Decision № 94202519, 18.01.2021, Obukhivskyi Raion Court of Kyiv Oblast

Approval Date
18.01.2021
Case No.
372/2866/20
Document №
94202519
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 372/2866/20

Провадження № 2-др/372/1/21

Д О Д А Т К О В Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2021 року Обухівський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді - Проць Т.В.,

при секретарі - Сокол О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Обухова клопотання ОСОБА_1 про ухвалення додаткового рішення про розподіл судових витрат по справі № 372/2866/20 Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙДОМ-СЕРВІС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В :

23.12.2020 року ухвалою Обухівського районного суду Київської області закрито провадження у цивільній справі № 372/2866/20 за позовом ТОВ «Трейдом-Сервіс» до ОСОБА_1 в частині вимог про стягнення заборгованості за червня по вересень 2020 року. Одночасно з цим рішенням суду у цій же справі частково задоволено вказаний позов та стягнуто з відповідача на користь ТОВ «Трейдом-Сервіс» 30 470 грн. 40 коп.

Відповідач по справі ОСОБА_1 звернувся до суду із даною заявою, мотивувавши її тим, що у зв`язку із розглядом вищезазначеної справи відповідач поніс витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 43 750 грн. А тому, просив ухвалити додаткове рішення про розподіл витрат, враховуючи закриття провадження в частині позовних вимог та часткове задоволення позову, а саме стягнути з ТОВ «Трейдом-Сервіс» витирати на професійну правничу допомогу в сумі 14 581 гр. 88 коп.

В судове засідання сторони не з`явились, причини неявки суду не повідомили, однак їх неявка не є перешкодою для розгляду питання про ухвалення додаткового рішення по справі, згідно ст. 270 ч.4 ЦПК України.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає за необхідне ухвалити додаткове рішення, виходячи з наступного.

Вирішуючи питання про стягнення витрат на професійну правничу допомогу суд виходить з наступного.

Положеннями статті 59 Конституції України закріплено, що кожен має право на професійну правничу допомогу. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін.

Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ), присуджуючи судові витрати на підставі статті 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Так у справі «Схід/Захід Альянс Лімітед» проти України» (заява № 19336/04) зазначено, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (п. 268).

Згідно з пунктом 4 частини першоїстатті 1 Закону України від 05 липня 2012 року N 5076-VI "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"(далі -Закон N 5076-VI) договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Пунктом 9 частини першоїстатті 1 Закону N 5076-VIвстановлено, що представництво - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов`язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов`язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов`язків потерпілого, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.

Інші види правової допомоги - види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення (пункт 6 частини першоїстатті 1 Закону N 5076-VI).

Відповідно достатті 19 Закону N5076-VIвидами адвокатської діяльності, зокрема, є надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами.

Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення представництва на надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок його обчислення, зміни та умови повернення визначаються у договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховується складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час (стаття 30 Закону N 5076-VI).

Розмір гонорару визначається лише за погодженням адвоката з клієнтом, а суд не вправі втручатися у ці правовідносини.

Разом із тим, чинне цивільно-процесуальне законодавство визначило критерії, які слід застосовувати при визначенні розміру витрат на правничу допомогу.

Відповідно дост. 133 ЦПК Українисудові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, зокрема, належать витрати на професійну правничу допомогу та інші, пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, згідно зіст. 137 ЦПК Українинесуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

При вирішенні питання про розподіл судових витрат суд має з`ясувати склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правничої допомоги. На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання такої допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та інше), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правничої допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження).

При стягненні витрат на правничу допомогу необхідно враховувати, що особа, яка таку допомогу надавала, має бути адвокатом (стаття 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») незалежно від того, чи така особа брала участь у справі на підставі довіреності, чи відповідного договору.

Розмір витрат на оплату правничої допомоги визначається за домовленістю між стороною та особою, яка надає таку допомогу.

Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені.

Із матеріалів справи вбачається, що відповідачем було надано суду копію витягу з договору (угоди) від 01.09.2020 року про надання правничої допомоги № 01/09/2020 та копію витягу з договору № 52/20 від 14.08.2020 про надання правничої допомоги, копію звіту у справі № 372/2866/20 про виконані роботи адвокатом Мендусом С.С. та Гризодуб Я.Д. , копію рахунку на оплату № 2-10 від 06.10.2020 року, копію квитанції № 0.0.1862230637.1 від 08.10.2020 року, копію рахунку на оплату № 1-12 від 24.12.2020 року, копію рахунку на оплату № 9 від 24.12.2020 року, копію квитанції № 0.0.1957418298.1 від 25.12.2020 року, копію квитанції № 0.0.1957436416.1 від 25.12.2020 року.

Як вбачається зі звіту від 24.12.2020 року про виконані роботи адвокатами Гризодуб Я.Д. та Мендус С.С. було надано ОСОБА_1 правничу допомогу, а саме: консультація, підготовка та направлення адвокатського запиту (витребування доказів щодо вартості наданих послуг та підтвердження факту виконання робіт/надання послуг тривалість 2 год. - 5000 грн., вивчення матеріалів, у т.ч. попередніх справ, пов`язаних з предметом спору у справі № 752/16584/16, 372/3671/19, 372/4099/18, 752/17949/19 тривалістю 2,5 год. - 6250 грн., вивчення актуальної судової практики щодо правовідносин у сфері надання комунальних послуг тривалість 1,5 год. - 3750 грн., підготовка проекту зустрічного позову у справі №372/2866/20 тривалістю 5 год. - 12500, підготовка проекту клопотання про витребування доказів у справі №372/2866/20 тривалістю 0,5 - 1250 грн., засідання у справі №372/2866/20 тривалість 1 год. - 2500 грн., підготовка відзиву на позов у справі № 372/2866/20 та клопотання про поновлення строку на подання відзиву тривалістю 1,5 год. - 3750 грн., спільне з клієнтом доопрацювання відзиву на позов у справі №32/2866/20 тривалістю 0,5 год. - 1250 грн., два засідання у справі тривалістю 1 год. і 2 год. - 2500 грн. та 5000 грн. відповідно, а загалом 17,5 год. - 43 750 грн.

Згідно з ч.5, 6ст. 137 ЦПК Україниу разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може за клопотанням іншої сторони зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами. При цьому обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про задоволення заяви та ухвалення додаткового рішення у частині стягнення судових витрат на правову допомогу з позивача на користь відповідача.

Керуючись статтями 141, 246, 270, 353 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

Ухвалити додаткове рішення по справі № 372/2866/20 Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙДОМ-СЕРВІС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості в частині стягнення витрат на професійну правничу допомогу.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейдом-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33934588; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 67-Б) на користь ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ) витрати на професійну правничу допомогу в сумі 14 581 (чотирнадцять тисяч пятсот вісімдесят одна) гривня 88 коп.

Апеляційна скарга на додаткове рішення суду може бути подана до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його складення через Обухівський районний суд Київської області. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення додаткового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом тридцяти днів з дня отримання копії цього додаткового рішення.

Додаткове рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги, додаткове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя Т.В.Проць

Часті запитання

Який тип судового документу № 94202519 ?

Документ № 94202519 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 94202519 ?

Дата ухвалення - 18.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94202519 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 94202519 ?

В Obukhivskyi Raion Court of Kyiv Oblast
Previous document : 94202517
Next document : 94228256