Decision № 103541417, 23.02.2022, Rubizhanskyi Town Court of Luhansk Oblast

Approval Date
23.02.2022
Case No.
425/13/22
Document №
103541417
Form of court proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2022 Провадження №2/425/157/22

Справа №425/13/22

Рубіжанський міськийсуд Луганськоїобласті вскладі головуючогосуддіОвчаренкоО.Л.,за участісекретаря ГайворонськоїІ.В.,розглянувши увідкритому судовомузасіданнівм.Рубіжневпорядкуспрощеного позовногопровадженняцивільну справузапозовом Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

В С Т А Н О В И В:

Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» в особі філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» звернулось до Рубіжанського міського суду Луганської області з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором. В обґрунтування позову зазначено, що між банком та відповідачем був укладений договір про споживчий кредит №75_021 від 06.10.2020, за умовами якого кредит надавався у загальному розмірі 120000,00 грн. на строк 36 місяців з терміном остаточного повернення кредиту не пізніше 05.10.2023. Кредит надавався на споживчі цілі. Позичальник зобов`язаний сплачувати банку відповідну плату (проценти) у розмірі 56 % річних, яка є фіксованою. Договором передбачено, що позивальник зобов`язаний здійснювати повернення кредиту рівними частинами в розмірі 3333,33 грн. та сплату процентів, нарахованих банком на залишок основної суми боргу за кредитом, щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним, починаючи з листопада 2020 року, шляхом внесення власних коштів на поточний рахунок. У зв`язку з порушенням позичальником кредитного договору в частині своєчасної сплати основної суми кредиту та процентів за користування кредитом на його адресу проживання 02.11.2021 направлено вимогу про дострокове повернення кредиту за кредитним договором. Станом на 07.12.2021 в результаті невжиття відповідачем заходів щодо погашення заборгованості перед банком існує заборгованість за договором про споживчий кредит у сумі 101881,09 грн., у тому числі: борг за кредитом в розмірі 83333,37 грн.; проценти за користування кредитом в розмірі 17930,32 грн., інфляційні витрати за прострочення боргу за процентами за користування кредитом в розмірі 189,86 грн.; три проценти річних за прострочення боргу за кредитом в розмірі 294,66 грн., три проценти річних за прострочення боргу за процентами за користування кредитом в розмірі 132,88 грн. На даний час відповідач продовжує ухилятись від виконання зобов`язання і заборгованість за договором про споживчий кредит не погашає.

27 січня 2022 року судом постановлено ухвалу про прийняття позову до розгляду, відкриття провадження у справі та призначення справи до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

В судове засідання представник позивача не з`явився, надіслав до суду клопотання, в якому просив розглядати справу без його участі. Також зазначив, що позовні вимоги підтримує в повному обсязі, просить їх задовольнити.

Відповідач в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути справу без його участі. Позовні вимоги визнав у повному обсязі.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників справи, відповідно до положень ч. 2ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось. Дослідивши письмові матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав. Відповідно до п. 2.1. Договору про споживчий кредит №75_021 від 06.10.2020, укладеного між Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України», в особі керуючого ТВБВ №10010/021 філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» Калишко Наталії Рудольфівни, та ОСОБА_1 , банк зобов`язується надати позичальнику на умовах цього договору, а позичальник має право отримати та зобов`язується належним чином використати і повернути в передбачені цим договором строки кредит, сплатити проценти за користування кредитом та інші платежі у порядку та на умовах, визначених цим договором.

Пунктом 2.2. договору передбачено, що кредит надається в загальному розмірі 120000,00 грн. на строк 36 місяців з терміном остаточного повернення кредиту не пізніше 05.10.2023, якщо інший строк та/або термін не буде встановлено згідно з умовами цього договору.

Згідно з п. 2.4.1. договору за користування кредитом позичальник зобов`язаний сплачувати банку відповідну плату (проценти) в розмірі 56 процентів річних.

Відповідно до п. 3.1.1 договору банк надає кредит за умови сплати позичальником комісійної винагороди за надання кредиту в розмірі 6000,00 грн. протягом одного банківського дня з моменту підписання цього договору.

Згідно із п. 3.3.3 договору позичальник зобов`язується здійснювати повернення кредиту рівними частинами в розмірі 3333,33 грн. та сплату процентів, нарахованих Банком на залишок основної суми боргу за кредитом, щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним, починаючи з листопада 2020 року, шляхом внесення власних коштів на поточний рахунок, які банк, використовуючи право договірного списання коштів, наданого йому згідно з умовами цього договору, списує в рахунок погашення основної суми боргу за кредитом та сплати процентів відповідно до послідовності, визначеної цим договором.

Відповідно до п.п. 4.3.1-4.3.4 договору, позичальник зобов`язався належним чином виконувати всі умови цього договору та взяті на себе цим договором зобов`язання. У строки, обумовлені цим договором повернути кредит, своєчасно сплачувати проценти за користування кредитом, комісійні винагороди за банківські послуги та належним чином виконувати взяті на себе інші зобов`язання за цим договором. У випадку порушення умов цього договору достроково повернути кредит з одночасною сплатою процентів нарахованих на фактичний залишок заборгованості за кредитом, комісійні винагороди, також сплатити неустойку (штрафні санкції), як це передбачено в договорі, а також відшкодувати банку в повному обсязі збитки. Відповідати всіма власними коштами та майном по своїх зобов`язання, що випливають з цього договору.

Відповідно до п. 3.9.1. договору, банк має право у випадку, якщо будуть мати місце будь-які або всі можливі випадки невиконання позичальником взятих на себе обов`язків та недотримання умов, передбачених договором, вимагати повернення суми кредиту та сплати всієї суми нарахованих процентів за користування кредитом (разом з будь-якими іншими нарахованими сумами або сумами, що підлягають до сплати за цим договором) строк сплати яких ще не настав, в повному обсязі у тому числі, але не виключено, у разі затримання сплати частини основної суми боргу за кредитом та/або процентів за користування кредитом на один календарний місяць.

Пунктом 3.9.2. договору передбачено, що виконання позичальником вимоги щодо повернення кредиту, належних до сплати процентів, комісійних винагород та інших платежів, строк сплати яких не настав, повинно бути проведено позичальником протягом тридцяти календарних днів з дати одержання такої вимоги від банку. Сторони підтверджують, що термін повернення всієї суми кредиту, нарахованих процентів за його користування та інших платежів строк сплати яких не настав, що містяться у вимозі банку, направленої позичальнику, є зміною терміну остаточного повернення кредиту в бік його зменшення. Сторони домовились, що вказана у цьому пункті зміна терміну, на який надано кредит, не є зміною батьком в односторонньому порядку умов цього договору.

Відповідно до пункту 3.9.3 договору строк повернення кредиту є таким, що настав і позичальник зобов`язаний погасити заборгованість за кредитом у повному обсязі не пізніше наступного робочого дня після настання будь-якого із наступних випадків: 3.9.3.2 - прострочення виконання зобов`язань позичальника за цим договором щодо погашення заборгованості (у тому числі за кредитом та/або процентами та/або комісіями) на строк понад 58 календарних днів.

Відповідно до копії меморіального ордеру №75_021 від 06.10.2020 Філія Луганське ОУ АТ «Ощадбанк» перерахувало ОСОБА_1 грошові кошти в загальній сумі 120000,00 грн.

02.11.2021 банком на адресу ОСОБА_1 було надіслано вимогу про дострокове повернення кредиту за договором про споживчий кредит №75_021 від 06.10.2020.

З розрахунку заборгованості за договором про споживчий кредит №75_021 від 06.10.2020, а також зі змісту виписки по банківському рахунку відповідача вбачається, що відповідач отримав кредит в сумі 120000,00 грн. і станом на 07.12.2021 за ОСОБА_1 значиться заборгованість у сумі 101881,09 грн., у тому числі: борг за кредитом в розмірі 83333,37 грн.; проценти за користування кредитом в розмірі 17930,32 грн., інфляційні витрати за прострочення боргу за процентами за користування кредитом в розмірі 189,86 грн.; три проценти річних за прострочення боргу за кредитом в розмірі 294,66 грн., три проценти річних за прострочення боргу за процентами за користування кредитом в розмірі 132,88 грн.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч. 1 ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до ст. 625 ЦК України, де зазначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання, з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Крім того, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася та сплати процентів, належних йому відповідно до ст. 1048 цього Кодексу.

Згідно із статтею 1048 ЦК України у разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 527 ЦК України, боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор прийняти виконання особисто.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до ст. 629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 04 липня 2018 року у справі № 310/11534/13-ц (провадження № 14-154цс18) зроблено висновок про те, що звернення з позовом про дострокове стягнення кредиту незалежно від способу такого стягнення змінює порядок, умови і строк дії кредитного договору. На час звернення з таким позовом вважається, що настав строк виконання договору в повному обсязі. Рішення суду про стягнення заборгованості чи звернення стягнення на заставлене майно засвідчує такі зміни. Право кредитора нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється у разі пред`явлення до позичальника вимог згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України.

Позивачем було надано достатні та достовірні докази того, що відповідач отримав кредит, проте неналежним чином виконує взяті на себе зобов`язання з виплати кредиту та відсотків за користування ним. Крім того, позивачем було надано детальний розрахунок заборгованості, який не спростовано відповідачем.

Доказів на користь того, що відповідачем було погашено вищевказані суми заборгованості до суду надано не було. Відповідач позов визнав.

Таким чином, факти, викладені позивачем у позовній заяві в обґрунтування позовних вимог знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, є достовірними та обґрунтованими, підтверджені письмовими доказами, сумніву у суду не викликають, а тому суд вважає, що позов підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 142 ЦПК України у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Оскільки відповідач визнав позов до початку розгляду справи по суті, питання про розподіл судових витрат суд вирішує відповідно до ч.1 ст. 142 ЦПК України та вважає за необхідне повернути позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, тобто 1135,00 грн., сплаченого при поданні позову. Решта 50 відсотків сплаченого позивачем судового збору у сумі 1135,00 грн. підлягають стягненню з відповідача на користь позивача відповідно до ч.1 ст. 141 ЦПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.10,12,13,76,142, 247,258,259,263-265,268,273,354,355 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити.

Стягнути зі ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» заборгованість за договором про споживчий кредит №75_021 від 06.10.2020 станом 07.12.2021 в сумі 101881,09 грн. (сто одна тисяча вісімсот вісімдесят одна гривня 09 копійок), у тому числі: борг за кредитом в розмірі 83333,37 грн. (вісімдесят три тисячі триста тридцять три гривні тридцять сім копійок); проценти за користування кредитом в розмірі 17930,32 грн. (сімнадцять тисяч дев`ятсот тридцять гривень тридцять дві копійки), інфляційні витрати за прострочення боргу за процентами за користування кредитом в розмірі 189,86 грн. (сто вісімдесят дев`ять гривень вісімдесят шість копійок); три проценти річних за прострочення боргу за кредитом в розмірі 294,66 грн. (двісті дев`яносто чотири гривні шістдесят шість копійок), три проценти річних за прострочення боргу за процентами за користування кредитом в розмірі 132,88 грн. (сто тридцять дві гривні вісімдесят вісім копійок).

Стягнути зі ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» суму сплаченого судового збору в розмірі 1135,00 грн. (одна тисяча сто тридцять п`ять гривень).

Повернути Акціонерному товариству«Державний ощадний банк України»в особіфілії Луганського обласного управління АТ«Ощадбанк» (кодЄДРПОУ 09304612,місцезнаходження:93400,Луганська область,Сєвєродонецький район,місто Сєвєродонецьк,вулиця Енергетиків,будинок 36) з державногобюджету 50відсотків судовогозбору,тобто 1135,00грн.(однутисячу стотридцять п`ятьгривень),сплаченого при поданні позовноїзаяви,згідно меморіальногоордеру №3040 (881614869513)від 21 грудня 2021року (платник: Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк», код: 09304612, банк платника: ф-я Луганське ОУ АТ «Ощадбанк», одержувач: ГУК у Луг.обл./МТГ м. Рубіжне/22030101, код: 37991110, банк отримувача: Казначейство України (ел.адм.подат.), р/р отримувача: UA098999980313161206000012497, призначення платежу: судовий збір за позовом АТ «Ощадбанк», Рубіжанський міський суд Луганської області, КК22030101).

Рішення може бути оскаржено шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Луганського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Позивач: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» в особі філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ09304612, місцезнаходження: 93400, Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, вулиця Енергетиків, будинок 36.

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 .

Суддя О.Л. Овчаренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 103541417 ?

Документ № 103541417 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 103541417 ?

Дата ухвалення - 23.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103541417 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 103541417 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 103541417, Rubizhanskyi Town Court of Luhansk Oblast

The court decision No. 103541417, Rubizhanskyi Town Court of Luhansk Oblast was adopted on 23.02.2022. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find useful information quickly.

The court decision No. 103541417 refers to case No. 425/13/22

This decision relates to case No. 425/13/22. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 103522519
Next document : 103549752