Решение № 49341008, 25.08.2015, Хозяйственный суд Черновицкой области

Дата принятия
25.08.2015
Номер дела
926/1099/15
Номер документа
49341008
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" серпня 2015 р. Справа № 926/1099/15

За позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк»

до приватного підприємства "Ютар-2011"

про стягнення заборгованості - 31481,65 грн.

Суддя Паскарь А. Д.

за участю представників сторін:

від позивача - Зюлковська Л. В., довіреність № 64-О від 09.01.2014;

від відповідача - Добровольський В. А., довіреність від 17.08.2015.

СУТЬ СПОРУ: Публічне акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" звернулось з позовом до приватного підприємства "Ютар-2011" про стягнення 31481,65 грн. - заборгованості та штрафних санкцій за несвоєчасне повернення кредиту, отриманого відповідно до заяви про відкриття поточного рахунку від 25.08.2011.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що 25.08.2011 відповідачем було підписано заяву про відкриття поточного рахунку. Згідно заяви, відповідач приєднався до "Умов та правил надання банківських послуг", тарифів банку, які разом із заявкою складають договір банківського обслуговування, та взяв на себе зобов'язання виконувати умови договору. Згідно з договором відповідачу було встановлено послугу «Гарантований платіж» на поточний рахунок 26003060732418 в електронному вигляді через засоби електронного зв'язку між банком і клієнтом. За користування кредитом клієнт зобов'язаний сплачувати відсотки за його користування. За відповідачем рахується заборгованість за кредитом в сумі 12 000,00 грн., 10 330,67 грн. заборгованість по процентам за користування кредитом, 6 882,98 грн. пені та 2 268,00 грн. заборгованості по комісії за користування кредитом.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав в повному обсязі. Разом з цим, представник відповідача усно визнав заборгованість у повному розмірі.

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши матеріали справи, встановивши фактичні обставини у справі, дослідивши та оцінивши в сукупності надані докази, проаналізувавши законодавство, що регулює спірні правовідносини між сторонами, суд дійшов висновку про обгрунтованість позову з наступних підстав.

25 серпня 2011 року приватне підприємство "Ютар-2011" підписало заяву про відкриття поточного рахунку.

Підписавши згадану заяву, відповідач погодився із Умовами та Правилами надання банківських послуг, Тарифами банку, які разом із цією заявою та карткою зі зразками підписів складають Договір банківського обслуговування б/н від 25.08.2013.

Відповідно до пункту 3.2.1.1.1 Умов та Правил надання банківських послуг (далі - Умови), кредитний ліміт на поточний рахунок надається на поповнення обігових коштів та здійснення поточних платежів Клієнта в межах кредитного ліміту. Про розмір ліміту Банк повідомляє Клієнта на свій вибір або в письмовій формі, або через встановлені засоби електронного зв'язку Банка та Клієнта.

Кредит надається в обмін на зобов'язання Клієнта щодо його повернення, сплати процентів та винагороди (пункт 3.2.1.1.3 Умов).

Згідно пункту 3.2.1.1.8 Умов, проведення платежів Клієнта у порядку обслуговування кредитного ліміту, проводиться Банком протягом одного року з моменту підписання угоди про приєднання Клієнта до Умов (або у формі "Заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки" або у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнт-банк/інтернет клієнт-банк, або у формі обміну паперовою або електронною інформацією, або в будь-якій іншій формі- «Угода»).

Пункт 3.2.1.4.1 Умов передбачає, що за користування кредитом в період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку Клієнта при закритті банківського дня Клієнт виплачує проценти, виходячи з процентної ставки, розмір якої залежить від строку користування кредитом (диференційована процентна ставка).

За період користування кредитом з моменту виникнення дебетового сальдо до дати обнулення дебетового сальдо в одну з дат з наступного 20-го до 25-го числа місяця, розрахунок процентів здійснюється за процентною ставкою в розмірі 0% річних від суми залишку непогашеної заборгованості (пункт 3.2.1.4.1.1 Умов).

При необнуленні дебетового сальдо в одну з дат періоду, в якому дебетове сальдо підлягає обнуленню, протягом 90 днів з останньої дати періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнуленню, Клієнт виплачує Банку за користування кредитом проценти в розмірі 36% річних, починаючи з останньої дати періоду, в яку дебетове сальдо підлягало обнуленню (пункт 3.2.1.4.1.2 Умов).

У випадку непогашення кредиту протягом 90 днів з дати закінчення періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнуленню, починаючи з 91-го дня після дати закінчення періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнуленню, кредит вважається простроченим, а грошові зобов'язання Клієнта щодо погашення заборгованості вважаються порушеними. При порушенні Клієнтом будь-якого з грошового зобов'язання Клієнт сплачує Банку відсотки за користування кредитом у розмірі 56% річних від суми залишку непогашеної заборгованості. У разі порушення Клієнтом будь-якого з грошових зобов'язань і при реалізації права Банку на встановлення іншого строку повернення кредиту, передбаченого Умовами і правилами надання Банківських послуг, Клієнт сплачує Банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми залишку непогашеної заборгованості за кожен день прострочення. Сплата пені здійснюється з дня, наступного за датою порушення зобов'язань (п. 3.2.1.4.1.3 Умов). При цьому нарахування неустойки здійснюється протягом 3 років з дня коли зобов'язання мало бути виконане (пункт 3.2.1.5.4 Умов).

Розрахунок відсотків за користування кредитом проводиться щодня, починаючи з моменту утворення на поточному рахунку дебетового сальдо при закритті банківського дня, за кількість днів користування кредитними коштами, виходячи з 360 днів у році. Розрахунок відсотків проводиться до повного погашення заборгованості за кредитом, на суму залишку заборгованості за кредитом. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування відсотків не включається. Нарахування відсотків здійснюється в дату сплати.

При несплаті винагороди, відсотків у відповідні їм дати сплати, вони вважаються простроченими.

Відповідно до пункту 3.2.1.2.3.4. Умов - Банк має право при порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбаченого «Умовами», змінити умови кредитування - вимагати від Клієнта дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за його користування, виконання інших зобов'язань за кредитом в повному обсязі.

30 липня 2013 року відповідач отримав від позивача 12 000,00 грн. кредитних коштів, які станом на день розгляду справи не повернуті.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та інших актів цивільного законодавства та частини 1 статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Відповідно до частини 1 статті 634 ЦК України, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Згідно частини 1 статті 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Як зазначалося вище, відповідач отримані кредитні кошти не повернув, а тому з нього підлягають стягненню 12 000,00 грн. заборгованості за кредитом, 10 330,67 грн. відсотків за користування кредитом та 2 268,00 грн. заборгованості по комісії.

Згідно частини 1 статті 216 Господарського кодексу України - учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Відповідно до пункту 3.2.1.5.1 Умов - при порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань по сплаті відсотків за користування кредитом, передбачених п.п. 3.2.1.2.2.2, 3.2.1.4.1, 3. 2.1.4.2, 3. 2.1.4.3, термінів повернення кредиту, передбачених п.п. 3.2.1.1.8, 3.2.1.2.2.3, 3.2.1.2.3.4, винагороди, передбаченої п.п. 3.2.1.2.2, 3.2.1.4.4. 3. 2.1.4.5, 3. 2.1.4.6 Клієнт сплачує Банку за кожний випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. А в разі реалізації Банком права на встановлення іншого строку повернення кредиту, Клієнт сплачує Банку пеню у розмірі, зазначеному в п. 3.2.1.4.1.3, від суми заборгованості за кожен день прострочення. Сплата пені здійснюється у гривні. Нарахування неустойки за кожний випадок порушення зобов'язання передбачених умовами здійснюється протягом 3 років з дня, коли відповідне зобов'язання повинно було бути виконано клієнтом (пункт 3.2.1.5.4).

На цій підставі позивач правомірно заявив вимогу про стягнення з відповідача пені за несвоєчасну сплату кредиту в сумі 6 882,98 грн.

Станом на день розгляду справи у суді заборгованість відповідача перед позивачем становить 31 481,65 грн., у т.ч.: заборгованості за кредитом - 12 000,00 грн., заборгованості за процентами - 10 330,67 грн., пені - 6 882,98 грн. та заборгованості по комісії - 2 268,00 грн., що підтверджується обґрунтованим розрахунком позовних вимог та іншими матеріалами справи.

Таким чином, позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись статтями 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

В И Р І Ш И В :

1.Позов задовольнити.

2.Стягнути з приватного підприємства "Ютар-2011" (60200, вул. О. Кобилянської, 6-А, м. Сокиряни Чернівецької області; код 37715895) на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; код 14360570) заборгованість в сумі 31 481,65 грн., у т.ч.: заборгованості за кредитом - 12 000,00 грн., заборгованості за процентами - 10 330,67 грн., пені - 6 882,98 грн., комісії - 2 268,00 грн. та судовий збір в сумі 1 827 грн.

Суддя А. Д. Паскарь

Предыдущий документ : 49341007
Следующий документ : 49341011