Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

на право використання програмної продукції

Цим ліцензійним публічним договором (надалі – «Договір»), визначаються умови надання Ліцензіаром Ліцензіатові (особі, що приймає умови цього Договору відповідно до визначених в ньому правил) прав на використання програмної продукції, зокрема: інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «YOUCONTROL» (https://youcontrol.com.ua), а також інших об’єктів права інтелектуальної власності Ліцензіара. Сторонами цього Договору є «Ліцензіар» і «Ліцензіат», які у тексті також іменуються як «Сторони», або окремо – «Сторона».

Загальні положення

Права на використання програмної продукції передаються на умовах окремих дозволів (ліцензій), що видаються Ліцензіаром Ліцензіатові за умовами обраного Ліцензіатом Тарифу.

Прийняттям цього Договору Ліцензіат підтверджує повну і безумовну згоду з усіма його умовами (акцепт), що засвідчує факт укладання Договору між Сторонами. Ліцензіат підтверджує свою згоду сумлінно користуватись правами, які він отримує у зв’язку з отриманням ліцензії на використання Програмної продукції, а також зобов’язується неухильно виконувати обов’язки та дотримуватись передбачених цим Договором заборон та обмежень.

Ліцензія на використання відповідної Програмної продукції є письмовим повноваженням, що надає Ліцензіатові право використовувати її як довідковий ресурс для інформаційно-аналітичного забезпечення своєї підприємницької діяльності відповідно до цього Договору і умов такої ліцензії.

Розширені ліцензійні умови використання Програмної продукції є невід’ємною частиною (додатком) відповідної ліцензії на використання Програмної продукції. Розширені ліцензійні умови можуть передбачати певні додатки, доповнення та/або розширення функціоналу Програмної продукції тощо порівняно із умовами ліцензії на її використання. Розширені ліцензійні умови використання Програмної продукції діють в межах строку дії (і закінчуються одночасно з ним) відповідної ліцензії на використання Програмної продукції.

Користувач Системи «YOUCONTROL» - будь-яка особа, в тому числі Ліцензіат, яка використовує Систему «YOUCONTROL».

Права та обов’язки Сторін. Обмеження використання Програмної продукції

Протягом строку дії права на використання Програмної продукції, Ліцензіат має наступні права:

здійснювати доступ до Програмної продукції у спосіб, передбачений виданою ліцензією та/або розширеними ліцензійними умовами використання Програмної продукції;

отримувати за допомогою Програмної продукції інформацію (в тому числі – зведену) і відповідні аналітичні дані та використовувати їх для забезпечення своєї діяльності;

формувати та/або поширювати у розділі Системи «YOUCONTROL», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «YOUCONTROL», інформацію, яка відображає його власні думки, переконання, судження, оцінку певних обставин тощо;

включати інформацію Програмної продукції складовою частиною будь-яких збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;

повідомляти Ліцензіара про недоліки і вимагати забезпечення належного функціонування Програмної продукції.

Ліцензіат зобов’язаний:

виконувати умови цього Договору та дотримуватись передбачених ним заборон і обмежень, дотримуватись ліцензійних умов, розширених ліцензійних умов і Правилами використання;

при формуванні та/або поширенні інформації у розділі Системи «YOUCONTROL», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «YOUCONTROL», дотримуватися вимог законодавства та загальновизнаних етичних норм;

надавати дійсну, точну і повну інформацію про себе та іншу інформацію, необхідну для виконання умов цього Договору;

забезпечувати схоронність інформації, необхідної для авторизації в Програмній продукції (логіни, паролі доступу тощо);

негайно повідомляти Ліцензіара про будь-які порушення його прав щодо Програмної продукції з боку третіх осіб (якщо Ліцензіату відомо про такі порушення), а також сприяти Ліцензіару в оперативному припиненні порушень і фіксації доказів їх наявності.

Ліцензіату забороняється:

здійснювати декомпіляцію наявних в Програмній продукції баз даних з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;

використовувати у власних інформаційних продуктах зображення інтерфейсу Програмної продукції без дозволу Ліцензіара;

забезпечувати можливості доступу будь-яких третіх осіб, що не є Сторонами цього Договору (за винятком працівників та/або уповноважених представників Ліцензіата) до Програмної продукції;

розміщувати аналітичні дані Програмної продукції у складі будь-яких інших інформаційних-пошукових систем, комп’ютерних програм, електронних та/або друкованих видань, а також здійснювати будь-яке їх розповсюдження третім особам, що не є Сторонами цього Договору (зокрема, через мережу Інтернет) без дозволу Ліцензіара;

формувати та/або поширювати у розділі Системи «YOUCONTROL», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «YOUCONTROL», неправдиву інформацію та інформацію, яка містить непристойні, грубі або образливі вирази;

перешкоджати функціонуванню Програмної продукції і намагатися отримати доступ до неї за допомогою методів, що не відповідають визначеним у ній пошуковим формам запитів і отримання інформації (програмний веб-інтерфейс, налаштування API тощо), в тому числі – за допомогою інших програмних засобів;

видавати третім особам, що не є Сторонами цього Договору дозволи (ліцензії, субліцензії) на право використання Програмної продукції;

використовувати Програмну продукцію всупереч Правил використання, а також з метою, яка суперечить законодавству України.

Ліцензіар має право:

передбаченими законодавством України способами, контролювати обсяги та порядок використання Ліцензіатом Програмної продукції та вимагати від Ліцензіата припинити будь-яке використання Програмної продукції, що суперечить чинному законодавству України, цьому Договору, а також ліцензійним умовам, розширеним ліцензійним умовам і Правилами використання;

зупинити доступ Ліцензіата до Програмної продукції з технічних причин (перебої в роботі офіційних реєстрів тощо);

припинити дію виданої ліцензії та/або розширених ліцензійних умов використання Програмної продукції у випадку порушення Ліцензіатом заборон, передбачених цим Договором, а так само у випадку порушення умов та/або строків оплати ліцензійної винагороди, передбаченої умовами відповідного Тарифу;

модерувати та/або видаляти інформацію, яку формує та/або поширює Ліцензіат у розділі Системи «YOUCONTROL», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «YOUCONTROL», якщо формування та поширення такої інформації суперечить положенням цього Договору, Правил використання та/або чинного законодавства. Ліцензіар не контролює і не спрямовує дії користувачів при формуванні інформації, яка поширюється ними в Системі «YOUCONTROL». Формування змісту та поширення зазначеної інформації здійснюється користувачами Системи «YOUCONTROL» виключно на власний розсуд.

Ліцензіар зобов’язаний:

дотримуватися умов цього Договору (окрім невиконання зобов’язань, що сталося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили);

здійснювати інформатизаційне обслуговування Програмної продукції, забезпечувати її належне функціонування;

повідомляти Ліцензіата про випадки відсутності доступу до Програмної продукції, причини відсутності такого доступу та/або про строки його відновлення протягом розумного строку (а за можливості – завчасно), який не може перевищувати трьох робочих днів з моменту, коли Ліцензіар дізнався про настання відповідних обставин.

Будь-яка із Сторін може розповсюджувати у будь-який спосіб (зокрема, але не виключно – в рекламі) інформацію щодо співробітництва з іншою Стороною за цим Договором, з урахуванням визначених ним обмежень щодо конфіденційності.

Умови користування

Порядок і умови доступу та використання відповідної Програмної продукції визначаються цим Договором, окремими ліцензіями на використання Програмної продукції і розширеними ліцензійними умовами, а також Правилами використання.

Ліцензійна винагорода

За надання прав, передбачених цим Договором, зокрема, за отримання ліцензій на використання Програмної продукції, розширених ліцензійних умов її використання, Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду (ліцензійну винагороду) за умовами обраного Тарифу.

Виплата Ліцензіатом ліцензійної винагороди (шляхом одноразового платежу всієї суми за певну Програмну продукцію) здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на банківський рахунок Ліцензіара.

Отримання ліцензії (ліцензій) на використання Програмної продукції, розширених ліцензійних умов використання Програмної продукції та їх оплата може підтверджуватись відповідними актами здачі-прийняття, в т.ч. у формі електронних документів, з використанням програмного забезпечення M.E.Doc.

Конфіденційність

Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої згідно цього Договору одною від іншої та вживати розумних заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам.

Ліцензіар зобов’язується зберігати конфіденційність інформації Ліцензіата, отриманої від нього під час використання Програмної продукції (в тому числі системних реєстраційних даних та інформації щодо обсягу і змісту пошукових запитів).

Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили, протиправних дій третіх осіб, а так само внаслідок порушення конфіденційності за вимогою державних органів згідно чинного законодавства.

Відповідальність

Сторони несуть відповідальність за порушення, невиконання та/або неналежне виконання цього Договору, умов виданих ліцензій, розширених ліцензійних умов, а також Правилами використання, відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

Сторони не несуть відповідальності за порушення, невиконання та/або неналежне виконання цього Договору, яке відбулося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили, протиправних дій третіх осіб.

У випадку порушення заборон, передбачених цим Договором, Ліцензіат сплачує на користь Ліцензіара штраф у двократному розмірі сплаченої ліцензійної винагороди протягом строку дії ліцензії на використання відповідної Програмної продукції. Сплата штрафу не звільняє Ліцензіата від обов’язку відшкодування Ліцензіарові шкоди, яка виникла у останнього у зв’язку з порушенням зазначених заборон Ліцензіатом.

У випадку технічної неможливості доступу та/або повної неможливості отримання Ліцензіатом інформаційно-аналітичних даних за допомогою Програмної продукції відповідно до умов виданої ліцензії та/або розширених ліцензійних умов використання Програмної продукції з вини Ліцензіара, на підставі обґрунтованої вимоги Ліцензіата, Ліцензіар зобов’язаний продовжити дію ліцензії на використання Програмної продукції на строк, що відповідає періоду часу дії зазначених обставин.

Ліцензіар не несе відповідальності за:

точність, повноту і правильність інформації, отриманої Ліцензіатом внаслідок здійснення неточних, неповних або неправильних запитів при використанні Програмної продукції;

фактичну повноту і достовірність будь-якої інформації (в тому числі – зведеної) і відповідних аналітичних даних, заснованих на такій інформації, що містяться в Програмній продукції, отриманої з офіційних джерел публічної інформації у формі відкритих даних;

зміст та наслідки поширення та/або використання Ліцензіатом інформації у розділі Системи «YOUCONTROL», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «YOUCONTROL», в тому числі для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності);

наслідки використання аналітичних даних, що містяться в Програмній продукції для прийняття управлінських, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності);

прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або завдану Ліцензіату моральну шкоду, пов’язані із використанням або ускладненням/неможливістю використання Програмної продукції, що виникли внаслідок обставин, які знаходяться поза межами контролю Ліцензіара;

припинення дії виданої ліцензії та/або розширених ліцензійних умов використання Програмної продукції у випадку порушення Ліцензіатом заборон, передбачених цим Договором, а так само у випадку порушення умов та/або строків оплати ліцензійної винагороди, передбаченої умовами відповідного Тарифу. При цьому, сума сплаченої ліцензійної винагороди Ліцензіатові не повертається і будь-які засоби відповідальності у зв’язку з таким припиненням до Ліцензіара не застосовуються.

Відповідальність Ліцензіара перед Ліцензіатом за цим Договором, в тому числі – щодо відшкодування збитків, обмежується сумою ліцензійної винагороди, отриманої Ліцензіаром протягом останнього року (останніх 365 днів, що передували настанню обставин, на які посилається Ліцензіат як на підставу своїх вимог).

Відповідальність, не врегульована цим Договором, регулюється чинним законодавством України.

Строк дії ліцензії. Інші умови

Строк дії ліцензії на використання Програмної продукції, а також початок його перебігу, строк оплати ліцензійної винагороди визначаються умовами відповідного Тарифу.

Можливість використання Ліцензіатом Програмної продукції закінчується одночасно із закінченням строку дії ліцензії на її використання.

Прийняття умов цього Договору без виплати ліцензійної винагороди дає Ліцензіату право доступ до Програмної продукції протягом строку, визначеного Ліцензіаром. Вид Програмної продукції та її доступний функціонал протягом цього строку визначається політикою Ліцензіара.

Сторони домовились, що Ліцензіар може передавати свої права та обов’язки за цим Договором іншій особі, без необхідності отримання згоди та/або повідомлення про це Ліцензіата.

У випадку укладення Сторонами ліцензійного договору на право використання Програмної продукції в письмовій формі, умови використання Програмної продукції визначаються договором, укладеним в письмовій формі.

Ліцензія на використання Ліцензіатом Програмної продукції, відповідно до цього Договору, передбачає, що впродовж усього строку дії ліцензії Ліцензіар зберігає можливість самостійного використання Програмної продукції будь-яким способом, а також право дозволяти або забороняти іншим особам її використання будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта прав інтелектуальної власності у відповідності до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Видача (та продовження строку дії) ліцензій, розширених ліцензійних умов щодо використання Програмної продукції як програмної продукції, відповідно до пункту 26¹ підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, є операціями, що звільняються від оподаткування ПДВ

Всі суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються ними шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір вирішується відповідно до чинного законодавства України.

Добавьте приложение «Youcontrol» на главный экран
Нажмите load -> ‘Добавить на экран "домой"