Решение № 38145216, 09.04.2014, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
09.04.2014
Номер дела
910/4797/14
Номер документа
38145216
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/4797/14 09.04.14

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Брейн Бау-Холдінг Міст»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «БудМіл»

про стягнення 44 127,24 грн

суддя Пукшин Л.Г.

Представники сторін:

від позивача: Абесадзе Н.А. - представник за довіреністю від 10.01.2014

від відповідача: не з'явились

В судовому засіданні 09.04.14 в порядку ст. 85 ГПК України, було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Брейн Бау-Холдінг Міст» до Товариства з обмеженою відповідальністю «БудМіл» про стягнення 44 127,24 грн.

В обґрунтування позовних вимог, позивач зазначив, що 18.09.2013 року між сторонами було укладено договір оренди № 0913/1, згідно якого відповідач отримав у тимчасове платне користування Бульдозер Б-10М 1111-1Е, держ. № 48125 АА. Орендна плата за користування вказаного майна, згідно п. 3.1. договору становила 20 000,00 грн. За доводами позивача, відповідач не належно виконував умови договору щодо повноти та вчасності оплати орендної плати у зв'язку з чим виникла заборгованість у розмірі 41 835,63 грн. У зв'язку з неналежним виконанням грошових зобов'язань за договором, позивач також нарахував штрафні санкції у вигляді пені в розмірі 1 607,21 грн, 3% річних в розмірі 370,89 грн та інфляційних втрат в розмірі 313,51 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.03.2014 порушено провадження у справі № 910/4797/14 за вказаною позовною заявою та призначено розгляд справи у судовому засіданні на 09.04.2014.

У судове засідання, призначене на 09.04.2014, з'явився представник позивача, вимоги ухвали суду виконав.

Відповідач не забезпечив явку уповноваженого представника, причину неявки суд не повідомив, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

При цьому, судом враховано, що відповідно до п. 3.9. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції», розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання.

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК.

У випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Зважаючи на те, що неявка представника відповідача не перешкоджає всебічному, повному та об'єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами в порядку ст. 75 ГПК України.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив:

18 вересня 2013 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Брейн Бау-Холдінг Міст» (надалі орендодавець, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «БудМіл» (надалі - орендар, відповідач) було укладено договір оренди № 0913/1 (надалі - договір).

Відповідно до п. 1.1. договору в порядку та на умовах, визначених цим договором, орендодавець передає а орендар отримує в тимчасове платне користування транспортні засоби згідно переліку орендованих засобів, що складає невід'ємну частину даного договору.

Конкретні умови передачі майна в оренду (найменування ТЗ, машини/механізму, строк оренди та сума орендної плати) визначається для кожної одиниці транспортного засобу, якщо інше не визначено даним договором.

Згідно з додатком № 1 до договору орендодавець передав орендарю: Бульдозер Б-10М 1111-1Е, держ. № 48125 АА, зав. № 35088, № дв. 19554, терміном оренди з 18.09.2013 р. та розміром орендної плати за місяць 20 000,00 грн (в т.ч. ПДВ) (п. 1.2. договору).

У п. 2.2. договору зазначено, що орендар вступає у строкове платне користування майном з дати підписання акта приймання-передачі майна.

Як свідчать матеріали справи, 18.09.2013 року сторонами підписано та скріплено печатками акт приймання передачі до договору оренди № 0913/1, за яким орендар отримав у користування Бульдозер Б-10М 1111-1Е, держ. № 48125 АА, зав. № 35088, № дв. 19554.

Згідно з п. 3.1. договору орендна плата за майно, що орендується визначається у відповідності до п.1.2. договору. Орендна плата нараховується з моменту (дня) підписання акту приймання-передачі майна (п. 3.2. договору).

Відповідно до п. 3.3. договору орендна плата за перший місяць користування майном сплачується орендарем в безготівковому вигляді на поточний рахунок орендодавця в наступному порядку: 50% від вартості за місяць протягом двох днів з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі; 50% від вартості оренди за місяць в кінці місяця, в якому надаються послуги з оренди протягом двох робочих днів після виставлення рахунку від орендодавця.

Орендна плата за інші місяці оренди сплачуються щомісячно. Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

Згідно з положеннями п. 4.2. договору орендар зобов'язався своєчасно та у повному обсязі сплачувати орендну плату.

У п. 9.1. договору сторони визначили, що цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 18 грудня 2013 року.

Як свідчать матеріали справи 05 грудня 2013 року сторони підписали акт приймання передачі до договору оренди № 0913/1 від 18.09.2013 р., за яким відповідач повернув позивачу орендоване майно Бульдозер Б-10М 1111-1Е, держ. № 48125 АА, зав. № 35088, № дв. 19554.

За доводами позивача, що підтверджується наявними у матеріалах справи доказами, відповідач не виконав зобов'язання щодо повноти сплати орендної плати за договором оренди за період жовтень-грудень 2013 р.,

Зокрема, позивачем було нараховані орендні платежі на загальну суму 51 835,63 грн за весь період дії договору: за вересень 2013 р. на суму 8 547,95 грн, за жовтень 2013 р. на суму 20 000,00 грн, за листопад 2013р. на суму 20 000,00 грн та за грудень 2013 р. на суму 3 287,68 грн.

Відповідачем в свою чергу було сплачено, згідно платіжного доручення № 13 від 01.10.2013 р., платіж на суму 10 000,00 грн. А тому, борг відповідача перед позивачем за неналежне виконання умов договору оренди, на момент подачі позову до суду становить 41 853,63 грн. (51 835,63 грн - 10 000,00 грн).

Як вбачається з матеріалів справи, 27.01.2014 позивач звернувся до відповідача з претензією про оплату заборгованості за договором оренди № 0913/1 від 18.09.2013 р., в сумі 41 853,63 грн., яка була залишена відповідачем без відповіді та задоволення.

Спір у справі виник у зв'язку із неналежним, на думку позивача, виконанням відповідачем зобов'язання по сплаті орендних платежів.

За своєю правовою природою укладений між сторонами Договір є договором найму (оренди).

Відповідно до ч. 1 ст. 283 Господарського кодексу України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Згідно ч. 6 ст. 283 Господарського кодексу України до відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договору найму (оренди).

Частиною 1 ст. 763 Цивільного кодексу України передбачено, що договір найму укладається на строк, встановлений договором.

Відповідно до ст. 762 Цивільного кодексу України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Згідно ч. 1 статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до вимог статті 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідні положення також визначаються у ч. 1 статті 193 ГК України.

Згідно зі статтею 525 ЦК України та ч. 7 статті 193 ГК України одностороння відмова від зобов'язання не допускається, крім випадку коли право такої відмови встановлено договором або законом.

Стаття 629 ЦК України передбачає, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно із ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідач належним чином не виконав зобов'язання по сплаті орендної плати згідно умов договору оренди № 0913/1 від 18.09.2013 р., що підтверджується наявними в матеріалах доказами.

Зважаючи на встановлені обставини справи та вимоги правових норм викладених вище, а також на те, що відповідач в установленому порядку обставини, які повідомлені позивачем, не спростував, розміру позовних вимог не оспорив, господарський суд приходить до висновку, що позовні вимоги в частині стягнення основного боргу в розмірі 41 853,63 грн. нормативно та документально доведені, а тому підлягають задоволенню.

Крім того, позивачем заявлено вимоги про стягнення з відповідача пеню в розмірі 1 607,21 грн, 3% річних в розмірі 370,89 грн та інфляційні втрати в розмірі 313,51 грн.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно з ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Пунктом 8.1. договору встановлено,що у випадку порушення зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність, визначену цим договором та чинним в Україні законодавством.

Відповідно до п. 8.4. договору за несвоєчасну сплату орендної плати орендар сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла за період, за який нарахована пеня, від суми до сплати, за кожний день прострочення.

Отже, враховуючи факт прострочення відповідачем виконання грошового зобов'язання щодо сплати орендних платежів, суд дійшов висновку про наявність підстав для стягнення з відповідача на користь позивача пеню в розмірі 1 607,21 грн, 3% річних в розмірі 370,89 грн та інфляційні втрати в розмірі 313,51 грн, що відповідає обґрунтованому розрахунку позивача, що міститься позовній заяві.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

З огляду на викладене, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Брейн Бау-Холдінг Міст» обґрунтовані та підлягають задоволенню повністю.

Відповідно до статті 49 ГПК України судові витрати покладаються судом на відповідача.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 32, 33, 49, 75 82 - 85 ГПК України, Господарський суд м. Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «БудМіл» (01103, м. Київ, вул.. Кіквідзе, буд. 13, ідентифікаційний код 35264247) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Брейн Бау-Холдінг Міст» (03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 15, ідентифікаційний код 35138731) заборгованість у розмірі 41 835 (сорок одну тисячу вісімсот тридцять п'ять) грн 63 коп., 3% річних у розмірі 370 (триста сімдесят) грн 89 коп.; пеню у розмірі 1 607 (одну тисячу шістсот сім) грн 21 коп.; інфляційні втрати у розмірі 313 (триста тринадцять) грн 51 коп. та судовий збір у розмірі 1827 (одну тисячу вісімсот двадцять сім) грн 00 коп.

3. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 10.04.2014 р.

Суддя Пукшин Л.Г.

Часті запитання

Який тип судового документу № 38145216 ?

Документ № 38145216 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 38145216 ?

Дата ухвалення - 09.04.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 38145216 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 38145216 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 38145215
Следующий документ : 38145219