Decision № 12088536, 27.09.2010, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
27.09.2010
Case No.
33/321
Document №
12088536
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 33/32127.09.10

Суддя Мудрий С.М., розглянувши справу

за позовом публічного акціонерного товариства акціонерний банк “Укргазбанк”

до товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова лізингова група”

про стягнення 492 970 грн.

                              

За участю представників сторін:

від позивача: Чижук Н.М. –представник за довіреністю № 623 від 01.09.2010 року;

від відповідача: не з’явився.

встановив :

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк” звернулось до Господарського суду м. Києва з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова лізингова група” про стягнення 492 970 грн.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що 06 лютого 2008 року між Відкритим акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк», що підтверджується Статутом АБ «Укргазбанк»та Свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова лізингова група»(надалі за текстом - Позичальник) було укладено Кредитний договір № 8.

Відповідно до п.п. 1.1., 1.2. Кредитного Договору Банк надає позичальнику кредит в сумі 603 211,00 гривень. Цільове призначення (мета) кредиту: для фінансування операції фінансового лізингу фронтального погрузчика з телескопічною стрілою Manitou.

Відповідно до п. п. 1.3.1. 1.3.3. Кредитного договору кредит надається з 06 лютого 2008 року по 05 лютого 2013 року. Позичальник повинен повернути кредит в сумі, отриманій згідно п.1.1. цього договору на рахунок № 206376718581/980, відкритий в ВАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, у разі ненадходження платежів від Позичальника у встановлений дійсним Договором строки суми непогашених у строк платежів перераховуються на рахунок обліку простроченої заборгованості за кредитом та простроченої заборгованості за процентами.

Підпунктом 3.1.1. Кредитного договору передбачено, що Банк зобов'язується на умовах цього Договору відкрити Позичальнику позичковий рахунок № 206376718581/980 в ВАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478 та надати Позичальнику кредитні кошти на умовах, в сумі та термін, обумовлені цим Договором за умови оформлення відповідного забезпечення, що задовольняє вимоги Банку за цим Договором.

Факт отримання Позичальником кредитних коштів підтверджується випискою з рахунку №206376718581.980 з 06.02.2007р. по 05.01.2010р.

Відповідно до п.3.3.1. Кредитного договору Позичальник зобов'язується забезпечити повернення отриманого кредиту і сплату нарахованих процентів та комісій у порядку та терміни, встановлені цим Договором.

Пунктом 1.3.2. Кредитного договору (зі змінами і доповненнями №2 від 30.03.2009р.) Позичальник у будь-якому випадку зобов'язаний повернути кредит у повному обсязі: - в терміни, встановлені графіком погашення кредиту (Додаток №1 до Договору), якщо тільки не застосовується інший термін повернення кредиту, встановлений на підставі додаткової угоди сторін до цього Договору або до вказаного терміну (достроково) відповідно до умов розділу IV цього Договору.

Згідно з п. 1.4.4. Кредитного договору (зі змінами і доповненнями №2 від 30.03.2009р.) строк сплати процентів - один раз на місяць, не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем користування кредитом, а також в день закінчення строку, на який надано кредит, у відповідності з п.1.3. цього Договору, в день дострокового погашення заборгованості по кредиту, або в день дострокового розірвання цього Договору.

Проценти, що нараховані за період з 01 лютого 2009 року по 31 серпня 2009 року сплатити не пізніше 01 жовтня 2009 року, а також в день закінчення строку, на який надано кредит, у відповідності з п.1.3. цього Договору, в день дострокового погашення заборгованості по кредиту, або в день дострокового розірвання цього Договору.

Відповідно до п.п. 1.4.1, 1.4.2 кредитного договору за використання кредитних коштів у межах встановленого згідно п. 1.3 цього договору терміну кредитування процентна ставка встановлюється у розмірі 18 % річних. При цьому, за користування кредитними коштами понад термін, визначений п. 1.3 цього договору процентна ставка встановлюється в розмірі 28 % річних.

Позичальник свої зобов'язання за кредитним договором, щодо сплати процентів належним чином не виконує. Станом на 05.01.2010 року заборгованість відповідача за кредитним договором складає: 62 778,45 гривень - прострочена заборгованість по процентах.

Крім цього, п. 5.3 кредитного договору встановлено, що за порушення строків повернення кредиту та/або сплати процентів за користування кредитом позичальник зобов’язаний сплатити банку неустойку (пеню) в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період існування заборгованості, обчисленої від суми простроченого платежу за кожен день прострочення виконання зобов’язань від дня виникнення такого прострочення до повного погашення заборгованості. Станом на 05.01.2010 року Банком нарахована пеня за порушення строків повернення кредиту та сплати процентів у сумі 3 472,59 гривень.

Враховуючи те, що позичальником порушено строки сплати процентів, встановлені Кредитним договором, Банк вимагає дострокового повернення позичальником кредиту та сплати процентів, нарахованих Банком згідно з умовами кредитного договору. Станом на 05.01.2010 року сума кредиту, що підлягає достроковому стягненню дорівнює 419 276,04 грн., сума процентів нарахованих Банком за період з 01.12.2009р. по 31.12.2009р. - 6409,75грн., сума процентів нарахованих Банком за період з 01.01.2010 по 05.01.2010р. - 1033,83 грн.

Також, в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, 18 вересня 2008 року між ПАТ “Укргазбанк” (заставодержатель) та ТОВ “Фінансова лізингова група” (заставодавець) укладено Договір застави, за умовами якого заставодавець зобов’язався не пізніше 05 лютого 2013 року повернути кошти в сумі 603 211,00 грн., надані для фінансування операції фінансового лізингу фронтального погрузчика з телескопічною стрілою Manitou за відповідним графіком погашення.

Відповідно до п. 2.1 договору застави предметом застави є: навантажувач телескопічний, марка Manitou MLT 741 120 LSU PS, 2008 року випуску, реєстраційний номер № 46197 АА, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу АБ № 557165, видане Інспекцією ДТН м. Києва 13 серпня 2008 року, двигун № U341344N, шасі № 1248221, який належить Заставодавцю на праві власності.

Пунктом 3.2.8. Кредитного договору встановлено право Банку, у разі невиконання зобов'язань позичальником, здійснити погашення заборгованості за дійсним Договором у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.09.2010 року порушено провадження у справі № 33/321 та призначено до розгляду на 27.09.2010 року.

В судовому засіданні 27.09.2010 року представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просив їх задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання не з’явився, про причини не явки суду не повідомив, про день, час, місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню повністю.

Частина 1 статті 202 ЦК України передбачає, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Згідно ч. 1 статті 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ч. 2 статті 509 ЦК України зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ч.2 статті 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частина 1 статті 626 ЦК України передбачає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору. (ст. 1054 ЦК України).

06 лютого 2008 року між Відкритим акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк», що підтверджується Статутом АБ «Укргазбанк»та Свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова лізингова група»було укладено Кредитний договір № 8.

Відповідно до п.п. 1.1., 1.2. Кредитного Договору Банк надає позичальнику кредит в сумі 603 211,00 грн. з цільовим призначення: для фінансування операції фінансового лізингу фронтального погрузчика з телескопічною стрілою Manitou.

Відповідно до п. п. 1.3.1., 1.3.3. Кредитного договору кредит надається з 06 лютого 2008 року по 05 лютого 2013 року. Позичальник повинен повернути кредит в сумі, отриманій згідно п.1.1. цього договору на рахунок № 206376718581/980, відкритий в ВАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478. У разі ненадходження платежів від Позичальника у встановлений дійсним Договором строки суми непогашених у строк платежів перераховуються на рахунок обліку простроченої заборгованості за кредитом та простроченої заборгованості за процентами.

Підпунктом 3.1.1. Кредитного договору передбачено, що Банк зобов'язується на умовах цього Договору відкрити Позичальнику позичковий рахунок № 206376718581/980 в ВАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478 та надати Позичальнику кредитні кошти на умовах, в сумі та термін, обумовлені цим Договором за умови оформлення відповідного забезпечення, що задовольняє вимоги Банку за цим Договором.

Факт отримання Позичальником кредитних коштів підтверджується випискою з рахунку №206376718581.980 з 06.02.2007р. по 05.01.2010р., отже судом встановлено належне виконання ПАТ “Укргазбанк” своїх зобов’язань, передбачених п. 3.1.1 кредитного договору.

Згідно зі ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного Банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісячно до дня повернення позики.

Позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що були встановлені договором. (ч. 1 ст. 1049 Цивільного кодексу України).

Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок. (ч. 3 с. 1049 ЦК України).

При цьому, п. 1.3.2. кредитного договору зі змінами і доповненнями №2 від 30.03.2009р. позичальник у будь-якому випадку зобов'язаний повернути кредит у повному обсязі: - в терміни, встановлені графіком погашення кредиту (Додаток №1 до Договору), якщо тільки не застосовується інший термін повернення кредиту, встановлений на підставі додаткової угоди сторін до цього Договору або до вказаного терміну (достроково) відповідно до умов розділу IV цього Договору.

Згідно до п. 3.3.1 кредитного договору позичальник зобов’язується забезпечити повернення отриманого кредиту і сплату нарахованих процентів та комісій у порядку та терміни, встановлені цим Договором.

Пунктом 1.4.4 кредитного договору (зі змінами та доповненнями № 2 від 30.03.2009 р.) встановлено: строк сплати процентів –один раз на місяць, не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем користування кредитом, а також в день закінчення строку, на який надано кредит, у відповідності з п. 1.3 цього Договору, в день дострокового погашення заборгованості по кредиту або в день дострокового розірвання договору.

Позичальник зобов’язаний проценти, що нараховані за період з 01 лютого 2009 року по 31 серпня 2009 року сплатити на рахунок на рахунок №206826718581/980 в ВАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, або на рахунок №3600805018581/980 не пізніше 01 жовтня 2009 року, а також в день закінчення строку, на який надано кредит, у відповідності з п.1.3. цього Договору, в день дострокового погашення заборгованості по кредиту, або в день дострокового розірвання цього Договору.

Відповідно до п.п. 1.4.1, 1.4.2 кредитного договору за використання кредитних коштів у межах встановленого згідно п. 1.3 цього договору терміну кредитування процентна ставка встановлюється у розмірі 18 % річних. При цьому, за користування кредитними коштами понад термін, визначений п. 1.3 цього договору процентна ставка встановлюється в розмірі 28 % річних.

Як вбачається з матеріалів справи, позичальник свої зобов’язання за кредитним договором щодо сплати процентів належним чином не виконав, станом на 05.01.2010 року заборгованість Відповідача за кредитним договором складає: 62778,45 грн. - прострочена заборгованість по процентах.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства,а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Ст.ст. 610, 611 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки,встановлені договором або законом.

Договір є обов’язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Відповідно до п. 3.2.7 кредитного договору банк має право відмовитись від надання позичальнику передбаченого договором кредиту частково або в повному обсязі, а також достроково вимагати погашення заборгованості позичальника за кредитом, включаючи нараховані проценти за користування кредитом, комісії та штрафні санкції у випадках : невиконання позичальником умов цього договору.

Враховуючи, що судом встановлено, що позичальник порушує строки сплати процентів, встановлених кредитним договором, отже позивач підставно вимагає дострокового повернення позичальником частини кредиту в розмірі 419 276,04 гривні, сума процентів нарахованих Банком за період з 01.12.2009р. по 31.12.2009р. - 6 409,75 гривень, сума процентів нарахованих Банком за період з 01.01.2010 по 05.01.2010р. - 1 033,83 гривень., 62 778,45 гривень - прострочена заборгованість по процентах.

Таким чином, враховуючи вищезазначене, факти наявності основної заборгованості в частині неповернутої суми кредиту в розмірі 419 276,04 грн. та заборгованості зі сплати процентів в розмірі 6 409,75 грн. за період з 01.12.2009 р. по 31.12.2009р., а також - 1 033,83 грн. заборгованості по процентах станом за період з 01.01.2010 по 05.01.2010р., 62 778,45 грн. - прострочена заборгованість по процентах належним чином доведені позивачем, документально підтверджені і відповідачем не спростовані жодними доказами, тому позовні вимоги в частині стягнення основної заборгованості по кредиту та заборгованості по процентам за користування кредитними коштами визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ч.1 статті 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Згідно ч. 3 статті 549 ЦК України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України).

Відповідно до п. 5.3 кредитного договору за порушення строків (визначених в цьому договорі) повернення кредиту та/або сплати процентів за користування кредитом позичальник зобов’язаний сплатити банку неустойку (пеню) в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період існування заборгованості, обчисленої від суми простроченого платежу за кожен день прострочення виконання зобов’язань від дня виникнення такого прострочення до повного погашення заборгованості.

Станом на 01.12.2010 р. позивачем нараховано 3 164,73 гривень - пені за несвоєчасну сплату процентів, 307,86 гривень - пені за несвоєчасне повернення кредиту.

Таким чином, враховуючи вищенаведене, пеня, нарахована за несвоєчасне повернення кредиту та процентів визнається судом обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Крім цього, в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, 18 вересня 2008 року між ПАТ “Укргазбанк” (заставодержатель) та ТОВ “Фінансова лізингова група” (заставодавець) укладено Договір застави, за умовами якого заставодавець зобов’язаний заставодержателю не пізніше 05 лютого 2013 року повернути кошти в сумі 603211,00 грн., надані для фінансування операції фінансового лізингу фронтального погрузчика з телескопічною стрілою Manitou за відповідним графіком погашення.

Відповідно до п. 2.1 договору застави предметом застави є: навантажувач телескопічний, марка Manitou MLT 741 120 LSU PS, 2008 року випуску, реєстраційний номер № 46197 АА, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу АБ № 557165, видане Інспекцією ДТН м. Києва 13 серпня 2008 року, двигун № U341344N, шасі № 1248221, який належить Заставодавцю на праві власності.

Згідно п. 2.2 договору застави предмет застави оцінено сторонами в 720921,54 грн.

У випадку, якщо в момент настання терміну виконання зобов’язань за кредитним договором (сплата процентів та/або повернення кредиту), зобов’язання заставодавцем в повному обсязі або в частині виконано не буде, заставодержатель має право одержати задоволення своїх вимог шляхом звернення стягнення на прдмет застави, а саме: за рахунок коштів, виручених від реалізації предмета застави, одержати задоволення своїх вимог на свій розсуд переважно перед іншими кредиторами або залишити у своїй власності предмет застави шляхом погашення заборгованості за кредитним договором за рахунок власних коштів у відповідності з цим договором. (п. 3.1.5 договору застави).

В свою чергу, п. 3.2.8 кредитного договору встановлено право банку, у разі невиконання зобов’язань позичальником здійснити погашення заборгованості за дійсним договором шляхом звернення стягнення на предмет застави згідно договору застави, визначеного в п. 2.1 цього договору у порядку встановленому чинним законодавством України.

Відповідно до ч. 3 ст. 577 ЦК України застава рухомого майна може бути зареєстрована на підставі заяви заставодержателя або заставодавця з внесенням запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Як вбачається з матеріалів справи, на підставі згаданого договору застави, 19.09.2008 року до Державного реєстру обтяжень рухомого майна було внесено реєстраційний запис щодо застави рухомого майна –транспортний засіб: навантажувач телескопічний, марка Manitou MLT 741 120 LSU PS, 2008 року випуску, реєстраційний номер № 46197 АА, двигун № U341344N, шасі № 1248221.

З огляду на наведене, ПАТ “Укргазбанк” просив у рахунок погашення заборгованості звернути стягнення на предмет застави, а саме: навантажувач телескопічний, марка Manitou MLT 741 120 LSU PS, 2008 року випуску, реєстраційний номер № 46197 АА, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу АБ № 557165, видане Інспекцією ДТН м. Києва 13 серпня 2008 року, двигун № U341344N, шасі № 1248221, який належить відповідачу на праві власності.

Згідно ст. 572 ЦК України в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Відповідно до ст. 589 ЦК України у разі невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави. За рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв'язку із пред'явленням вимоги, якщо інше не встановлено договором.

Звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, коли зобов'язання не буде виконано у встановлений строк (термін), якщо інше не встановлено договором або законом. (ч.ч. 1, 2 ст. 590 ЦК України).

З огляду на наведені положення закону, суд вважає підставними та обґрунтованими вимоги позивача про звернення стягнення на предмет застави, а саме: навантажувач телескопічний, марка Manitou MLT 741 120 LSU PS, 2008 року випуску, реєстраційний номер № 46197 АА, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу АБ № 557165, видане Інспекцією ДТН м. Києва 13 серпня 2008 року, двигун № U341344N, шасі № 1248221, який належить відповідачу на праві власності.

Відповідно до статті 44 ГПК України судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Згідно статті 49 ГПК України витрати по сплаті державного мита, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 44, 49, 75, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити повністю.

2.Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова лізингова група” (04050, м. Київ, вул. Мельникова,12, код ЄДРПОУ 33602854, п/р № 2650618581/980 в АБ «Украгазбанк», м. Київ, МФО 320478) або з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк»(юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1; поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 39; код ЄДРПОУ 23697280) суму основної заборгованості в частині неповернутого кредиту в розмірі 419276 (чотириста дев’ятнадцять тисяч двісті сімдесят шість) грн. 04 коп.; 6409 (шість тисяч чотириста дев’ять) грн. 75 гривень - строкова заборгованість по процентах за період 01.12.2009 по 31.12.2009 p.; 1033 (одна тисяча тридцять три) грн. 83 гривень - строкова заборгованість по процентах за період 01.01.2010 по 05.01.2010 р.; 62778 (шістдесят дві тисячі сімсот сімдесят вісім) грн. 45 коп. - прострочена заборгованість по процентах; 307 (триста сім) грн. 86 коп. - пені за несвоєчасне повернення кредиту; 3164 (три тисячі сто шістдесят чотири) грн. 73 коп. - пені за несвоєчасну сплату процентів; витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмір 236 (двісті тридцять шість) грн.; витрати по сплаті державного мита в сумі 4929 (чотири тисячі дев’ятсот двадцять дев’ять) 71 грн. звернувши стягнення на предмет застави, а саме: транспортний засіб - тип навантажувач телескопічний, марка Manitou MLT 741 120 LSU PS. 2008 року випуску, реєстраційний номер № 46197 АА, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу АБ № 557165, видане Інспекцією ДТН м. Києва 13 серпня 2008 року, двигун № U341344N, шасі № 1248221, який належить TOB «Фінансова лізингова група»на праві власності.

3. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.          

Відповідно до частини 5 статті 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя                                                             С.М. Мудрий

Дата підписання рішення:07.10.2010 року.

                                                  

Часті запитання

Який тип судового документу № 12088536 ?

Документ № 12088536 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 12088536 ?

Дата ухвалення - 27.09.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 12088536 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 12088536 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 12088536, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 12088536, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 27.09.2010. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find useful data conveniently.

The court decision No. 12088536 refers to case No. 33/321

This decision relates to case No. 33/321. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 12088534
Next document : 12088538