Постановление суда № 85640615, 14.11.2019, Киевский окружной административный суд

Дата принятия
14.11.2019
Номер дела
320/6221/19
Номер документа
85640615
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі

14 листопада 2019 року м. Київ № 320/6221/19

Суддя Київського окружного адміністративного суду Головенко О.Д., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛФІНАНС ПРОЕКТ" до Державного реєстратора Макарівської районної державної адміністрації Київської області Заріцької Вікторії Василівни, якості третіх осіб вказано - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про визнання протиправним та скасування рішення,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛФІНАНС ПРОЕКТ" з позовом до Державного реєстратора Макарівської районної державної адміністрації Київської області Заріцької Вікторії Василівни та просить суд:

визнати протиправним та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер: 49274456 від 22.10.2019 на земельну ділянку кадастровий номер 3222782600:05:042:0061 площею 0,08 га, зареєстрованої у власності ОСОБА_2 , реєтраційний номер об"єкта нерухомого майна 1942060032227, номер запису про право власності 33773304 від 17.10.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КАС України суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, зокрема, чи: належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності; немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Розглянувши позовну заяву та додані до неї матеріали, суд дійшов висновку, що даний позов не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Згідно зі ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 року) кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Європейський суд з прав людини у п. 24 свого рішення від 20.07.2006 у справі "Сокуренко і Стригун проти України" зазначив, що фраза "встановленого законом" поширюється не лише на правову основу самого існування "суду", але й на дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. Термін "судом, встановленим законом" у п. 1 ст. 6 Конвенції передбачає всю організаційну структуру судів, включно з питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів. У своїх оцінках Суд дійшов висновку, що не може вважатися судом, "встановленим законом", національний суд, який не мав юрисдикції судити деяких заявників, керуючись практикою, що не мала регулювання законом.

Частиною 1 ст. 2 КАС України визначено, що завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 4 КАС України визначено, що суб`єкт владних повноважень є органом державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб`єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг.

Також ч. 1 ст. 19 КАС України визначає, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема:

спорах фізичних чи юридичних осіб із суб`єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження;

спорах з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

спорах між суб`єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

спорах, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;

за зверненням суб`єкта владних повноважень у випадках, коли право звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому суб`єкту законом;

спорах щодо правовідносин, пов`язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму;

спорах фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації;

спорах щодо вилучення або примусового відчуження майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;

спорах щодо оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медико-соціальних експертних комісій та інших подібних органів, рішення яких є обов`язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб;

спорах щодо формування складу державних органів, органів місцевого самоврядування, обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб;

спорах фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", за винятком спорів, пов`язаних із укладенням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням і виконанням договорів про закупівлю;

спорах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів охорони державного кордону у справах про правопорушення, передбачені Законом України "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень";

спорах щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

спорах із суб`єктами владних повноважень з приводу проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства;

спорах, що виникають у зв`язку з оголошенням, проведенням та/або визначенням результатів конкурсу з визначення приватного партнера та концесійного конкурсу.

Таким чином, до компетенції адміністративних судів належать спори фізичних чи юридичних осіб з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою або службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності цих органів (осіб), прийнятих або вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій, крім спорів, для яких законом установлений інший порядок судового вирішення.

Публічно-правовий спір має особливий суб`єктний склад. Участь органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, або їхніх службових чи посадових осіб є обов`язковою ознакою для того, щоб класифікувати спір як публічно-правовий. Проте сама собою участь у спорі зазначених суб`єктів не дає підстав ототожнювати спір з публічно-правовим та відносити його до справ адміністративної юрисдикції.

Під час визначення предметної юрисдикції справ суди повинні виходити із суті права та/або інтересу, за захистом якого звернулася особа, заявлених вимог, характеру спірних правовідносин, змісту та юридичної природи обставин у справі.

Визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є суть (зміст, характер) спору. Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується саме цих відносин.

Разом з тим приватноправові відносини вирізняються наявністю майнового чи немайнового інтересу учасника. Спір має приватноправовий характер, якщо він обумовлений порушенням або загрозою порушення приватного права чи інтересу конкретного суб`єкта, що підлягає захисту в спосіб, передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин, навіть якщо до порушення приватного права чи інтересу призвели дії органів державної влади, місцевого самоврядування, їхніх посадових чи службових осіб.

Якщо порушення своїх прав особа вбачає у наслідках, які спричинені рішенням, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їхньої посадової або службової особи, які вона вважає неправомірними, і ці наслідки призвели до виникнення, зміни чи припинення цивільних правовідносин, мають майновий характер або пов`язані з реалізацією її майнових або особистих немайнових інтересів, то визнання незаконними (протиправними) таких рішень є способом захисту цивільних прав та інтересів.

Крім того, у постанові від 04.09.2018 у справі № 823/2042/16 Велика Палата Верховного Суду висловила правову позицію, за якою якщо позивач не був заявником стосовно оскаржуваних реєстраційних дій, тобто реєстраційні дії були вчинені за заявою іншої особи, такий спір є спором про цивільне право незалежно від того, чи здійснено державну реєстрацію прав на нерухоме майно з дотриманням державним реєстратором вимог законодавства та чи заявляються, окрім вимог про скасування оспорюваного запису в Реєстрі, також вимоги про визнання недійсними правочинів, на підставі яких здійснено оспорюваний запис.

Як вбачається з матеріалів справи, 26.02.2008 між ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ" та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 1243-04-КЭЖ-Т. Того ж дня, в забезпечення виконання умов кредитного договору банком було укладено договір поруки № 1153-04 з ОСОБА_3 .

23 травня 2009 року ОСОБА_1 змінила дівоче прізвище з "ОСОБА_1" на "ОСОБА_1" у зв`язку з укладенням шлюбу з ОСОБА_4 .

15 червня 2010 року Деснянський районний суд м. Києва у справі № 2-908/10 за позовом ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" до ОСОБА_1 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 1243-04-КЭЖ-Т від 26.02.2008 прийняв рішення про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" заборгованість у розмірі 1 366 692, 94 грн.

Ухвалою Деснянського районного суду м. Києва у справі № 6/754/59/18 від 15.02.2018 було змінено сторону у виконавчому провадженні № 2-908/10 про стягнення заборогованості з ОСОБА_1 , а саме з кредитора ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" на його правонастпуника ТОВ "ГЛОБАЛФІНАНС ПРОЕКТ".

З матеріалів кредитної справи, ТОВ "ГЛОБАЛФІНАНС ПРОЕКТ" було встановлено, що ОСОБА_1 має у власності земельну ділянку кадастровий номер: 13222782600:05:042:0061, яка належить їй на підставі акту про право власності на земельну ділянку серія ЯА № 510791 від 20.02.2008, відповідно до договорі купівлі - продажу від 27.12.2007 № 10724. Крім того, на вказаній земельній ділянці знаходиться об`єкт незавершеного будівництва двоповерхова будівля орієнтованою площею 150 кв.м. Згідно реєстру речових прав на нерухоме майно вищенаведений об`єкт незавершеного будівництва зареєстрований в реєстрі 13.05.2008, реєстраційний номер майна: 23215294, будівництво розпочате в 2007 році, відсоток готовності - 89 %, загальна вартість нерухомого майна - 189 661, 00 грн.

03 червня 2019 року приватним виконавцем Мельниченком Олегом Володимировичем відкрито виконавче провадження № 59251513 з примусового виконання рішення Деснянського районного суду м. Києва від 15.06.2010 про стягнення заборгованості з ОСОБА_1 .

31 жовтня 2019 року ТОВ "ГЛОБАЛФІНАНС ПРОЕКТ" стало відомо, що земельна ділянка (кадастровий номер 3222782600:05:042:0061 площею 0,08 га), яка належала ОСОБА_1 була переєстрована 17.10.2019 на ОСОБА_2 за договором 11 річної давності.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛФІНАНС ПРОЕКТ" не погоджується та оскаржує рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельну ділянку (кадастровий номер 3222782600:05:042:0061 площею 0,08 га), зареєстрованої у власності ОСОБА_2 , реєтраційний номер об"єкта нерухомого майна 1942060032227, номер запису про право власності 33773304 від 17.10.2019.

Тобто, після прийняття 15.06.2010 рішення Деснянський районний суд м. Києва у справі № 2-908/10 та відкриття виконавчогот провадження № 59251513, між ТОВ "ГЛОБАЛФІНАНС ПРОЕКТ" та ОСОБА_1 виникли цивільно правові відносини, а на даний час, після прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер: 49274456 від 22.10.2019 існує спір про право на земельну ділянку (кадастровий номер 3222782600:05:042:0061 площею 0,08 га) між ТОВ "ГЛОБАЛФІНАНС ПРОЕКТ", ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Отже, цей спір пов`язаний з порушенням цивільних прав позивача на нерухоме майно - земельну ділянку іншими особами, за якою вже зареєстровано право власності на це майно. Належним відповідачем у такій справі є особа, право на майно якої оспорюється та щодо якої здійснено запис у Реєстрі. Участь державного реєстратора, як співвідповідача (якщо позивач вважає його винним у порушенні прав позивача) у спорі не змінює його цивільно-правового характеру.

З огляду на суб`єктний склад та характер спірних правовідносин, суд дійшов висновку, що даний спір належить розглядати в порядку цивільного, а не адміністративного судочинства.

Крім того, судов встановлено, що ТОВ "ГЛОБАЛФІНАНС ПРОЕКТ" сплатило до Державного бюджету судовий збір у розмірі 1 921,00 грн. (платіжне доручення від 11.11.2019 № 138).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 243, 248 КАС України, суд

у х в а л и в:

1.Відмовити у відкритті провадження в адміністративній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛФІНАНС ПРОЕКТ" до Державного реєстратора Макарівської районної державної адміністрації Київської області Заріцької Вікторії Василівни, якості третіх осіб вказано - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про визнання протиправним та скасування рішення.

2.Роз`яснити позивачеві, що повторне звернення тієї самої особи до адміністративного суду з адміністративним позовом з тих самих предмета і підстав та до того самого відповідача, як той, щодо якого постановлено ухвалу про відмову у відкритті провадження, не допускається.

3.Повернути з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛФІНАНС ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 41508712) сплачений судовий збір у розмірі 1 921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн. 00 коп.

4.Копію ухвали разом з матеріалами позовної заяви надіслати позивачу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня проголошення (підписання) ухвали.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Київський окружний адміністративний суд.

Суддя Головенко О.Д.

Часті запитання

Який тип судового документу № 85640615 ?

Документ № 85640615 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85640615 ?

Дата ухвалення - 14.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85640615 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 85640615 ?

В Киевский окружной административный суд
Предыдущий документ : 85640612
Следующий документ : 85640616