Decision № 119831197, 19.06.2024, Korabelnyi District Court of Mykolayiv City

Approval Date
19.06.2024
Case No.
488/2831/23
Document №
119831197
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА

Справа № 488/2831/23

Провадження № 2/488/399/24

РІШЕННЯ

Іменем України

19.06.2024 року м. Миколаїв

Суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва Чернявська Я.А., розглянувши цивільну справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) сторін за наявними у справі матеріалами за позовом Акціонерного товариства Юнекс Банк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором

ВСТАНОВИВ:

Позивач Акціонерне товариство Юнекс Банк звернулося в Корабельний районний суд м. Миколаєва з позовною заявою до відповідача ОСОБА_1 , в якій просило суд стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором у розмірі 24 813,69 грн., а також судові витрати в сумі 2684,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що 17.08.2020 року Акціонерне товариство Юнекс Банк та ОСОБА_1 уклали Кредитний договір № 0.001.422.0820.ФО_К на умовах, що зазначені в ньому, та відповідно до публічної пропозиції «ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ АТ «ЮНЕКС БАНК», що оприлюднені на Офіційному сайті Банку за електронною адресою: www.unexbank.ua. (далі - Правила).

Відповідно до пунктів 1.1, 1.4 Кредитного договору зі змінами та доповненнями Банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 18 100,95 грн. зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі, визначеному Кредитним договором.

Позичальник зобов`язався повертати кредит частинами та сплачувати процента за користування кредитом, та комісію за обслуговування кредиту, щомісячно, шляхом сплати чергових платежів, зі строком погашення кредиту не пізніше 19.12.2023 року.

Проте, відповідач не виконує свої зобов`язання належним чином, не сплачує щомісячні платежі за кредитом, комісію за обслуговування та проценти за користування кредитом та інші платежі, тим самим допускаючи порушення умов Кредитного договору та Правил.

Станом на 19 липня 2023 року загальна заборгованість ОСОБА_1 перед АТ «ЮНЕКС БАНК» за Кредитним договором складає: 24 813,69 грн., у тому числі: сума заборгованості за кредитом 15 425,43 грн.; сума заборгованості за процентами та комісіями 9 388,26 грн.

Посилаючись на те, що відповідач продовжує ухилятись від виконання зобов`язання і заборгованість за договором не погашає, позивач був змушений звернутись в суд з вказаним позовом.

Ухвалою суду від 08.08.2023 року провадження по зазначеній справі було відкрито та справа призначена до розгляду по суті за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Одночасно запропоновано відповідачу у 15 денний строк з дня одержання ухвали про відкриття провадження подати на адресу Корабельного районного суду міста Миколаєва заперечення проти розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження та відзив на позов.

Копію ухвали надіслано сторонам.

Відповідач у встановлений судом строк відзив на позовну заяву та клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін не подав, у зв`язку з чим згідно з ч. 5 ст. 279 ЦПК України справа розглядається у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши подані позивачем документи і матеріали, з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов висновку, що надані позивачем докази та повідомлені ним обставини є достатніми для розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін. Вивчивши матеріали справи, дослідивши письмові докази, оцінивши докази кожен окремо та в їх сукупності, повно, об`єктивно та всебічно з`ясувавши обставини справи, суд доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що 17.08.2020 року між Акціонерним товариством "Юнекс Банк" та відповідачем ОСОБА_1 був підписаний Кредитний договір № 0.001.422.0820.ФО_К, згідно з умовами якого відповідач отримав кредит у сумі 18 100,95 грн. на споживчі потреби.

Вказаний договором сторони узгодили між собою строк кредиту, який відповідно до п. 1.1 договору визначений до 17.08.2023 р., а також розмір процентної ставки за користування кредтними коштами 10,0% річних та розмір комісії за обслуговування кредиту в розмірі 0,99% щомісячно від суми кредиту.

У вказаному кредитному договорі сторони також обумовили між собою орієнтовну реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту.

Про обізнаність з умовами кредитування також свідчить підписаний відповідачем Паспорт споживчого кредиту від 17.08.2020 р. та Анкета-заява (опитувальник клієнта фізичної особи) № 26204078324001 .UAH від 17.08.2020 р.

Надання кредиту банком здійснюється одноразово в безготівковій формі шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок позичальника ІВАN НОМЕР_1 , що відкритий позичальнику у банку.

Банк свої зобов`язання за укладеним договором виконав. Проте, відповідач в порушення умов договору належним чином свої зобов`язання за ним не виконує.

Як вбачається з наданого позивачем розрахунку заборгованості за кредитним договором, відповідач належним чином зобов`язання з повернення грошових коштів не виконував, в результаті чого станом на 19.07.2023 року виникла заборгованість в загальній сумі 24 813,69 гривень, з яких: сума заборгованості за кредитом 15 425,43 грн.; сума заборгованості за процентами та комісіями 9 388,26 грн .

При вирішенні спору суд виходить з такого.

Статтею 1050 ЦК України передбачено право кредитодавця вимагати від позичальника дострокового повернення частини кредиту, що залишилася, та сплати процентів, належних йому від суми кредиту.

Згідно з п. З ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом. У відповідності до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. ст. 509, 524 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші, тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно з статтею 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Статтями 610-611 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від нього або розірвання договору, зміна умов зобов`язання, сплата неустойки, відшкодування збитків та моральної шкоди.

Відповідно до статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов`язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки.

Статтею 1054 ЦК України передбачено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

За таких обставин, суд вважає, що оскільки відповідачем не погашено заборгованість в повному обсязі, у даному випадку мають місце порушення ним прав позивача, які підлягають захисту шляхом стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості по договору.

На основі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які посилався позивач, як на підставу своїх вимог, підтверджених доказами, дослідженими в судовому засіданні, оцінивши їх належність, допустимість, достовірність, а також достатність і взаємний зв`язок у їх сукупності, встановивши правовідносини, які випливають із встановлених обставин та правові норми, які підлягають застосуванню до цих правовідносин, суд дійшов висновку про можливість задоволення позовних вимог.

Приймаючи до уваги предмет даного спору, наслідки його розгляду судом, суд вважає за необхідне застосувати положення статті 141 ЦПК України. Так, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Позивачем сплачено судовий збір в сумі 2 684,00 грн., а тому він підлягає до стягнення з відповідача.

Відповідно до ч. 5 ст. 268 ЦПК України датою ухвалення рішення є дата його проголошення (незалежно від того, яке рішення проголошено повне чи скорочене). Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.

Керуючись ст.ст. 7, 8, 12, 13, 141, 258-259, 264-265, 354 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Позовні вимоги Акціонерного товариства Юнекс Банк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) на користь Акціонерного товариства Юнекс Банк" (ЄДРПОУ: 20023569, ІВАN UА643225390000000037392009904 адреса: м. Київ, вул. Васильківська, 14) заборгованість за кредитним договором № 0.001.422.0820.ФО_К від 17.08.2020 року в загальному розмірі 24 813,69 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) на користь Акціонерного товариства Юнекс Банк" (ЄДРПОУ: 20023569, ІВАN НОМЕР_3 адреса: м. Київ, вул. Васильківська, 14) судові витрати по сплаті судового збору в сумі 2684,00 грн.

Рішення суду може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Миколаївського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Повне найменування сторін та інших учасників справи:

Позивач: Акціонерне товариство Юнекс Банк", ЄДРПОУ: 20023569, ІВАN UА643225390000000037392009904, адреса: м. Київ, вул. Васильківська, 14;

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Суддя Я.А. Чернявська

Часті запитання

Який тип судового документу № 119831197 ?

Документ № 119831197 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119831197 ?

Дата ухвалення - 19.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119831197 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119831197 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119831197, Korabelnyi District Court of Mykolayiv City

The court decision No. 119831197, Korabelnyi District Court of Mykolayiv City was adopted on 19.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful data conveniently.

The court decision No. 119831197 refers to case No. 488/2831/23

This decision relates to case No. 488/2831/23. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119831196
Next document : 119831198