Постановление суда № 96787824, 11.05.2021, Хозяйственный суд Черновицкой области

Дата принятия
11.05.2021
Номер дела
926/1804/21
Номер документа
96787824
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

п р о з а л и ш е н н я п о з о в н о ї з а я в и б е з р у х у

м.Чернівці

11 травня 2021 року Справа № 926/1804/21

Господарський суд Чернівецької області у складі судді Гушилик С.М. розглянувши, позовну заяву адвоката Дана Іона Йонашевича, який діє в інтересах SC CORFA ANDRA SRL

За позовом SC CORFA ANDRA SRL

До відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Здоровий сон"

Про стягнення заборгованості в сумі 273721,00 грн

Без виклику представників сторін

ВСТАНОВИВ:

SC CORFA ANDRA SRL звернулось до Господарського суду Чернівецької області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю “Здоровий сон” про стягнення заборгованості за невиконання контракту (договір поставки) №2016-12-13 від 03.12.2016 року в сумі 273721,00 грн.

Разом з позовною заявою позивач надав заяву про забезпечення позову (вх.№1805), в якій просить вжити заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю "Здоровий сон", що містяться на його розрахунковому рахунку та підлягають сплаті SC CORFA ANDRA SRL, а саме сума в розмірі 273721,00 грн.

Витягом з протоколу автоматичного розподілу судової справи між суддями від 06.05.2021 року позовну заяву (вх.№1804) разом із заявою про забезпечення позову (вх.№1805) передано судді Гушилик С.М.

Ухвалою суду від 07.05.2021 року заяву адвоката Дана Іона Йонашевич про забезпечення позову (вх.№1805) повернуто без розгляду.

Як визначено статтею 2 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України), завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Судочинство в господарських судах здійснюється на засадах змагальності і диспозитивності. Це означає, зокрема, що обов`язок доказування тих чи інших обставин лежить на стороні, а суд, крім випадків, встановлених цим Кодексом, не зобов`язаний збирати докази. (ч. 3 ст. 2, ч. 3 ст. 13, ч. 1 ст. 14 ГПК України).

Сприяння своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи, подання всіх наявних доказів в порядку та строки, встановлені законом, віднесено статтею 42 ГПК України до обов`язку учасників справи.

В той же час, згідно ч. 2 ст. 14 ГПК України, учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд, і відповідно до ч. 4 ст. 13 ГПК України, несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням тих чи інших процесуальних дій.

Розглянувши позовну заяву з доданими до неї документами, господарський суд вважає, що позовна заява підлягає залишенню без руху з огляду на таке.

За правилами Господарського процесуального законодавства, позовна заява за формою та змістом повинна відповідати статтям 162, 164 Господарського процесуального кодексу України, а також вимогам статті 172 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України, позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.

Згідно ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 58, ч. 4, 9 ст. 60 Господарського процесуального кодексу України сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.

Представником у суді може бути адвокат або законний представник.

Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

У разі подання представником до суду заяви, скарги, клопотання він додає довіреність або інший документ, що посвідчує його повноваження, якщо в справі немає підтвердження такого повноваження на момент подання відповідної заяви, скарги, клопотання.

Водночас позовна заява підписана представником позивача адвокатом Даном Іоном Йонашевичем, який діє на підставі ордеру по надання правової допомоги серії ЗР №67329 від 12.04.2021 року, проте відсутнє підтвердження повноважень адвоката Дана І.Й.

В порушення вищенаведених вимог процесуального законодавства подана позовна заява не містить підпису уповноваженою на те особою.

Частиною 3 статті 162 ГПК України визначено перелік відомостей, які має містити позовна заява, зокрема, зміст позовних вимог; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову тощо.

Слід зазначити, що обґрунтований розрахунок позовних вимог це такий розрахунок, що містить обчислення, порядок нарахування сум та підстави такого нарахування, передбачені законом або умовами угоди, відображення проведених оплат, тощо.

Суд зазначає, що обґрунтований розрахунок позовних вимог вимагає посилання на первинні документи. Такі посилання слід пов`язувати з відповідними юридичними фактами, які мали місце і впливали на розмір суми боргу, з обов`язковим зазначенням часу їх настання.

В порушення вимог п.5 ч.3 ст.162 ГПК України позовна заява не містить викладу обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини, а саме: не вказані докази, що підтверджують часткову поставку відповідачем товару, не вказано календарні дати поставки частини товару, загальна вартість поставленого товару. Не зазначення цих обставин та доказів у позовній заяві унеможливлює перевірити правильність розрахунку стягуваної суми, зазначеної позивачем.

Як вказувалося вище, позивач просить стягнути з відповідача в сумі 273721,00 грн, однак, позовна заява не містить обґрунтованого розрахунку заявленої до стягнення суми в такому розмірі.

Окрім того, як вбачається з самого тексту позовної заяви заявлена позивачем сума до стягнення в розмірі 273721,00 грн, що за офіційним курсом НБУ становить 8180,55 євро. Однак, позовна заява не містить доказів того, що на день подання позову 273721,00 грн за офіційним курсом НБУ становить 8180,55 євро.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви, контракт (договір поставки) №2016-12-13 від 03.12.2016 року, копії листів вимог №216 від 04.12.2020 року, №226 від 13.01.2021 року, №137 від 28.01.2020 року, лист №11/20-27 від 27.11.2020 року та лист від№8 від 27.01.2020 року викладені російською мовою.

Згідно з частиною 1 статті 10 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство в судах здійснюється державною мовою.

Відповідно до частини 4 зазначеної статті Господарського процесуального кодексу України учасники судового процесу, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, мають право робити заяви, надавати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача в порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно з частиною 1 статті 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова.

За приписами частини 1 статті 12 Закону України "Про судоустрій статус суддів" судочинство і діловодство в судах України проводяться державною мовою.

Крім цього, як зазначив Конституційний Суд України у рішенні від 14.12.1999 року у справі №10-рп/99, українська мова як державна є обов`язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації, тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина 5 статті 10 Конституції України).

Частиною 79 Закону України "Про нотаріат" визначено, що нотаріус засвідчує вірність перекладу документа з однієї мови на іншу, якщо він знає відповідні мови.

Якщо нотаріус не знає відповідних мов, переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус.

Зважаючи на вищенаведене, позивач повинен надати суду належним чином засвідчений переклад на українську мову контракту (договір поставки) №2016-12-13 від 03.12.2016 року, копії листів вимог №216 від 04.12.2020 року, №226 від 13.01.2021 року, №137 від 28.01.2020 року, лист №11/20-27 від 27.11.2020 року та листа від №8 від 27.01.2020 року.

Згідно з частинами 2, 4, 5 статті 91 Господарського процесуального кодексу України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення та посади особи, яка засвідчує. Копії письмових доказів (кожної сторінки), які подаються до суду, необхідно оформляти відповідно до вимог пункту 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації", затвердженого Наказом Держспоживстандарту України № 55 від 07.04.2003 року.

Однак, як вбачається з доданих до позовної заяви документів, вони завірені не у відповідності до порядку, передбаченого ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України №55 від 07.04.2003 року, оскільки не вказано хто саме засвідчив подані документи, відсутня посада особи, яка засвідчила документи, а також немає відмітки засвідчення копії документів "Згідно з оригіналом".

Окрім цього, відповідно до п.п. 8, 9, 10 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити: зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви, попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи, а також підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Позивачем не дотримано вимог 8, 9, 10 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України, оскільки у позовній заяві не зазначено доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), не зазначено про наявність у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви, відсутній попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи, а також відсутнє підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164, ч. 1 ст. 172 ГПК України позивач зобов`язаний до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення. До позовної заяви додаються документи, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Порядок надання послуг поштового зв`язку, права та обов`язки операторів поштового зв`язку і користувачів послуг поштового зв`язку визначено Правилами надання послуг поштового зв`язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №270 від 05.03.2009 року (з наступними змінами та доповненнями).

За змістом п. 19 вказаних Правил, внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю можуть прийматися для пересилання з описом вкладення та/або з післяплатою.

Відповідно до п. 59 Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №270 від 05.03.2009 року, внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю з описом вкладення подаються для пересилання відкритими для перевірки їх вкладення.

Відповідно до п. 61 вказаних Правил, у разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового зв`язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається відправникові. На примірнику опису, що видається відправникові, працівник поштового зв`язку повинен зазначити номер поштового відправлення. За бажанням відправника на примірнику опису, що вкладається до поштового відправлення, вартість предметів може не зазначатися.

Згідно із пунктом 3.2.1.2 Порядку пересилання поштових відправлень, затвердженого наказом Українського державного підприємства поштового зв`язку "Укрпошта" №211 від 12.05.2006 року при прийманні листа (бандеролі) з оголошеною цінністю з описом вкладення працівник зв`язку звіряє вкладення з описом ф. 107 (рис. 27), а також перевіряє відповідність місця призначення, найменування адресата та суми оголошеної цінності, зазначених на відправленні та примірнику опису, розписується на ньому і проставляє відбиток календарного штемпеля. Форма опису вкладення (ф. 107) передбачає, що внесення виправлень до опису вкладення не допускається, про що зазначено безпосередньо на бланку опису вкладення.

Так, належним доказом направлення копії позовної заяви з додатком відповідачу (ам) та іншим учасникам справи відповідно до Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №270 від 05.03.2009 року, є оригінали розрахункового документу (оригінал поштової квитанції чи фінансового чека) та опису вкладення у цінний лист з поіменним переліком документів, видані відправникові поштового відправлення.

Таким чином, належними доказами відправлення учасникам справи копії позовної заяви та доданих до неї документів, при зверненні до господарського суду, є оригінали опису вкладення в поштовий конверт в якому зазначений поіменний перелік документів, що надсилається адресату та документу, що підтверджує надання поштових послуг (касовий чек, розрахункова квитанція тощо).

Вступна частина позовної заяви містить найменування та адреса відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Здоровий сон" – 59233, смт. Берегомет, вул. Гагаріна, буд. 7 – Б.

До позовної заяви додано опис вкладення на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Здоровий сон", відповідно до якого позовну заяву та додані до неї документи надіслано на адресу: 59233, смт. Берегомет, вул. Гагаріна, буд. 7 – Б.

Згідно зі ст. 93 ЦК України місцезнаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що здійснений за запитом суду, за кодом ЄДРПОУ відповідача 36584299, що наданий позивачем - назва та місцезнаходження відповідача не співпадає з назвою вказаною в позовній заяві.

Відповідно до пунктів 1 та 2 Положення “Про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України”, затвердженого постановою КМУ від 22 січня 1996р. № 118 (із змінами від 21.11.2013р.) Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) - це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.

Суб`єктами Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що знаходяться на території України та провадять свою діяльність на підставі її законодавства.

Отже, позивачу необхідно надати суду вірні відомості про ідентифікаційний код юридичної особи ТзОВ "Здоровий сон" в Єдиному державному реєстрі підприємств-організацій України та його найменування та опис вкладення який би свідчив про направлення позовної заяви та доданих до неї документів на адресу відповідача, яка значиться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Також суд звертає увагу позивача, що матеріали позовної заяви не містять

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 164 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Частиною 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру ставка судового збору встановлюється у розмірі 1,5% ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Натомість, за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Відповідно до частини 3 статті 6 Закону України "Про судовий збір" за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру. У разі коли в позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Предметом позову у даній справі є стягнення заборгованості в сумі 273721,00 грн, отже, судовий збір за поданий позов має бути сплачено за вимогу майнового характеру, що становить 4105,82 грн (273721,00 грн *1,5%).

Однак, позивачем не долучено до позовної заяви докази сплати судового збору.

З урахуванням встановлених недоліків, на підставі ч. 1 ст. 174 ГПК України, суд дійшов висновку про наявність підстав для залишення позовної заяви за вх.№1804 від 06.05.2021 року адвоката Дана Іона Йонашевича, який діє в інтересах SC CORFA ANDRA SRL до Товариства з обмеженою відповідальністю "Здоровий сон" про стягнення заборгованості в сумі 273721,00 грн – без руху із встановленням позивачу строку для усунення виявлених недоліків, який відповідно до ч. 2 ст. 174 ГПК України не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Суд звертає увагу позивача, що якщо усунуто недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду за правилами загального позовного провадження (ч.3 ст. 174, ч. 3 ст. 12 ГПК України).

У випадку не усунення недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою (ч.4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України).

На підставі викладеного, керуючись статтями 164, 172, 174 Господарського процесуального кодексу України, суд –

УХВАЛИВ:

1.Позовну заяву адвоката Дана Іона Йонашевича, який діє в інтересах SC CORFA ANDRA SRL до Товариства з обмеженою відповідальністю "Здоровий сон" про стягнення заборгованості в сумі 273721,00 грн – залишити без руху.

2.Позивачу :

- надати підтвердження повноважень адвоката Дана І.Й;

- надати обґрунтований розрахунок суми позовних вимог;

- надати належним чином засвідчений переклад на українську мову контракту (договір поставки) №2016-12-13 від 03.12.2016 року, копії листів вимог №216 від 04.12.2020 року, №226 від 13.01.2021 року, №137 від 28.01.2020 року, лист №11/20-27 від 27.11.2020 року та листа від №8 від 27.01.2020 року;

- надати належним чином засвідчені копії долучених до позовної заяви документів;

- зазначити докази, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності);

-зазначити чи наявні у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

- надати попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи;

- надати підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав;

- надати суду вірні відомості про ідентифікаційний код юридичної особи ТзОВ "Здоровий сон" в Єдиному державному реєстрі підприємств-організацій України та його найменування та опис вкладення який би свідчив про направлення позовної заяви та доданих до неї документів на адресу відповідача, яка значиться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- докази перебування SC CORFA ANDRA SRL в Державному реєстрі країни його реєстрації станом на день звернення з позовом;

- докази сплати судового збору.

3.Встановити позивачу строк у 10 календарних днів з дня вручення цієї ухвали для усунення позивачем зазначених недоліків.

У разі невиконання цієї ухвали у встановлений судом строк, позовна заява вважається неподаною і підлягає поверненню позивачу зі всіма доданими до неї документами.

Ухвала набирає законної сили день її винесення та не підлягає оскарженню.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://cv.arbitr.gov.ua/sud5027/

Суддя Гушилик С.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 96787824 ?

Документ № 96787824 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 96787824 ?

Дата ухвалення - 11.05.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96787824 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 96787824 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 96787824, Хозяйственный суд Черновицкой области

Судебное решение № 96787824, Хозяйственный суд Черновицкой области было принято 11.05.2021. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить полезные сведения.

Судебное решение № 96787824 относится к делу № 926/1804/21

то решение относится к делу № 926/1804/21. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 96787823
Следующий документ : 96787825