Court decree № 92976645, 20.11.2020, Leninskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Approval Date
20.11.2020
Case No.
205/3199/19
Document №
92976645
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

20.11.2020 Єдиний унікальний номер 205/3199/19

Єдиний унікальний номер 205/3199/19

Провадження № 2п/205/58/20

УХВАЛА

20 листопада 2020 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді Приходченко О.С.

при секретарі Король Т.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі заяву ОСОБА_1 про перегляд заочного рішення Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 19 листопада 2019 року по цивільній справі № 205/3199/19 за позовом Дніпровської міської ради до ОСОБА_1 , треті особи Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради, ОСОБА_2 , товариство з обмеженою відповідальністю «Тандем» та Приватне підприємство видавниче бюро «Василівський острів» про визнання договору укладеним, –

ВСТАНОВИВ:

Дніпровська міськрада 09 квітня 2019 року звернулася до суду з позовом до відповідача ОСОБА_1 , треті особи Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міськради, ОСОБА_2 , ТОВ «Тандем» та ПП ВБ «Василівський острів» про визнання договору укладеним.

Заочним рішенням Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 19 листопада 2019 року позовні вимоги Дніпровської міської ради було задоволено та визнано договір між Дніпровською міською радою в особі Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради та ОСОБА_1 про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Дніпра укладеним на умовах, передбачених порядком залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі (внесків) у розвитку інфраструктури міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням Дніпровської міської ради № 5/14 від 21 липня 2011 року. Додатковим рішенням Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 25 травня 2020 року визнано договір укладеним на наступних умовах:

«ДОГОВІР №__

про пайову участь на розвиток соціальної та інженерно-транспортної

інфраструктури м. Дніпра

м. Дніпро «___»__2019 року

Дніпровська міська рада, в особі департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради, в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради Міллера Володимира Володимировича, діючого на підставі Положення про департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради та Довіреності від 20.06.2017 за реєстровим № 365 (далі – Міська рада) з однієї сторони та гр. ОСОБА_3 (далі – Забудовник) з іншої сторони, які надалі йменуються Сторони, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-VІ (зі змінами та доповненнями) та Порядком залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі (внесків) у розвитку інфраструктури міста Дніпропетровська (рішення міської ради від 29.07.2011 року № 5/14), з урахуванням змін та доповнень, уклали даний договір про наступне.

1. Предмет Договору

1.1. Предметом даного договору є здійснення оплати Забудовником коштів пайової участі на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Дніпра (далі – кошти пайової участі) шляхом перерахування грошових коштів до спеціального фонду міського бюджету у зв`язку із будівництвом магазину, за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Загальні положення

2.1. Величина пайової участі згідно з розрахунком (додаток № 1 до даного договору) становить 338 662 (триста тридцять вiсiм тисяч шiстсот шiстдесят двi) гривні 53 коп. (без ПДВ).

2.2. Кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком, який є невід`ємною частиною даного договору.

3. Права та обов`язки Сторін

3.1. Міська рада зобов`язана:

3.1.1. Виконати розрахунок величини пайової участі, належної до сплати Забудовником у відповідності до Порядку, затвердженого рішенням Дніпровської міської ради від 29.07.2011 №5/14 (зі змінами та доповненнями).

3.1.2. На протязі трьох робочих днів з моменту отримання звернення Забудовника видати довідку про виконання останнім вимог по повній сплаті коштів пайової участі.

3.2. Забудовник зобов`язаний:

3.2.1. Перерахувати кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м. Дніпра, які визначено п. 2.1. даного договору та відповідним розрахунком, до спеціального фонду міського бюджету на умовах, визначених договором.

3.2.2. Протягом семи календарних днів з моменту введення об`єкта в експлуатацію письмово проінформувати Міську раду та надати копії підтверджуючих документів.

3.3. Міська рада має право:

3.3.1. Вимагати від Забудовника додержання вимог чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

3.3.2. Здійснювати перевірки додержання Забудовником умов даного договору.

3.3.3. Вимагати від Забудовника своєчасної та в повному обсязі сплати коштів пайової участі.

3.4. Сторони також мають інші права, визначені законодавством України.

4. Порядок здійснення розрахунків

4.1. Забудовник сплачує кошти пайової участі, у розмірі вказані у п. 2.1. даного договору, у строки згідно із графіком (додаток № 2 до договору) до спеціального фонду міського бюджету за наступними реквізитами:

Одержувач: ГУК у Дніпропетровській області м. Дніпро

Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП)

МФО: 899998

Код ЄДРПОУ: 37988155

р/р: 31512921004002

Код бюджетної класифікації: 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту».

4.2. Після надходження повної суми коштів пайової участі за вказаними у п. 4.1. реквізитами, Міська рада на протязі трьох робочих днів з моменту отримання звернення Забудовника видає довідку про виконання останнім вимог по повній сплаті коштів пайової участі (далі - Довідка).

4.3. У випадку порушення строку сплати коштів пайової участі або неналежного виконання, Довідка видається Забудовнику після повної оплати коштів пайової участі, а також нарахованих штрафних санкцій.

4.4. Довідка видається Забудовнику особисто з відміткою про отримання на копії довідки, яка залишається в Міській раді.

5. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, даного договору та Порядку, затвердженого рішенням міської ради від 29.07.2011 №5/14 (зі змінами та доповненнями).

5.2. Забудовник несе повну відповідальність за надання достовірних даних, на підставі яких здійснюється розрахунок величини пайової участі.

5.3. За несвоєчасну або неповну сплату коштів пайової участі Забудовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.

6.Інші умови

6.1. Внесення змін та/або доповнень до даного договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання додаткової угоди, що є невід`ємною частиною цього Договору.

6.2. Всі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

6.3. Даний договір не може бути розірвано в односторонньому порядку.

6.4. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до виконання зобов`язань у повному обсязі.

6.5. Даний договір складено в 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

6.6. Невід`ємною частиною даного договору є розрахунок коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста (додаток № 1 до договору).

6.7. Невід`ємною частиною даного договору є Графік сплати коштів пайової участі (додаток № 2 до договору).

7. Юридичні адреси Сторін

Міська рада 49000, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, буд. 75, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради ______ ОСОБА_4 . Забудовник АДРЕСА_2 паспорт серії ___ № __ виданий _______ __________ __________ ІПН_______ _____гр. О.П. Трегубенко (підпис)

Додаток № 1

до договору №_____

від _____

РОЗРАХУНОК

пайової участі на розвиток соціальної та інженерно-транспортної

інфраструктури м. Дніпра

Забудовник: гр. ОСОБА_1

Об`єкт: Фактичне розміщення будівель та споруд

Адреса:

АДРЕСА_1 пФункціональне призначення об`єкта Норматив розміру пайової участі від одиниці створеної потужності за функціональним призначенням об`єкта, грн. Потужність об`єкта, для якого визначається величина пайової участі, кв. мЗональний коефіцієнтВсього з коефіцієн- том території, грн.1індивідуальні гаражі для легкових автомобілів442,8193,2185 548,962адміністративні, офісні будівлі (приміщення)675,9215,61145 724,043матеріально-технічне постачання і збут (складські приміщення)338,0218,7173 920,604інші нежилі приміщення, функціональне призначення, яких не визначено584,157,3133 468,93 Всього: 338 662,53

Міська рада Забудовник

_____ В.В.Міллер ___гр. О.П.

ОСОБА_5 (підпис)

Додаток № 2

до договору №_____

від _____

ГРАФІК СПЛАТИ

Забудовником гр ОСОБА_6

пайової участі на розвиток соціальної та інженерно-транспортної

інфраструктури м. Дніпра

по фактичному розміщенню будівель та споруд

за адресою: АДРЕСА_1 (далі – Об`єкт)

грн. Величина пайової участі Підлягає сплаті протягом п`яти робочих днів з моменту укладання договору 338 662,53 338 662,53

Міська рада Забудовник

_____ В.В.Міллер ___гр. О.П. Трегубенко».

29 вересня 2020 року відповідач ОСОБА_1 засобами поштового зв`язку направила до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська заяву про перегляд заочного рішення від 19 листопада 2019 року по справі за позовом Дніпровської міської ради до ОСОБА_1 , треті особи Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міськради, ОСОБА_2 , ТОВ «Тандем» та ПП ВБ «Василівський острів» про визнання договору укладеним, яка надійшла до суду 30 вересня 2020 року.

У заяві про перегляд заочного рішення відповідач, а її представник у ході судового розгляду 18 листопада 2020 року, посилалися на те, що ухвалу про відкриття провадження у справі вона не отримувала, про час та дату судового розгляду повідомлена належним чином не була, судом не в повному обсязі досліджено докази, не з`ясовано обставини справи, заочне рішення не отримувала, ознайомилася з ним лише 23 вересня 2020 року в Єдиному реєстрі судових рішень. Посилалися на те, що відповідач не є забудовником об`єктів нерухомого майна, набула права власності на вже збудовані будівлі, що встановлено заочним рішенням Індустріального районного суду м. Дніпропетровська № 2020/911/16 від 19 лютого 2016 року. На час ухвалення Ленінським районним судом м. Дніпропетровська заочного рішення від 19 листопада 2019 року п. 4 ч. 1 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» було скасовано. Тому, вважають, що у ОСОБА_1 не виникло обов`язку на укладення договору про пайову участь замовників на розвиток інфраструктури міста. Просили заочне рішення скасувати, призначивши справу до судового розгляду в загальному порядку, у задоволенні позовних вимог відмовити.

Дніпровська міська рада у судове засідання свого представника не направила, про час та дату судового засідання повідомлена належним чином, причини неявки представника судові не повідомила.

Відповідно до ч. 1 ст. 287 ЦПК України заява про перегляд заочного рішення розглядається в судовому засіданні. Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце засідання, не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши матеріали вищезазначеної цивільної справи, заяву відповідача та докази, надані відповідачем, суд приходить на такого висновку за наступних підстав.

Судом встановлено, що 19 листопада 2019 року Ленінським районним судом м. Дніпропетровська було ухвалено заочне рішення, відповідач у судове засідання не з`явилася, заяву про відкладення судового розгляду судові не надала.

В обґрунтування своєї заяви позивач посилається на те, що про день, час та місце розгляду справи повідомлена не була.

Доводи заявника спростовуються матеріалами справи, з яких вбачається, що копію позовної заяви з доданими до неї копіями та судовою повісткою було направлено судом на адресу реєстрації відповідача: АДРЕСА_2 , які було отримано відповідачем 11 липня 2019 року, про що вказує поштове повідомлення про вручення поштового відправлення (а.с. 68). В подальшому, конверт з поштовими відправленнями про виклик ОСОБА_1 були повернуті до суду з відмітками «за закінченням строку зберігання» (а.с. 83, 84, 99, 100). Згідно з відомостями відділу адресно-довідкової роботи ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, місце проживання ОСОБА_1 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 (а.с. 67). Копію заочного рішення Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 19 листопада 2019 року було направлено судом відповідачеві рекомендованим листом з повідомленням (а.с. 109) за цією ж адресою.

Що стосується посилань відповідача на заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська № 202/911/16-ц від 19 лютого 2016 року, суд не приймає зазначений доказ, як підставу для скасування заочного рішення, оскільки ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11 липня 2017 року заочне рішення № 202/911/16-ц від 19 лютого 2016 року було скасовано і справу призначено до розгляду в загальному порядку (https://reyestr.court.gov.ua/Review/69457140). Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23 жовтня 2017 року позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_7 про дострокове розірвання договорів та визнання права власності залишено без розгляду (https://reyestr.court.gov.ua/Review/71176153). Тобто, рішення на яке посилається сторона відповідача, скасовано, а обставини, які ним було встановлено, не можуть вважатися встановленими у розумінні ч. 4 ст. 82 ЦПК України.

Також відповідач зазначає, що станом на дату ухвалення оскаржуваного заочного рішення Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 19 листопада 2019 року ст. 40 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» скасовано на підставі ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», який набув чинності 01 січня 2020 року.

Відповідно до приписів ч. 3 ст. 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

Станом на 19 листопада 2019 року норма ст. 40 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» була чинною. Тобто судом вірно застосовано норми матеріального права, чинного на момент настання правовідносин між сторонами.

Таким чином, ОСОБА_1 до заяви про перегляд заочного рішення не надала докази, які б мали істотне значення для правильного вирішення справи.

На підставі п. 1 ч. 3 ст. 287 ЦПК України у результаті розгляду заяви про перегляд заочного рішення суд може своєю ухвалою залишити заяву без задоволення.

З огляду на вищевикладене, суд не вбачає наявності підстав, які є підставою для скасування заочного рішення, тому заяву ОСОБА_1 про перегляд заочного рішення слід залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 260, ч. 3, ст. 284, п. 1 ч. 3 ст. 287 ЦПК України, суд –

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1 про перегляд заочного рішення Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 19 листопада 2019 року по цивільній справі № 205/3199/19 за позовом Дніпровської міської ради до ОСОБА_1 , треті особи Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради, ОСОБА_2 , товариство з обмеженою відповідальністю «Тандем» та Приватне підприємство видавниче бюро «Василівський острів» про визнання договору укладеним залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 92976645 ?

Документ № 92976645 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92976645 ?

Дата ухвалення - 20.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92976645 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92976645 ?

В Leninskyi District Court of Dnipropetrovsk City
Previous document : 92976640
Next document : 92976650