Рішення № 71841403, 23.01.2018, Суворовський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
23.01.2018
Номер справи
523/12494/17
Номер документу
71841403
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 523/12494/17

Провадження №2/523/796/18

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

"23" січня 2018 р.

Суворовський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - Кисельова В.К.

при секретарі - Дзюба Г.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» звернулось з позовом до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором. Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідно до Кредитного договору № 014/81-1-0-00/4654 від 29 квітня 2013 р. (далі - Кредитний договір),ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» було надано громадянину ОСОБА_2 кредит на рефінансування заборгованості Позичальника перед Кредитором за Кредитним договором № 014/0074/82/72435 від 29.03.2007 року на суму 331 665,47 грн. на строк до 30 травня 2027 року із сплатою 10,50% річних, а позичальник зобов'язався належним чином використати та повернути Банку суму отриманого кредиту, а також сплатити проценти за користування кредитом, та виконати всі інші зобов'язання в порядку та строки, визначенні договором -пп.1.1.-п. 1.5.,п. 2.1. Кредитного договору.

Перед укладанням та підписанням відповідного Кредитного договору. Позичальник звернувся із заявою-анкетою на отримання Кредиту, та своїм підписом засвідчив, що ознайомлений в Письмовій формі з кредитними умовами, зокрема: мета, для якої кредит буде витрачений, наявні форми кредитування та відмінності між ними, переваги та недоліки запропонованих схем Кредитування, форми забезпечення, строк та відсоткова ставка за кредитом, орієнтовну сукупну вартість кредиту тощо. Зміст умов кредитування зрозумілий, з діючим законодавством України, що регламентує відносини контрагентів відповідних правовідносин ознайомлений.

Надання кредитних коштів проводилося згідно вимог п. 3.1 Кредитного договору шляхом безготівкового перерахування кредитних коштів Кредитора на Поточний рахунок, вказаний в. п. 1.9. Кредитного договору.

Позичальник зобов'язався здійснювати погашення Кредиту та сплату відсотків ануїтетними платежами щомісячно у валюті кредиту до 30 числа кожного календарного місяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем надання Кредиту. У випадку, коли дата сплати не є банківським днем, платіж має здійснюватись не пізніше останнього банківського дня, що передує даті платежу( п. 1.6. та п. 6.1., п. 6.2. Кредитного договору).

Відповідно до п. 5.1 Кредитного договору, Позичальник зобов'язався сплачувати проценти за користування Кредитом у складі щомісячного ануїтетного платежу, вказаного у Графіку погашення Кредиту та інших платежів, і розраховується виходячи з процентної ставки, визначеної в п. 1.5. даного Договору.

У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, встановлених умовами Кредитного договору, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та положень Кредитного договору. За прострочення виконання своїх кредитних зобов'язань, Позичальник сплачує Кредитору пеню у розмірі 1% від простроченої до сплати суми за кожен календарний день прострочення (п. 13.1 та13.2 Кредитного договору).

Кредитор вправі вимагати дострокового виконання Позичальника за Кредитним договором, включаючи повернення суми Кредиту, сплати процентів, пені, штрафів та інших платежів у разі невиконання або неналежного виконання Кредитних зобов'язань, за умови направлення останньому відповідної вимоги (п. 9.1., п. 9.2., п. 9.3. Кредитного договору).

Сплата Позичальником штрафів та пені, не звільняє Позичальника від повного виконання умов Кредитного договору та Договорів забезпечення ( п. 13.9 Кредитного договору).

Крім того, відповідно до умов п. 8.1. Кредитного договору Позичальник засвідчив та гарантував, що всі умови Кредитного договору для нього зрозумілі, відповідають його інтересам, є розумними та справедливими, Позичальник не знаходиться під впливом омани, обману, насильства, погрози, зловмисної угоди або збігу важких для нього обставин, він спроможний здійснити Кредитний договір і виконати зобов'язання по ньому, оскільки він не має обмежень у право та дієздатності. До того ж, Позичальник гарантував, що жодним чином не обмежений законом, іншим нормативно - правовим актом, судовим рішенням або іншим передбаченим чинним законодавством способом в своєму праві укладати Кредитний договір та виконувати усі умови, визначені в ньому.

Позичальник підтвердив, що перед укладанням Кредитного договору він повідомлений у письмовій формі про всі умови споживчого кредитування в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та орієнтовну сукупну вартість кредиту ( відповідно до ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» та Правил надання банками інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених Постановою НБУ № 168 від 10.05.2007 року), останній не має зауважень та претензій щодо наданої інформації. Надана інформація є повною, необхідною, доступною, достовірною та своєчасною ( п. 8.4 Кредитного договору).

З метою зменшення фінансового навантаження на Позичальника в умовах кризових явищ в економіці України, Сторони досягли згоди щодо порядку страхування за Кредитним договором та уклали Додаткову угоду № 014/81-1-0-00/4654/81-1-0-00/112 від 03.05.2014 року.

Однак, Відповідачем не виконуються вищезазначені умови, а саме не здійснюється щомісячна сплата кредиту, в зв'язку з чим станом на 16.05.2017 року заборгованість по кредиту становить 303006,30 гривень, а також не виконуються умови щодо сплати відсотків та станом на 16.05.2017 року заборгованість по сплаті відсотків становить 7 901,83 гривень.

За прострочення виконання грошових зобов'язань відповідно до п. 13.3. Кредитного договору, Вам було нараховано пеню у розмірі 1% від простроченої до оплати суми за кожен календарний день прострочення. Станом на 16.05.2017 року нарахована пеня становить 107 983,09 гривень.

В забезпечення належного виконання, умов кредитного договору було укладено Договір поруки №014/81-1-0-00/4654/1 від 29 квітня 2013 року (далі - договір поруки), згідно якого ОСОБА_3 (далі - Відповідач-2) зобов'язалась відповідати перед Кредитором солідарно з Позичальником за виконання забезпечених зобов'язань, у т.ч. тих, що виникнуть у майбутньому, які випливають з умов Кредитного договору, а саме: повернути основну суму Кредиту, сплатити проценти за користування Кредитом, сплатити комісії, пені, штрафи, передбачені Кредитним договором ( п.1.1. Договору поруки).

Поручитель несе відповідальність за виконання забезпечених зобов'язань у тому ж обсязі, що і Позичальник, в порядку та в строки, визначені Кредитним договором, у т.ч., але не виключно: при невиконанні Позичальником окремих забезпечених зобов'язань, зокрема щодо сплати процентів та/або погашення частини Кредиту в строки, визначені Графіком погашення Кредиту, при невиконанні Позичальником зобов'язання щодо погашення Кредиту при закінченні строку користування ним, при виникненні підстав для дострокового повного/часткового виконання забезпечених зобов'язань (п. 1.2. Договору поруки).

У випадку повного або часткового невиконанім (неналежного виконання) Позичальником всіх або окремих забезпечених зобов'язань, Поручитель та Позичальник відповідають перед Кредитором як солідарні боржники. У випадку повного або часткового невиконання (неналежного виконання) Позичальником всіх або окремих забезпечених зобов'язань в порядку та в строки, встановлені Кредитним договором, Кредитор набуває права вимоги до Поручителя щодо сплати заборгованості за порушеними забезпеченими зобов'язаннями (п. 2.1. Договору поруки).

У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, встановлених даним Договором, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та положень даного Договору, Поручитель також несе відповідальність за невиконання умов Договору поруки, у т.ч. за завдані Кредитору таким невиконанням збитки, всім своїм майном та коштами, на які, відповідно до законодавства України може бути звернене стягнення ( п. 6.1. та 6.2. Договору поруки).

Таким чином, відповідно до ч. 2 ст. 554 Цивільного кодексу України та умов договору поруки Відповідач-2 несе солідарну відповідальність з Відповідачем-1 перед Позивачем на всю суму заборгованості, встановлену на момент подання позовної вимоги АТ "РБ Аваль".

На підставі викладеного, позивач просить стягнути солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» достроково солідарно заборгованість за Кредитним договором №014/81-1-0-00/4654 від 29 квітня 2013 року заборгованість за кредитом 418 891,22 гривень, що складається з: 303 006,30 гривень - заборгованість за кредитом; 7 901,83 гривень - заборгованість за відсотками; 107 983,09 гривень - нарахована пеня, а всьому суму у розмірі 418 891,22 гривень.

В судове засідання представники позивача не з'явились, згідно поданого клопотання, просили справу розглянути у їх відсутність, а також не заперечували проти постановляння заочного рішення.

Відповідачі в судове засідання не з'явились, про розгляд справи неодноразово повідомлялись за місцем реєстрації, проте за вищевказаною адресою судові повістки не отримують, у зв'язку з чим, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 131 ЦПК України вважаються повідомленими про розгляд справи.

Суд вважає можливим, розглянути справу у порядку заочного провадження, відповідно до вимог ст.ст. 280-281 ЦПК України.

Вивчивши матеріали справи, судом встановлені наступні обставини, а також відповідні правовідносини.

Так судом встановлено, що відповідно до Кредитного договору № 014/81-1-0-00/4654 від 29 квітня 2013 р. (далі - Кредитний договір),ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» було надано громадянину ОСОБА_2 кредит на рефінансування заборгованості Позичальника перед Кредитором за Кредитним договором № 014/0074/82/72435 від 29.03.2007 року на суму 331 665,47 грн. на строк до 30 травня 2027 року із сплатою 10,50% річних, а позичальник зобов'язався належним чином використати та повернути Банку суму отриманого кредиту, а також сплатити проценти за користування кредитом, та виконати всі інші зобов'язання в порядку та строки, визначенні договором -пп.1.1.-п. 1.5.,п. 2.1. Кредитного договору.

Перед укладанням та підписанням відповідного Кредитного договору. Позичальник звернувся із заявою-анкетою на отримання Кредиту, та своїм підписом засвідчив, що ознайомлений в Письмовій формі з кредитними умовами, зокрема: мета, для якої кредит буде витрачений, наявні форми кредитування та відмінності між ними, переваги та недоліки запропонованих схем Кредитування, форми забезпечення, строк та відсоткова ставка за кредитом, орієнтовну сукупну вартість кредиту тощо. Зміст умов кредитування зрозумілий, з діючим законодавством України, що регламентує відносини контрагентів відповідних правовідносин ознайомлений.

Надання кредитних коштів проводилося згідно вимог п. 3.1 Кредитного договору шляхом безготівкового перерахування кредитних коштів Кредитора на Поточний рахунок, вказаний в. п. 1.9. Кредитного договору.

Позичальник зобов'язався здійснювати погашення Кредиту та сплату відсотків ануїтетними платежами щомісячно у валюті кредиту до 30 числа кожного календарного місяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем надання Кредиту. У випадку, коли дата сплати не є банківським днем, платіж має здійснюватись не пізніше останнього банківського дня, що передує даті платежу( п. 1.6. та п. 6.1., п. 6.2. Кредитного договору).

Відповідно до п. 5.1 Кредитного договору, Позичальник зобов'язався сплачувати проценти за користування Кредитом у складі щомісячного ануїтетного платежу, вказаного у Графіку погашення Кредиту та інших платежів, і розраховується виходячи з процентної ставки, визначеної в п. 1.5. даного Договору.

У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, встановлених умовами Кредитного договору, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та положень Кредитного договору. За прострочення виконання своїх кредитних зобов'язань, Позичальник сплачує Кредитору пеню у розмірі 1% від простроченої до сплати суми за кожен календарний день прострочення (п. 13.1 та13.2 Кредитного договору).

Кредитор вправі вимагати дострокового виконання Позичальника за Кредитним договором, включаючи повернення суми Кредиту, сплати процентів, пені, штрафів та інших платежів у разі невиконання або неналежного виконання Кредитних зобов'язань, за умови направлення останньому відповідної вимоги (п. 9.1., п. 9.2., п. 9.3. Кредитного договору).

Сплата Позичальником штрафів та пені, не звільняє Позичальника від повного виконання умов Кредитного договору та Договорів забезпечення ( п. 13.9 Кредитного договору).

Крім того, відповідно до умов п. 8.1. Кредитного договору Позичальник засвідчив та гарантував, що всі умови Кредитного договору для нього зрозумілі, відповідають його інтересам, є розумними та справедливими, Позичальник не знаходиться під впливом омани, обману, насильства, погрози, зловмисної угоди або збігу важких для нього обставин, він спроможний здійснити Кредитний договір і виконати зобов'язання по ньому, оскільки він не має обмежень у право та дієздатності. До того ж, Позичальник гарантував, що жодним чином не обмежений законом, іншим нормативно - правовим актом, судовим рішенням або іншим передбаченим чинним законодавством способом в своєму праві укладати Кредитний договір та виконувати усі умови, визначені в ньому.

Позичальник підтвердив, що перед укладанням Кредитного договору він повідомлений у письмовій формі про всі умови споживчого кредитування в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та орієнтовну сукупну вартість кредиту ( відповідно до ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» та Правил надання банками інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених Постановою НБУ № 168 від 10.05.2007 року), останній не має зауважень та претензій щодо наданої інформації. Надана інформація є повною, необхідною, доступною, достовірною та своєчасною ( п. 8.4 Кредитного договору).

З метою зменшення фінансового навантаження на Позичальника в умовах кризових явищ в економіці України, Сторони досягли згоди щодо порядку страхування за Кредитним договором та уклали Додаткову угоду № 014/81-1-0-00/4654/81-1-0-00/112 від 03.05.2014 року.

Однак, Відповідачем не виконуються вищезазначені умови, а саме не здійснюється щомісячна сплата кредиту, в зв'язку з чим станом на 16.05.2017 року заборгованість по кредиту становить 303006,30 гривень, а також не виконуються умови щодо сплати відсотків та станом на 16.05.2017 року заборгованість по сплаті відсотків становить 7 901,83 гривень.

За прострочення виконання грошових зобов'язань відповідно до п. 13.3. Кредитного договору, Вам було нараховано пеню у розмірі 1% від простроченої до оплати суми за кожен календарний день прострочення. Станом на 16.05.2017 року нарахована пеня становить 107 983,09 гривень.

В забезпечення належного виконання, умов кредитного договору було укладено Договір поруки №014/81-1-0-00/4654/1 від 29 квітня 2013 року (далі - договір поруки), згідно якого ОСОБА_3 (далі - Відповідач-2) зобов'язалась відповідати перед Кредитором солідарно з Позичальником за виконання забезпечених зобов'язань, у т.ч. тих, що виникнуть у майбутньому, які випливають з умов Кредитного договору, а саме: повернути основну суму Кредиту, сплатити проценти за користування Кредитом, сплатити комісії, пені, штрафи, передбачені Кредитним договором ( п.1.1. Договору поруки).

Поручитель несе відповідальність за виконання забезпечених зобов'язань у тому ж обсязі, що і Позичальник, в порядку та в строки, визначені Кредитним договором, у т.ч., але не виключно: при невиконанні Позичальником окремих забезпечених зобов'язань, зокрема щодо сплати процентів та/або погашення частини Кредиту в строки, визначені Графіком погашення Кредиту, при невиконанні Позичальником зобов'язання щодо погашення Кредиту при закінченні строку користування ним, при виникненні підстав для дострокового повного/часткового виконання забезпечених зобов'язань (п. 1.2. Договору поруки).

У випадку повного або часткового невиконанім (неналежного виконання) Позичальником всіх або окремих забезпечених зобов'язань, Поручитель та Позичальник відповідають перед Кредитором як солідарні боржники. У випадку повного або часткового невиконання (неналежного виконання) Позичальником всіх або окремих забезпечених зобов'язань в порядку та в строки, встановлені Кредитним договором, Кредитор набуває права вимоги до Поручителя щодо сплати заборгованості за порушеними забезпеченими зобов'язаннями (п. 2.1. Договору поруки).

У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, встановлених даним Договором, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та положень даного Договору, Поручитель також несе відповідальність за невиконання умов Договору поруки, у т.ч. за завдані Кредитору таким невиконанням збитки, всім своїм майном та коштами, на які, відповідно до законодавства України може бути звернене стягнення ( п. 6.1. та 6.2. Договору поруки).

Таким чином, відповідно до ч. 2 ст. 554 Цивільного кодексу України та умов договору поруки Відповідач-2 несе солідарну відповідальність з Відповідачем-1 перед Позивачем на всю суму заборгованості, встановлену на момент подання позовної вимоги АТ "РБ Аваль".

Так, ст. 626 ЦК України визначає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

У статті 627 ЦК України встановлено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Статтею 1054 ЦК України встановлено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст. 1055 ЦК України договір кредиту складений в простій письмовій формі, у відповідності із законом.

Частиною 2 ст. ст. 1050 ЦК України встановлено, що якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Статтею 543 ЦК України встановлено, що у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Згідно з ч. 1 ст. 553 Цивільного Кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором за виконання Боржником свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язань боржником.

Відповідно до ч. 1-2 ст. 554 Цивільного Кодексу України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено Договором поруки.

На підставі викладеного, позовні вимоги підлягають задоволенню, оскільки відповідач не погасили заборгованість.

Керуючись ст.ст. 526, 530, 536,541,543, 549, 611, 612, 625-627, 1054-1055 ЦК України, ст.ст. ст. ст. 2,5,10,12,258,259,263-265,268, 280-281 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

2. Стягнути солідарно з ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1) на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код 14305909 м. 01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9)

заборгованість за Кредитним договором №014/81-1-0-00/4654 від 29 квітня 2013 року заборгованість за кредитом 303 006,30 гривень - заборгованість за кредитом; 7 901,83 гривень - заборгованість за відсотками; 107 983,09 гривень - нарахована пеня, а всього суму у розмірі 418891 гривень 22 копійки.

3. Стягнути з ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1) на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код 14305909 м. 01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9) судовий збір 6283 гривень 36 копійок у рівних частках по 3 141 гривень 68 копійок з кожного.

Рішення суду може бути оскаржено позивачем в апеляційному порядку через Суворовський районний суд м. Одеси шляхом подачі апеляційної скарги в 30 -ти денний строк з дня отримання рішення.

Рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано в 30 -ти денний строк з дня отримання його копії.

Суддя:

Попередній документ : 71841398
Наступний документ : 71841416