Decision № 119607469, 07.06.2024, Kryvoozerskyi Raion Court of Mykolayiv Oblast

Approval Date
07.06.2024
Case No.
479/100/24
Document №
119607469
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

479/100/24

2/479/188/24

Р І Ш Е Н Н Я

і м е н е м У к р а ї н и

04 червня 2024 року смтКриве Озеро

Кривоозерський районний суд Миколаївської області

в складі: головуючої судді Репушевської О.В.,

за участі секретаря судового засідання Добровольської І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Криве Озеро, в порядку загального позовногопровадження, цивільну справу №479/100/24 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальності "Агрофірма Корнацьких" про розірвання договорів оренди землі та стягнення орендної плати,

учасники справи:

позивач ОСОБА_1 ,

представник позивача адвокат Манжос І.М., за ордером серія ВЕ №1069591

від 08 серпня 2022 року,

відповідач ТОВ "Агрофірма Корнацьких",

представник відповідача адвокат Іванченко О.О., за ордером серія АІ №1097682

від 18 березня 2021 року,

в с т а н о в и в :

Позивач в особі представника звернувся до суду з позовом до ТОВ "АгрофірмаКорнацьких" про розірвання договорів оренди землі, мотивуючи вимоги тим, що йому на праві приватної власності належать земельні ділянки: площею 2,7444 га, кадастровий номер: 4823983800:02:000:0347, що розташована на території Секретарської сільської ради Кривоозерського району Миколаївської області, призначеної для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, та площею 2,9216 га, кадастровий номер: 4823983800:02:000:0041, що розташована на території Секретарської сільської ради Кривоозерського району Миколаївської області, призначеної для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які перебувають у оренді ТОВ "Агрофірма Корнацьких", на підставі договорів оренди землі б/н від 05 січня 2015 року та б/н від 05 січня 2017 року. Посилаючись на те, що відповідач порушує строки сплати орендної плати, визначені умовами договорів, в результаті чого він орендну плату не отримував у 2022, 2023 роках, просить розірвати вищевказані договори оренди, стягнути заборгованість по виплаті орендної плати, пеню за договорами оренди та сплачений судовий збір.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав, просив їх задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, підтримав відзив, заперечував проти задоволення позову, пославшись на те, що ТОВ "Агрофірма Корнацьких" нараховувало та сплачувало ОСОБА_1 орендну плату систематично. Також вказав, що викладені ОСОБА_1 у позовній заяві обставини свідчать про його недобросовісну поведінку, оскільки позивач в односторонньому порядку відмовився від виконання умов Договорів оренди землі з Агрофірмою в частині отримання орендної плати. Крім того, просив застосувати позовну давність до вимог про стягнення пені за 2022 рік.

Вислухавши представника позивача, дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані у справі докази в їх сукупності, суд встановив такі факти та відповідні їм правовідносини.

Згідно положень ч.1 ст.626 Цивільного кодексу України(далі - ЦК України) договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов`язків.

Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ч.1 ст.627 ЦК України).

За положеннями ч.2 ст.792 ЦК України відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом, зокрема Земельним кодексом України, Законом України "Про оренду землі".

Законом України "Про оренду землі" визначаються умови укладення, зміни, припинення і поновлення договору оренди землі.

Відповідно положень ст.1 Закону "Про оренду землі", яка кореспондується з положеннями частини першої статті 93 ЗК України, орендою землі є засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Згідно положень ст.13 Закону України "Про оренду землі" договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов`язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов`язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Відповідно до положень п.3 ч.1 ст.15 Закону України "Про оренду землі" істотними умовами договору оренди землі є, зокрема, орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

Положеннями ч.ч.1-3 ст.21 Закону України "Про оренду землі" передбачено, що орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі. Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

Згідно положень ст.31 Закону України "Про оренду землі" договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

На вимогу однієї із сторін договір, відповідно до частини першої статті 32 Закону України "Про оренду землі" може бути достроково розірваний за рішенням суду у разі невиконання сторонами обов`язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об`єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

Положеннями ст.ст.24,25 Закону України "Про оренду землі" визначено права та обов`язки орендодавця і орендаря, а саме: орендодавець має право вимагати від орендаря, зокрема, використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди; своєчасного внесення орендної плати. Орендар, у свою чергу, має право самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі, за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження та зобов`язаний приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку.

Положення ст.141 ЗК України передбачають таку підставу припинення права користування земельною ділянкою, як систематична несплата земельного податку або орендної плати.

Виходячи з системного аналізу зазначених положень законодавства та враховуючи, що до відносин, пов`язаних з орендою землі, застосовується зокрема, положеннями ЦК України, слід дійти висновку, що при вирішенні питання щодо розірвання договору оренди з підстави, передбаченої пунктом "д" ст.141 ЗК України, застосуванню також підлягають положення частини другої статті 651 ЦК України, згідно з якою необхідна наявність істотного порушення стороною договору.

Відповідно положень ст.651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Положення закону, які регулюють спірні відносини, вимагають саме систематичної (два та більше випадків) несплати орендарем орендної плати, передбаченої договором, як підстави для розірвання договору оренди земельної ділянки, що вважається істотним порушенням умов договору, оскільки позбавляє орендодавця можливості отримати гарантовані договором кошти за те, що його земельну ділянку використовує інша особа.

Застосування такого правового наслідку, як розірвання договору судом, саме з підстави істотності допущеного порушення договору, визначеної через іншу оціночну категорію - значну міру позбавлення того, на що особа розраховувала при укладенні договору, - відповідає загальним засадам цивільного законодавства, до яких за пунктом 6 частини першої статті 3 ЦК України належать, зокрема, справедливість, добросовісність та розумність.

Судом встановлено, що позивач ОСОБА_1 є власником земельної ділянки площею 2,7744 га, кадастровий номер 4823983800:02:000:0347, що розташована на території Секретарської сільської ради Кривоозерського району Миколаївської області, призначеної для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що підтверджено даними Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №41676072 від 04 серпня 2015 року(а.с.12), даними відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №297449057 від 02 лютого 2022 року, номер запису про право власності:10660602 від 27 липня 2015 року(а.с.10).

05 січня 2005 року між ОСОБА_1 та ТОВ "Агрофірма Корнацьких" укладено договір оренди землі б/н, загальною площею 2,7444 га, що розташованана територіїСекретарської сільськоїради Кривоозерськогорайону Миколаївськоїобласті,призначеної дляведення товарногосільськогосподарського виробництва, на строк 49 років(а.с.13-14), зареєстрований 30 серпня 2016 року (№ запису про інше речове право: 16227267(зворот а.с.10).

Пунктом 9 Договору, визначено, що орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі шляхом видачі орендодавцю(або його уповноваженому представнику) готівкою відповідної грошової суми із каси орендаря або перерахуванням її на банківський рахунок орендодавця. Щомісячний розмір орендної плати складає(з урахуванням прибуткового податку, який сплачується відповідно до вимог законодавства) фіксовану грошову суму у розмірі: - 2283,03 грн., що становить 3% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки.

Згідно з пунктами 11 та 12 Договору орендна плата вноситься щорічно до 26 грудня того року, за який здійснюється розрахунок по орендній платі; передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами, накладними або підписаними сторонами відомостями на отримання відповідної продукції та (або послуг).

Відповідно до пункту 36 договору зміна умов договору здійснюється в письмовій формі за взаємною згодою сторін.

Пунктом 38 договору передбачено, що дія договору припиняється шляхом його розірвання за взаємною згодою або за рішенням суду на вимогу однієї сторони внаслідок невиконання другою стороною обов`язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

Також, позивач ОСОБА_1 є власником земельної ділянки площею 2.9217 га, кадастровий 4823983800:02:000:0041, що розташована на території Секретарської сільської ради Кривоозерського району Миколаївської області, призначеної для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що підтверджено даними Відомостей з Державного реєстру речових прав, номер запису про право власності: 20452137 від 16 травня 2017 року(а.с.16).

Дана земельна ділянка також перебуває в оренді ТОВ "Агрофірма Корнацьких" на підставі Договору оренди землі від 05 січня 2017 року, укладеного між ТОВ "Агрофірма Корнацьких" та ОСОБА_1 , строком на 7 років(а.с.17-19), зареєстрований 16 травня 2017, номер запису про інше речове право: 20452293(зворот а.с.16).

Пунктом 9 Договору, визначено, що орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі шляхом видачі орендодавцю(або його уповноваженому представнику) готівкою відповідної грошової суми із каси орендаря або перерахуванням її на банківський рахунок орендодавця. Щомісячний розмір орендної плати складає(з урахуванням прибуткового податку, який сплачується відповідно до вимог законодавства) фіксовану грошову суму у розмірі 2739,41 грн., що становить 3% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки.

Згідно з пунктами 11 та 12 Договору орендна плата вноситься щорічно до 26 грудня того року, за який здійснюється розрахунок по орендній платі; передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами, накладними або підписаними сторонами відомостями на отримання відповідної продукції та (або послуг).

Відповідно до пункту 36 договору зміна умов договору здійснюється в письмовій формі за взаємною згодою сторін.

Пунктом 38 договору передбачено, що дія договору припиняється шляхом його розірвання за взаємною згодою або за рішенням суду на вимогу однієї сторони внаслідок невиконання другою стороною обов`язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

Подаючи позовну заяву ,як на підставу задоволення своїх вимог, позивач посилався на те, що відповідачем неналежно виконуються умови договорів оренди землі б/н від 05 січня 2005 року, 05січня 2017року, а саме з 2022 року по 2023 рік ним не отримана орендна плата, передбачена договором.

Положеннями ч.1 ст.532 ЦК України передбачено, що місце виконання зобов`язання встановлюється у договорі.

05 листопада 2022 року в газеті "Кривоозерщина" було надруковано оголошення відповідача про те, що ТОВ "Агрофірма Корнацьких" з 26 жовтня 2022 року розпочала виплату у грошовій та натуральній формі орендної плати за 2022 рік, в якому детально зазначено, які дії слід вчинити орендодавцям для отримання орендної плати та зазначено телефони соціальних працівників ТОВ "Агрофірма Корнацьких"(а.с.52-56).

Проте позивач особисто або через представника не звернувся доТОВ "Агрофірма Корнацьких" з метою отримання орендної плати.

03 листопада 2023 року за вих.№209/юр. на адресу позивача ТОВ "Агрофірма Корнацьких" було направлено листа з повідомленням про те, що товариством щорічно проводиться нарахування та виплата орендної плати та сплата до бюджету відповідних податків, а також з пропозицією отримання нарахованої орендної плати за 2023 рік, за отриманням якої він не звернувся(а.с.43) та запропоновано позивачу в будь-який зручний для неї час у робочі дні, прибути до ТОВ "Агрофірма Корнацьких" та отримати нараховану по Договору орендну плату, або надати актуальні дані щодо банківського рахунку із зазначенням IBAN (UA…..).

Зазначений лист було направлено рекомендованим листом з повідомлення на адресу позивача 13 листопада 2023 року(а.с.43-46).

Згідно списку згрупованих поштових переказів ТОВ "Агрофірма Корнацьких" здійснила перерахування 46983,64 грн. ОСОБА_1 за адресою його місця проживання, що підтверджено даними вказаного списку (форма №103-1)(а.с.39-40), даними платіжної інструкції №5933 від 19 грудня 2023 року(а.с.41), однак позивач ні його представник не з`явились до пошти для його отримання.

Отже відповідачем вживались заходи щодо виплати орендної плати позивачу за 2023 рік, шляхом запрошення через поштове повідомлення, яке він отримав 26 грудня 2023 року(а.с.36).

Проте ні позивач, ні його представник не з`явились до каси товариства для отримання орендної плати та не повідомили орендарю банківський рахунок, а вищезазначений лист позивачем було залишено без відповіді.

В судовому засіданні представник позивача не спростував вищевказаного.

За такого, суд приходить до висновку, що відповідач надав суду докази того, що ТОВ "Агрофірма Корнацьких" здійснювало дії щодо належного виконання договорів оренди землі щодо сплати орендної плати.

Відповідно до п.42 договорів оренди землі сторона, яка порушила зобов`язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

За таких обставин, сплата орендної плати за 2022-2023 роки сталася внаслідок недобросовісної поведінки позивача через неотримання орендних платежів, незважаючи на те, що орендарем вживались заходи щодо виплати орендної плати позивачу.

Отже, ураховуючи викладене, відсутні обставини, які б свідчили про неможливість досягнення позивачем як стороною договорів оренди мети договорів (отримання плати за оренду земельної ділянки) та позбавленнязначною мірою того, на що позивач розраховував при укладенні договору через заподіяння йому шкоди, тобто не вбачається істотного порушення умов договору оренди, як необхідної умови наряду з систематичністю порушення для розірвання договору оренди.

Тому, виходячи з вищевикладеного, суд вважає, що згідно з положеннями ст.32 Закону України "Про оренду землі", ч.2 ст.651 ЦК України відсутні підстави для стягнення орендної плати за договорами оренди, розірвання договорів оренди землі у зв`язку з систематичною несплатою орендної плати та порушення орендарем умов договорів.

Оскільки позовні вимоги про стягнення пені, що нараховується на суму заборгованості по орендній платі є похідними від вимог про стягнення заборгованості по орендній платі, дані вимоги також задоволенню не підлягають.

У зв`язку з відмовою в задоволенні позову судові витрати по справі, відповідно до положеньст.141 КПК України, покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст.12,16, 81, 265,268,354 ЦПК України, суд, -

у х в а л и в :

В задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальності "Агрофірма Корнацьких" про розірваннядоговорів орендиземлі тастягнення орендноїплати - відмовити.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст судового рішення складено - 07 червня 2024 року.

Суддя :

Часті запитання

Який тип судового документу № 119607469 ?

Документ № 119607469 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119607469 ?

Дата ухвалення - 07.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119607469 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119607469 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119607469, Kryvoozerskyi Raion Court of Mykolayiv Oblast

The court decision No. 119607469, Kryvoozerskyi Raion Court of Mykolayiv Oblast was adopted on 07.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important data quickly.

The court decision No. 119607469 refers to case No. 479/100/24

This decision relates to case No. 479/100/24. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119607466
Next document : 119644647