Court decree № 116040646, 22.12.2023, Zhovtnevyi Raion Court of Mykolayiv Oblast

Approval Date
22.12.2023
Case No.
477/2564/23
Document №
116040646
Form of court proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД

Миколаївської області

Справа №477/2564/23

Провадження №2/477/849/23

УХВАЛА

про стягнення штрафу

(як засобу процесуального примусу)

22 грудня 2023 року місто Миколаїв

Жовтневий районний суд Миколаївської області у складі судді Глубоченка С.М., розглянувши питання застосування заходів процесуального примусу відносно Галицинівського сільського голови Миколаївської області ОСОБА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

26 вересня 2023 року до Жовтневого районного суду Миколаївської області надійшла позовна заява ОСОБА_2 до ОСОБА_3 , третя особа, яка не заявляє вимог на предмет спору Універсальна товарна біржа «Марія» про визнання дійсним договору купівлі-продажу житлового будинку на товарній біржі.

Частиною шостою статті 187 ЦПК України передбачено, що у разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, яка не є суб`єктом підприємницької діяльності, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

З 27 березня 2023 року суду надано доступ до Єдиного державного демографічного реєстру, що дало право суду сформувати відповідні відомості з указаного реєстру засобами підсистем ЄСІТС «Електронний суд».

Згідно інформації з Єдиного державного демографічного реєстру від 05 жовтня 2023 року, відомості щодо відповідача за наявними у суду параметрами пошуку відсутні.

Згідно пункту 7 частини першої статті 2 Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» орган реєстрації - виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, який на території територіальної громади, на яку поширюються повноваження відповідної ради, забезпечує формування та ведення реєстру територіальної громади, облік задекларованого місця проживання/зміну місця проживання особи.

Відповідно достатті 210ЦПК Українисуд маєрозпочати розглядсправи посуті непізніше ніжчерез шістдесятднів здня відкриттяпровадження усправі,а увипадку продовженнястроку підготовчогопровадження -не пізнішенаступного дняз днязакінчення такогостроку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.

На виконання приписів частини шостої статті 187 ЦПК України судом до Галицинівської сільської ради Миколаївської області 09 жовтня 2023 року як органу реєстрації, надіслано запит від 05 жовтня 2023 року про зареєстроване місце проживання відповідача за вихідним номером 477/2564/23/9565/2023.

За частиною сьомою статті 187 ЦПК України, інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом п`яти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.

Станом на 22 грудня 2023 року будь-яких відповідей чи повідомлень в межах зазначеної справи від Галицинівської сільської ради Миколаївської області не надходило.

З огляду на викладене, строк відкриття провадження у справі та розгляду справи по суті, який регламентовано відповідними процесуальними нормами, порушено уповноваженим органом реєстрації через ненадання відповіді на запит щодо реєстрації місця проживання відповідача у справі, що позбавило суд своєчасно з`ясувати питання підсудності спору, що виник між сторонами саме Жовтневому районному суду Миколаївської області та призвело до необґрунтованого затягування строку розгляду справи по суті та відповідного порушення прав позивача у даній справі.

Згідно статті 55 Конституції України Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно частини першої статті 5 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом (стаття 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Мельник проти України» від 28 березня 2006 року (п.п.22, 23) право доступу до суду не є абсолютним, воно може бути обмеженим. Тим не менше, право доступу до суду не може бути обмеженим таким чином або у такій мірі, що буде порушена сама його сутність. Ці обмеження повинні мати законну мету та бути пропорційними між використаними засобами та досягнутими цілями. При цьому правила регулювання строків мають на меті забезпечення належного відправлення правосуддя і дотримання принципу юридичної визначеності. Зацікавлені особи повинні розраховувати на те, що ці правила будуть застосовані. У той же час такі правила в цілому або їх застосування не повинні перешкоджати сторонам використовувати доступні засоби захисту.

Згідно частинипершої статті10Закону України«Про місцевесамоврядування вУкраїні» (далі Закон) сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

Відповідно дочастини першоїстатті 11та частинипершої статті12Закону,виконавчими органамисільських,селищних,міських,районних умістах (уразі їхстворення)рад єїх виконавчікомітети,відділи,управління таінші створюванірадами виконавчіоргани. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об`єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.

За змістомстатті 37-1Закону, до віданнявиконавчих органівсільських,селищних,міських радналежать такіделеговані повноваження як формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону.

Відповідно достатті 38Закону до віданнявиконавчих органівсільських,селищних,міських радналежать,зокрема сприяння діяльності органів суду.

Оскільки судом установлено, що Галицинівська сільська рада Миколаївської області з 09 жовтня 2023 року не виконала процесуальний обов`язок, передбачений частиною сьомою статті 187 ЦПК України, що стало перешкодою позивачу у доступі до правосуддя та розгляду справи у розумні строки, суд дійшов висновку про наявність у діях органу реєстрації Галицинівської сільської ради Миколаївської області бездіяльності з метою перешкоджання судочинству.

У свою чергу, статтею 42 Закону визначено повноваження сільського, селищного, міського голови.

Так, за змістом частини четвертої цієї статті, сільський, селищний, міський голова,зокрема:забезпечує здійсненняу межахнаданих закономповноважень органіввиконавчої владина відповіднійтериторії,додержання Конституціїта законівУкраїни,виконання актівПрезидента Українита відповіднихорганів виконавчоївлади; організуєв межах,визначених цимЗаконом,роботу відповідноїради таїї виконавчогокомітету; здійснюєкерівництво апаратомради таїї виконавчогокомітету; представляєтериторіальну громаду,раду таїї виконавчийкомітет увідносинах здержавними органами,іншими органамимісцевого самоврядування,об`єднаннями громадян,підприємствами,установами таорганізаціями незалежновід формвласності,громадянами,а такожу міжнароднихвідносинах відповіднодо законодавства; здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів, тощо.

Аналізуючи вищевикладені положення нормативного акту, що регулює діяльність органів місцевого самоврядування, до яких віднесено також Галицинівську сільську раду Миколаївського району Миколаївської області, вбачається, що саме сільський голова є особою, відповідальною за здійснення виконавчими органами сільської ради своїх повноважень, в тому числі й обов`язків, що визначені низкою законів України та нормами процесуальних кодексів, зокрема й в частині надання відомостей про реєстрацію місця проживання осіб.

Відповідно до інформації, розміщеної на сайті Галицинівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області на виконання приписів Закону України «Про доступ до публічної інформації», головою Галицинівської об`єднаної територіальної громади є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане також підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

З огляду на зазначені вище обставини, ОСОБА_1 є відповідальною особою у відносинах Галицинівської сільської ради Миколаївської області з органами державної влади, складовою яких є органи правосуддя в Україні.

Відповідно до статті 143 ЦПК України процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених у суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства є заходами процесуального примусу.

Частиною першою та другою статті 144 ЦПК України визначено, що заходами процесуального примусу є:

1) попередження;

2) видалення із залу судового засідання;

3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;

4) привід;

5) штраф.

Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов`язків, встановлених цим Кодексом.

Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали.

Згідно пункту2частини першоїстатті 148ЦПК Українисуд можепостановити ухвалупро стягненняв дохіддержавного бюджетуз відповідноїособи штрафуу сумідо від0,3до трьохрозмірів прожитковогомінімуму дляпрацездатних осібу випадках зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству.

Ураховуючи зазначене та систематичність невиконання приписів процесуального законодавства та законних вимог суду, суд дійшов висновку про наявність підстав для застосування до Галицинівського сільського голови Миколаївської області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заходів процесуального примусу за допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству у виді штрафу у розмірі 1 (одного) прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет 2023 року» на рівні 2684,00 грн.

Керуючись статтями 143, 148, 260, 261 ЦПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Застосувати до Галицинівського сільського голови Миколаївської області Назара Івана Васильовича заходи процесуального примусу у виді штрафу за допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству.

Стягнути в дохід державного бюджету з ОСОБА_1 штраф у сумі 1 (одного) розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 2 684,00 грн.

Строк пред`явлення ухвали до виконання в частині стягнення штрафу протягом трьох років.

Боржник ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за місцем проживання в АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Стягувач Державна судова адміністрація України, м. Київ, вул. Липська, 18/5, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 26255795.

Реквізити для сплати штрафу:

Отримувач коштів: ГУК у м.Києві/Печерс.р-н/21081100

Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Рахунок отримувача: UA118999980313090106000026007

Код класифікації доходів бюджету: 21081100

Призначення платежу штраф (як засіб процесуального примусу) накладений на ОСОБА_1 за ухвалою Жовтневого районного суду Миколаївської області від 22 грудня 2023 року по справі №477/2564/23.

Згідно частини шостої статті 148 ЦПК України Жовтневий районний суд Миколаївської області може скасувати зазначену ухвалу про стягнення штрафу, якщо особа, стосовно якої її постановлено, виправила допущене порушення та (або) надала докази поважності причин невиконання відповідних вимог суду чи своїх процесуальних обов`язків.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду безпосередньо або через Жовтневий районний суд Миколаївської області протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

СУДДЯ С.М. ГЛУБОЧЕНКО

Часті запитання

Який тип судового документу № 116040646 ?

Документ № 116040646 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 116040646 ?

Дата ухвалення - 22.12.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 116040646 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116040646 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 116040646, Zhovtnevyi Raion Court of Mykolayiv Oblast

The court decision No. 116040646, Zhovtnevyi Raion Court of Mykolayiv Oblast was adopted on 22.12.2023. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information conveniently.

The court decision No. 116040646 refers to case No. 477/2564/23

This decision relates to case No. 477/2564/23. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 116040645
Next document : 116040647