Decision № 94522857, 29.01.2021, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
29.01.2021
Case No.
640/21847/18
Document №
94522857
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2021 року м. Київ № 640/21847/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Амельохіна В.В. розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання адміністративну справу

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Енергія-95» до проДержавної служби геології та надр України визнання протиправним та скасування припису від 21.06.2018,О Б С Т А В И Н И С П Р А В И:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергія-95» (далі по тексту - позивач) звернулось з позовом до Державної служби геології та надр України (далі по тексту - відповідач) про визнання протиправним та скасування припису від 21.06.2018 №22/5640.

Ухвалою суду від 24.12.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання.

Ухвалою суду від 07.08.2019 відмовлено позивачу в задоволенні клопотання про залишення позовної заяви без розгляду на підставі п. 5 ч. 1 ст. 240 КАС України.

Позовні вимоги обґрунтовані протиправністю прийняття оскаржуваного припису.

16 січня 2019 року відповідачем подано відзив на позовну заяву, відповідно до якого проти задоволення позовних вимог заперечує повністю з підстав правомірності прийняття оскаржуваного припису.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва.

В С Т А Н О В И В:

На підставі направлення №78/18 від 31.05.2018 на проведення перевірки працівниками Східного міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю проведено планову перевірку вимог законодавства у сфері надрокористування ТОВ «Енергія-95».

За результатами перевірки складено акт №22/5640 від 14.06.2018 перевірки дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (горючі газоподібні та рідкі корисні копалини), яким встановлено порушення:

- Програма робіт з видобування вуглеводнів Денисівського газоконденсатного родовища (газ природний, конденсат) не виконується за термінами буріння пошуково-розвідувальної свердловини №5 (згідно з Програмою термін її буріння - 2016 рік);

- Програма робіт з видобування вуглеводнів Денисівського газоконденсатного родовища не виконується в частині видобування сейсморозвідувальних робіт в межах західного перспективного блоку Денисівського ГКР. Проведення яких передбачено програмою в 2016 - 2017 роках.

На підставі встановленого порушення Східним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю винесено припис від 21.06.2018 №22/5640, яким у строк до 24.07.2018 зобов`язано позивача усунути виявлені порушення вимог законодавства у сфері надрокористування та подати в письмовій формі до Східного міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр матеріали, які підтверджують факт усунення порушень.

Не погоджуючись з оскаржуваним приписом, позивач звернувся до суду з адміністративним позовом.

Вирішуючи дану справу, суд виходить з наступного.

Частиною 2 статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини другої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов`язки та відповідальність суб`єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначає Закон України "Про основні засади нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 №877-V (далі - Закон України від 05.04.2007 №877-V).

Відповідно до ст. 1 Закону України №877-V державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб`єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища; заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону №877-V для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування суб`єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.

Згідно з ч. 2 ст. 7 Закону №877-V на підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю) (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові і засвідчується печаткою.

Частиною 3 ст. 7 Закону №877-V у посвідченні (направленні) на проведення заходу зазначаються: найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід; найменування суб`єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід; місцезнаходження суб`єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід; номер і дата наказу (рішення, розпорядження), на виконання якого здійснюється захід; перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім`я та по батькові; дата початку та дата закінчення заходу; тип заходу (плановий або позаплановий); форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо); підстави для здійснення заходу; предмет здійснення заходу; інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

Відповідно до ч.6 ст.7 Закону №877-V за результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт, який повинен містити такі відомості: дату складення акта; тип заходу (плановий або позаплановий); форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо); предмет державного нагляду (контролю); найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім`я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід; найменування юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід.

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан виконання вимог законодавства суб`єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб`єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

Якщо суб`єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями.

Зауваження суб`єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід`ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю). У разі відмови суб`єкта господарювання підписати акт посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис.

Один примірник акта вручається керівнику чи уповноваженій особі суб`єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі в останній день заходу державного нагляду (контролю), а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю).

Частиною 7 ст. 7 Закону №877-V передбачено, що на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п`яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Припис - обов`язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб`єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб`єкта господарювання. Припис видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка здійснювала перевірку (ч.8 ст.7 Закону №877-V).

Отже, припис - це обов`язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб`єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства.

Крім того, припис не передбачає застосування санкцій щодо суб`єкта господарювання.

Як вбачається з матеріалів справи, оскаржуваним приписом від 21.06.2018 №22/5640 позивача зобов`язано усунути виявлені порушення вимог законодавства у сфері надрокористування та подати в письмовій формі до Східного міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр матеріали, які підтверджують факт усунення порушень, а саме:

- Програма робіт з видобування вуглеводнів Денисівського газоконденсатного родовища (газ природний, конденсат) не виконується за термінами буріння пошуково-розвідувальної свердловини №5 (згідно з Програмою термін її буріння - 2016 рік);

- Програма робіт з видобування вуглеводнів Денисівського газоконденсатного родовища не виконується в частині видобування сейсморозвідувальних робіт в межах західного перспективного блоку Денисівського ГКР. Проведення яких передбачено програмою в 2016 - 2017 роках.

Позивачем не заперечується факт своєчасного невиконання вимог припису від 21.06.2018 №22/5640.

Позивач зазначає, що причиною невиконання вимог припису є те, що підприємство неодноразово зверталось до Державної служби геології та надр України із заявами, зокрема від 10.10.2017 №4/114, від 23.05.2018 №4/64 про внесення змін до Програми робіт з видобування вуглеводнів, однак, відповідач лише 10.05.2018, тобто через більше ніж шість місяців після звернення позивача повернув його заяви з підстав «у зв`язку з структурними та кадровими змінами, які відбулися в Держгеонадрах, надані підприємством проекти угод про умови користування надрами є не актуальними».

Однак, суд зазначає, що предметом спору в даній адміністративній справі є саме правомірність прийняття оскаржуваного припису, а не правомірність/неправомірність розгляду відповідачем заяви ТОВ «Енергія-95» про внесення змін до Програми робіт з видобування вуглеводнів.

Позивач до суду не надав доказів оскарження таких дій/бездіяльності відповідача.

Інших підстав крім тих, що підприємство зверталось із заявами до Державної служби геології та надр України про внесення змін до Програми робіт з видобування вуглеводнів, позивач в обґрунтування позовних вимог не вказав.

Отже, з урахуванням вищевикладеного суд приходить до висновку, що Державною службою геології та надр України правомірно винесено припис від 21.06.2018 №22/5640, а тому в задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія-95» має бути відмовлено повністю.

Згідно з частиною першою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Оскільки судове рішення ухвалене на користь суб`єкта владних повноважень, судові витрати, відповідно з частини другої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, відсутні.

Керуючись ст.ст. 2, 6, 8, 9, 77, 243 - 246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

В И Р І Ш И В:

В задоволенні адміністративного позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія-95» (м. Харків, 61057, пров. Театральний, 4, код ЄДРПОУ 24186185) відмовити повністю.

Рішення суду, відповідно до ч. 1 статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції протягом тридцяти днів за правилами, встановленими статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до п/п. 15.5 п. 15 Розділу VII «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України в редакції Закону № 2147-VIII, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя В.В. Амельохін

Часті запитання

Який тип судового документу № 94522857 ?

Документ № 94522857 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 94522857 ?

Дата ухвалення - 29.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94522857 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 94522857 ?

В Circuit Administrative Court of Kyiv City
Previous document : 94522856
Next document : 94522858