Решение № 117139666, 21.02.2024, Хозяйственный суд Днепропетровской области

Дата принятия
21.02.2024
Номер дела
904/6002/23
Номер документа
117139666
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2024 Справа № 904/6002/23

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Кеся Н.Б.

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "РІАН", м.Кривий Ріг Дніпропетровська область

до Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради, м.Кривий Ріг Дніпропетровська область

про стягнення 358 576,84 грн

Представники сторін в судове засідання не викликались

СУД ВСТАНОВИВ:

1. Короткий зміст позовних вимог

Товариство з обмеженою відповідальністю "РІАН" (далі-Позивач) 15.11.2023 року звернулося з позовом до Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради (далі-Відповідач), в якому просить суд стягнути з Відповідача на свою користь 358576,84 грн, з яких: 198721,00 грн - сума основного боргу, 129574,03 грн інфляційних втрат, 30281,81 грн 3% річних та судові витрати у справі. Розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

В обґрунтування позову Позивач посилається на неналежне виконання Відповідачем грошових зобов`язань за Договором про надання послуг від 13.08.2018 року.

2. Процесуальні питання, вирішені судом

16.11.2023 року ухвалою суд позовну заяву залишив без руху.

У зв`язку із усуненням недоліків позовної заяви, 28.11.2023 ухвалою суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи.

Відповідач про відкриття провадження у справі повідомлений 02.12.2023, що підтверджується поштовим повідомленням (арк.с. 63), 04.01.2024 через "Електронний суд" представник Відповідача подав заяву про ухвалення судового рішення за наявними у справі матеріалами (арк.с. 64-79).

3. Позиції інших учасників справи

Заперечення проти позову від Відповідача не надійшли.

4. Обставини, встановлені судом під час розгляду справи по суті

13.08.2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "РІАН" (далі-Виконавець) та Комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради (далі-Замовник) укладено Договір про надання послуг (далі-Договір).

Відповідно до умов Договору:

1.1. Виконавець зобов`язується за завданням Замовника надати послуги відповідно до Переліку (Додаток до договору), в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.1. Вартість послуг визначається сторонами по факту їх надання та фіксується в акті про надані послуги.

2.2. Акт про надані послуги підписується Сторонами до 20 числа місяця, наступного за календарним місяцем, в якому фактично надавалися послуги.

2.3. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника відповідно до рахунку за надані послуги.

3.1. Обов`язки Виконавця:

3.1.1. Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені у Переліку, який є невід`ємною частиною цього Договору.

3.1.2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов`язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника.

3.1.3. Складати та передавати Замовнику акти про надання послуг.

3.2. Обов`язки Замовника:

3.2.1. Приймати від Виконавця послуги, що надаються згідно з цим Договором.

3.2.2. Після контролю за достовірністю актів про надання послуг Виконавцем, підписувати ці акти в 5 денний термін з моменту одержання.

3.2.3. Оплачувати послуги, на умовах та в порядку зазначеному в п.3 цього Договору.

5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2018, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором.

В Додатку до договору від 13.08.2018 (арк.с. 32), сторони визначили перелік, відповідно до якого Виконавець зобов`язаний виконати послуги льотних перевірок світлосигнальної системи з фотографіями (на кожний напрямок посадки). Після проведення льотних перевірок Виконавець зобов`язаний скласти Акти відповідних перевірок.

В Додатку до договору від 13.08.2018 (арк.с. 33), сторони визначили перелік та вартість послуг: льотна перевірка світлосигнальної системи з фотографіями (на кожний напрямок посадки) - 198 721,00 грн з ПДВ.

Так, на виконання умов договору Позивач здійснив льотну перевірку світлосигнальної системи з фотографіями (на кожний напрямок посадки) на загальну суму 198 721,00 грн, що підтверджується виставленим на оплату рахунком №26 від 13.08.2018 та актом надання послуг №26 від 17.08.2018, який підписаний між Позивачем та Відповідачем (арк.с. 34, 35).

Відповідач свої зобов`язання по повній та своєчасній оплаті отриманих послуг не здійснив, внаслідок чого заборгованість останнього склала 198 721,00 грн основного боргу, що підтверджується підписаним у двосторонньому порядку актом звіряння взаємних розрахунків за період: 01.11.2020 - 01.10.2021 (арк.с. 37).

На підставі ст. 625 ЦК України Позивач нарахував Відповідачу суму 30281,81 грн 3% річних за загальний період з 28.08.20218 по 25.09.2023 та 129574,03 грн інфляційних втрат за період вересень 2018 - серпень 2023.

Нараховані Позивачем 3% річних та інфляційні втрати відповідають вимогам чинного законодавства.

З метою досудового врегулювання спору Позивач 20.08.2018 року направив на адресу Відповідача вимогу про сплату боргу вих.№1/08 (арк.с. 36), яку останній отримав 20.08.2018, про що свідчить відмітка канцелярії Відповідача за вхід.№144/01-07, та була залишена без відповіді та задоволення.

Доказів погашення суми позову Відповідач на час розгляду справи суду не надав.

5. Норми права та мотиви, з яких виходить господарський суд при прийнятті рішення

Положеннями частини другої статті 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) встановлено, що підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини.

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ч.1 ст. 901 ЦК України).

Частиною 1 ст. 903 ЦК України передбачено, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Згідно з частинами 1 і 7 ст. 193 Господарського кодексу України (далі - ГК України) суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору; а одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ст. ст. 525, 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 2 статті 530 ЦК України встановлено, що якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Приписами ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Статтею 610 ЦК України визначено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За положеннями ст. 16 ЦК України та ст. 20 ГК України держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб`єктів господарювання та споживачів, зокрема, шляхом присудження до виконання обов`язку в натурі, стягнення збитків та застосування штрафних санкцій.

Отже, матеріалами справи доводиться отримання Відповідачем послуг Позивача з льотної перевірки світлосигнальної системи з фотографіями (на кожний напрямок посадки), що Відповідачем не спростовано і доказів зворотнього не надано. Вартість отриманих послуг Відповідачем своєчасно не сплачена.

6. Висновки господарського суду за результатами вирішення спору

Враховуючи викладене, суд вважає, що позовні вимоги є обґрунтованими, підтвердженими належними доказами і тому підлягають задоволенню у повному обсязі.

За результатами вирішення спору судові витрати щодо судового збору у справі покладаються на Відповідача відповідно до ст. 129 ГПК України.

Керуючись статтями 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

ВИРІШИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "РІАН" до Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради (50000, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Поля Олександра, буд. 4, приміщення 83, код ЄДРПОУ 01173530) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "РІАН" (50058, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Каткова, буд. 1 А, код ЄДРПОУ 23937152) 358576,84 грн, з яких: 198721,00 грн - сума основного боргу, 129574,03 грн інфляційних втрат, 30281,81 грн 3% річних та 5378,65 грн судового збору.

Видати наказ після набрання законної сили рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (частина 1 статті 256 ГПК України).

Згідно з частиною 2 статті 256 ГПК України учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Повне рішення складено 21.02.2024

Суддя Н.Б. Кеся

Часті запитання

Який тип судового документу № 117139666 ?

Документ № 117139666 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 117139666 ?

Дата ухвалення - 21.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117139666 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117139666 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 117139666, Хозяйственный суд Днепропетровской области

Судебное решение № 117139666, Хозяйственный суд Днепропетровской области было принято 21.02.2024. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить ключевые сведения.

Судебное решение № 117139666 относится к делу № 904/6002/23

то решение относится к делу № 904/6002/23. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 117139665
Следующий документ : 117139667