку порушення заборон, передбачених цим Договором щодо Ліцензіата при використанні Системи «YOUCONTROL», Ліцензіат сплачує на користь Ліцензіара штраф у десятикратному розмірі сплаченої ліцензійної винагороди протягом строку дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «YOUCONTROL». Сплата штрафу не звільняє Ліцензіата від обов’язку відшкодування Ліцензіарові шкоди, що виникла у останнього у зв’язку з порушенням зазначених заборон Ліцензіатом.

Ліцензіар не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або завдану Ліцензіату моральну шкоду, пов’язані із використанням або ускладненням/неможливістю використання Системи «YOUCONTROL», що виникли внаслідок причин, які знаходяться поза межами контролю Ліцензіара.

Ліцензіар не несе відповідальності за фактичну повноту і достовірність будь-якої інформації (в тому числі – зведеної) і відповідних аналітичних даних, заснованих на такій інформації в Системі «YOUCONTROL», отриманої з офіційних джерел публічної інформації у формі відкритих даних.

Аналітичні дані Системи «YOUCONTROL» є похідними від інформації, отриманої з відкритих джерел. Формування цих аналітичних даних, упорядкування і розташування їх складових частин, а також побудова функціональних зв’язків між ними та/або створеними на їх основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів Системи «YOUCONTROL». Аналітична інформація Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер і не може підміняти будь-які експертні висновки, існуючі офіційні дані та/або встановлювати будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення. Використання аналітичних даних Системи «YOUCONTROL» для прийняття управлінських, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється Ліцензіатом та/або пов’язаними із ним особами виключно на власний розсуд і Ліцензіар за їх наслідки відповідальності не несе.

Відповідальність Ліцензіара перед Ліцензіатом за цим Договором, в тому числі – щодо відшкодування збитків, обмежується сумою ліцензійної винагороди в розмірі, сплаченому за поточний рік (365 днів) дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «YOUCONTROL».

Відповідальність, не врегульована цим Договором, регулюється чинним законодавством України.

Строк дії дозволу (ліцензії). Інші умови

Строк дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «YOUCONTROL», а також початок його перебігу, строк оплати ліцензійної винагороди визначаються умовами обраного тарифного плану на веб-сайті: https://www.youcontrol.com.ua.

Можливість використання Ліцензіатом Системи «YOUCONTROL» закінчується одночасно із закінченням строку дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «YOUCONTROL», зазначеного в цьому Договорі.

Прийняття умов цього Договору без виплати ліцензійної винагороди дає Ліцензіату право на використання Системи «YOUCONTROL» протягом однієї доби. Доступний функціонал Системи «YOUCONTROL» протягом цього строку визначається політикою Ліцензіара. Цей строк не може бути поновлений або подовжений.

Дія ліцензії (дозволу) на використання Системи «YOUCONTROL» припиняється:

автоматично», тобто із закінченням строку її дії (окрім випадків продовження дії дозволу (ліцензії) відповідно до умов цього Договору);

за рішенням Ліцензіара, у випадку порушення Ліцензіатом заборон, передбачених цим Договором. При цьому, сума сплаченої ліцензійної винагороди Ліцензіатові не повертається і будь-які засоби відповідальності у зв’язку з таким припиненням дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «YOUCONTROL» до Ліцензіара, не застосовуються.

Дія дозволу (ліцензії) на використання Системи «YOUCONTROL» може бути продовжена на кожний наступний рік. Для продовження строку дії дозволу (ліцензії) Ліцензіат не пізніше останнього дня закінчення дії поточного дозволу (ліцензії) має сплатити Ліцензіару ліцензійну винагороду за наступний рік. При цьому, Ліцензіат сплачує ліцензійну винагороду в розмірі, визначеному Ліцензіаром на веб-сайті: https://www.youcontrol.com.ua на день оплати.

Ліцензіар може в односторонньому порядку змінити умови щодо можливості продовження строку дії дозволу (ліцензії), зазначені в цьому Договорі шляхом розміщення відповідного повідомлення про це на веб-сайті: https://www.youcontrol.com.ua та/або направлення такого повідомлення Ліцензіатові.

Строк дії цього Договору обмежується строком дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «YOUCONTROL». Строк дії цього Договору відповідним чином продовжується при продовженні строку дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «YOUCONTROL».

Сторони домовились, що Ліцензіар може передавати свої права та обов’язки за цим Договором іншій особі, без необхідності отримання згоди та/або повідомлення про це Ліцензіата.

У випадку укладення Сторонами ліцензійного договору на право використання Системи «YOUCONTROL» в письмовій формі, умови використання Системи «YOUCONTROL» визначаються договором, укладеним в письмовій формі.

Всі суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються ними шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір вирішується відповідно до чинного законодавства України.