Решение № 63987126, 10.01.2017, Хозяйственный суд Черновицкой области

Дата принятия
10.01.2017
Номер дела
926/4283/16
Номер документа
63987126
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"10" січня 2017 р. Справа № 926/4283/16 За позовом публічного акціонерного товариства Фідобанк, м.Київ

до товариства з обмеженою відповідальністю Аврася с.Тарашани Глибоцького району Чернівецької області

про стягнення заборгованості в сумі 137616,19 грн.

Суддя Дутка В.В.

Представники:

від позивача ОСОБА_1, довіреність від 20.07.16р.

від відповідача не зявився

СУТЬ СПОРУ: публічне акціонерне товариство Фідобанк звернулося до господарського суду Чернівецької області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю Аврася про стягнення заборгованості в сумі 137616,19 грн., з них 95529,02 грн. заборгованості по кредиту; 17593,25 грн. заборгованості по нарахованих та несплачених відсотках, 24487,43 грн. пені за несвоєчасне повернення кредиту, 6,49 грн. пені за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом.

Свій позов позивач обґрунтовує фактом неналежного виконання відповідачем умов кредитного договору №1273Ю від 30.12.2013р. в частині несвоєчасної оплати заборгованості за кредитом.

Ухвалою господарського суду Чернівецької області від 01.12.2016р. порушено провадження у справі та призначено розгляд справи в судовому засіданні на 14.12.2016р.

Ухвалою від 14.12.2016р. розгляд справи відкладено на 10.01.2017р.

10.01.2017р. господарським судом Чернівецької області отримано заяву представника позивача, в якій просить суд вважати правильним код ЄДРПОУ 14351016.

У судовому засіданні 10.01.2017р. представник позивача просив задовольнити позовні вимоги.

Відповідач відзиву на позов не подав, у судове засідання не зявився, хоча належним чином повідомлений про дату та місце слухання справи, що не перешкоджає розгляду справи в даному судовому засіданні.

Відповідно до статті 75 Господарського процесуального кодексу України якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши пояснення представника позивача, розглянувши матеріали справи, зясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позовна вимога, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд встановив.

30 грудня 2013 року між публічним акціонерним товариством Фідобанк та товариством з обмеженою відповідальністю «Аврася» укладено кредитний договір №1273Ю, відповідно до умов якого ліміт кредитної лінії за цим договором встановлюється в розмірі 98000,00 грн; термін погашення кредитної лінії до 29 грудня 2014р. включно, якщо інше не передбачено умовами цього договору; проценти за користування кредитною лінією в розмірі 25% річних.

Відповідно до п.2.1. кредитного договору № 1273Ю від 30.12.2013р., банк зобовязується надати позичальнику кредитну лінію з лімітом кредитної лінії, Терміном погашення ОСОБА_2 з врахуванням Графіку на умовах, передбачених у цьому Договорі, а Позичальник зобов'язується повернути кошти, одержані в рахунок ОСОБА_2 лінії, сплатити Проценти за користування ОСОБА_2 пінією Комісії та виконати свої зобов'язання у повному обсязі у строки/терміни, передбачені цим Договором.

Пунктом 12.2. кредитного договору №1273Ю від 30.12.2013р. передбачено, що договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення їх підписів печатками сторін та діє до повного виконання сторонами своїх зобовязань за цим договором.

Згідно зі ст. 1054 Цивільного кодексу України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення про позику, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до ст. ст. 1048, 1049 Цивільного кодексу України, позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі, що були передані йому позикодавцем) та сплатити проценти за користування коштами у строк та в порядку, що встановлені договором.

У відповідності до ст. 193 Господарського кодексу України та ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобовязання повинні виконуватись належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобовязання, відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобовязання не допускається.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обовязковим для виконання сторонами.

Згідно пункту 3.2 договору ОСОБА_2 лінія надається у безготівковій формі шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника, відкритий в Банку та вказаний в Заяві на отримання кредитних коштів, для використання згідно з Цільовим призначенням ОСОБА_2 лінії

На виконання взятих на себе зобовязань за кредитним договором №1273Ю від 30.12.2013р., банком перераховані кредитні кошти в сумі 98000.00 грн. на поточний рахунок 20625000147989 згідно меморіального ордеру №187067944 від 30.12.2013р.

Згідно з п.8.2. кредитного договору № 1273Ю від 30.12.2013р. позичальник зобовязаний виконувати свої зобовязання за договором, в тому числі погашати заборгованість за кредитною лінією, сплачувати проценти за користування кредитною лінією та здійснювати будь-які інші платежі, обумовлені договором.

Пунктом 4.1. кредитного договору №1273Ю від 30.12.2013р. передбачено, що погашення заборгованості за ОСОБА_2 лінією здійснюється в Термін погашення ОСОБА_2 лінії з врахуванням Графіку та інших умов цього Договору, у валюті заборгованості в безготівковому порядку на відповідний Рахунок Банку

Відповідач в порушення п.4.1. кредитного договору № 1273Ю від 30.12.2013р. взяті на себе зобовязання не виконав і кредит, в установлений строк, не повернув. Заборгованість за кредитом станом на 10.10.2016р. становить 95529,02 грн.

Відповідно до ч.1-4 ст. 1056 Цивільного кодексу України, процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної ставки визначається кредитним договором.

Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено банком в односторонньому порядку. Умова договору щодо права банку змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною.

У разі застосування змінюваної процентної ставки кредитор самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов'язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним договором. Кредитодавець зобов'язаний письмово повідомити позичальника, поручителя та інших зобов'язаних за договором осіб про зміну процентної ставки не пізніш як за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка. У кредитному договорі встановлюється порядок розрахунку змінюваної процентної ставки із застосуванням погодженого сторонами індексу. Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки повинен дозволяти точно визначити розмір процентної ставки за кредитом на будь-який момент часу протягом строку дії кредитного договору. Кредитор не має права змінювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку змінюваної процентної ставки без згоди позичальника.

Відповідно до п. 4.2.1. кредитного договору №1273Ю від 30.12.2013р. проценти за користування ОСОБА_2 лінією нараховуються на суму фактичного залишку заборгованості за ОСОБА_2 лінією на кінець кожного Банківською (операційного) дня Банку; виходячи з розміру Процентної' ставки 1 та Процентної ставки 2, з врахуванням умов застосування таких ставок передбачених цим Договором, починаючи з дня перерахування Банком кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника до моменту фактичного погашення ОСОБА_2 лінії (в тому числі і за період прострочення Терміну (строку) користування ОСОБА_2 лінією) При цьому враховується перший день та не враховується останній день користування ОСОБА_2 лінією; виходячи з умови тривалості року, що складається з фактичної кількості календарних днів у відповідному році - якщо кредит надано в гривні, та умовно 360 днів - для заборгованості за кредитом в іноземній валюті, а також виходячи з фактичної кількості днів у місяці.

Згідно п. 4.2.2. проценти за користування ОСОБА_2 лінією сплачуються Позичальником на відповідний Рахунок Банку щомісячно з 01 по 10 число (включно) поточного місяця за попередній місяць і на дату остаточного повного погашення заборгованості за ОСОБА_2 лінією. За обставини, що Термін погашення ОСОБА_2 лінії настає раніше строку сплати Процентів за користування ОСОБА_2 лінією, обумовленого цим пунктом Договору. Проценти за користування ОСОБА_2 пінією нараховуються Банком та підлягають сплаті Позичальником в дату настання Терміну погашення ОСОБА_2 пінії

Відповідно до п.п. 4.4.1., 4.5.1. кредитного договору № 1273Ю від 30.12.2013р. пеня розраховується щоденно, за кожний день прострочення сплати відповідного платежу, обумовленого цим Договором (включаючи день виникнення простроченої заборгованості та день фактичного погашення простроченої заборгованості), в національній валюті України (по курсу НБУ на день розрахунку, якщо Пеня розрахована за порушення строків платежів, виражених в іноземній валюті) та сплачується Позичальником на відповідний Рахунок Банку. Пеня розраховується виходячи з умови тривалості року, що складається з фактичної кількості календарних днів у відповідному році, а також виходячи з фактичної кількості днів у місяці.

Штрафи розраховуються Банком в національній валюті України (для Штрафу 1 - по курсу НБУ на день розрахунку, якщо валютою кредиту є іноземна валюта) згідно рішення відповідного органу Банку по факту порушення Позичальником відповідних пунктів цього Договору, що передбачають відповідальність у вигляді Штрафів, та підпягають сплаті Позичальником в порядку та на рахунок, обумовлені відповідною вимогою Банку

Платежі, передбачені цим Договором, вважаються здійсненими Позичальником у належний строк, якщо сумл відповідних платежів в повному розмірі надійшла на відповідні рахунки Банку протягом банківського дня в строки, визначені цим Договором. Якщо строк відповідного платежу припадає на не банківський день, то Сторони встановили, що відповідний платіж повинен бути здійснений Позичальником не пізніше наступного за ним банківського дня

У разі непогашення платежів, передбачених цим Договором в повному розмірі та у належний строк, фактична сума заборгованості за такими платежами вважається простроченною та переноситься на відповідні рахунки Банку щодо обліку простроченої заборгованості

В порушення взятих на себе зобовязань, заборгованість відповідача за нарахованими відсотками за період користування кредитом становить 17593,25 грн.

Доказів погашення кредиту та процентів на час розгляду справи відповідачем суду не надано.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

Частиною 1 ст. 612 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобовязання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до наданого позивачем розрахунку заборгованості по пені за кредитом та процентами, позивач просить суд стягнути з відповідача 24487,43 грн. пені за прострочку повернення кредиту та 6,49 грн. пені за прострочку сплати відсотків за користування кредитом.

В силу ст. ст. 546, 549 Цивільного кодексу України, виконання зобовязань за договором можуть забезпечуватись неустойкою (штрафом, пенею). Неустойка (штраф, пеня) є грошова сума або інше майно, яке боржник повинен передати кредитору в разі порушення боржником зобовязання.

Пунктами 4 та 6 ст. 231 Господарського кодексу України встановлено, що штрафні санкції за порушення зобовязання застосовуються у розмірі передбаченому сторонами у договорі.

У відповідності до ч. 6 ст.232 Господарського кодексу України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобовязання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобовязання мало бути виконано.

Розділом 1 кредитного договору №1273Ю від 30.12.2013р. сторонами визначено, що пеня встановлюється в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на дату прострочення відповідного платежу.

Пунктом 9.1 кредитного договору №1273Ю від 30.12.2013р. передбачено за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за даним Договором винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України

Матеріалами справи підтверджується порушення відповідачем (позичальником) взятих на себе зобовязань щодо повернення кредиту.

Отже, пеня за прострочку повернення кредиту підлягає стягненню за період з 30.12.2014р. по 29.06.2015р. в сумі 24487,43 грн. Вимога позивача в частині стягнення з відповідача пені за прострочку сплати відсотків в період з 13.05.2014р. по 12.09.2014р. в сумі 6,49 грн. є правомірною і підлягає також задоволенню.

Згідно зі ст. 614 Цивільного кодексу України, особа, яка порушила зобовязання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобовязання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобовязання. Аналогічна норма міститься в ч.2 ст. 218 Господарського кодексу України.

Враховуючи, що відповідач в порушення ст. 526 Цивільного кодексу України та ст. 193 Господарського кодексу України взяті на себе зобовязання не виконав, кредит в установлений строк в повній сумі не повернув, проценти за його користування, пеню за несвоєчасне повернення кредиту і пеню за несвоєчасну сплату процентів не сплатив, господарський суд доходить висновку, що позовні вимоги позивача є обґрунтованими і підлягають задоволенню в сумі 137616,19 грн., з них 95529,02 грн. заборгованості по кредиту; 17593,25 грн. заборгованості по нарахованих та несплачених відсотках, 24487,43 грн. пені за несвоєчасне повернення кредиту, 6,49 грн. пені за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом.

Оскільки спір виник у звязку з неправомірними діями відповідача, то відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України та ст.4 Закону України Про судовий збір від 08.07.2011 № 3674-VI, з відповідача підлягає стягненню на користь позивача судовий збір в розмірі 2064,24 грн.

На підставі викладеного, керуючись статтями 49, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд,

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити.

2.Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Аврася» (вул. Головна, буд. 107, с.Тарашани Глибоцького району Чернівецької області, код ЄДРПОУ 36751052) на користь публічного акціонерного товариства Фідобанк (м. Київ, вул. Велика Васильківська,10, код 14351016) 137616,19 грн. заборгованості (95529,02 грн. заборгованості по кредиту; 17593,25 грн. заборгованості по нарахованих та несплачених відсотках, 24487,43 грн. пені за несвоєчасне повернення кредиту, 6,49 грн. пені за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом) та судовий збір у розмірі 2064,24 грн.

Повне рішення складено і підписано 10.01.2017р.

Суддя В.В.Дутка

Предыдущий документ : 63987113
Следующий документ : 63987142